21 Eylül 2022 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31960

YÖNETMELİK

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden:

ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 13/12/2018 tarihli ve 30624 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu ve Yabancı Diller Yüksekokulu dışında kalan” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “Kredi” ibaresi “Kredi (AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi)” olarak, (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“ç) İntibak ve muafiyet komisyonu: İlgili bölüm başkanlıklarınca görevlendirilen öğretim elemanlarından oluşan komisyonları,”

“ı) İntibak: Üniversiteye kayıt hakkı kazanan öğrencilerin daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan alıp başardığı veya muaf sayıldığı derslere göre devam edecekleri yarıyıl/yılı belirleme işlemini,

i) Muafiyet: Daha önce alınmış ve başarılmış ders/derslerin yerine, kredi ve içerik uyumuna göre eğitim-öğretim planında bulunan ders/derslerin denkliğinin kabul edilmesi durumunu,”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiş; üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan “öğrenim ücretini” ibarelerinden sonra gelmek üzere “ve uzaktan öğretim yapan programlarda materyal ücretini” ibareleri eklenmiştir.

“Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle Üniversiteye kayıt hakkı kazanmış olanların belirlenmesi durumunda kayıtları yapılmaz, kayıt yaptırmış olanların ise bulundukları yarıyıla bakılmaksızın kayıtları iptal edilerek, kendilerine verilmiş olan diploma dâhil tüm belgeler geçersiz sayılır. Bu durumda olanlar öğrencilik statüsü kazanmamış sayılır ve öğrencilikle ilgili hiçbir haktan yararlanamazlar.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9- (1) Öğrenciler, her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen süreler içinde, öğrenci bilgi sistemi üzerinden ders seçer, ders seçimi sonucu ilgili mevzuatla belirlenen öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretini ve uzaktan öğretim yapan programlarda materyal ücretini ödemek suretiyle kayıtlarını yenilemiş olurlar. Öğrenciler ders kayıt raporunun çıktısını almak zorundadır. Kaydını yenilemeyen öğrencilerin kayıt yenilemedikleri süre öğrenim süresinden sayılır ve öğrenci bu süre içerisinde öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(2) Azami öğrenim süresini dolduran öğrenciler ise aldıkları dersler için ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenen katkı payı veya öğrenim ücretini ve uzaktan öğretim yapan programlarda materyal ücretini ödemek suretiyle kayıtlarını yenilemiş olurlar.

(3) Ders geçme sistemi uygulanan bir programın birinci sınıfında öğrenime başlayan öğrenciler, kayıt oldukları yarıyıla/yıla ait tüm dersleri almakla yükümlüdür. Birinci sınıfta birinci dönemde seçmeli ders varsa ders ekle/sil döneminde öğrencilere ders değişikliği yapma hakkı verilir. Yeni kayıt olan birinci sınıf öğrencilerine almakla zorunlu olduğu dersler öğrenci bilgi sistemi tarafından atanır. Birinci dönem haricindeki dönemlerde ders seçimlerini öğrenci bilgi sistemi üzerinden öğrenci kendisi yapar.

(4) Öğrenciler akademik takvimde belirtilen ekle/sil tarihlerinde, öğrenci bilgi sistemi üzerinden yeni dersler alabilir, tekrarlamak ve almak zorunda olduğu dersler hariç, diğer dersleri bırakabilir. Ekle/sil tarihlerinden sonra hiçbir şekilde ders değişikliği yapılmaz. Staj dersi için ekle/sil işlemi öğrencinin staja başlamak istediği tarihin bir hafta öncesine kadar yapılabilir. Stajını yapmamış olan öğrenciler, bütün derslerinden başarılı olsalar bile staj yapacakları eğitim-öğretim dönemi kayıt yenileme süreleri içerisinde ilgili birime dilekçe vererek kayıt yenilemek zorundadırlar. Öğrenciler kayıt yenileme işleminin tümünden sorumlu olup, kayıtlarını kendileri yenilemek zorundadırlar.

(5) Süresi içerisinde kaydını yenileyemeyen öğrenciler mazeretine ilişkin başvurularını, akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapar. Mazereti, ilgili yönetim kurulunca kabul edilen öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri öğrenci işleri tarafından ekle/sil tarihlerinde tamamlanır. Mazeretli sayılma esasları Senato tarafından belirlenir.

(6) Staj yapılması zorunlu olan programlarda öğrencilerin birimleri tarafından ilan edilen staj takvimine uymaları zorunludur.

