24 Eylül 2022 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31963

YÖNETMELİK

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinden:

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 9/7/2016 tarihli ve 29765 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı Yönetmeliğe aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“ğ) Kredi: Dersin AKTS olarak belirlenen kredisini,”

“s) Alan içi seçmeli dersler: Öğrencinin kayıtlı olduğu program tarafından belirlenmiş ve bu programın doğrudan kendi meslek alanıyla ilgili olan ve gerektiğinde ilişkili başka programlar tarafından açılan dersleri de kapsayan seçmeli derslerin bütününü,

ş) Alan dışı seçmeli dersler: Öğrencinin kayıtlı olduğu programın meslek alanıyla doğrudan ilgili olmayan, öğrencinin kendini farklı alanlarda geliştirmek üzere alabileceği seçmeli dersleri,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci, dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bir eğitim öğretim yılındaki kayıt, ders ve yarıyıl sonu sınavı ile bu sınavın yerine geçecek benzeri faaliyetlerin süre ve tarihleri akademik takvim ile düzenlenir. Akademik takvim, Senato tarafından karara bağlanır.”

“(4) Her yıl bahar yarıyılı bütünleme sınavları sonuna kadar bir sonraki eğitim-öğretim yılında uygulanmak üzere ortak programlar dâhil olmak üzere varsa müfredat değişiklikleri fakülte kurullarınca belirlenir ve Senato tarafından karara bağlanır.

(5) İlgili yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen süreçlere uygun olarak,

a) Ortak programlar dâhil olmak üzere okutulacak dersler, bu dersleri verecek öğretim elemanları ve bu derslere ait bilgiler (değerlendirme araçları ve yöntemleri, yoklama bilgisi ve benzeri) fakültelerin ilgili kurulları aracılığıyla Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına iletilir.

b) Ortak programlar dâhil olmak üzere ilgili dönemde okutulacak dersler ve bu derslere ait izlenceler öğrencilere duyurulmak üzere Üniversitenin ve ilgili fakültenin internet sitesinde yayımlanır.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Derslerin kredi değerleri AKTS kredisi olarak ilgili bölüm başkanlığı tarafından tanımlanır ve Senato tarafından onaylanır.

(2) Müfredatta tanımlı her dersin AKTS kredisi olmak zorundadır.

(3) Bir lisans programının müfredatı, ilgili fakülte kurulunun kararı ve Senato onayıyla kesinleşir. Öğrenim programlarında, programdan mezuniyet için tamamlanması öngörülen ders, laboratuvar, uygulama, staj ve benzeri çalışmalar, haftalık saat ve kredileri, varsa ön koşul ve eş koşulları, derslerin yarıyıl başına toplam 30 AKTS kredisi olmak üzere normal öğrenim süresine dağılımı belirtilir.”

“(7) Öğretim programlarında haftalık ders ve uygulama/laboratuvar saatleri AKTS kredisi ile belirtilir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 24- (1) Lisans programlarında yer alan dersler, zorunlu ve seçmeli olarak iki gruba ayrılır.

(2) Zorunlu dersler müfredatta tanımlanmış, öğrencinin almakla yükümlü olduğu derslerdir. Bu dersler öğrencinin kendi diploma programı tarafından açılan dersler olabileceği gibi bir başka diploma programı tarafından açılmış dersleri de içerebilir.

(3) Seçmeli dersler öğrencinin ilgi alanları doğrultusunda alabileceği; sayısı, kredi değeri ve ders grupları müfredatta tanımlanan derslerdir. Öğrenciler, seçmeli dersleri danışman onayı ile diğer bölüm veya fakültelerce açılan zorunlu veya seçmeli derslerden alabilir.

(4) Nihai oran ilgili bölüm başkanlığınca belirlenmek koşuluyla öğrencilerin alacakları alan dışı seçmeli derslerin toplam seçmeli dersler içerisindeki oranı en fazla %30 olabilir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “DD” ibareleri “D” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi ile üçüncü fıkrasının (a) bendi ve sekizinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış, üçüncü fıkrasının (b) bendi ile beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Genel not ortalaması 2,00 ve üzerinde olan öğrencilerin yarıyıl ders yükü, ders devamlılığı konusundaki yükümlülüklerini yerine getirmeleri kaydıyla ve akademik danışmanının onayıyla 40 AKTS kredisini aşmamak koşuluyla artırılabilir.”

“(5) Öğrencilerin bir yarıyıldaki normal ders yükü 30 AKTS kredisidir. Gerekçeli durumlarda bu yük, akademik danışmanın onayı ile azaltılabilir. Öğrenciler başarısız oldukları ve/veya almadıkları alt sınıf derslerine öncelikle kayıt yaptırmak zorundadır.

