12 Eylül 2022 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31951

YÖNETMELİK

İstanbul Galata Üniversitesinden:

İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Galata Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri, öğrenci işleri, sınavlar ve mezuniyete ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Galata Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri, öğrenci kabul ve kayıt işlemleri, eğitim-öğretim programlarının düzenlenmesi, sınav ve değerlendirmelerinin yapılması ile mezuniyete ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Bölüm kurulu: Fakültede bulunan her bir bölümün kurulunu,

c) Dekan: İstanbul Galata Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,

ç) Eğitim-öğretim çalışmaları: Fakültede verilen teorik ve uygulamalı dersler, klinik öncesi (preklinik) uygulamalar, laboratuvar çalışmaları, klinik uygulamalar, alan çalışması, seminerler, proje, ödev ve benzeri çalışmaları,

d) Eğitim-öğretim programı: Yükseköğretim Kurulunun diş hekimliği programı için belirlediği asgari eğitim-öğretim çalışmalarına ilişkin Senato tarafından kabul edilen, ortak ilkelere dayanılarak Fakülte Kurulu tarafından hazırlanan ve Senato tarafından onaylanan eğitim-öğretim çalışmalarının tümünü,

e) Eğitim-öğretim yılı: Fakültedeki, yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavları ile kayıt dönemi hariç, en az on dörder haftalık güz ve bahar yarıyıllarından oluşan akademik yılı veya dönem tatili (ara tatil) hariç, en az yirmi sekiz haftadan oluşan akademik yılı,

f) Fakülte: İstanbul Galata Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,

g) Galata TÖMER: İstanbul Galata Üniversitesi Türkçe Öğrenimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ğ) Rektör: İstanbul Galata Üniversitesi Rektörünü,

h) Senato: İstanbul Galata Üniversitesi Senatosunu,

ı) Üniversite: İstanbul Galata Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kayıt ve Kabul Esasları

Kayıt, öğrenim ücreti, misafir ve özel öğrenci kabulü

MADDE 5- (1) İlk kayıt, kayıt yenileme, kayıt sildirme (ilişik kesme), kayıt dondurma işlemleri, öğrenim ücreti ile misafir ve özel öğrenci kabulünde, 28/8/2020 tarihli ve 31227 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Galata Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Öğrenci statüsü

MADDE 6- (1) Fakülteye sadece tam zamanlı statüde öğrenci kabul edilir.

Yatay geçiş

MADDE 7- (1) Fakülteye yatay geçiş başvuruları, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yapılır. Yatay geçişler sadece güz yarıyılı başında gerçekleştirilir. Yatay geçişe ve ders muafiyetine Fakülte Yönetim Kurulu karar verir. Bu öğrencilerin eğitim programına intibakları Fakülte Yönetim Kurulunca yapılır.

Ders muafiyetleri

MADDE 8- (1) Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerini aktarmak için akademik takvimde belirlenen tarihte başvuruda bulunabilirler. Eşdeğer sayılacak dersler, ilgili dersi veren öğretim elemanının içinde yer aldığı komisyonun önerisi ile Fakülte Yönetim Kuruluna sunulur ve uygun bulunması halinde öğrencinin ders sorumluluğu kaldırılır. Sorumluluk kaldırılıncaya kadar öğrenci ilgili derse devam eder.

(2) Öğrencinin muaf sayıldığı derslerden aldığı not ve harf notları, not karşılığı harf notu yoksa 22 nci maddede belirtilen harf notlarına uygun olarak başarı durum belgelerinde gösterilir ve akademik genel not ortalamasına (AGNO) dahil edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim

Eğitim-öğretim dili

MADDE 9- (1) Eğitim-öğretim dili Türkçe dilinde öğrenim gören öğrenciler için Türkçe, İngilizce dilinde öğrenim gören öğrenciler için İngilizcedir. Hazırlık sınıflarında eğitim-öğretim dili İngilizcedir.