(7) İşletmede mesleki eğitim yapılması zorunlu olan programlarda öğrencilerin, Senato tarafından belirlenerek ilan edilen işletmede mesleki eğitim takvimine uymaları zorunludur. Dersi almakla yükümlü öğrenciler Senato tarafından belirlenen esaslara göre ders kaydı ve kayıt yenileme işlemlerini yaparlar. İşletmede mesleki eğitim uygulama takvimi ilgili birimler tarafından ilan edilir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “70” ibaresi “60” şeklinde, dördüncü fıkrasında yer alan “enformatik bölüm başkanlığı tarafından bilişim teknolojileri ve uygulamaları” ibaresi “temel bilimler bölüm başkanlığı tarafından temel bilgi teknolojileri kullanımı” şeklinde değiştirilmiştir.

“Yeterlik sınavı uygulama esasları Yabancı Diller Yüksekokulunun teklifi üzerine Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinde yer alan “Yarıyıl/yıl” ibaresi “Yarıyıl içi/yarıyıl sonu” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14- (1) Önlisans ve lisans ders planları ilgili bölüm kurulunun önerisi, ilgili kurulların kararı ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

(2) Birimlerin ders planlarında, teorik ders, uygulama, uygulamalı teorik ders, laboratuvar, klinik uygulama, proje, staj, seminer, bitirme ödevi, işletmede mesleki eğitim ve benzeri ders türleri yer alabilir.

(3) Birimler bazı derslere ön şart koyabilirler. Ön şart olan dersten alınacak harf notunun hangileri olduğu programın ders planlarında belirtilir.

(4) Dersler zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır. Zorunlu dersler, öğrencinin almak zorunda olduğu derslerdir. Seçmeli dersler öğrencinin önerilenler içinden seçerek alabileceği derslerdir. Seçmeli dersler, her bölümün öğretim planında yer alması şartıyla tek tek veya belirlenmiş ders grupları halinde açılabilir. Her bir yarıyıldaki seçmeli ders gruplarında bulunan derslerin toplam kredi ve ders saatlerinin aynı olması zorunludur. Ders planlarında belirtilen yarıyıldaki seçmeli derslerin kredi toplamına göre öğrencilerin bu dersleri seçmesi gerekmektedir.

(5) Her yarıyıl başında açılacak seçmeli dersler ilgili bölüm kurulunun teklifi üzerine ilgili kurullarca karara bağlanır.

(6) Önlisans ve lisans programları için Üniversiteye bağlı birimlerin öğretim elemanları tarafından önerilen derslerden ilgili kurulların kararı ve Senatonun onayı ile ortak seçmeli dersler havuzu oluşturulabilir. Ortak seçmeli derslerin yürütülmesine ilişkin hükümler Senato tarafından düzenlenir.

(7) Her yarıyılda eğitim-öğretim dönemi başlamadan en geç dört hafta önce Senato tarafından uygun görülmesi ve Yükseköğretim Kuruluna bildirilmesi halinde, birinci ve ikinci öğretim programlarında dersler Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslara göre hem örgün öğretim yoluyla hem de uzaktan öğretim yoluyla verilebilir. Uzaktan öğretim yoluyla verilecek derslerin tespitinde programın kredi değeri ya da programda alınması gereken ders sayısından hangisinin temel alınacağına Senato tarafından karar verilir.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “iş yeri eğitimi” ibaresi “işletmede mesleki eğitim” şeklinde, üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Önlisans, lisans programlarından mezun olabilmek için önlisans öğrencilerinin en az 120 kredi, lisans öğrencilerinin en az 240 kredi ders almaları gerekir.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin beşinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Öğrencinin öğrenim gördüğü programın şubesi ya da diğer öğretim türü yoksa üst yarıyıldan alınacak derslerden ders programında çakışan dersleri alamaz.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğe 19 uncu maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

“Öğrenci değişim programları

MADDE 19/A- (1) Öğrenciler, Üniversite ile yurt dışındaki veya yurt içindeki diğer yükseköğretim kurumları arasında yapılmış Erasmus, Farabi, Mevlana ve benzeri anlaşmalara uygun olarak, ilgili diğer yükseköğretim kurumlarında bir veya iki yarıyıl öğrenim görebilirler.

(2) Öğrenci değişim programları ile ilgili hususlar, Senato tarafından belirlenir.

Özel öğrenci

MADDE 19/B- (1) Üniversitenin kayıtlı öğrencileri, diğer yükseköğretim kurumlarında özel öğrenci olarak öğrenim görebilecekleri gibi diğer yükseköğretim kurumlarının kayıtlı öğrencileri de Üniversitede özel öğrenci olarak öğrenim görebilirler.

(2) Özel öğrenci ile ilgili hususlar, Senato tarafından belirlenir.

İşletmede mesleki eğitim uygulaması

MADDE 19/C- (1) İşletmede mesleki eğitim uygulaması ile ilgili hususlar, Senato tarafından belirlenir.

