10 Eylül 2022 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31949

YÖNETMELİK

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumundan:

TÜRKİYE ENERJİ, NÜKLEER VE MADEN ARAŞTIRMA KURUMU AR-GE

PROJELERİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK MAL VE

HİZMET ALIMLARI İLE YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK

USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Ar-Ge projeleri kapsamında 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (bb) bendine göre gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile bu projelerle doğrudan bağlantılı olan ve projenin yürütülmesi için zorunluluk arz eden yapım işlerinde uygulanacak usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu tarafından yürütülen ve/veya desteklenen Ar-Ge projeleri kapsamında Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu ile 4734 sayılı Kanuna tabi olan proje yöneticisi/yürütücüsü diğer kamu kurum/kuruluşları tarafından gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile bu projelerle doğrudan bağlantılı olan ve projenin yürütülmesi için zorunluluk arz eden yapım işlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (bb) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aday: Ön yeterlik için başvuran gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

b) Ar-Ge: TENMAK’ın görev alanına giren konularda gerçekleştirilen her türlü araştırma, geliştirme, iyileştirme, yenilik, tasarım, teknoloji edinme, test ve yerlileştirme ile bilinçlendirme, girişimcilik, kapasite geliştirme, üretime ve ticari değere dönüştürme içerikli faaliyetleri,

c) Ar-Ge projesi: TENMAK tarafından yürütülen ve/veya desteklenen konusu, amacı, kapsamı, süresi, bütçesi ve özel şartları belirlenmiş Ar-Ge amaçlı faaliyetler bütününü,

ç) Başkan: Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Başkanını,

d) Hizmet: Ar-Ge projeleri kapsamında yer alan her türlü hizmetleri,

e) Hizmet sunucusu: Hizmet alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

f) İdare: TENMAK tarafından yürütülen Ar-Ge projelerinde TENMAK’ı, TENMAK tarafından desteklenen Ar-Ge projelerinde ise 4734 sayılı Kanuna tabi olan proje yöneticisi/yürütücüsü diğer kamu kurum/kuruluşunu,

g) İhale: Bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri,

ğ) İhale dokümanı: İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinde, idari şartnameler ile teknik şartnameler ve sözleşme tasarısı ile gerekli diğer belge ve bilgileri,

h) İhale yetkilisi: İdarenin, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlilerini,

ı) İstekli: Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesine teklif veren tedarikçi, hizmet sunucusu veya yapım müteahhidini,

i) Mal: Ar-Ge projeleri kapsamında alımı öngörülen her türlü taşınır ve taşınmaz mal ve hakları,

j) Ortak girişim: İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş ortaklığı veya konsorsiyumu,

k) Ön yeterlik dokümanı: Adayların ön yeterlik değerlendirmesi amacıyla idare tarafından hazırlanan ön yeterlik şartnamesi ile gerekli diğer belge ve bilgileri,

l) Sözleşme: Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinde idare ile yüklenici arasında yapılan yazılı anlaşmayı,

m) Tedarikçi: Mal alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

n) Teklif: Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde isteklinin idareye sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgileri,

o) TENMAK: Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumunu,

ö) Yapım müteahhidi: Yapım işi ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

p) Yerli istekli: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilikleri,

r) Yüklenici: Üzerine ihale bırakılan ve sözleşme imzalanan istekliyi,

s) Yürütme Kurulu: Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Yürütme Kurulunu,

ifade eder.

(2) Bu Yönetmelikte tanımı bulunmayan hususlar hakkında, 4734 sayılı Kanun ile 27/4/2022 tarihli ve 31822 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Proje Destek Programlarına İlişkin Yönetmelik ve TENMAK’ın ilgili diğer mevzuatında yer alan tanımlar esas alınır.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

Temel ilkeler

MADDE 5- (1) İdare, bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenilirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

(2) Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemez.

(3) Bütünlük arz eden mal veya hizmet alımları ile yapım işleri kısımlara bölünemez.

(4) Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz.

