12 Eylül 2022 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31951

YÖNETMELİK

Tarsus Üniversitesinden:

TARSUS ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 22/9/2019 tarihli ve 30896 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarsus Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Başka bir yükseköğretim kurumunda aynı düzey örgün diploma programlarından birine kayıtlı olmamak.”

“(3) Uluslararası öğrenci kabulüne ilişkin işlemler, Üniversite tarafından belirlenen esaslar ile ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yürütülür.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) İlgili birim, kesin kayıt yaptıran her öğrenciye tam zamanlı öğretim elemanları arasından bölüm başkanının önerisi ve birim yönetim kurulunun kararı ile bir akademik danışman atar.

(2) Akademik danışmanların görevlerine ilişkin esaslar, Üniversite tarafından çıkarılan yönerge ile belirlenir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Birimlerin, işletmede mesleki eğitim, staj, uygulama ve benzeri çalışmalarla ilgili esasları, Üniversite tarafından çıkarılan yönerge ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında belirlenir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Üniversite birimlerine kaydını yaptıran öğrencilerin muafiyet ve intibak işlemleri, Üniversite tarafından çıkarılan yönerge ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yürütülür.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7) Öğrenciler, istemeleri halinde danışmanlarının olumlu görüşüyle, birinci fıkradaki ders yükü ile sınırlı olmak kaydıyla ön koşullu olmayan veya ön koşulunu yerine getirdikleri, üst yarıyıl/yıl programlarına ait dersleri bu Yönetmelikte belirtilen şartlara göre alarak öğrenim süresinden daha kısa sürede mezun olabilirler. Önceki yarıyıl derslerinin tamamını alarak başarması ve GNO’sunun 3,00 veya üzerinde olması durumunda, öğrenci öncelikle bulunduğu yarıyılın derslerini almak ve birinci fıkradaki ders yükü ile sınırlı olmak kaydıyla bir üst sınıfın ilgili yarıyılından ders veya dersler alabilir.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(6) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi uyarınca azami süreler sonunda kayıtlı olduğu programdan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için Senatonun belirlediği tarihlerde ek sınav hakkı verilir.

(7) Engelli öğrencilerin eğitim-öğretimine ilişkin esaslar, Üniversite tarafından çıkarılan yönerge ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında belirlenir.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Azami süreler içerisinde mezuniyetlerine staj hariç en fazla üç dersi kalan öğrencilere, bu derslerin devam şartını sağlamış olmaları koşuluyla akademik takvimde belirtilen zamanda, söz konusu derslerin dönemine bakılmaksızın üç ders sınav hakkı verilir. İntibak ve muafiyet işlemlerinin gecikmesinden dolayı belirlenen tarihlerde üç ders sınavına giremeyen; yaz okulu kapsamında diğer yükseköğretim kurumlarından ders alan, zorunlu yaz stajını tamamlayan, özel öğrencilik veya değişim programlarından dönüş yapan öğrenciler için ilgili birim yönetim kurulu kararı ile bir sonraki dönem başlangıcına kadar üç ders sınavı yapılır. Aynı dönem içerisinde bir öğrenci sadece bir kez üç ders sınavına katılabilir.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin beşinci fıkrası, altıncı fıkrasının (b) bendi ile yedinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Üniversitede kullanılan 4’lük sistem başarı notları ve katsayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Harf Notu             Katsayı                Başarı Durumu                        Not Ortalamasına                Anlamı

AA                        4,0                       Başarılı                                    Katılır                                  Mükemmel

BA                        3,5                       Başarılı                                    Katılır                                  Çok İyi

BB                        3,0                       Başarılı                                    Katılır                                  İyi

CB                        2,5                       Başarılı                                    Katılır                                  Orta

CC                        2,0                       Başarılı                                    Katılır                                  Yeterli

DC                        1,5                       Genel Not Ortalamasına

                                                          ve Sınav Türüne Göre

                                                          Başarılı/Başarısız                     Katılır                                  Şartlı Başarılı