Disiplin

MADDE 19/Ç- (1) Öğrenci disiplin işlemleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür. Herhangi bir sebeple geçici uzaklaştırma cezası alan öğrenciler bu süre içinde eğitim-öğretim ve sosyal faaliyetlere katılamazlar ve Üniversitenin tesislerine giremezler.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 20- (1) Öğrenciler yarıyıl içi sınavları, çalışmaları ve yarıyıl/yılsonu sınavları ile bütünleme sınavlarına tabi tutulurlar. Bir dersin her yarıyılda/yılda en az bir ara sınavı yapılır.

(2) Yarıyıl/yılsonu sınavları ilgili birim tarafından belirlenerek ilan edilen tarih, yer ve saatte yapılır. İlgili kurul kararıyla ayrıca staj, işletmede mesleki eğitim, uygulama veya laboratuvar sınavları açılabilir. Yarıyıl/yılsonunda aldığı derslerden başarısız olan öğrenciler için akademik takvimde belirtilen tarihte bütünleme sınavı yapılır.

(3) Ders geçme esası uygulayan birimlerde yarıyıl sonu ve bütünleme sınav dönemlerinde sadece o dönem okutulan derslerin sınavı yapılır.

(4) Sınavlar, yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak veya uzaktan öğretim yoluyla verilen dersler için elektronik ortamda uzaktan erişim yöntemiyle yapılabilir. Sınavların şekli, tarihi ve başarı notuna etkisi öğrencilere duyurulur ve AKTS ders bilgi paketinde yayınlanır. Sınavların çevrimiçi ya da yüz yüze yapılacağı ile ilgili usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

(5) Bahar yarıyılı, güz yarıyılı veya varsa yaz okulu sonunda en az 2.00 GNO ile mezuniyet durumunda olup, staj dersi hariç sadece bir dersten FF veya FD ile başarısız olan ve o derse (devam şartı aranan) devam etmiş öğrenciler için, dönemine bakılmadan tek ders sınavı adıyla bir defaya mahsus olmak üzere sınav hakkı verilir. Tek ders sınavları, her yarıyılın sonunda bütünleme sınavlarının bitiş tarihinden itibaren akademik takvim ve iş planında belirtilen süreler içerisinde yönetim kurulunun belirleyeceği bir tarihte yapılır. Varsa yaz okulu sonunda kullandırılacak tek ders sınav hakkı ise bir sonraki eğitim-öğretim yılı başlamadan ilgili yönetim kurulunun belirleyeceği bir tarihte yapılır.

(6) Sınavlar dersi veren öğretim elemanı tarafından yapılır. Zorunlu hallerde ilgili yönetim kurulu, sınavların başka öğretim elemanları tarafından yapılmasına karar verebilir. Dini ve milli bayramlar dışında cumartesi ve pazar günleri de sınav yapılabilir. Sınav takvimi ilk sınav tarihinden en az iki hafta önce ilan edilir. Sınav sonuçları, akademik takvim ve iş planında belirlenen süreler içinde dersten sorumlu olan öğretim elemanı tarafından öğrenci bilgi sistemine girilir ve sınav evrakları ilgili birime teslim edilir.

(7) Bir dersin yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınavına girebilmek için;

a) Kayıt yenilemek,

b) Örgün öğretim programlarında uzaktan öğretim yoluyla verilen dersler de dahil teorik dersin en az % 70’ine devam etmek,

c) Örgün öğretim programlarında dersin, varsa uygulama ve laboratuvarının en az % 80’ine devam etmek ve başarılı olmak,

gerekir. Uzaktan öğretim programlarında devam zorunluluğu şartı bulunmamaktadır.

(8) Ders ve laboratuvarlar ayrı ayrı değerlendirildiğinde, yedinci fıkradaki başarı koşulları laboratuvarlar için de aynı şekilde geçerli olur.

(9) Yedinci fıkranın (b) ve (c) bentlerindeki koşullardan birinin sağlanamamış olması halinde öğrenci, o yarıyılda/yılda o dersin yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınavına giremez ve NA notu verilir.

(10) Mazereti nedeniyle ara sınava katılamayan öğrencilerden; son sınav tarihinden itibaren akademik takvim ve iş planında belirtilen süreler içerisinde ilgili birime başvuranlara ilgili yönetim kurulu tarafından mazeretlerinin kabul edilmesi halinde mazeret sınavı hakkı tanınır. Diğer sınavlar için mazeret sınav hakkı verilmez.

(11) Ara sınav mazeret sınav hakkı tanınan öğrenciler ara sınav haklarını aynı yarıyıl/yıl içinde; ilgili birimce belirlenen gün, yer ve saatte kullanırlar.