(2) Fakültede İngilizce öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin klinik uygulamalara geçildiğinde hasta-hekim ilişkilerinin sağlıklı yürütülebilmesi için Türkçe dil puanı yeterliği aranır. Bu öğrencilerden Galata TÖMER bünyesinde gerçekleştirilen yeterlik sınavına girmeleri ya da Galata TÖMER’de eşdeğerliği kabul edilen sınav merkezlerinden yeterlik belgesi getirmeleri istenir.

(3) 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Fakülte Kurulu kararı ve Senatonun onayıyla eğitim-öğretim dili Türkçe olan programlarda yabancı dilde ya da eğitim-öğretim dili yabancı dil olan programlarda Türkçe ders açılabilir.

Yabancı dil hazırlık programı

MADDE 10- (1) Yabancı dil yeterliğine ilişkin olarak İstanbul Galata Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 16 ncı maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Akademik yıl

MADDE 11- (1) Bir eğitim-öğretim yılı, güz ve bahar yarıyılı olmak üzere on dört haftalık iki dönemden oluşur. Bu süre gerektiğinde Fakülte Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile on dört haftadan az olmamak üzere değiştirilebilir. Yarıyıl/yıl sonunda uygulanan yarıyıl/yıl sonu sınavları, bütünleme sınavları bu sürenin dışındadır.

(2) Fakülte Kurulunun gerekli gördüğü durumlarda klinik uygulama dersleri, akademik takvimde belirtilen teorik eğitim ve sınavlar ile ilgili süreyi aşabilir.

Akademik takvim

MADDE 12- (1) Akademik takvim, akademik yıla ilişkin kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetleri kapsar, Dekanlıkça hazırlanır ve Senatonun onayıyla uygulamaya konur. Fakültede eğitim-öğretim akademik takvime göre yürütülür.

Akademik danışmanlık

MADDE 13- (1) Fakültede öğrenim gören her öğrenci için tam zamanlı bir öğretim elemanı, Fakülte Kurulu tarafından akademik danışman olarak atanır.

(2) Akademik danışman, öğrencinin akademik durumunu öğrenimi süresince izler, ilgili mevzuat ve esaslar hakkında öğrenciyi bilgilendirir, ders programının düzenlenmesi ve diğer akademik konularda öğrenciye rehberlik eder.

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 14- (1) Fakültenin eğitim-öğretim süresi, her biri bir ders yılını kapsayan toplam beş yıldır. Eğitim-öğretim yıl esasına göre düzenlenir. Ancak bazı dersler özellikleri itibarıyla yarıyıllıktır.

(2) Eğitim-öğretim yılının ilk üç yılında temel diş hekimliği bilimleri eğitimi, son iki yılında ise klinik diş hekimliği bilimleri eğitimi verilir.

(3) Eğitim-öğretimlerini beş yıl sonunda başaramayan öğrenciler, öğrenim ücretlerini ödemek koşuluyla YÖK’ün belirlediği esaslara göre eğitim-öğretimlerine devam ederler.

(4) Cumartesi, pazar ve resmî tatil günleri eğitim-öğretim günü olarak sayılmaz. Ancak gerekli görülen hallerde, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile mesai saati dışında, cumartesi ve/veya pazar günlerinde de ders ve/veya sınav yapılabilir.

Derslerin kredi değerleri ve eğitim-öğretim planları

MADDE 15- (1) Bir dersin kredisi, öğrencilerin, o ders için belirlenmiş olan öğrenme kazanımları için gerekli çalışma yükünü ifade eder. Öğrencinin her tür eğitim-öğretim faaliyeti kredilendirilerek derslerin AKTS değerleri belirlenir.

(2) Fakültede ders yükü, başarı değerlendirmesi ve benzeri hesaplamalarda derslerin AKTS’si kullanılır.

(3) Öğrenim süresi boyunca izlenecek ders planı ve derslerin yarıyıllara göre dağılımı, Fakülte Kurulu tarafından belirlenir ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

(4) Eğitim-öğretim planlarında Fakülteden mezun olmak için gerekli toplam kredi yükü ile öngörülen zorunlu ve seçmeli dersler, bu derslerin haftalık, teorik, uygulama ve laboratuvar saatleri ve kredileri ile varsa önkoşulları belirtilir. Ders ve uygulamaların toplam AKTS’si, her bir yıl için 60 olacak şekilde belirlenir.

