27 Eylül 2022 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31966

TEBLİĞ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

KARAYOLU DIŞI MOBİL MAKİNELERE TAKILAN İÇTEN YANMALI

MOTORLAR İÇİN EMİSYON LİMİTLERİ VE TİP ONAYI HAKKINDA

TEKNİK VE GENEL GEREKLİLİKLERE DAİR TEBLİĞ

(2017/654/AB) (SGM: 2021/24)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2022/35)

MADDE 1- 23/12/2021 tarihli ve 31698 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Dışı Mobil Makinelere Takılan İçten Yanmalı Motorlar İçin Emisyon Limitleri ve Tip Onayı Hakkında Teknik ve Genel Gerekliliklere Dair Tebliğ (2017/654/AB) (SGM: 2021/24)’e aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Uygulama

GEÇİCİ MADDE 1- (1) 1/10/2022 tarihinden önce bu Tebliğe göre onaylanan bir motor tipi veya motor ailesinin AB tip onaylarının geçerliliği devam eder.”

MADDE 2- Aynı Tebliğin EK I’inin 2.6.2 bendinde yer alan “Teknik servisin” ibaresi “Onay kuruluşunun” olarak ve “teknik servis” ibaresi “onay kuruluşu” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Tebliğin EK IV’ünün 1. Açıklayıcı Ekinde yer alan Şekil 4.4, Şekil 4.6 ve Şekil 4.7 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Tebliğin EK V’inin 1. Genel şartlar bölümünün beşinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İmalatçı, 3. Bölümde belirtilen ispat sırasında teknik servisin, 2. Bölümde belirtilen kontrol alanlarından herhangi birinin çalışma noktalarını hariç tutmasını talep edebilir. İmalatçı, herhangi bir karayolu dışında kullanılan hareketli makina birleşiminde kullanıldığında, motorun bu tür noktalarda asla çalışamayacağını ispatlayabilirse, teknik servis onay kuruluşunun mutabakatı üzerine bu hariç tutma talebini kabul eder.”

MADDE 5- Aynı Tebliğin EK XIII’ü ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 6- Bu Tebliğ 1/10/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Eki için tıklayınız