(12) Öğrenciler yarıyıl/yılsonu sınavına girme koşullarının tamamını sağlamış olmalarına rağmen yarıyıl/yılsonu sınavına katılamadıkları derslerin, yarıyıl/yılsonu sınavına katılarak başarısız oldukları derslerin (FF, FD), yarıyıl/yılsonu sınavında koşullu geçtikleri (DD, DC) ve başarılı oldukları derslerin (CC ve üstü, AA hariç), yaz okulu uygulaması olup olmadığına bakılmaksızın, bütünleme sınavına katılabilirler. Bütünleme sınavına girmek isteyen öğrencilerin, sınavına gireceği tüm dersler için öğrenci bilgi sistemi üzerinden talepte bulunmaları gerekir.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Bu değerlendirmede sadece ara sınav yapılmışsa, ara sınavın başarı notuna katkısı en fazla % 40, yarıyıl/yılsonu sınavından alınan notun başarı notuna katkısı en az % 60’tır.”

“(6) Bütünleme sınavında alınan harf notu geçerlidir ve önceki harf notunun yerine geçer. Öğrenci bilgi sistemi üzerinden bütünleme sınavına girme talebinde bulunan öğrencinin mazereti nedeniyle bütünleme sınavına girememesi ve mazeretini belgelendirmesi durumunda ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile bir önceki harf notu geçerli olur.”

“(9) Sınav değerlendirme esasları işletmede mesleki eğitim uygulaması için Senato tarafından belirlenen esaslara göre düzenlenir.”

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Öğrenciler bütün derslerden geçer not aldığı halde mezuniyet şartını sağlayamamışsa istekleri halinde AA harf notu hariç aldıkları dersleri tekrar edebilir.”

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 26- (1) Sınav sonuçları, akademik takvim ve iş planında belirtilen sürelerde ilan edilir. Sınav evrakının ilgili birime verilmesinden sonra maddi hata dışında öğrencinin notu değiştirilmez.

(2) Öğrenciler maddi hata itirazı için sınav sonuçlarının öğrenci bilgi sistemine girilmesi tarihinden itibaren beş iş günü içinde bölüm başkanlığına yazılı olarak başvurabilirler. İlgili birimin isteği üzerine ilgili öğretim elemanı öğrencinin sınav kâğıdını veya sınav cetvelini maddi hata yönünden tekrar inceler. İlgili öğretim elemanı ve bölüm başkanının itiraza ilişkin yazılı kanaatleri, ilgili yönetim kurulunca değerlendirilerek karar verilir. İlgili yönetim kurulunca sınav kâğıtlarında veya sınav cetvellerinde maddi bir hata belirlenirse, bu hata ilgili öğretim elemanının ve bölüm başkanının da görüşü alınarak düzeltilir. Yönetim kurulunun ihtiyaç duyması halinde ilgili sınav kâğıtlarını alanı ile ilgili başka öğretim elemanı/elemanlarına inceleterek kanaatlerini alabilir. İtiraz başvurusu en geç on iş günü içerisinde ilgili yönetim kurulunda görüşülerek sonuçlandırılır ve öğrenciye duyurulur.”

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin ikinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ve uzaktan öğretim yapan programlarda materyal ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak Senato kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ve uzaktan öğretim yapan programlarda materyal ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.”

“(5) Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenciler, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamazlar. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdikleri ders başına öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ve uzaktan öğretim yapan programlarda materyal ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Açık öğretim öğrencileri, öğrencilik haklarından yararlanmak kaydı ile bu sürelerle kısıtlı değildir.”

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “öğrenim ücretinin” ibaresi “öğrenim ücretinin ve uzaktan öğretim yapan programlarda materyal ücretinin” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(4) Aynı anda örgün iki önlisans ya da iki lisans programına kayıtlı öğrenci olduğunun belirlenmesi durumunda verilen kayıt hakkı süresinin sonunda kaydı silinir.

(5) Kayıt yaptırıp kendi isteği ile kayıt sildiren öğrencilerin katkı payı ve öğrenim ücreti geri ödenmez.

(6) Uzaktan eğitim yapan programlarda kaydı silinen öğrenciye, ödemiş olduğu ücretler iade edilmez.”

MADDE 17- Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 32- (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği ya da daha sonra öğrenci bilgi sisteminde güncellediği posta adresine taahhütlü olarak yapılmak veya Üniversite tarafından verilen resmî kullanıcı adına tanımlanmış e-posta adresine gönderilmek veya ilgili birimde ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Öğrenci, Üniversite tarafından verilen kurumsal e-posta adresini aktif durumda tutmak, e-postalarını takip etmek, Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği adresi değiştirdiği takdirde yeni adresini öğrenci bilgi sistemi üzerinden güncellemek zorundadır.

(3) Öğrencinin takip etmemesi nedeniyle e-postanın gönderildiği kurumsal e-posta adresinin aktif olmaması nedeniyle okunmamış tebligatlar veya yanlış yahut eksik adres beyan edilmiş adrese yapılmış tebligatlar tebliğ edilmiş sayılır.”

MADDE 18- Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 19- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 20- Bu Yönetmelik hükümlerini Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü yürütür.