(5) Eğitim-öğretim planlarında ve derslerde yapılacak değişiklikler, öğrencilerin bu değişiklikten nasıl etkilenecekleri de göz önünde bulundurularak, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, Fakülte Kurulunun önerisi üzerine Senato kararıyla yapılır. Değişikliklerden etkilenen öğrencilerin yeni eğitim-öğretim planına denklik ve intibaklarının ne şekilde yapılacağı Fakülte Kurulu kararında belirtilir. Değişiklikler Senato kararını takip eden ilk yarıyılın başından itibaren uygulamaya alınır.

Dersler

MADDE 16- (1) Dersler; zorunlu ve seçmeli dersler olarak eğitim-öğretim planlarında yer alır.

(2) Zorunlu dersler/uygulamalar şunlardır:

a) Mesleki zorunlu dersler; Fakülte eğitim-öğretim planlarında yer alan ve öğrencinin mezun olabilmesi için alıp başarılı olması gereken ön koşullu derslerdir.

b) Ortak zorunlu dersler; 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve zorunlu yabancı dil dersleridir.

c) Zorunlu klinik (pratik) uygulamalar; mesleki zorunlu ders statüsündedirler. Dördüncü ve beşinci akademik yıllarda bir veya birden fazla anabilim dalı tarafından yürütülen ders ve hasta üzeri uygulamalardır.

(3) Seçmeli dersler şunlardır:

a) Alan seçmeli dersler; öğrencinin Fakülte eğitim-öğretim planlarında yer alan ve mezun olabilmesi için önerilen belirli dersler veya ders grupları arasından seçerek alacağı derslerdir.

b) Üniversite seçmeli dersler; öğrencinin Fakülte eğitim-öğretim planlarında yer almayıp, farklı akademik birimler tarafından açılmış derslerdir.

Ders kayıtları, ders yükü ve sınıf geçme

MADDE 17- (1) Öğrenci her eğitim-öğretim yılı başında akademik takvimde belirtilen süre içinde mali yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. Mali yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciler, güz ve bahar yarı yıllarının başında, akademik takvimde ilan edilen tarihler arasında, danışmanlarının onayı ile ders kayıtlarını yaptırırlar. Süresi içinde mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen ve ders kaydı yapmayan öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(2) Fakülte anabilim dalları tarafından verilen mesleki zorunlu teorik ve uygulamalı dersler bir önceki yılın tamamlayıcısı ve bir sonraki yılın ön koşullu dersleridir. Ön koşullu olan dersler için dersten başarılı olma koşulu vardır. Ön koşullu derslerden başarısızlık nedeni ile kalan öğrenciler bir üst sınıfa devam edebilirler. Bu öğrenciler başarısız oldukları ön koşul dersin bir üst sınıftaki devamı olan teorik, uygulamalı ve/veya klinik dersleri alamazlar ancak başarısız oldukları teorik ön koşul dersin devam şartını sağlamış olmaları halinde devam şartı aranmaksızın dersi tekrar alırlar. Başarısız olunan ön koşullu uygulamalı ve/veya klinik derslere devam zorunludur.

(3) Ortak zorunlu ve seçmeli derslerden devamsızlıktan kalan FD harf notu almış öğrenciler başarısız oldukları dersi tekrar almak ve derse devam etmek, devam koşulunu sağlamış ancak başarısızlıktan kalmış FF harf notu almış öğrenciler ise devam zorunluluğu olmadan dersi tekrar almak zorundadırlar.

(4) Ders yükü, bir öğrencinin herhangi bir yarıyılda kayıt yaptırdığı derslerin kredilerinin toplamıdır.

Derslere devam

MADDE 18- (1) Klinik öncesi uygulama, laboratuvar çalışmaları, tartışma, seminer, alan ve klinik çalışmaları ve teorik derslere devam zorunludur. Mazeretler de dahil olmak üzere teorik saatlerin %30’undan, klinik/klinik öncesi uygulama saatlerinin %20’sinden fazlasına katılmayan öğrenci o dersten devamsızlıktan kalmış olur ve ilgili dersin yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavına alınmaz.