İhale komisyonu

MADDE 6- (1) İhale yetkilisi; biri başkan, ikisi ihale konusu işin uzmanı ve biri muhasebe veya mali işlerden sorumlu personel olmak üzere en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dâhil olmak üzere görevlendirir. İdarede yeterli sayı ve nitelikte uzman bulunmaması halinde, diğer kamu kurum veya kuruluşlarından komisyona üye alınabilir. Komisyon başkanlığı ile ihale yetkililiği görevi aynı kişide birleşemez.

(2) TENMAK tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri kapsamında yapılacak ihaleler için oluşturulacak ihale komisyonlarında, proje yöneticisi/yürütücüsü ile birlikte araştırmacı niteliklerini haiz en az bir proje personeli ihale konusu işin uzmanı olarak görevlendirilir. Ancak proje yöneticisi/yürütücüsü, aynı zamanda projenin harcama yetkilisi ise ihale komisyonlarında görev alamaz.

(3) İhale komisyonu eksiksiz toplanır. Kararlarını çoğunlukla alır, kararlarda çekimser kalınamaz. Geçerli bir mazeret nedeniyle toplantıya katılamayacak üyenin yerine; ilgili yedek üye, ilgili yedek üyenin geçerli bir mazereti olması durumunda ise komisyon başkanınca uygun görülen diğer yedek üyelerden biri katılır. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır. İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkanı ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.

(4) Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının bir örneği ilan veya daveti izleyen üç gün içinde ihale komisyonu üyelerine verilir.

İhale işlem dosyası

MADDE 7- (1) İhalesi yapılacak her iş için idarenin ilgili birimi tarafından bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada onay belgesi ve eki yaklaşık maliyet hesap cetveli, ihale dokümanı, ilan metinleri, adaylar veya istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler ve diğer belgeler ile ihale komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale sürecine ilişkin tüm belgeler bulunur.

(2) İhale onay belgesinde; işin niteliği, cinsi, miktarı, yaklaşık maliyeti, ödenek durumu, uygulanacak ihale usulü belirtilir.

(3) İhaleye ilişkin olarak ihale komisyonunun görev ve yetkisi dışında kalan iş ve işlemler ihalenin yapıldığı birim tarafından yerine getirilir.

Yaklaşık maliyet

MADDE 8- (1) Mal veya hizmet alımları ile yapım işleri ihalesi yapılmadan önce idarece, her türlü fiyat araştırması yapılarak Katma Değer Vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir ve dayanakları ile birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. Yaklaşık maliyete ihale ve ön yeterlik ilanlarında yer verilmez, isteklilere veya ihale süreci ile resmi ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.

Parasal limitler

MADDE 9- (1) 19 uncu ve 20 nci maddeler kapsamında uygulanacak parasal limitler, her yıl Ocak ayında anılan maddelerde belirlenen şekilde Başkanın teklifi üzerine Yürütme Kurulu tarafından belirlenir. Parasal limitler, gerek duyulması halinde yıl içerisinde yeniden belirlenebilir. Mal veya hizmet alımı ile yapım işinin niteliklerine ve piyasa koşullarına göre ihtiyaç duyulması halinde 19 uncu ve 20 nci maddelerde belirtilen parasal limitler, Başkanın teklifi üzerine Yürütme Kurulu tarafından on katına kadar artırılarak uygulanabilir.

(2) Nükleer araştırma ve güç reaktörleri ile radyoaktif atık depolama ve bertaraf tesislerinin tasarlanması, kurulumu ve işletmeden çıkarılması ile ileri teknoloji gerektiren diğer Ar-Ge projeleri için gerekli olan mal ve hizmet alımları ile yapım işleri için parasal limitler, birinci fıkradaki sınırlamalara tabi olmaksızın Başkanın teklifi üzerine Yürütme Kurulu tarafından belirlenir.

İhaleye katılımda yeterlik kuralları

MADDE 10- (1) İhaleye katılacak isteklilerden ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesi amacıyla, ihale dokümanında belirtilmesi kaydıyla 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen belgeler istenebilir.

