12 Eylül 2022 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31951

YÖNETMELİK

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden:

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sivil Toplum Kuruluşları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sivil Toplum Kuruluşları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sivil Toplum Kuruluşları Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sivil Toplum Kuruluşları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5- (1) Merkezin amacı; Türkiye’de sivil toplum bilincinin ve sivil toplum kuruluşlarının gelişmesi için sivil toplum ile ilgili çalışmalar yapmak, bu alana yönelik olarak çeşitli araştırmalar, incelemeler, bilimsel toplantılar ve yayınlar yapmak, konuyu bilimsel verilerle ortaya koymak, mevcut sorunların çözümü için öneriler üretmek, örnek uygulamalar yapmak ve bu tür uygulamalara katkıda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Türkiye’de sivil toplum bilincinin gelişmesi için araştırma, süreli ve süresiz yayın ve benzeri faaliyetler yapmak.

b) Kurulacak olan sivil toplum kuruluşlarına kuruluş aşamasında ve sonrasında eğitim ve danışmanlık desteği vermek.

c) Sivil toplum kuruluşlarının daha etkin ve verimli yönetilmesi için personelin ihtiyaç duyacağı eğitimleri vermek üzere kurs, seminer, toplantı, panel ve benzeri etkinlikler gerçekleştirmek, katılımcılara ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sertifika vermek.

ç) Türkiye’de sivil toplum alanının gelişmesine katkı sağlayacak projelerin hazırlanmasında ve hayata geçirilmesinde ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.

d) Kamu ve özel sektörün, sivil toplumu konu alan araştırma taleplerine destek vererek danışmanlık hizmeti sunmak.

e) İlgili alanda uluslararası gelişmeleri takip etmek, bunların Türkiye’deki yansımalarını incelemek, gerekli durumlarda bu yansımalar üzerine görüş bildirmek ve sivil toplum anlayışının gelişmesi için uluslararası kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa faaliyetler yürütmek üzere iş birliği yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8- (1) Müdür, Üniversitenin öğretim elemanları arasından üç yıl süre için Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür süresi dolmadan görevinden ayrılırsa veya altı aydan uzun süre görevinin başında bulunmazsa aynı usulle yeni Müdür görevlendirilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün önerisi ile Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki kişi, üç yıl için, Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Görevlendirilen müdür yardımcıları Yönetim Kurulunun doğal üyesi olur.

(3) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9- (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Merkezi yönetmek.

c) Merkezin ve çalışma gruplarının faaliyetleri ile ilgili olarak her yılın sonunda bir faaliyet raporu ve sonraki yıla ilişkin bir program hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak.

ç) Yurt içinde ve yurt dışında ilgili merkezlerle, kamu ve özel sektör kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile ilgili dernek, vakıf ve benzeri kuruluşlarla iş birliğini sağlamak.

d) Merkezin personel ihtiyacını belirlemek, yapılacak görevlendirmeler için Yönetim Kuruluna öneride bulunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen iki kişi olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu üyelerinin görevi Müdürün görevi sona erdiğinde sona erer. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi doldurmak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu; Müdürün daveti üzerine üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar katılan üyelerin oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Faaliyet raporu ve programını görüşüp karara bağlamak ve Rektörün onayına sunmak.

b) Merkezin kuruluş amaçları doğrultusunda ve bu Yönetmelik hükümlerine göre Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararları almak.

c) Merkez bünyesinde yapılacak çalışmaların konularına ve özelliklerine bağlı olarak geçici veya sürekli çalışma grupları kurmak, bu gruplarda görevlendirilecek kişiler ile ayrıca iş birliği yapılacak dernek, vakıf ve benzeri kurumlarla kamu ve özel kurum ve kuruluşları belirlemek, Rektörün onayına sunmak, çalışma gruplarının faaliyetlerini izleyip denetlemek.

ç) Merkez bünyesinde yürütülecek projelerde görev alacak kişileri, iş birliği yapılacak dernekleri, vakıf ve benzeri kurumları, kamu kurumlarını ve özel sektör kuruluşlarını belirlemek, projeleri izlemek.

d) Müdürün önerisi üzerine, Merkezin personel ihtiyaçlarını belirlemek, yapılacak görevlendirmeler ile ilgili önerileri karara bağlayarak Rektörün onayına sunmak.

e) Danışma Kurulunda tespit edilen görüş ve önerileri değerlendirerek, bunlardan hangilerinin uygulamaya konulduğu ve ne gibi yararlar sağlandığı konusunda Danışma Kuruluna rapor vermek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12- (1) Danışma Kurulu; Müdürün önerisi üzerine bilimsel araştırma ve uygulamalarla ilgisi olan bilgi ve birikimlerinden yararlanılabilecek Üniversitenin öğretim elemanları arasından veya bilgi ve birikimlerinden yararlanılabilecek diğer kişilerden Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen beş üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu; Müdürün daveti üzerine toplanarak Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapar ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları

MADDE 13- (1) Merkezin amaçları doğrultusunda gerçekleştirilecek farklı faaliyetleri yürütmek ve verimliliği arttırmak amacıyla çalışma grupları oluşturulabilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 14- (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15- (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE16- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü yürütür.