29 Eylül 2022 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31968

YÖNETMELİK

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinden:

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesinde yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesine öğrenci kabulü, eğitim-öğretim programlarının düzenlenmesi, ölçme ve değerlendirme, diploma ve ayrılma işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik takvim: Eğitim-öğretim dönemlerinin başlama ve bitiş tarihi ile başvuru, kayıt ve sınav tarihleri gibi önemli tarihleri içeren takvimi,

b) Anabilim dalı: Bölümü oluşturan ve konusu ile ilgili bilim dallarını kapsayan birimleri,

c) Dekan: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanını,

ç) Dekanlık: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığını,

d) Fakülte: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesini,

e) Fakülte Kurulu: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Fakülte Kurulunu,

f) Fakülte Yönetim Kurulu: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulunu,

g) GNO: Genel ağırlıklı not ortalamasını,

ğ) Kredi: Avrupa Kredi Transfer Sistemine (AKTS) göre belirlenen krediyi,

h) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,

ı) Rektör: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörünü,

i) Senato: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Senatosunu,

j) Üniversite: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesini,

k) Üniversite Yönetim Kurulu: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kayıt ve Kabul

Öğrenci işleri

MADDE 5- (1) Fakültede eğitim almaya hak kazanan öğrenci ile ilgili kesin kayıt, kimlik kartı tanzimi ve tasdiki, öğrenci belgesi verilmesi, diploma, diploma eki düzenlenmesi ve benzeri işlemler Fakülte öğrenci işleri birimi veya gerekli hâllerde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür.

(2) Öğrencilere ilişkin, öğrenci kişisel dosyasının tutulması, ders kaydı, kayıt yenileme, ölçme ve değerlendirme uygulamaları, değişim programları yoluyla özel öğrenci kabulü, yatay ve dikey geçişler, çift anadal ve yan dal kayıtları, intibak, askerlik tecili, ilişik kesme ve benzeri her türlü işlemler Fakülte öğrenci işleri birimi veya gerekli hâllerde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür.

Kayıt işlemleri

MADDE 6- (1) Fakülteye kayıt yaptırabilmek için aşağıdaki şartlardan biri aranır:

a) Lisans öğretim programına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yerleştirilmek.

b) Yabancı uyruklu öğrenci kontenjanından yerleştirilmek.

c) Yatay geçiş yoluyla Fakülteye kabul edilmek.

(2) Üniversiteye kayıt yaptırmaya hak kazananlar, kayıt tarihleri arasında e-Devlet üzerinden veya kayıt bürolarına bizzat başvurarak kesin kayıtlarını yaptırırlar. E-Devlet üzerinden kayıt yaptıran öğrenciler, belge istenmesi halinde, belirlenen tarihler arasında Fakültenin öğrenci işleri bürosuna bizzat başvurarak istenen belgeleri teslim etmek zorundadırlar. Noter aracılığıyla tayin edilen vekil tarafından da kayıt yaptırılabilir. Kayıt için istenen belgeler Üniversite tarafından ilan edilir.

(3) Yabancı uyruklu öğrencilerin kesin kayıtları Üniversitenin belirlediği kayıt tarihlerinde ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yapılır.

(4) Eksik belgeyle veya posta yoluyla kesin kayıt yapılmaz.

(5) Belirlenen tarihler arasında kesin kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler.

(6) Öğrenci kesin kayıt sırasında tebligat adresi ve diğer iletişim bilgilerini bildirmek zorundadır.

(7) Aynı düzeyde başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olanların kayıt işlemleri yapılmaz.

(8) Kesin kayıt yaptıran öğrencinin belge ve bilgilerinin doğru olmadığının anlaşılması hâlinde, Üniversite ile ilişiği kesilir. Bu öğrenci Üniversiteden ayrılmışsa kendisine verilen diploma dâhil tüm belgeler iptal edilir ve hakkında yasal işlem başlatılır.

Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti

MADDE 7- (1) Öğrencilerden, ilgili mevzuat hükümleri gereğince o yıl için belirlenen katkı payı/öğrenim ücreti alınır.

(2) Yabancı uyruklu öğrenciler, Senato tarafından belirlenen miktarda katkı payı/öğrenim ücreti öderler.

(3) Kayıt dondurulan yıl için katkı payı/öğrenim ücreti ödenmez.

Danışman

MADDE 8- (1) Danışman, öğrenciye eğitim-öğretim süresince yardımcı olması için görevlendirilmiş öğretim elemanıdır. Danışmanın atanması, görev ve sorumlulukları Senato tarafından belirlenir.

