30 Eylül 2022 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31969

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2007/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

MADDE 1- 10/1/2007 tarihli ve 26399 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/1)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“

 

G.T.İ.P.

Eşya Tanımı

Gümrük Kıymeti
(ABD Doları/Adet)

 

 

8517.18.00.00.19

Diğerleri

35

 

 

8517.71.00.00.00

Her türlü antenler ve anten yansıtıcıları; bunların aksam-parçaları (Yalnızca telefon cihazlarına ait olanlar)

5

 

 

8517.79.00.00.00

Diğerleri (Yalnızca telefon cihazlarına ait olanlar)

 

 

 

 

 

”

 

MADDE 2- Aynı Tebliğin 2 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) 1 inci maddede yer alan tabloda belirtilen 8517.71.00.00.00 ve 8517.79.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu eşyanın, akıllı cep telefonu üretiminde kullanılmak üzere, ana kart dizgisi tamamlanmamış ve tamamen demonte haldeki (CKD) aksam ve parça olarak ithalatında bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz.”

MADDE 3- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.