(2) Derse devam durumları ilgili ders sorumlusu tarafından takip edilir ve devamsızlıkları nedeniyle sınava giremeyecek öğrencilerin listesi, yarıyıl/yıl sonu sınavından önce ilgili dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından ilan edilir.

(3) Mazereti veya sağlık sorunu nedeni ile devamsızlık yapılması durumunda heyet raporları, Fakülte Yönetim Kurulunca uygun görüldüğü takdirde geçerli kabul edilir. Öğrencinin raporlu ve diğer devamsızlık günlerinin toplamı, yıllık/dönemlik toplam ders saatinin yarısını aşar ise öğrenci devamsızlıktan kalmış sayılır. Öğrenciler, rapor süresince derslere devam edemezler ve sınavlara giremezler.

(4) Akademik takvim başlangıç ve bitiş tarihleri arasında derslere devam zorunludur. Geç kayıt yapılması durumunda devam durumu öğrencinin sorumluluğundadır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Öğretim Programının Yürütülme Esasları

Klinik/klinik öncesi uygulama ve telafi

MADDE 19- (1) Klinik/klinik öncesi uygulamaların içeriği, sayısı ve tamamlanması gereken asgari klinik/klinik öncesi uygulama ilgili ana bilim dalı tarafından belirlenir ve eğitim-öğretim yılı başında öğrencilere duyurulur.

(2) Klinik/klinik öncesi uygulamalarında, öğrenci eğitim-öğretim yılı içinde belirli sayıda klinik/klinik öncesi uygulamayı verilen sürede tamamlayarak teslim etmek zorundadır. Klinik/klinik öncesi uygulamaları asgari %70 oranında tamamlayan öğrenciye eksik kalan klinik/klinik öncesi uygulamalarını tamamlaması için telafi süresi verilir. Klinik öncesi uygulama, klinik gözlem ve klinik uygulamaların verilen sürede %70’inden daha az kısmını tamamlayanlara telafi hakkı verilmez. Telafi süresinin ne zaman ve ne şekilde verileceği ilgili anabilim dalınca belirlenerek eğitim-öğretim yılı başında ilan edilir. Öğrencinin bütünleme sınavından 3 gün öncesine kadar, eksik kalan klinik öncesi uygulama ve klinik uygulamalarını tamamlaması şarttır. Telafi süresi içinde eksik klinik öncesi uygulama ve klinik uygulamaları tamamlaması halinde öğrenciye bütünleme sınavlarına girme hakkı tanınır. Klinik öncesi uygulama, gözlem ve klinik uygulamaları verilen telafi süresinde de tamamlayamayan öğrenci bütünleme sınavına giremez ve ilgili derslerden başarısız sayılır.

Klinik dersler

MADDE 20- (1) Fakültede dördüncü ve beşinci sınıflar klinik ders yılıdır. Klinik derslerde ara sınav, yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavı uygulanır. Sınavlar uygulama ve/veya teorik olarak yapılır.

(2) Klinik derse devam eden ancak yarıyıl/yıl sonu sınavında başarılı olamayan veya ana bilim dalları tarafından belirlenen klinik iş sayısını tamamlayamadığı için yarıyıl/yıl sonu sınavına giremeyen ancak eksik işlerini telafi süresinde tamamlayan klinik sınıf öğrencileri bütünleme sınavına alınır.

(3) Fakültede teorik ve klinik/klinik öncesi uygulamalarda bütünlük bulunduğundan Erasmus ve değişim programları hariç Fakülte dışında herhangi bir kurumda klinik/klinik öncesi uygulamalı ders ve klinik ders yapılması kabul edilmez. Erasmus ve değişim programları hariç klinik ders veya klinik uygulama için dışarıdan öğrenci başvuruları kabul edilmez.