Kayıt yenileme ve ders kaydı

MADDE 9- (1) Öğrencilerin ders alabilmeleri için akademik takvimde belirtilen süre içerisinde her yıl kayıt yenilemeleri zorunludur.

(2) Katkı payı/öğrenim ücretini ödeyen ve ders alma işlemini danışman onayı ile elektronik ortamda tamamlayan öğrencinin kaydı yenilenmiş sayılır. Öğrenciler, ders kayıtları ile ilgili itirazlarını ders ekle/çıkar süresi içerisinde Dekanlığa yaparlar. Süresi içerisinde başvuru yapmayan öğrencilerin elektronik ortamda tamamlanan ders kayıtları geçerlidir.

(3) Belirtilen sürelerde katkı payını veya öğrenim ücretini yatırmayan öğrenci o yılda ders kaydı yaptıramaz.

(4) Ders kaydı yaptırmayan öğrenci derslere devam edemez, sınavlara giremez ve diğer öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(5) Süresi içerisinde ders kayıtlarını yaptırmayanlardan geçerli mazereti olan öğrencilerin ders kayıtlarının yapılıp yapılmamasına, geçen sürenin devamsızlıktan sayılması şartıyla Fakülte Yönetim Kurulu karar verir.

(6) Ders kayıt işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur. Ders kayıt işlemlerinin bu Yönetmelik hükümlerine aykırı yapıldığı tespit edildiği takdirde Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile ders kaydı tamamen ya da kısmen iptal edilebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretim

Akademik takvim

MADDE 10- (1) Fakültenin eğitim-öğretim başlangıç ve bitiş tarihi, sınav tarihleri, katkı payı/öğrenim ücreti yatırma ve kayıt yenileme tarihleri ile benzeri konular akademik takvimde belirtilir. Fakültenin bir sonraki eğitim-öğretim yılına ait akademik takvimi, her yıl en geç Mayıs ayı içinde Fakülte Kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile belirlenir.

Eğitim-öğretim türü ve süresi

MADDE 11- (1) Fakültede eğitim-öğretim yıl esasına göre düzenlenir. Eğitim-öğretim yılı, güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Bir yarıyıl on dört haftadan az olamaz.

(2) Fakültede eğitim-öğretim süresi dört yıldır. Öğrenciler, derslerin verildiği yıldan başlamak üzere, her yıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın eğitim-öğretimini azami yedi yıl içinde tamamlamak zorundadırlar.

(3) Azami süreler içerisinde mezun olamayan öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı maddelerinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda olan öğrenciler ders ve sınavlara katılabilir, fakat öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlanamazlar.

Ders kredisi

MADDE 12- (1) Ders kredisi, programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine göre belirlenen kredi aralığı ve öğrencilerin iş yükü göz önünde tutularak Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde hesaplanan ve dersin ağırlığını gösteren sayıdır.

Dersler

MADDE 13- (1) Dersler, yıllık veya dönemlik olarak düzenlenebilir.

(2) Dersler, zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Zorunlu dersler, öğrencinin almak zorunda olduğu derslerdir.

(3) Seçmeli dersler, öğrencinin, seçmeli ders gruplarında yer alan derslerden bir tanesini seçmek zorunda olduğu dönemlik derslerdir.

(4) Seçmeli derslerin açılması veya kaldırılması bölüm/anabilim dalı başkanlıklarının önerisi ve Fakülte Kurulunun onayı ile yapılır. Seçmeli dersler için alt-üst kontenjan sınırı Dekanlık tarafından belirlenir.

(5) Seçmeli dersler, mesleki eğitimi tamamlayan derslerden olabileceği gibi, ortak açılan veya diğer öğretim planlarında yer alan genel kültür ya da değişik ilgi alanlarındaki derslerden de oluşabilir.

(6) Öğrenciler talepleri halinde, kendi öğrenim dalı ile ilgili öğretim planının öngördüğü zorunlu ve seçmeli derslerin dışında, danışmanın teklifi ve Fakülte Yönetim Kurulunun onayı ile Üniversiteye bağlı herhangi bir öğretim planında yer alan dersi/dersleri de alabilir. Bu şekilde alınan dersler GNO hesabında dikkate alınmaz ancak bu dersteki başarı durumu ayrı bir belgede gösterilir.

(7) Seçmeli dersler, Senato tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yürütülür.

Öğretim planları

MADDE 14- (1) Öğretim, her yıldaki derslerin adlarının, kredilerinin ve haftalık ders saatlerinin gösterildiği öğretim planlarına göre yapılır.

