10 Eylül 2022 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31949

TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından:

5/2 NUMARALI AMATÖR AMAÇLI SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞININ DÜZENLENMESİ

HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/21)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2022/20)

 

MADDE 1- 22/8/2020 tarihli ve 31221 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/21)’in 8 inci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “Su ürünleri yetiştiriciliği yapılan kafeslere” ibaresi “Deniz, göl, gölet ve baraj göllerindeki yetiştiricilik tesisleri sınırlarına” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Tebliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiş; aynı fıkranın (g) bendinin (1) ve (6) numaralı alt bentleri yürürlükten kaldırılmış, (5) ve (7) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı bende aşağıdaki alt bent eklenmiş; aynı fıkranın (ö) ve (p) bentleri yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“6) Bucak Denizinde (36° 12' 20.27'' N - 29° 36' 6.66'' E) ve (36° 11' 49.06'' N - 29° 36' 12.85'' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın doğusunda kalan alanda 1 Kasım 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kıyıdan olta takımları ile yapılanlar hariç (Harita-5-6),”

“5) Selimiye Koyunda (36° 43' 6.71'' N - 28° 6' 46.66'' E) ile (36° 43' 5.45'' N - 28° 5' 7.15'' E) koordinat noktaları arasında çekilen hattın güneyinde kalan alanda 1 Kasım 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kıyıdan olta takımları ile yapılanlar hariç (Harita-9-5),”

“7) Hisarönü Körfezinde (36° 47' 41.14'' N - 28° 5' 30.88'' E) ile (36° 46' 29.5'' N - 28° 6' 47.74'' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın kuzey doğusunda kalan alanda 1 Kasım 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kıyıdan olta takımları ile yapılanlar hariç (Harita-9-7),”

“8) Bozburun ve Söğüt koylarını birleştiren (36° 40'  29.45'' N - 28° 2' 25.76'' E), (36° 37' 58.3'' N - 28° 5' 6.43'' E)  koordinat noktaları arasında çekilen hattın kuzey doğusunda kalan alanda 1 Kasım 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kıyıdan olta takımları ile yapılanlar hariç (Harita-9-8),”

“r) Muğla İli Güllük Dalyanı dalyan kuzuluklarından itibaren deniz yönünde 500 metrelik mesafe içerisinde,”

MADDE 3- Aynı Tebliğin ekinde yer alan “Haritalar” bölümündeki “Harita-5” ve “Harita-9” aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.