10 Ekim 2022 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31979

YÖNETMELİK

Erciyes Üniversitesinden:

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 14/4/2004 tarihli ve 25433 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erciyes Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (ı) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Yaz okulunda açılan derslere kayıt işlemi, Senato tarafından belirlenen akademik takvimdeki tarihlerde yapılır.”

“ı) Yatay veya dikey geçişle gelip ders intibakları yapılan öğrencilerin yaz okulundan ders alabilmeleri için Erciyes Üniversitesinden en az bir yarıyıl ders almış olmaları gerekir.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Erciyes Üniversitesi Rektörü yürütür.