14 Ekim 2022 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31983

YÖNETMELİK

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden:

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 27/11/2006 tarihli ve 26359 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Teorik ve uygulamalı derslerin her bir ders saati süresi, Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Mezuniyet aşamasında olup zorunlu staj dersi/çalışması hariç, dönemine bakılmadan sadece bir dersten başarısız olan ve o dersin devamını alan öğrenciler ile tüm derslerinden başarılı olduğu ya da başarılı sayıldığı halde ağırlıklı genel not ortalaması 2.00’ın altında olması nedeniyle mezun olamayan öğrenciler, ağırlıklı genel not ortalamasını yükseltmek için son dört yarıyıla ait diledikleri bir dersten tek ders sınavına katılabilirler.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 26- (1) Sınavı yapan öğretim elemanı akademik takvimde belirlenen tarihler arasında sınav sonuçlarını öğrenci otomasyon sistemi vasıtasıyla ilan eder. Notlar ilan edildiği tarihte kesinleşir. Döneme ait tüm sınav evrakı dönem sonu sınavından sonra dekanlığa/müdürlüğe teslim edilir. Bu evraklar beş yıl süreyle saklanır.

(2) Otomasyon bilgi sisteminde ilan edilen sınav notları ile ilgili maddi hata itirazları aşağıdaki şekilde incelenir:

a) Öğretim elemanı tarafından sehven girildiği tespit edilen sınav notları ile ilgili olarak not düzeltme formu ile birlikte ilgili birime başvurulur ve birim yönetim kurulu kararıyla hatalı not düzeltilir.

b) Otomasyon bilgi sisteminde ilan edilen sınav notları ile ilgili maddi hata itirazları hakkında ilan edildiği tarihten itibaren üç iş günü içinde ilgili birime başvuruda bulunulur.

c) İlgili birim amirinin görevlendireceği dekan/müdür yardımcısı başkanlığında toplam üç öğretim elemanından oluşan maddi hata itirazları inceleme komisyonu oluşturulur. Komisyona bilgi vermek üzere dersi veren öğretim elemanı da davet edilir. Komisyon değerlendirmelerini öğrenci başvuru süresinin sona ermesini takip eden ilk iş günü içerisinde değerlendirir ve aynı gün rapor halinde dekanlığa yönetim kurulunda görüşülmek üzere sunar; takip eden gün içerisinde de birim yönetim kurulu tarafından sonuçlandırılan karar aynı gün içerisinde öğrenciye tebliğ edilir.

(3) Bu şekilde yapılacak düzeltmelerde sınıfın hesaplanmış olan istatistiksel değerleri sabit kalır ve aynı sabit değerler üzerinden işlem yapılır.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 27- (1) Haklı ve geçerli kabul edilebilecek mazeretler şunlardır:

a) Öğrencinin, sağlık kuruluşlarından alacağı sağlık raporuyla belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretlerinin olması durumunda, raporlu olduğu günler devamsızlıktan sayılır.

b) Üniversiteyi temsilen bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif ve benzeri etkinliklere katılmak üzere Rektörlük tarafından görevlendirilen öğrenciler ile 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanununun 29 uncu maddesi uyarınca görevlendirilen öğrenciler izinli sayılır.

c) İlgili birim yönetim kurulunun kabul edeceği diğer nedenlerin ortaya çıkması durumunda öğrenci mazeretli sayılabilir.

(2) Ara sınavlara katılamayan öğrencilerin mazeretli sayılmalarına ilgili birim yönetim kurulu tarafından karar verilir. Mazeretlere ilişkin esaslar şunlardır:

a) Öğrencilerin; mazeretlerinin kabulü için haklı ve geçerli nedenlerinin varlığı halinde, birinci fıkrada belirlenen mazereti ile ilgili kanıtlayıcı belgeleri, bir dilekçeyle birlikte en geç ara sınavların bitimini takip eden birinci haftanın üç iş günü içerisinde birimine teslim etmeleri gerekir, mazeretler birim yönetim kurulunca takip eden dördüncü iş günü değerlendirilip, beşinci iş günü ilan edilir.

b) Süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmez.

c) Mazeret ara sınavları başlamadan önce ağır hastalık, kaza, birinci derece yakınının ağır hastalık veya vefatı, doğal afetler ve benzeri durumlarda olan öğrenciler için (a) bendindeki başvuru süresi dikkate alınmaz ve değerlendirme birim yönetim kurulunca yapılır.

ç) Mazereti ilgili birimin yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğrenci, mazeretinin oluştuğu andan bitimine kadar geçen süre içerisinde sınavlara giremez, bu süre içinde girdiği sınavlar iptal edilir.

d) Öğrencilerin sağlık kuruluşlarından alacakları sağlık raporlarında mazeretin oluştuğu tarih ve saat ibaresi bulunmalıdır.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 28- (1) Mazeret sınavları;

a) Ara sınavlara katılamayan ve mazeret başvuruları kabul edilen öğrencilerin mazeret sınavları ara sınavların bitimini takip eden ikinci hafta içerisinde yapılır.

b) 27 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre görevlendirilen öğrencilerin görev süresi ile raporlu olan öğrencilerin rapor süresi mazeret sınavlarının yapıldığı hafta içerisinde devam ediyor ise öğrencilerin mazeret sınavlarının tarihi yarıyıl sonu (final) sınavlarından önce yapılmak kaydıyla birim yönetim kurulu tarafından belirlenir.

c) (b) bendinde belirtilen hafta içerisinde ağır hastalık, kaza, birinci derece yakınının ağır hastalık veya vefatı, doğal afetler ve benzeri durum yaşayan öğrencilerin mazeret sınavları yarıyıl sonu (final) sınavlarından önce yapılmak kaydıyla birim yönetim kurulunun belirleyeceği bir tarihte yapılır.

(2) Yarıyıl sonu (final), bütünleme ve tek ders sınavlarının mazeret sınavları yapılmaz.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 37- (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye kayıt esnasında bildirdiği adresine posta aracılığı ile yapılır. Tebligata elverişli bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen öğrenciye elektronik yolla da tebligat yapılabilir.

(2) Adresin güncellenmesinden ve adres değişikliklerinin bildirilmesinden öğrenci sorumludur. Öğrencilerin Üniversiteye kaydolurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde bildirmemeleri veya yanlış/eksik bildirmeleri halinde tebligat yapılmış sayılır.”

MADDE 7- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8- Bu Yönetmelik hükümlerini Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü yürütür.