(2) Öğretim planındaki dersler; teorik dersler, uygulamalar, laboratuvarlar, atölye çalışmaları, tez, proje, staj, iş yeri uygulamaları ve benzeri çalışmaları kapsar.

(3) Senato tarafından kabul edilen öğretim planlarına göre hazırlanan Fakülte haftalık ders programı ders kayıt haftasından önce öğrencilere duyurulur.

(4) Senato tarafından uygun görülmesi hâlinde bazı dersler uzaktan öğretim yoluyla verilebilir.

(5) Dersler, içerikleri ve dersleri yürütecek öğretim elemanları; bölüm kurullarınca değerlendirilerek belirlenir ve öğretim yılının başlama tarihinden en geç iki hafta önce Fakülte Kurulunda karara bağlanmak üzere Dekanlığa bildirilir.

(6) Öğretim planlarında yer alan derslerin kredi toplamı, her bir eğitim-öğretim yılında 60 kredidir.

Ortak zorunlu dersler

MADDE 15- (1) Ortak zorunlu dersler, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk dili ve yabancı dil derslerinden oluşur. Bu dersler haftada en az iki ders saati olmak üzere yıllık programlanır ve uygulanır.

Ders muafiyetleri ve intibak

MADDE 16- (1) Fakülteye kayıt hakkı kazanan öğrencilerin daha önceki öğrenimlerine ilişkin muafiyet ve intibak işlemleri Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

Derslere devam zorunluluğu

MADDE 17- (1) Öğrenci kayıt yaptırdığı dersin en az %80’ine devam etmek zorundadır. Uygulamalı derslerde Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile devam zorunluluğu artırılabilir.

(2) Bir dersi alarak devam şartını yerine getiren öğrencilerin o dersi tekrar alması durumunda devam şartı aranmaz.

(3) Öğrencilerin devamsızlık durumu Dekanlık tarafından yılın/yarıyılın son ders haftasında ilan edilir.

(4) Sağlık raporu devam yükümlülüğünü kaldırmaz.

Ders alma ve ders bırakma

MADDE 18- (1) Öğrenciler her öğretim yılı başında, akademik takvimde belirlenen süreler içerisinde ders kayıt işlemlerini gerçekleştirirler. İlk defa kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt oldukları yıl, azami 60 kredi ders alabilirler.

(2) Öğrenciler, Fakültede ders kaydı yaptırdıkları ilk yılı takip eden yıldan itibaren ders kayıt işlemlerini en son hesaplanan GNO’suna göre yaparlar. Öğrencilerden, GNO’su 0-2,49 olanlar 75 krediye kadar alt yıllardaki ve bulunduğu yıldaki derslere; 2,50-2,99 olanlar 80 krediye, 3,00-4,00 olanlar 85 krediye kadar alt yıllardaki, bulunduğu yıldaki ve çakışmamak şartıyla takip eden yıllardaki derslere kayıt yaptırabilirler.

(3) Hukuk programından yatay geçiş yoluyla kayıt yaptıran öğrencilerden ders muafiyeti talebinde bulunanlar, ilk kayıt oldukları eğitim-öğretim yılında ikinci fıkrada belirlenen GNO aralıklarına göre alt yıllardaki, bulunduğu yıldaki ve üst yıllardaki derslere kayıt olabilirler.

(4) Hukuk dışındaki programlardan yatay geçiş yoluyla kayıt yaptıran öğrencilerden ders muafiyeti talebinde bulunanlar, ilk kayıt oldukları eğitim-öğretim yılında, 60 kredi sınırını aşmamak kaydıyla alt yıllardaki ve bulunduğu yıldaki derslere kayıt olabilirler.

(5) Birinci sınıfta öğrenime başlayan ve ders muafiyeti talebinde bulunan öğrenciler ile dikey geçiş yoluyla kayıt yaptıran öğrenciler, ilk kayıt oldukları eğitim-öğretim yılında, 60 kredi sınırını aşmamak kaydıyla alt yıllardaki ve bulunduğu yıldaki derslere kayıt olabilirler.

(6) Öğrenciler, başarısız oldukları veya hiç almadıkları derslere öncelikli olarak kayıt olmak zorundadırlar. Bu dersler farklı yıllardan ise en alt yıl derslerinden başlayarak derslere kayıt olurlar.

(7) Bir üst yıldan ders alabilen öğrenci, o yıldaki derslerin tamamına kayıt olmadan daha üst yıllardan ders alamaz.

(8) Bir dersin alınabilmesi için dersin ilgili yılda, Fakültede ya da Üniversitenin diğer birimlerinde açılmış olması gerekir.