Dördüncü ve beşinci sınıf klinik uygulamalı derslerin tekrarı

MADDE 21- (1) Dördüncü sınıfta öğrenci yarıyıl/yıl sonu sınav tarihine kadar belirlenen asgari klinik uygulamalarını eksiksiz ve başarılı olarak tamamlamak zorundadır. Klinik uygulamaları eksik veya başarısız olan öğrenci yarıyıl/yıl sonu sınavına alınmaz. Öğrenci, başarısız olunan klinik uygulamayı bir sonraki eğitim-öğretim yılında tekrar eder.

(2) Klinik uygulamaları eksik olan ancak, asgari oranları tamamlayan öğrenciye eksik olan klinik uygulamalarını tamamlaması için telafi süresinde, bütünleme sınav tarihinden önce Dekanlık tarafından belirlenecek tarihlerde en fazla beş iş günü süre verilir. Bu sürede klinik uygulamalarını başarıyla tamamlayan öğrenci bütünleme sınavına girme hakkı kazanır. Verilen telafi süresinde de klinik/pratik uygulamalarını başarıyla tamamlayamayan öğrenci başarısız sayılır ve o klinik uygulamayı bir sonraki eğitim-öğretim yılında tekrar eder.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Başarının Ölçülmesi ve Sınavlar

Ders başarı notu

MADDE 22- (1) Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu 60 olup, öğrencinin yarıyıl içinde gösterdiği başarı (ara sınavlar, ödevler, uygulamalı çalışmalar ve benzeri) ile final veya bütünleme sınavının birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Ders başarı notu, ara sınav not ortalamasının %50’si ile yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınav notunun %50’si toplanarak hesaplanır. Öğrencilerin başarılı olabilmeleri için yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınavlarından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır.

(2) Bütünleme ve klinik/klinik öncesi uygulama tekrarı sınav sonuçları yarıyıl/yıl sonu sınav sonuçları gibi işleme konulur.

(3) Sınav notları öğrenci bilgisi sisteminde ilan edilir ve aşağıdaki şekilde hesaplanır:

Not                    Katsayısı                    Puan

AA                       4,00                      90-100

BA                        3,50                       85-89

BB                        3,00                       75-84

CB                        2,50                       70-74

CC                        2,00                       60-69

FF                         0,00                        0-59

FD                        0,00

FG                        0,00

(4) FD notu; derse devam yükümlülüklerini veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getirmediği için sınava girme hakkını elde edemeyen öğrencilere verilir. Bu not, not ortalaması hesabında FF işlemi görür. FD alınan dersin açıldığı ilk yarıyılda alınması ve devam edilmesi zorunludur.

(5) FG notu; sınava girmedi (Başarısız).

(6) Bir dersten FF alan öğrenci o dersten başarısız olmuş sayılır.

(7) Notlara ilişkin diğer harf notları ve anlamları, İstanbul Galata Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde tanımlandığı gibidir.

(8) Öğrenci değişim programlarında alınan derslerin kredi eşdeğerliliği ve notların intibakı, AKTS çerçevesinde ilgili yönetim kurulu tarafından yapılır.

Sınavlar

MADDE 23- (1) Öğrencilerin öğrenim gördükleri programda bilgi ve becerilerinin ölçüldüğü sınavlar; ara sınav, yarıyıl/yıl sonu sınavı, bütünleme sınavı, mazeret sınavı ve tek ders sınavlarıdır.

(2) Sınavlar test, test-yazılı, yazılı, sözlü, uygulamalı veya yazılı-sözlü, yazılı-uygulamalı, yazılı-sözlü-uygulamalı olarak yapılabilir. Sınavın kapsamı, yöntemi, not dağılımı ilan edilir. İki aşamalı yapılan sınavlarda birinci aşamada başarılı olamayan öğrenci ikinci aşamaya giremez ve başarısız sayılır. İki aşamalı sınav yarıyıl/yıl sonu sınavı ise öğrenci bütünleme sınavına girebilir.

(3) Yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavları bir yarıyıl/yılda her ders için birer kez yapılır ve bu sınavlar için mazeret kabul edilmez.

