24 Eylül 2022 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31963

YÖNETMELİK

İstanbul Rumeli Üniversitesinden:

İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 22/10/2020 tarihli ve 31282 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Rumeli Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Müdür, Üniversitenin Psikoloji Bölümü öğretim elemanları arasından Psikoloji Bölüm Kurulunun önerisi üzerine Rektörün uygun görüşü ve Mütevelli Heyetinin onayıyla üç yıl süreyle görevlendirilir. Müdür yürütmekte olduğu görevlerle ilgili olarak Rektöre ve Mütevelli Heyete karşı sorumludur.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Bölüm öğretim elemanlarından en fazla iki kişi.”

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü yürütür.