(9) Öğrenciler, tekrarlamak zorunda oldukları dersler hariç, akademik takvimde belirlenen ders ekle/çıkar döneminde, danışmanların onayı ile kaydoldukları dersten kayıtlarını sildirebilir ve/veya yeni derse kayıt olabilirler.

(10) GNO’sunu yükseltmek isteyen öğrenciler, alt yıllardan istedikleri dersleri tekrar alabilirler. GNO hesabında tekrarlanan dersler için öğrencinin aldığı en son not geçerlidir.

(11) Başarısız olunan seçmeli dersin yerine aynı seçmeli ders grubundan eşit kredili başka bir seçmeli ders alınabilir. Başka bir seçmeli ders alınması durumunda alınan bu derse devam zorunludur.

(12) Çift anadal ve yan dal programı öğrencilerinin kayıt olabilecekleri ders kredi miktarı Üniversitenin çift anadal ve yan dal esaslarına göre belirlenir.

(13) Ders kayıt ve ders ekle/çıkar döneminden sonra öğrenci, derse kayıt olamaz veya dersi bırakamaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar ve Başarının Değerlendirilmesine İlişkin Esaslar

Sınavlar ve süreleri

MADDE 19- (1) Sınavlar, akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Yıllık dersler için, bir akademik yıl boyunca, iki ara sınav, bir yılsonu sınavı ve bütünleme sınavı yapılır. Dönemlik dersler için, bir ara sınav, bir yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavı yapılır.

(2) Bütünleme sınavına girebilmek için sınavların yapılacağı eğitim-öğretim yılında ilgili derslere kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yıl sonu/yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavına, yıl sonu/yarıyıl sonu sınavına katılmayan, katılıp da başarısız olan veya GNO'larını yükseltmek isteyen öğrenciler girebilir. Bütünleme sınavına giren öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında yıl sonu/yarıyıl sonu sınavlarındaki değerlendirme esasları uygulanır. Bütünleme notları, yıl sonu/yarıyıl sonu sınav notlarından bağımsız olarak yeniden hesaplanır. Bütünleme sınavında alınan not yıl sonu/yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer.

(3) Mazeret sınavı; haklı ve geçerli bir nedenden dolayı ara sınavlara ve bütünleme sınavlarına katılamayan öğrenciler için açılan sınavdır. Yarıyıl sonu sınavları için mazeret sınavı hakkı verilmez. Mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrencinin sınav tarihleri de Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenir. Öğrenci, mazeretli kabul edildiği süre içinde sınavlara giremez, girdiği sınav var ise geçersiz sayılır. Mazeret sınavına girmeyen öğrenciye yeni bir mazeret sınav hakkı verilmez.

(4) Tek ders sınavı; devam şartını sağladığı tek bir dersten FF alarak başarısız olduğu için mezun olamayan öğrencilere yapılan sınavdır. Öğrencilerin, bu sınava girebilmeleri için Fakülte Kurulu tarafından belirlenen zorunlu stajlar ile ilgili tek ders haricindeki tüm derslerini başarı ile tamamlamaları ve Dekanlığa dilekçe ile başvurmaları gerekir. Tek ders sınavı, dönemlik derslerde ilgili dönemin sonunda, yıllık derslerde yıl sonunda notların kesinleşmesinden sonra yapılır. Tek ders sınavında alınan puan, Senato tarafından belirlenen esaslara göre harfli nota çevrilir. Tek ders sınavında başarısızlık halinde ders, tekrar alınır.

(5) Mezuniyet GNO baraj sınavı; GNO’ları 2,00’ın altında olduğu için mezun olamayan öğrencilere, CC, DC veya DD notu aldıkları en çok üç dersten verilen birer sınav hakkıdır. Bu sınavlar, takip eden yıl başlangıcındaki ders kayıt haftasından önce yapılır. Mezuniyet GNO baraj sınavları sonucunda, mezuniyet şartlarını sağlayamayan öğrencilere yeni sınav hakkı verilmez ve öğrenciler mezuniyet şartlarını sağlayıncaya kadar ders kaydı yaparak öğrenimlerine devam ederler.

(6) Muafiyet sınavı; Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciye, ortak zorunlu yabancı dil dersinden öğretim yılı başında açılan sınavdır. Muafiyet sınavına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

(7) Azami süre sonu ek sınavları; azami süreler sonunda mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümlerine göre verilen ek sınav hakkıdır. Ek sınavlar, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

(8) Öğretim elemanı, bir ders içindeki kısa süreli sınav, projeler, ödevler, laboratuvar, uygulama ve benzeri çalışmaların sınav notunun hesaplanmasına olan etkisini, yılın/yarıyılın başladığı ilk hafta içerisinde Fakülte Yönetim Kurulunun onayı ile ilan eder.

