12 Eylül 2022 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31951

YÖNETMELİK

Trakya Üniversitesinden:

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 13/1/2015 tarihli ve 29235 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Trakya Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Dekan: Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,

b) Fakülte: Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,

c) Hastane Müdürü: Merkezin Hastane Müdürünü,

ç) Merkez: Trakya Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezini,

d) Müdür (Başhekim): Merkezin Müdürünü,

e) Müdür yardımcısı (Başhekim yardımcısı): Merkezin müdür yardımcısını,

f) Rektör: Trakya Üniversitesi Rektörünü,

g) Üniversite: Trakya Üniversitesini,

ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(2) Dekanın görevi sona erdiğinde Müdürün görevi de kendiliğinden sona erer. Süresi biten Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir veya süresinden önce aynı usulle değiştirilebilir.”

“(3) Müdür, kendisine yardımcı olmak üzere, Fakültede devamlı statüde görev yapan öğretim üyeleri arasından en fazla iki kişiyi Rektör tarafından görevlendirilmek üzere teklif eder.

(4) Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından biri, Müdürün teklifi ve Rektörün onayı ile Müdüre vekâlet eder. Vekâlet süresi altı ayı geçemez. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevden ayrılması halinde müdür yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ğ) Yönetim Kurulunu gündem belirleyerek toplantıya çağırmak.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu, Dekan veya Dekanın uygun görmesi halinde Müdürün başkanlığında salt çoğunlukla toplanır; kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Müdürün görevi başında olmadığı hallerde ise Dekanın uygun görmesi halinde müdür yardımcılarından biri toplantıya başkanlık eder. Yönetim Kurulu üyeleri şunlardır:

a) Dekan.

b) Müdür ve müdür yardımcıları.

c) Fakülte anabilim dalı başkanları.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yönetim Kurulu raportörlüğünü müdür yardımcısı yürütür.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğe 11 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Hastane Müdürü

MADDE 11/A- (1) Hastane Müdürü; sağlık idaresi veya sağlık kurumları işletmeciliği lisans mezunu veya temel eğitimi idare ve işletmecilik olan fakültelerden mezun olup tercihen sağlık kurumları işletmeciliği alanında yüksek lisans yapmış olan ve/veya hastane yönetim hizmetlerinde deneyimi olan adaylar arasından ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) Hastane Müdürünün görev ve sorumluluk alanı, Müdür (Başhekim)’ün görev ve sorumluluk alanları ile sınırlı olup Hastane Müdürü, Merkezin diğer yönetim organlarının belirlediği usul ve esaslara göre çalışmak ve verilen görevleri yapmakla yükümlüdür.

(3) Hastane Müdürüne bağlı olarak görev yapan hastane müdür yardımcıları, sağlık idaresi veya sağlık kurumları işletmeciliği lisans mezunu veya temel eğitimi idare ve işletmecilik olan fakültelerden mezun olup tercihen sağlık kurumları işletmeciliği alanında yüksek lisans yapmış olan ve/veya hastane yönetim hizmetlerinde deneyimi olan adaylar arasından en fazla iki kişi olmak üzere Müdür (Başhekim)’ün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir. Hastane müdür yardımcıları, Hastane Müdürünce yürütülen idari, mali ve teknik hizmetlerden kendilerine verilenleri ilgili mevzuat doğrultusunda yerine getirir ve hizmetlerin yürütülmesinde Hastane Müdürüne yardımcı olurlar.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Merkezde ve ilişkili birimlerde bulunan ameliyathane, yataklı servis, poliklinik veya laboratuvar hizmetleri ile Merkezin idari işlerinde görevli olanlar Müdür (Başhekim)’e karşı sorumludurlar.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Yönetim Kurulu üyesi olan; dekan yardımcılarının ve Fakültede görev yapan öğretim üyeleri arasından Dekan tarafından seçilerek görevlendirilen öğretim üyelerinin üyelikleri bu maddenin yayımı tarihinde sona erer. Yönetim Kurulu üyeleri bu maddeyi ihdas eden Yönetmelik ile değiştirilen 10 uncu maddede belirtilen üyelerden oluşur.”

MADDE 9- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10- Bu Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.