18 Eylül 2022 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31957

YÖNETMELİK

İstanbul Üniversitesinden:

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM

ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 23/10/2018 tarihli ve 30574 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin ikinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde, üçüncü fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yeni kayıtta, kayıt koşullarını yerine getirmeyen ve kayıtlarını süresi içerisinde yaptırmayanlar kayıt hakkını kaybeder ve hiçbir hak iddia edemez.”

“(6) Öğrencilerin sunmuş oldukları tüm belgeler dijital olarak saklanır. Bu belgeler öğrenciye iade edilmez.”

“Bu durumdaki öğrencinin önceki kaydına ilişkin hakları sona erer ve hiç bir hak iddia edemez.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Fakülte Yönetim Kurulu öğrenci kimlik kartının fiziki ya da dijital olarak hazırlanmasında hangi yöntemin seçileceğini belirler. Sadece belirlenen usulde kimlik hazırlanır.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrasında yer alan “en çok” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme tarihleri içerisinde kayıt dondurma işlemi yapılabilir. Kayıt yenileme işlemi yapıldıktan sonra öğrenciler kayıt dondurma talebinde bulunamaz.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin dördüncü bölümünün başlığı “Dersler, Müfredat, Öğretim Planı, Ders Kaydı, Stajlar, Devam Durumu ve Öğrenim Süresi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Programdan kaldırılan ders veya derslerin yerine hangi derslerin alınacağı veya tekrarlanacağı Fakülte Kurulunun önerisi üzerine Senatonun onayı ile belirlenir.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğe 13 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

“Müfredat

MADDE 13/A- (1) Müfredat; diploma programına ait genel hükümler, dönemlere ait dersler listesi, her bir dersin izlenceleri, eğitim öğretim şart ve imkanları ile öğretim elemanı listesinden oluşur. Müfredatta; diploma programının adı, vizyonu, misyonu, başlangıç yılı, kabul koşulları, kontenjanı, eğitim dili, varsa hazırlık eğitimi, eğitim amaç ve hedefleri; kazandıracağı bilgi, beceri ve tutumu tarif eden öğrenme çıktıları; öğrenme çıktılarını ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemleri, programın sürdürülmesi ile ilgili fiziki alt yapı, basılı kaynaklar, sosyal olanaklar, akademik kadro; diğer programlar ile benzerlik, farklılık ve iş birliği; iç ve dış değerlendirmelere dayalı zayıf ve güçlü yönler, mezun olabilmek için gerekli koşullar, mezun olanların hangi unvanı alabileceği, istihdam olanakları, öğrencilerin mezuniyet sonrası istihdamına ve programa ilişkin olarak dış paydaşların görüş ve değerlendirmelerinin nasıl alınacağı, eğitim-öğretim süreçlerinin sürekli iyileştirilmesine yönelik iç ve dış kalite güvencesi uygulamalarının neler olacağına ait genel bilgiler ile programda okutulacak derslerin adı, yarıyılı/yılı, kodu, seçmeli ve zorunlu olma durumu, AKTS ve kredisinin tariflendiği ders listeleri ve her bir ders için amaç, içerik, kategori, alan, tür, öğretim yöntemi, dil düzeyi, intibak durumu, devam zorunluluğu, öğrenme çıktıları, dersi alma koşulları, dersin teorik konu başlıkları, dersin uygulama konu başlıkları ve süreleri, başarı değerlendirme sistemi, yarıyıl/yıl içi ve sonu sınav ve etkinliklerinin sayısı ve başarı değerlendirmesindeki katkı oranları ve iş yükü dağılımı, ders materyali, izlenecek ders kitabı ile yardımcı kitapları, dersi verecek öğretim elemanı, konu başlıklarının dersin öğrenim çıktıları ile dersin program yeterlilikleri ile ilişkisini tarif eden Fakülte Kurulu onaylı ders izlenceleri ve öğretim elemanı listeleri ve benzeri konulara ilişkin bilgilerin yer alması amaçlanır.