(9) Sınavlar, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Sınav programları

MADDE 20- (1) Sınav programları, kısa süreli sınav ve mazeret sınavları hariç, sınavlardan en az on beş gün önce Dekanlık tarafından ilan edilir. Sınav tarihi, saati ve/veya yerleri zorunluluk hallerinde ancak Dekanlık tarafından değiştirilebilir, yapılan değişiklik derhal ilan edilir.

(2) Millî ve dinî bayramlar dışındaki cumartesi ve pazar günlerinde de sınav yapılabilir.

Sınav sonuçlarının ilanı

MADDE 21- (1) Puanlamaya yönelik her türlü sınav ve etkinliğin ölçüm sonuçları, sınav ve etkinliğin yapılma tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde Dekanlık tarafından ilan edilir. Yıl/yarıyıl içinde değerlendirmeye katılan her türlü etkinliğin sonucu, yıl/yarıyıl sonu sınavlarının başlama tarihinden önce ilan edilir.

Sınav materyallerinin saklanması

MADDE 22- (1) İlgili öğretim elemanı yürüttüğü derse ait devam ve başarı notlarının listesini, basılı ve/veya elektronik sınav evrakını ve değerlendirmeye esas olan her türlü materyalin aslı veya fotoğrafını, yıl/yarıyıl sonunda Dekanlığa teslim eder.

(2) Sınav materyalleri Dekanlık tarafından en az iki yıl muhafaza edilir.

Sınav sonucuna itiraz

MADDE 23- (1) Öğrenciler, sınav ve puanlamaya yönelik her türlü etkinliğin değerlendirme sonuçlarına itirazlarını, sonucun öğrenci bilgi sisteminde ilanından itibaren beş iş günü içinde dilekçeyle Dekanlığa yaparlar. İtiraz konusu değerlendirme materyalleri, ilgili sınava ilişkin itiraz süresinin bitiminden itibaren üç iş günü içinde dersin öğretim elemanı tarafından incelenerek sonuç yazılı ve gerekçeli olarak Dekanlığa sunulur. Değerlendirme sonucunda hata olmadığı tespit edilirse, Dekanlık sonucu öğrenciye bildirir. Değerlendirme sonucunda değişiklik olması durumunda ise bu hata Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile düzeltilir ve sonuç öğrenci işleri birimine bildirilir.

(2) Öğrenci, yaptığı itiraz sonucunun kendisine tebliği veya düzeltilen notun öğrenci bilgi sistemi üzerinden ilanından itibaren üç iş günü içinde yeniden itiraz edebilir. Gerekli hallerde Dekan, ilgili bölümdeki öğretim elemanlarından oluşan üç kişilik komisyon kurar ve komisyon itirazı yeniden inceler. Komisyon, kararını yazılı ve gerekçeli olarak Dekanlığa sunar. Komisyon herhangi bir hata tespit etmezse, Dekanlık sonucu öğrenciye bildirir. Komisyonun hata tespit etmesi durumunda ise bu hata Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile düzeltilir ve sonuç öğrenci işleri birimine bildirilir. Komisyon kurulmasına gerek görülmemesi halinde, itiraz reddedilmiş olur.

(3) Süresi içinde yapılmayan itirazlar değerlendirmeye alınmaz.

Sınav düzeni ve kopya

MADDE 24- (1) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri kapsamında sınavlarla ilgili suç sayılan eylemlerden birini gerçekleştirdiği yapılan disiplin soruşturması ile belirlenen öğrenci ilgili sınavdan sıfır almış sayılır.

Ham başarı notu

MADDE 25- (1) Ham başarı notu, yıl/yarıyıl içi değerlendirme notunun %40’ı, yıl sonu/yarıyıl sonu/bütünleme değerlendirme notunun %60’ı dikkate alınarak hesaplanır. Yıllık derslerde her bir ara sınavın yıl içi değerlendirme notuna etkisi eşittir. Bu esaslara göre hesaplanan ham başarı notu, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından 40 ila 60 arasında belirlenen puanın altında kalan öğrenciler, ilgili dersten başarısız sayılır.

(2) Herhangi bir dersin yıl sonu/yarıyıl sonu veya bütünleme sınavından 100 puan üzerinden Fakülte Yönetim Kurulu tarafından 40 ila 60 arasında belirlenen puanı alamayan öğrenciler ham başarı notuna bakılmaksızın başarısız sayılır.