(4) Öğrenciler; yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavlarında ilgili dersin o yılki müfredat programından klinik öncesi uygulama (pratik), klinik uygulama ve teorik olarak sorumludur. Ancak, beşinci sınıf öğrencileri, diş hekimliği diploması alabilmek için mesleklerinin özelliği nedeniyle klinik uygulamasını aldıkları dersin tüm öğrenim süresince verilmiş olan müfredatından pratik, klinik ve teorik olarak sorumludur.

(5) Sınavlara girebilmek için kayıt, devam ve ilan edilmiş diğer koşullar ile ilgili mevzuat kapsamında getirilen tüm yükümlülükleri yerine getirmek gerekir.

(6) Öğrenciler sınavlara saptanan gün, saat ve yerde girmek ve öğrenci kimliklerini yanlarında bulundurmak zorundadırlar.

(7) Sınavlar cumartesi ve pazar günleri ile mesai saati dışında da yapılabilir.

(8) Bir öğrencinin sınavlarda, ödevlerde veya diğer değerlendirme etkinliklerinde kopya çektiği, kopyaya teşebbüs ettiği, intihal yaptığı veya 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinde yer alan benzer ihlallerde bulunduğu yönünde şüphe oluşursa, hakkında disiplin soruşturması açılır. Soruşturma süresi boyunca söz konusu etkinlik değerlendirilmez. Suçlu bulunan öğrenciye, aldığı disiplin cezasının yanı sıra söz konusu etkinlik için sıfır notu verilir. Disiplin soruşturması sonucu suçsuz bulunan öğrencinin sınavı değerlendirilir ya da telafi sınavı veya telafi etkinliği düzenlenir.

(9) Sınavlara çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi haberleşme araçlarıyla, cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat gibi her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla girmek yasaktır. Sınav esnasında yanında bu tür cihazlar bulunduran öğrenciye kopya çeken/teşebbüs eden öğrenci muamelesi yapılır.

(10) Sınav soruları ya da verilmiş yanıtlar, bir kâğıda yazılarak sınav salonundan çıkartılamaz. Bu amaca yönelik yapılan işlemler, kopya girişimi olarak değerlendirilir.

(11) Sınav sonuçları Dekanlık tarafından öğrenci bilgi sistemi ve/veya Fakülte internet sayfasında ilan edilir.

(12) Sınav kâğıtları ve/veya kayıtları iki yıl süre ile saklanır.

Ara sınav ve dönem içi çalışmalar

MADDE 24- (1) Ara sınav, eğitim-öğretim programında yer alan derslerin yarıyıl/yıl içinde yapılan sınavlarıdır. Dönemlik dersler için en az bir, yıllık dersler için en az iki olmak üzere yarıyılda/yılda her ders için yapılacak ara sınavların sayısı, Fakülte Kurulunca belirlenir. Yarıyıl içindeki ara sınav tarihleri, Dekanlıkça yarıyılın ilk ayı içinde ilan edilir. Ara sınav tarihlerinde sonradan yapılacak değişiklikler ders sorumlusu tarafından en geç 1 hafta öncesinde Dekanlığa bildirilir, değişiklik Dekanlıkça ilan edilir. Ara sınavlar dışında, yarıyıl içi çalışmalarından sayılmak üzere, kısa süreli sınavlar önceden tarih belirlenmeden yapılabilir.

(2) Uygulamalı derslerin ara sınavları; teorik, uygulamalı ya da teorik ve uygulamalı sınav şeklinde yapılabilir. Bu durumda, o dersin ara sınav notunun belirlenmesinde teorik ve uygulamalı sınav notları toplanarak aritmetik ortalaması alınır. Uygulamalı derslerde öğrencilerin yükümlü olduğu pratik uygulamalar, ödevler ve kısa süreli sınavların nasıl değerlendirileceği ve ara sınav notunun nasıl belirleneceği hususu, ilgili bölüm kurulunun önerisi üzerine Fakülte Kurulu tarafından belirlenir. Pratik uygulama, ödev ve kısa süreli sınavlar ile ara sınavın ayrı ayrı değerlendirilmesi durumunda; öğrencinin aldığı notlar toplanır ve aritmetik ortalaması alınarak ara sınav notu belirlenir. Tek olarak değerlendirmesi durumunda ise; pratik uygulama, ödev ve kısa süreli sınav notlarının her biri, ara sınav notu içinde belirlenmiş olan ağırlıklarına göre hesaplanır ve bu notlar toplanarak ara sınav notu belirlenir.