İhale ve ön yeterlik ilanları

MADDE 11- (1) İhale ilanları; açık ihale usulü ile yapılacak ihalelerde ihale tarihinden en az on gün önce, rekabetçi müzakere usulü ile yapılacak ihalelerde ise ihale tarihinden en az yedi gün önce,

(2) Belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılacak ihalelerde ön yeterlik ilanları, son başvuru tarihinden en az yedi gün önce,

Kamu İhale Bülteni ile idarenin resmi internet sitesinde yayımlanır.

İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi

MADDE 12- (1) İdarenin gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde ihale, saatinden önce iptal edilebilir.

(2) İhalenin iptal edilmesi halinde, iptal nedeni belirtilmek suretiyle, ihalenin iptal edildiği, ilan yapılan ihalelerde ilan edilerek, davet yapılan ihalelerde ise tebliğ edilerek duyurulur. Bu durumda, verilmiş olan tüm teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce idareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

(3) İhalenin iptal edilmesi durumunda, iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden ihaleye çıkılabilir.

Ortak girişimler

MADDE 13- (1) Ortak girişimlerin oluşturulması, hak ve sorumlulukları ile ihaleye teklif verebilmeleri ve ilgili diğer hususlarda 4734 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi uygulanır.

Alt yükleniciler

MADDE 14- (1) İhale konusu işin özelliği nedeniyle ihtiyaç duyulması halinde, ihale dokümanında belirtilmesi kaydıyla alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilebilir. Alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu, yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İhale Usulleri ve Doğrudan Temin

Uygulanacak ihale usulleri

MADDE 15- (1) İdarece mal veya hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinde aşağıdaki usullerden biri uygulanır:

a) Açık ihale usulü.

b) Belli istekliler arasında ihale usulü.

c) Rekabetçi müzakere usulü.

ç) Pazarlık usulü.

Açık ihale usulü

MADDE 16- (1) Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

(2) İhale dokümanında belirtilmesi kaydıyla, tekliflerin değerlendirilmesini müteakip ihale komisyonu tarafından geçerli teklif sahibi isteklilerden ilk fiyat tekliflerini aşmamak kaydıyla ikinci yazılı fiyat teklifleri alınarak ihale sonuçlandırılır.

Belli istekliler arasında ihale usulü

MADDE 17- (1) Belli istekliler arasında ihale usulü, yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda idarece davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür. Bu ihale usulü ile uzmanlık ve/veya ileri teknoloji gerektiren nitelikteki işler yaptırılabilir. Ön yeterliğe katılabilme şartı olarak istenilen tüm belgeler 28 inci maddenin birinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen hususlara uygun olarak idareye sunulur.

(2) Ön yeterlik dokümanında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre adayların ön yeterlik değerlendirmesi yapılır. Belirtilen asgari yeterlik koşullarını sağlayamayanlar yeterli kabul edilmez. Ön yeterlik dokümanında belirtilmek kaydıyla, yeterlikleri tespit edilenler arasından dokümanda belirtilen kriterlere göre sıralanarak listeye alınan belli sayıda aday veya yeterli bulunan adayların tamamı teklif vermeye davet edilebilir. Teklif vermeye davet edilmeyenlere davet edilmeme gerekçeleri yazılı olarak bildirilir.

(3) Davet edilecek adaylara idarece en az beş gün süre verilerek ihale dokümanı ile birlikte ihaleye davet mektubu gönderilerek fiyat tekliflerini vermeleri istenir. İhale dokümanında belirtilmesi kaydıyla; tekliflerin değerlendirilmesini müteakip ihale komisyonu tarafından geçerli teklif sahibi isteklilerden ilk fiyat tekliflerini aşmamak kaydıyla ikinci yazılı fiyat teklifleri alınır ve ardından ikinci fiyat tekliflerini geçmemek üzere her bir istekli ile fiyat üzerinde görüşme yapılarak ihale sonuçlandırılır.