Başarı notunun hesaplanması

MADDE 26- (1) Öğrencilerin başarı durumlarının değerlendirilmesi, bu Yönetmelikte yer alan ham başarı notunun hesaplanmasına ilişkin hükümler doğrultusunda Senato tarafından belirlenen esaslara göre gerçekleştirilir.

(2) Harfle ilan edilen başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

Sözel                          Harf Notu               Ağırlık Katsayısı

Pekiyi                            AA                              4,00

İyi-Pekiyi                       BA                               3,50

İyi                                  BB                               3,00

Orta-İyi                          CB                               2,50

Orta                               CC                               2,00

Şartlı Geçer                    DC                               1,50

Şartlı Geçer                    DD                              1,00

Başarısız                        FF                                0,00

Devamsız                       DZ                               0,00

Muaf                              M                                   -

(3) İkinci fıkrada yer alan notlardan;

a) AA, BA, BB, CB veya CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.

b) DC ve DD notunu alan öğrencinin bu dersi/dersleri, mezuniyet GNO’su 2,00 ve üzerinde ise başarılı; 2,00’ın altında ise başarısız sayılır.

c) FF notu başarısız öğrenciye verilir. FF notu alan öğrenci bu dersi verildiği ilk yılda/yarıyılda tekrar alır.

ç) M notu, muaf olunan dersler için kullanılır ve GNO hesaplanmasında değerlendirmeye katılmaz.

d) DZ notu, GNO hesabında FF notu işlemi görür. DZ ile değerlendirilen ders verildiği ilk yılda/yarıyılda tekrar alınır.

(4) Başarı notları ilan edildikten sonra, itiraz veya başka bir nedenle yapılan değişiklikler, o dersin daha önce yapılmış olan istatistiksel dağılımına yansıtılmaz.

(5) Fakülte Yönetim Kurulunca gerekli görülürse, gerekçesi ile birlikte bir dersin başarı durumunun yeniden değerlendirilmesine veya sınavın yeniden yapılmasına karar verilebilir.

Genel ağırlıklı not ortalaması

MADDE 27- (1) Genel ağırlıklı not ortalaması (GNO), yıl sonunda öğrencinin öğrenimine başladığı andan itibaren, tamamlamış olduğu yıl da dâhil olmak üzere, o güne kadar kayıt yaptırdığı her dersin kredisinin, 26 ncı maddede belirtilen başarı notunun ağırlık katsayısı ile çarpılarak toplanmasından elde edilen sayının, toplam krediye bölünmesiyle hesaplanır. Bölme sonucu elde edilen sayı, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlatılır.

Başarı sıralaması

MADDE 28- (1) Öğrencilerle ilgili yapılacak olan başarı sıralamaları yıl sonu itibarıyla hesaplanan GNO’ya göre belirlenir.

Onur ve yüksek onur öğrencisi

MADDE 29- (1) Bulundukları yıl sonu itibarıyla bütün derslerini almış ve başarmış olan öğrencilerden, GNO’su 3,00-3,49 arasında olanlar onur öğrencisi; 3,50-4,00 arasında olanlar yüksek onur öğrencisi sayılır. Bu öğrencilerin listesi yıl sonunda ilgili birim tarafından ilan edilir.

(2) Disiplin cezası almış olan öğrenciler onur veya yüksek onur öğrencisi olamazlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Değişim Programları ve Geçişler

Ulusal ve uluslararası öğrenci değişimi

MADDE 30- (1) Üniversite ile yurt içi veya yurt dışındaki diğer üniversiteler arasında yapılan anlaşmalar uyarınca üniversitelerarası öğrenci değişim programları uygulanabilir. Bu programlar çerçevesinde öğrenciler anlaşmalı üniversitelere gönderilebilir. Değişim programları, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslar dâhilinde ikili anlaşmalar ve Senato tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda uygulanır.

Yatay geçişler ve çift anadal/yan dal programı

MADDE 31- (1) Fakülteye yapılacak yatay geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yapılır.

Dikey geçiş

MADDE 32- (1) Fakülteye yapılacak dikey geçişler, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

ALTINCI BÖLÜM

Kayıt Silme ve Sildirme, Mazeretler, Kayıt Dondurma, İzinler, Tebligat ve Duyuru

Kayıt silme ve sildirme

MADDE 33- (1) İlgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olanların kaydı silinir.

(2) Öğrenciler kendi isteğiyle kaydını sildirebilir. Bu şekilde ayrılan öğrencinin geri dönüş isteği kabul edilmez.

(3) Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak Senato kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.

(4) Kaydı silinen öğrenciye kayıt esnasında verdiği lise/lise dengi diploması, arkasına şerh düşülerek geri verilir.