(3) Ara sınav dışında, başarı notuna esas olmak üzere, öğrencinin becerilerine dayanan uygulamalar, ödevler, projeler ve benzeri dönem içi çalışmalar yapılabilir. Bu çalışmaların başarı notuna katkı oranları, ilgili bölüm kurulunun teklifi ile Fakülte Kurulunca belirlenir.

Yarıyıl/Yıl sonu sınavı

MADDE 25- (1) Yarıyıl/yıl sonu sınavı, öğrencinin kaydolduğu dersin ait olduğu yarıyıl/yıl sonunda gireceği sınavdır.

(2) Bir dersin yarıyıl/yıl sonu sınavına girebilmek için; yarıyıl/yıl başında kayıt olmak, derse devam etmek, yarıyıl/yıl içinde açılacak en az bir yazılı ara sınava, klinik uygulamalar hariç katılmak ve dersin pratik-teorik uygulaması ve diğer gereklerini yerine getirmek zorunludur. Klinik öncesi uygulaması ve klinik uygulaması olan derslerde ilan edilen sayı ve türde uygulamayı eksiksiz ve başarılı olarak tamamlamak zorunludur.

(3) Ara sınav ve/veya yarıyıl sonu sınavını gerektirmeyen dersler, ilgili bölüm kurulunun önerisi üzerine Fakülte Kurulunca belirlenir.

Bütünleme sınavı

MADDE 26- (1) Bütünleme sınavı; bir dersin yarıyıl/yıl sonu sınavına girme hakkı olduğu halde girmeyen ya da girip başarılı olamayan veya not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrencilere verilen sınav hakkıdır ve akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Öğrencinin not yükseltme amaçlı bütünleme sınavına girmesi durumunda, girdiği son sınav olan bütünleme sınavına ait not değerlendirmeye alınır. Klinik uygulamalarda, eğitim-öğretim yılı başında ilan edilen ödevleri/uygulamaları eksiksiz ve başarılı olarak tamamlayamadıkları için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girme hakkı elde edemeyen dördüncü ve beşinci sınıf öğrencileri, eksik kalan uygulamalarını/ödevlerini, ilgili dersin bütünleme sınav tarihinden üç gün öncesine kadar başarılı olarak tamamlamaları halinde, bütünleme sınavına girebilirler.

(2) Bütünleme sınavında başarısız olan beşinci sınıf öğrencisinin bir sonraki eğitim-öğretim yılındaki klinik uygulama grubuna intibakı yapılır ve klinik uygulama tekrarlatılır.

Mazeret sınavı

MADDE 27- (1) Mazeret sınavları ara sınav yerine yapılan sınavdır. Mazeret sınavına ilişkin hususlar şunlardır:

a) Derslere devam edip mazeretleri nedeniyle ara sınava giremeyen öğrencilerin, mazeretlerini sınav tarihini takip eden beş iş günü içerisinde bildirmeleri gerekir. Mazeretleri Fakülte Kurulunda kabul edilen öğrencilere mazeret sınav hakkı verilir. Mazeret sınavı yazılı veya sözlü ya da hem yazılı hem sözlü yapılabilir.

b) Sağlık mazeretleri Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci rapor süresince derslere devam edemez ve sınavlara giremez.

c) Klinik/klinik öncesi uygulama yarıyıl/yıl sonu sınavı ve klinik/klinik öncesi uygulama bütünleme sınavları için mazeret sınavı yapılmaz.

