26 Eylül 2022 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31965

YÖNETMELİK

Pamukkale Üniversitesinden:

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ DENİZ KAPLUMBAĞALARI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 7/10/2009 tarihli ve 27369 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pamukkale Üniversitesi Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Merkez (PAU-DEKAMER): Pamukkale Üniversitesi Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Çeşitli bölgelerde yaralı deniz kaplumbağalarının bakım ve tedavilerinin yapılabildiği ilkyardım üniteleri ve tedavi merkezleri açmak, bu merkezlerde gerçekleştirilecek araştırma ve uygulama faaliyetleri için çeşitli kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13- (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalar kapsamında alınan her türlü alet, donanım ve demirbaşlar ile çeşitli kurum ve kuruluşlardan sağlanacak olan her türlü araç ve gereç Merkezin kullanımına tahsis edilir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğe 14 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14/A- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.”

MADDE 5- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.