19 Eylül 2022 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31958

YÖNETMELİK

İstanbul Gedik Üniversitesinden:

İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS, LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 25/8/2015 tarihli ve 29456 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Gedik Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 29 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yarıyıl sonu sınav sonucuna göre; öğrenci not yükseltmek amacıyla sınav sonucunun açıklandığı tarihten itibaren bir iş günü içerisinde müdürlüğe/dekanlığa dilekçe vererek bütünleme sınavına girebilir. Bu durumda alınan son not geçerlidir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve sekizinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(7) Normal eğitim süresini ve ders programında yer alan bütün dersleri tamamlayarak mezuniyet için tek dersten FF veya FD notunu alarak başarısız durumda olan öğrencilere, ilgili fakülte yönetim kurulu kararıyla akademik takvimde yer alan tarihte tek ders sınav hakkı verilir. Bu haktan yararlanamayan veya yararlanıp başarılı olamayan öğrenciler, takip eden yarıyıl sonunda açılan yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavı ile akademik takvimde belirtilen tek ders sınavına girebilir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrası ise yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Ders notları, dersi veren öğretim elemanı tarafından akademik takvimde belirtilen tarihlerde verilir.”

“(3) Not çizelgeleri; ara sınav, yarıyıl sonu ve bütünleme sınav sonuçlarını da kapsayacak şekilde bütünleme sınavlarının bitiminden itibaren 5 iş günü içerisinde akademik birim sekreterliğine imzalı olarak teslim edilir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Bir dersten DC veya DD notu alan öğrenci o dersi şartlı başarmış sayılır. Öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için mezuniyet anında GANO’sunun en az 2,00 olması gerekir.”

MADDE 5- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü yürütür.