Tek ders sınavı

MADDE 28- (1) Mezuniyet aşamasında olan bütünleme sınavları sonucunda başarısızlıktan kaldığı tek bir ders için yapılan sınavdır. Bu sınavda alınan not ders başarı notu yerine geçer. Öğrencinin yapılan bu sınavdan başarılı olabilmesi için en az CC alması gerekir. Tek ders sınavında başarısız olan öğrencilere takip eden yarıyılın bütünleme sınavlarının sonrasındaki bir ay içinde tekrar tek ders sınav hakkı verilir. Bir öğrenci bir dönemde sadece bir defa tek ders sınavına girebilir. Yarıyıl/yıl sonu sınavı uygulanmayan laboratuvar, uygulama, klinik uygulama, atölye, proje ve bitirme projeleri gibi dersler için tek ders sınavı yapılmaz. Daha önce alınmamış bir ders veya devamsızlıktan kalınan bir ders için tek ders sınavına girilemez. Tek ders sınavı ile mezuniyet için gerekli notu sağlayamayacak öğrenciler izleyen yarıyıl/yılda birden fazla derse kayıt yaptırırlar. Tek ders sınav hakkı tanınan öğrencinin sınava girememesi durumunda, mazereti kabul edilmez.

(2) Başarısız dersi bulunmamakla beraber mezuniyet için gerekli 2,00 AGNO’yu sağlayamayan öğrenciler Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile bütünleme sınavlarını takip eden bir ay içinde daha önce almış oldukları derslerden kendi seçtikleri sadece bir ders için not yükseltme sınavı açılır. Not yükseltme sınavı sonucunda AGNO’sunu 2,00 yapamayan öğrenci takip eden dönemde ders tekrarı yapmak zorundadır.

(3) Ortak zorunlu ve üniversite seçmeli dersler için İstanbul Galata Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Sınav sonuçlarının ilanı, itiraz ve notların kesinleşmesi

MADDE 29- (1) Öğrencinin, programda yer alan dersleri veya mesleki uygulama derslerini amaç ve hedefleri doğrultusunda bilgi edinme sorumluluğu bulunmaktadır.

(2) Sınav sonuçları, öğrencilere ilan edilerek duyurulur. Öğrenciler maddi hata gerekçesi ile Dekanlığa yazılı olarak başvurmak suretiyle sınav sonuçlarına itiraz edebilir. İtirazlar, sınav sonucunun ilanından itibaren en geç beş iş günü içinde yapılır. İtiraz Dekanlıkça ilgili ders sorumlusuna iletilir. Ders sorumlusu tarafından yeniden yapılacak değerlendirmenin sonucu öğrenciye Dekanlıkça bildirilir.

(3) İtiraz süresi içinde öğretim elemanı tarafından yapılacak not değişikliği, en geç on gün içinde, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından sonuçlandırılarak Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına gönderilir.

(4) İtiraz süresinin bitiminden sonra sınav sonucuna yapılacak itirazlar işleme konulmaz.

ALTINCI BÖLÜM

Mezuniyet, Diploma ve Disiplin

Mezuniyet koşulları

MADDE 30- (1) Öğrencinin diş hekimliği programından mezun olabilmesi için eğitim-öğretim planının öngördüğü 300 AKTS’lik toplam kredi miktarını başarı ile tamamlamış olması ile ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2,00 olması gerekir.

(2) Disiplin cezası almamış olmak kaydıyla mezuniyet ağırlıklı genel not ortalaması 3,00-3,49 arasında olan öğrencilere onur, 3,50 ve üzerinde olan öğrencilere ise yüksek onur belgesi verilir.

Diploma ve unvanlar

MADDE 31- (1) Fakülteye kayıtlı olan öğrencilerin ilk iki yıldaki bütün derslerini ve sınavlarını başararak AGNO’larının 2,00 olması gerekir. İlk iki yıldan sonra öğrenimlerine devam etmeyenlere istekleri halinde, temel bilimlerde ön lisans diploması; beş yıllık diş hekimliği eğitim programını başarı ile tamamlayanlara ise diş hekimliği yüksek lisans diploması ile Diş Hekimi unvanı verilir.

Disiplin

MADDE 32- (1) Öğrencilerin disiplin işlemlerinde, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(2) Herhangi bir sebeple Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrenciler, bu süre içerisinde eğitim-öğretime ve sosyal faaliyetlere katılamaz ve Üniversitenin tesislerine giremez.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 33- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, İstanbul Galata Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 34- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 35- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Galata Üniversitesi Rektörü yürütür.