26 Eylül 2022 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31965

YÖNETMELİK

Necmettin Erbakan Üniversitesinden:

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 5/9/2021 tarihli ve 31589 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Necmettin Erbakan Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“j) İdare yetkilisi: Akademik birimde görevli dekan/müdür ya da dekan/müdür tarafından görevlendirilen dekan yardımcısı/müdür yardımcısı, bölüm başkanı, anabilim dalı başkanını,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (h) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Öğrenci, yarıyıl/yıl başında öncelikle alt sınıflarda hiç almadığı, devamsızlıktan kaldığı veya başarısız olduğu dersleri almak kaydıyla bulunduğu yarıyıl/yıl derslerinden de alır. Öğrenci bulunduğu yarıyılda, alt yarıyıllarda başarısız olduğu derslerle birlikte (yan dal ve çift ana dal hariç) toplam 45 AKTS kredisinden fazla ders alamaz. Eğitim-öğretim yılı sonunda mezun olabilecek son sınıf öğrencilerinin alabileceği toplam AKTS kredisi hesabına devam zorunluluğu olmayan dersler dahil edilmez. Öğrenci, ders seçimine danışmanının da görüşünü alarak kendisi karar verir.”

“h) Seçmeli derslerin açılabilmesi için söz konusu derse en az on öğrencinin kayıt yaptırması gerekir. Sınıf mevcudu yirmiden az olan programlar ile sanat/icra derslerinde bu sınır uygulanmaz. Bu derslere kayıt olacak öğrenci sayısının alt ve üst sınırı ilgili yönetim kurulu kararı ile belirlenir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (e), (ğ) ve (ı) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Mazeret sınavı: Mazeret sınav hakkı, mazereti nedeniyle ara sınavlara giremeyen öğrencilere tanınır. Mazeret sınavı başvuruları 18 inci maddede belirtilen süre içinde yapılır. Mazeret sınavları ve sonuçları en geç genel sınavlardan bir hafta önce tamamlanır. Bunun dışında başka hiçbir sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Ara sınavlara girme hakkı olduğu halde bu sınavlara giremeyen öğrencilerden haklı ve geçerli mazeretleri ilgili yönetim kurullarınca kabul edilenler, ara sınav haklarını aynı yarıyıl içinde, dekanlık veya müdürlükçe ilan edilen gün, yer ve saatte kullanırlar. Öğrenciler, raporlu oldukları süre içinde sınavlara giremezler. Raporlu olduğu süre içerisinde sınava giren öğrencilerin sınavı geçersiz sayılır.”

“ğ) Öğretim elemanları, ara sınav sonuçlarını genel sınavlar başlamadan en geç 15 gün önce sisteme girmek ve sınav evrakını idareye teslim etmek zorundadırlar. Genel sınav sonuçlarının, sınavların bitişinden itibaren Hukuk Fakültesi için en geç 10, diğer akademik birimler için en geç 5 gün içerisinde ilan edilmesi ve sınav evrakının idareye teslim edilmesi gerekir. Sınav evrakı olarak kabul edilen uygulamalı sanat eserlerinin ise verilen not ile ilgili açıklamalı gerekçeleri ve düzenlenen jüri tutanağıyla birlikte idareye teslim edilmesi gerekir.”

“ı) Sınavlar ilgili dekan/müdür tarafından görevlendirilen gözetmen/gözetmenlerle birlikte dersin öğretim elemanı gözetiminde yapılır.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 18- (1) Üniversite tarafından belirlenen, haklı ve geçerli bir sebeple mazeret beyan eden öğrenciler; mazeretlerinin bitiş tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içinde, dekanlığa veya müdürlüğe mazeretini gösterir belge ile birlikte yazılı olarak başvurmak zorundadır. Bu süre içinde bildirilmeyen mazeretler kabul edilmez. Öğrenciler mazeretli oldukları sürede devamsız sayılırlar. Öğrencilerin sunacağı herhangi bir mazeret devamsızlık konusunda muafiyet sağlamaz.”

MADDE 5- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Yönetmelik hükümlerini Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü yürütür.