Mazeretler

MADDE 34- (1) Öğrencinin, mazeretinin bitiminden itibaren en geç üç iş günü içinde Fakülteye yazılı olarak başvurması gerekir. Bu süre içerisinde başvuru yapmayanların mazeretleri kabul edilmez. Aşağıda belirtilen mazeretleri belgelendiren öğrencinin durumu Fakülte Yönetim Kurulunca karara bağlanır:

a) Öğrencinin sağlık kuruluşlarından aldığı raporla belgelenmiş olan sağlıkla ilgili mazeretleri.

b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararı ile ara verilmesi.

c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartıyla tabii afetler ve diğer nedenlerle öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda kalmış olması.

ç) Öğrencinin ekonomik nedenlerle öğrenime devam edemeyeceğini belgelendirmesi.

d) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri kapsamında yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma veya çıkarma cezasını gerektirmeyen mahkumiyet hali.

e) Öğrencinin hangi sıfatta bulunursa bulunsun, tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması.

f) Öğrencinin tutukluluk hâli.

g) Fakülte Yönetim Kurulunun mazeret olarak kabul edeceği diğer hâller.

(2) Kayıt dondurma dışında, Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen mazeretli süreler devamsızlıktan sayılır.

Kayıt dondurma

MADDE 35- (1) Kayıt dondurma öğrencinin başvurusu üzerine Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.

(2) Kayıt dondurmak için 34 üncü maddede yer alan mazeretlerin bulunması gerekir.

(3) Başvurular, ilgili akademik yılın ilk on iş günü içerisinde yapılır. Sağlık nedeni ile yapılacak kayıt dondurma istekleri bu sürenin dışındadır.

(4) Haklı ve geçerli nedenler ile eğitim-öğretim süresince en çok bir yıl süre ile kayıt dondurulabilir. Ancak, askerlik, tutukluluk ve mahkûmiyet durumlarında kayıt dondurma bu hallerin süresi kadardır.

(5) Sağlık nedeniyle yapılan kayıt dondurma işlemi azami iki yıldır. Bu süreyi aşan durumlarda yeniden sağlık kurulu raporu alınması gerekir.

(6) Kayıt dondurma başvurusu için sunulacak belgelerin son üç ay içerisinde alınmış olması gerekir.

(7) Öğrenci, kayıt dondurduğu yılda öğrenimine devam edemez ve sınavlara giremez. Kayıt donduran öğrencinin azami öğrenim süresi kayıt dondurma süresi kadar uzatılır.

İzin

MADDE 36- (1) Aşağıda belirtilen durumlarda öğrenciye izin verilebilir:

a) Eğitim-öğretimine veya mesleki gelişimine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, araştırma gibi imkânların doğması hâlinde, Dekanlığa dilekçeyle başvuran öğrenciye, Fakülte Yönetim Kurulunun kararı ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile en çok bir yıl izin verilebilir. Öğrencinin izinli olduğu süre normal öğrenim süresinden sayılmaz.

b) 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanununun 29 uncu maddesi gereğince; uluslararası seviyede yurt içi ve yurt dışı spor müsabakaları ve bunların hazırlık çalışmalarına katılacak öğrenciler, organizasyonun devamı süresince izinli ve mazeretli sayılırlar. Öğrencilerin bu süreleri devamsızlık süresinin hesabında dikkate alınmaz.

c) Üniversite adına sosyal, kültürel, sportif ve benzeri faaliyetlere Fakülte Yönetim Kurulu kararı ve Rektörlük onayı ile katılacak olan öğrenciler, görevlendirilme süresi içerisinde giremedikleri ders veya sınavlar için izinli ve mazeretli sayılırlar.

Tebligat ve duyuru

MADDE 37- (1) Öğrencilere yapılacak olan tebligatlar, öğrencinin kendisine elden veya Üniversiteye/Fakülteye bildirdiği adrese ilgili mevzuat hükümlerine göre posta yoluyla veya diğer elektronik yollarla yapılır.

(2) Üniversiteye/Fakülteye bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde, bunu Üniversiteye/Fakülteye bildirmemiş veya yanlış ya da eksik bildirmiş olan öğrencilerin mevcut adreslerine tebligatın gönderilmesi hâlinde tebligat kendilerine yapılmış sayılır.

(3) Öğrencileri ilgilendiren duyurular, Fakültenin ilan panolarında ve/veya Fakültenin/Üniversitenin internet sitelerinde ilan edilir. Bu duyurular öğrencilere tebliğ hükmündedir.