DD                        1,0                       Başarısız                                  Katılır                                  Başarısız

FD                        0,5                       Başarısız                                  Katılır                                  Başarısız

FF                         0,0                       Başarısız                                  Katılır                                  Başarısız

D                           0,0                       Başarısız                                  Katılır                                  Devamsız

G                                                       Başarılı                                    Katılmaz                              Geçer

K                                                       Başarısız                                  Katılmaz                              Kalır

S                                                       Süren Çalışma                         Katılmaz                              Süren Çalışma

M                                                      Başarılı                                    Katılmaz                              Muaf ”

“b) Mezuniyet aşamasında GNO’su en az 2,00 olan öğrenciler, (DC) harf notu aldıkları derslerden de başarılı sayılırlar. Öğrenciler, bu dersleri not yükseltmek amacıyla tekrar edebilir.”

“ç) (M) (Muaf) harf notu, Üniversite tarafından çıkarılan yönerge çerçevesinde muafiyet ve intibakı gerçekleştirilen, başarılı olarak değerlendirilen, herhangi bir not kaydı bulunmayan ve denkliği ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilen dersler ile zorunlu ve isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfları ile zorunlu yabancı dil dersleri kapsamında yapılan muafiyet sınavları için verilir.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Üniversiteden ayrılmak isteyen öğrenci, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurarak kaydını sildirebilir. Kaydı silinen öğrenciye, ödemiş olduğu harç ve ücretler iade edilmez.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Aynı anda iki örgün ön lisans ya da iki örgün lisans programına kayıtlı öğrenci olduğunun belirlenmesi.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) İlgili akademik birim yönetim kurulu kararı ile öğrencinin başarılı ve/veya başarısız olduğu derslere ait notların dönüşümü, Senato tarafından belirlenen başarı notu derecelerinin puan ve harf karşılıkları ile not aralıkları esas alınarak gerçekleştirilir. Bu notlar kendi öğretim programındaki eşdeğer derslere ait olarak not belgesinde gösterilir. Not belgesinde yer alacak bilgiler, YÖK tarafından belirlenen usul ve esaslara göre düzenlenir.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Özel öğrencilerle ilgili işlemler, Üniversite tarafından çıkarılan yönerge ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yürütülür.”

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 39- (1) Sportif, kültürel ve bilimsel faaliyetler gibi alanlarda görevlendirilen, izin verilen veya sağlık mazeretleri nedeniyle derslerini program dâhilinde veremeyen öğretim elemanları, olağanüstü durumlar hariç ilgili ders saatinden önce mazeretleri/izinleri hakkındaki bilgi ve belgeleri dekanlığa/müdürlüğe yazılı olarak vermek ve öğrenciye duyurmak suretiyle birim yönetim kurulu kararı ile telafi dersi yapabilir. Telafi dersi, ilgili dönemde akademik takvimde belirtilen derslerin sona erme tarihine kadar birim yönetim kurulu kararıyla uygun görülen tarih ve saatte yapılır.”

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 40 – (1) Öğrenciye her türlü tebligat, öğrencinin resmi kayıtlarda yer alan posta adresine ve/veya öğrenciye Üniversite tarafından sağlanan e-posta adresine gönderilerek yapılır.

(2) Öğrenciye e-postanın gönderildiği resmi e-posta adresinin aktif olmaması nedeniyle okunmamış tebligatlar veya yanlış/eksik beyan edilmiş adrese yapılmış tebligatlar 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre kendilerine tebliğ edilmiş sayılır.

(3) Öğrencilerin genelini ilgilendiren yönetmelik, yönerge, Senato kararları, akademik işlemler ve değişiklikler ve sair işlemler ile ilgili düzenlemeler, Üniversitenin resmî internet sayfasında yayımlanır. Öğrenci bu duyuruları takip etmekle yükümlüdür.”

MADDE 15- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 16- Bu Yönetmelik hükümlerini Tarsus Üniversitesi Rektörü yürütür.