4 Ekim 2022 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31973

YÖNETMELİK

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden:

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU TAŞIT VE İŞ MAKİNELERİ

KİRAYA VERME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 10/1/2020 tarihli ve 31004 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Taşıt ve İş Makineleri Kiraya Verme Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Kurumun eğitim ve dinlenme tesisleri ve taşra teşkilatları haricindeki diğer birimleri ile Genel Müdürlüğe bağlı koordinasyon ve takip müdürlükleri merkez teşkilatına dahil kabul edilip işlemler bu doğrultuda yapılır.

(3) Söz konusu işlemler Merkezde Makine İşletme ve İkmal Dairesi Başkanlığınca, taşrada elektromekanik şube müdürlüklerince yürütülür. Söz konusu birimler kiralama taleplerini bir yazı ile üretim birimlerine veya kullanıcı birimlere intikal ettirip bu birimlerin uygun görüşlerini aldıktan sonra onaya sunar.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6- (1) Taşıt ve iş makineleri kira tarifesi; Kurum Yönetim Kurulunca belirlenir. Her yıl Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Üretici Fiyat Endeksinde (ÜFE) belirtilen enflasyon oranı dikkate alınarak güncellenir ve Kurumun internet sayfasında ilan edilir. Yönetim Kurulunda alınacak karara esas çalışma Makine İşletme ve İkmal Dairesi Başkanlığınca yürütülür.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Taşra teşkilatlarınca üçüncü kişilere kiraya verilecek taşıt ve iş makineleri ile ilgili Genel Müdürlük Makine İşletme ve İkmal Dairesi Başkanlığı ile İşletme Dairesi Başkanlığının bilgilendirilmesi zorunludur. Koordinasyon ve takip müdürlükleriyle alakalı işlemler İşletme Dairesi Başkanlığınca, kurum eğitim ve dinlenme tesisleri ve taşra teşkilatı amirleri haricindeki diğer birimler ile ilgili işlemler Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca yürütülür.”

MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürü yürütür.