(4) Sınavlarla ilgili her türlü açıklama, başvuru ve sınav sonuçlarının duyurulması, tebliğ hükmünde olmak üzere öğrencilerin kişisel bilgi ve şifreleri ile girebildikleri güvenli elektronik ortamlarda yapılabilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Mezuniyet, Diploma ve Diploma Eki

Mezuniyet tarihi

MADDE 38- (1) Öğrencinin mezuniyet tarihi, başarılı olduğu son sınavın yapıldığı tarihtir. Ancak, bu tarihe kadar staj, bitirme ödevi, bitirme projesi, bitirme tezi, diploma çalışması ve benzeri sebeplerle mezun olamayan öğrenciler, tamamladıkları bu çalışmalarının kabul edildiği tarihte mezun olurlar.

Diploma ve diploma eki verilme koşulları

MADDE 39- (1) Fakültede almak zorunda oldukları bütün dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarıyla tamamlayan ve GNO’su en az 2,00 olan öğrencilere Senato tarafından belirlenen esaslara göre lisans diploması verilir.

(2) Fakülte lisans programının en az ilk iki yılının bütün derslerinden ve bu yıllara ilişkin stajlarından başarılı olan öğrenciye, isteği hâlinde ön lisans diploması verilir. Ön lisans diploması almak için yapılacak başvuru herhangi bir süre ile sınırlı değildir. Ön lisans diploması alanların Üniversiteyle ilişiği kesilir.

(3) Diploma eki, akademik ve mesleki yeterliliklerin uluslararası düzeyde tanınmasına yardımcı olan ve diplomalara ek olarak verilen bir belgedir. Diploma eki, diploma yerine kullanılamaz.

(4) Diploma almaya hak kazanan öğrenciye, Fakülte tarafından hazırlanıp Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığınca onaylanan diploma eki verilir. Bu belgede, öğrencinin öğrenim süresince almış olduğu bütün derslerin adları ve kredileri ile standart diploma eki bilgileri yer alır.

(5) Diploma ve diploma eki öğrencinin şahsına veya noter vekâletnamesi ile tayin edilen vekiline verilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kalite süreçleri

MADDE 40- (1) Eğitim-öğretim süreçlerinin sürekli iyileştirilmesine yönelik iç ve dış kalite güvencesi uygulamaları ve eğitim-öğretimin devamına ilişkin diğer hususlar, Yükseköğretim Kurulunun bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak Senato tarafından belirlenir.

Engelli öğrenciler

MADDE 41- (1) Üniversite Yönetim Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu, engellilik durumu ve derecesi sağlık raporu ile belgelenmiş olan engelli öğrenciler için gerekli düzenlemeleri yapma ve uygulama konusunda yetkili ve sorumludur.

Dışarıdan ders izleme

MADDE 42- (1) Belirli konularda bilgilerini arttırmak amacıyla Fakülteden ders almak isteyen ve isteği Fakülte Yönetim Kurulunca uygun görülenler, Üniversite Yönetim Kurulunun belirleyeceği ilkeler çerçevesinde açılan dersleri izleyebilirler. Bu kişiler kayıt yaptırdıkları dersler için belirlenen bütün kurallara uymak zorundadırlar. Bu statüdekilere diploma verilmez ancak istendiğinde devam ve başarı durumlarını belirten bir belge verilir.

Öğrenci temsilcileri

MADDE 43- (1) Fakülte öğrenci temsilcileri, öğrenciler ile ilgili konuların görüşülmesi sırasında Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu toplantılarına Dekanın daveti üzerine katılabilirler.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 44- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde; 24/9/2019 tarihli ve 30898 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurulu, Senato, Üniversite Yönetim Kurulu, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu kararları ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1- (1) 2021-2022 eğitim-öğretim yılından önce kayıt yaptırmış olan öğrencilerden, GNO’su 0-2,99 olanlar 42; 3,00-4,00 olanlar 45 krediye kadar alt yıldaki/yarıyıllardaki, ders kaydı yaptırdığı yıldaki/yarıyıldaki ve takip eden yıldaki/yarıyıldaki derslere kayıt olabilirler.

(2) 2022-2023 eğitim-öğretim yılından önce kayıt yaptırmış olan öğrenciler, kayıt oldukları dönemki mevzuata tabi olurlar.

(3) Yatay geçiş, dikey geçiş ve öğrenci affı kapsamında Fakülteye kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt yaptırdığı sınıfın öğrencilerinin tabi olduğu mevzuata tabi olurlar.

Yürürlük

MADDE 45- (1) Bu Yönetmelik 2022-2023 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 46- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü yürütür.