20 Eylül 2022 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31959

YÖNETMELİK

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesinden:

ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü  maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Mütevelli Heyet: Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

ç) Rektör: Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesini,

f) ÜYK: Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5- (1) Merkezin amacı; kısa ve uzun süreli çeşitli eğitim, öğretim programları düzenlemek, Üniversitenin kamu özel ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile olan iş birliğinin gelişmesine katkıda bulunmak ve çeşitli projeler geliştirmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları belirlenen amaçlar doğrultusunda kamu sektörü ve özel sektördeki, gerçek ve tüzel kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda ulusal ve uluslararası düzeyde ilgili mevzuat kapsamında kurs, seminer, sertifika ve eğitim programları, konferans, uzaktan veya yüz yüze eğitim, sınava hazırlık, araştırma, danışmanlık ve proje hizmetleri ve benzeri her türlü faaliyetleri gerçekleştirmektir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8- (1) Müdür, Rektörün önerisi ile Mütevelli Heyeti tarafından Üniversite öğretim elemanları arasından üç yıl süreliğine görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9- (1) Müdürün görevleri; merkezin kısa, orta ve uzun vadeli hedef ve politikalarını ve bunlara dayalı eğitim, araştırma ve danışmanlık plan ve programlarını hazırlamak, Yönetim Kurulunun onayından sonra uygulamaktır.

Müdür Yardımcısı

MADDE 10- (1) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyet Başkanının onayı ile bir Müdür Yardımcısı görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi sona erer.

Müdür Yardımcısının görevleri

MADDE 11- (1) Müdür Yardımcısının görevleri; Müdür ile iş birliği içerisinde Merkezin etkinliklerini yürütmek, Müdürün vereceği görevleri yapmak ve Müdürün olmadığı zamanlarda Müdür adına Merkezi temsil etmektir.

Yönetim Kurulu

MADDE 12- (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Rektörün Üniversite öğretim elemanları arasından önerisi ve Mütevelli Heyet Başkanının onayı ile görevlendirilecek dört kişi ile birlikte toplam beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Merkez Müdürü Yönetim Kurulunun başkanıdır.

(2) Yönetim Kurulu ayda bir kez toplanır ve oy çokluğu ile karar verir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 13- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ve yönetimi ile ilgili konularda alınacak kararları Mütevelli Heyetine sunulmak üzere Rektörlüğe iletmek.

b) Bir önceki yıla ait faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını değerlendirmek ve Mütevelli Heyetine sunulmak üzere Rektörlüğe iletmek.

c) Merkezin bütçesini hazırlayarak Mütevelli Heyetine sunulmak üzere Rektörlüğe iletmek.

ç) Eğitim programları sonunda katılanlara verilecek sertifika, başarı belgesi ve benzeri belgelerin düzenleme koşullarını belirleyerek Senatoya sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14- (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Mütevelli Heyetin onayıyla Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15- (1) Merkezin harcama yetkilisi Mütevelli Heyetidir. Mütevelli Heyeti bu yetkisini kısmen veya tamamen Rektöre veya Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Rektörü yürütür.