(2) Müfredat, Senato tarafından uygun görülen forma göre düzenlenir. Fakülte Kurulu önerisi ve Senato onayı ile kabul edilir.

(3) Eğitim ve öğretim faaliyetleri; teorik dersler, birden fazla anabilim dalı tarafından verilen çok disiplinli ders kurulları, modüller, seminerler, uygulamalar, proje ve stüdyo, laboratuvar ve atölye çalışmaları, pratik çalışmalar, stajlar, eskizler, arazi üzerinde uygulamalar, ödevler, bitirme çalışmaları ve benzeri çalışmalar; belirlenen müfredata göre yürütülür.

Öğretim planı

MADDE 13/B- (1) Açılan diploma programlarının Senato tarafından onaylı müfredatta yer alan ilgili yarıyıl/yıl esasına göre açılacak dersleri, görevlendirilen öğretim elemanlarını, yarıyılda/yılda alınabilecek asgari ve toplam kredi miktarlarını, derslerin ön koşul ve bağlantı koşullarını ve kontenjanları içerir.

(2) Fakülte bünyesindeki tüm diploma programları için ilgili yarıyıl/yıl öncesinde, öğretim planı ile ilgili öğretim elemanı görevlendirmelerini Fakülte Yönetim Kurulunda kararlaştırarak Rektörlüğe gönderir. Öğretim planı ve ilgili öğretim elemanı görevlendirmeleri Üniversite Yönetim Kurulunca onaylanır.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, beşinci fıkrasının (a) bendine aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“(1) Fakülteye kayıtlı öğrenciler, öğrenime devam etmek durumunda oldukları yarıyılın başında ve kayıt yenileme tarihlerinde, kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Belirtilen sürelerde katkı payını ve/veya açık öğretim/uzaktan öğretim materyal/öğrenim ücretini yatırmayan ve ders kaydını yaptırmayan öğrenciler, o yarıyılda derslere devam edemez, sınavlara giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Öğrencinin kayıt yenilemediği yarıyıl 2547 sayılı Kanunda belirlenen öğrenim süresinden sayılır.”

“(3) Bir öğrencinin bir yarıyılda alabileceği azami kredi toplamı, tanımlanmış derslerin toplam kredi yükünün %50’sinden fazlasını geçemez. Kredi üst sınırı hesaplanırken, buçuklu sayılar üst tam sayıya tamamlanır.”

“Bunun için öğrencinin gelmiş olduğu sınıfa kadar olan bütün dersleri ile varsa üstten aldığı dersleri de almış ve başarmış olması gerekir.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Muafiyet yapılan dersler için (M) harf notu verilir ve not durum belgesinde (transkript) gösterilir. Muafiyet tanınan dersler ikinci kez alınamaz.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(1) Teorik ve uygulamalı dersleri dışında; mesleki bilgi, beceri, davranış ve tutumlarını geliştirmeleri, sektör hakkında bilgi sahibi olmaları, iş hayatına kolay uyum sağlamaları, üretim ve hizmet ortamında yetiştirilmeleri amacıyla staj uygulaması, programların müfredatlarına bağlı olarak zorunlu veya isteğe bağlı olarak yapılabilir.”

“(3) Yatay veya dikey geçişle kayıt yaptıran öğrencilerin, belgelendirdikleri takdirde, daha önceki bölümlerinde kabul edilmiş eski stajlarının geçerliliği Staj Komisyonu tarafından incelenerek değerlendirilir.”

“(4) Öğrenim gördüğü programla ilgili sektörde, ilgili birimde ve meslek alanında SGK’ya tabi sigortalı olarak en az zorunlu staj süresi kadar çalışmış olan öğrencilerin, belgelendirdikleri takdirde staj uygulamasından muafiyet durumları Staj Komisyonu tarafından incelenerek değerlendirilir.

(5) Staj muafiyeti uygun olduğu takdirde not durum belgesinde, muaf (M) olarak gösterilir.