(6) Son sınıf öğrencilerine kredi sınırlaması uygulanmaz.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve ikinci fıkrasının (c) ve (d) bentlerinde yer alan “CC” ibareleri “C” olarak, birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “DD” ibaresi “D” olarak, birinci fıkrasının (d) bendi ile ikinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) F, NA, W, U veya eşdeğeri not alınmış tüm derslerin tekrarlanması gerekir.”

“ç) F, NA, W, U veya eşdeğeri not alınmış tüm derslerin tekrarlanması gerekir.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin başlığı “Ortalamaya dâhil olmayan dersler” olarak, birinci fıkrasında yer alan “Program dışı dersler” ibaresi “Ortalamaya dâhil olmayan dersler” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin dördüncü, beşinci ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde, on ikinci fıkrasında yer alan “(FF) veya (FD)” ibaresi “F”, “(DC, DD)” ibaresi “(C-, D)”, on beşinci fıkrasında yer alan “CC” ibaresi “C” olarak değiştirilmiştir.

“(4) Bir dersteki başarı değerlendirmesi; yapılması zorunlu olan ara sınav ve yarıyıl sonu sınavının yanı sıra, dersin türüne göre laboratuvar/atölye/stüdyo çalışması, ödev, küçük sınav, makale çalışması, vaka takdimi, proje rapor ve sunumu, ders ve uygulamalara katılım şeklinde ölçütler üzerinden yapılır. Ölçmenin her ders için nasıl yapılacağı, ilan edilen ders izlencelerinde belirlenir.

(5) İlgili yarıyılda açılan her ders için en az bir dönem içi (ara sınav, ödev, sunum ve benzeri) ve en az bir dönem sonu (final sınavı, ödev, sunum ve benzeri) değerlendirmesi yapılmak zorundadır. Ders değerlendirme kriterleri ders izlencesinde öğrencilere dönem başında sunulmak zorundadır. Sadece uygulamadan oluşan derslerde dönem içi değerlendirme aranmayabilir. Yapılan her değerlendirmenin sonucu (ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, ödev, sunum ve benzeri) en geç on iş günü içerisinde öğrencilere duyurulmak zorundadır.”

“(7) Ara sınav uygulanan derslerde ara sınavların tarih, gün ve saatleri dersi veren öğretim elemanlarının önerileri alınarak bölüm başkanlıkları tarafından düzenlenir. Dekanlıklarca Üniversite internet sitesinde ilan edilmek üzere Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ilgili yarıyılın ilk iki haftası içerisinde gönderilir.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış, beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde, altıncı fıkrasında yer alan “FF” ibaresi “F”, sekizinci fıkrasında yer alan “AA, BA, BB, CB, CC” ibaresi “A, A-, B+, B, B-, C+, C” olarak; “DC, DD” ibaresi ise “C-, D” olarak değiştirilmiştir.

“(5) Not ortalaması hesaplarına katılan harf notlarının katsayısı aşağıda belirtilmiştir:

Harf Notu          Sayısal Değer            Tanım                       Puan

A                               4,00                   Pekiyi                       90-100

A-                             3,70                   Pekiyi                       85-89

B+                             3,30                   İyi                             80-84

B                               3,00                   İyi                             75-79

B-                              2,70                   İyi                             70-74

C+                             2,30                   Orta                          65-69

C                               2,00                   Orta                          60-64

C-                              1,70                   Koşullu geçer           55-59

D                               1,30                   Koşullu geçer           50-54

F                                  0                      Başarısız                   0           ”

 

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “AA, BA, BB, CB, CC” ibaresi “A, A-, B+, B, B-, C+, C” olarak, ikinci fıkrasında yer alan “DC ve DD” ibaresi “C-, D” olarak, dördüncü fıkrasının (c) bendinde yer alan “DD” ibaresi “D” olarak, üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan “FF, FD” ibareleri “F” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 39- (1) Herhangi bir yarıyıl sonunda genel not ortalaması 2,00’ın altında olan öğrenciler takip eden yarıyıl boyunca başarısız olarak tanımlanır.

(2) Başarısız durumda olan öğrenciler “başarısız öğrenci” durumuna düştükleri ilgili yarıyılda başarısız olup tekrar almak zorunda oldukları derslere ek olarak normal kredi yükü olan 30 AKTS’yi aşmayacak şekilde yeni ders alabilirler.

(3) Başarısız öğrencilerin başarılı sayılabilmesi için takip eden yarıyılda genel not ortalamasının en az 2,00 olması gerekir.”

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan “DD” ibaresi “D” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 15- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 16- Bu Yönetmelik hükümlerini Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü yürütür.