(6) Meslek liselerinden mezun olduktan sonra kamu-özel kurum veya kuruluşlarında çalışmış ve daha sonra ilgili bölümde lisans öğrenimine başlamış olan öğrencilerin, bu kurumlardaki çalışma günleri staj olarak kabul edilmez.

(7) İsteğe bağlı staj uygulamasında muafiyet bulunmamaktadır.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(3) Bir ders için Ham Başarı Puanı, yarıyıl/yıl içi etkinliklerinin %30’u, yarıyıl/yılsonu sınavının ise %70’i dikkate alınarak hesaplanır.”

“(8) Mutlak değerlendirme sistemi, bir öğrencinin başarısını, öğrencinin ait olduğu gruptaki diğer öğrencilerin başarısına göre değil, her bir öğrencinin notunu bağımsız olarak, belirli mutlak standartlara göre ölçer. Mezuniyete üç ders sınavı sonuçları mutlak değerlendirme esaslarına göre hesaplanır.

(9) Öğrencilerin HBN'leri aşağıdaki Tablo 1'de gösterilen mutlak aralıklara göre başarı notu olarak harfli notlara çevrilir. Mutlak değerlendirme sisteminde küsuratlı HBN’ler en yakın (0,50 ve üzerindeki küsurlar bir üst) tam sayıya yuvarlanır:

Tablo 1 - Mutlak Aralıklar

       Dörtlük Sistem                        Harf Notu                    HBN Aralıkları

                4,00                                     AA                                88-100

                3,50                                      BA                                 80-87

                3,00                                      BB                                 73-79

                2,50                                      CB                                 66-72

                2,00                                      CC                                 60-65

                1,50                                      DC                                 55-59

                1,00                                     DD                                 50-54

                0,00                                      FF                                   0-49”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“a) Uzaktan öğretim programlarında öğrencilerin, yarıyıl/yıl içi etkinlik notlarına bakılmaksızın bir dersten koşullu veya doğrudan geçebilmeleri için en az 40 (kırk) puan almaları gerekir. Bitirme/bütünleme sınavında bu değerlerin altında not alan veya bu sınavlara girmeyen öğrenciler FF harf notu alarak başarısız sayılır.”

“(2) Ham Başarı Notu (HBN), öğrencilerin yarıyıl/yıl içi etkinlikleri ve yarıyıl/yılsonu sınavından aldığı puanın ağırlık katsayısına göre ortalamasının alınması ile hesaplanan puandır. Fakültemiz programlarında HBN, yarıyıl/yıl içi etkinlikleri için toplamda %30; yarıyıl/yılsonu sınavı için %70 oranında ağırlık katsayısı kullanılarak hesaplanır.”

“(7) Gözetimsiz yapılan ölçme değerlendirme etkinliklerinin genel başarıya etkisi, %20’den fazla olamayacak şekilde Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “(transkript)” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve diploma ekinde” ibaresi eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(5) Mezuniyet AGNO’su itibarıyla onur/yüksek onur listesine geçenlere onur/yüksek onur belgesi e-imzalı olarak verilir. 

(6) Öğrencinin mezuniyet tarihi;

a) Mezuniyete hak kazandığı son sınavın yapıldığı tarih,

b)  Staj zorunluluğu olan programlarda, mezuniyeti için sadece stajı kalması durumunda stajın bittiği tarih,

c) Lisans programından ön lisans diploması almak isteyen öğrencinin mezuniyet tarihi işlemin yapıldığı tarih,

dikkate alınarak belirlenir.

(7) Mezun öğrencilerin diplomaları elektronik olarak imzalanır. Islak imzalı diploma verilmez.

(8) Diploma almaya hak kazanan öğrenciye, öğrenimi süresince almış olduğu bütün derslerin adları, içerikleri ve AKTS kredileri ile standart diploma eki bilgileri yer alan diploma eki verilir. Diploma eki elektronik olarak imzalanır. Diploma eki, diploma yerine kullanılamaz.”

MADDE 13- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14- Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.