(4) İhaleye davet edilebilecek aday sayısının üçten az olması veya teklif veren istekli sayısının ikiden az olması halinde ihale iptal edilir. Teklif veren istekli sayısının ikiden az olması nedeniyle ihalenin iptal edilmesi durumunda, ihale dokümanı gözden geçirilerek varsa hatalar ve eksiklikler giderilmek suretiyle, ön yeterliği tespit edilen bütün istekliler tekrar davet edilerek ihale sonuçlandırılabilir.

Rekabetçi müzakere usulü

MADDE 18- (1) Aşağıda belirtilen hallerde rekabetçi müzakere usulü ile ihale yapılabilir:

a) Açık ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması, belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihalelerde ön yeterliğe yeterli sayıda adayın başvurmaması veya ihale sonucunda yeterli sayıda teklif çıkmaması nedeniyle ihalenin sonuçlandırılamaması,

b) İhale konusu mal veya hizmet alımı ile yapım işinin araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu olmayan nitelikte olması,

c) İhale konusu mal veya hizmet alımı ile yapım işinin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve mali özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi.

(2) İhale dokümanında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre yeterliği tespit edilen istekliler, öncelikle ihale konusu işin teknik detayları ve gerçekleştirme yöntemleri gibi hususlarda fiyatı içermeyen ilk tekliflerini sunar. İdarenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayacak yöntem ve çözümler üzerinde ihale komisyonu her bir istekli ile görüşür. Teknik görüşmeler sonucunda şartların netleşmesi üzerine bu şartları karşılayabilecek isteklilerden, gözden geçirilerek şartları netleştirilmiş teknik şartnameye dayalı olarak ilk fiyat tekliflerini de içerecek şekilde tekliflerini vermeleri istenir. Tekliflerin değerlendirilmesini müteakip ihale komisyonu tarafından geçerli teklif sahibi isteklilerden ilk fiyat tekliflerini aşmamak kaydıyla ikinci yazılı fiyat teklifleri alınır. Ardından ikinci fiyat tekliflerini geçmemek üzere her bir istekli ile fiyat üzerinde görüşme yapılarak ihale sonuçlandırılır.

Pazarlık usulü

MADDE 19- (1) Pazarlık usulü, ilan yapılmaksızın idare tarafından davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür. Bu usul aşağıda belirtilen hallerde kullanılabilir:

a) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından özellik arz eden veya yapı veya can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ivedilikle yapılması gerekliliği idarece belirlenen hallerde veyahut idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması,

b) Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması,

c) TENMAK tarafından gizlilik kararı verilen Ar-Ge projeleri kapsamındaki mal ve hizmet alımları ile yapım işleri,

ç) TENMAK tarafından gizlilik içinde yürütülmesi gerektiğine karar verilen mal ve hizmet alımları ile yapım işleri,

d) Yaklaşık maliyeti, 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde belirlenen parasal limitin on katını aşmamak üzere Yürütme Kurulu tarafından belirlenecek parasal limite kadar olan mal ve hizmet alımları ile yapım işleri.

(2) İdare tarafından belirlenen en az üç istekli davet edilerek, yeterlik belgelerini ve ilk fiyat tekliflerini birlikte vermeleri istenir. Ancak, birinci fıkranın (c) ve (ç) bentlerine göre yapılan ihaleler ile zorunlu haller veya işin niteliğinin gerekli kıldığı durumlarda davet edilecek istekli sayısı üçten az olarak belirlenebilir. Tekliflerin değerlendirilmesini müteakip ihale komisyonu tarafından geçerli teklif sahibi isteklilerden ilk fiyat tekliflerini aşmamak kaydıyla ikinci yazılı fiyat teklifleri alınır. Ardından ikinci fiyat tekliflerini geçmemek üzere her bir istekli ile fiyat üzerinde görüşme yapılarak ihale sonuçlandırılır.

Doğrudan temin

MADDE 20- (1) Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçlar için ilan yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan temin usulüne başvurulabilir:

a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi,

b) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması,

c) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için ihtiyaç duyulan mal ve hizmetlerin süresi üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması,

ç) İhtiyaca uygun taşınmaz mal alımı veya kiralanması,

d) İhtiyacın kamu kurum ve kuruluşları ile vakıf yükseköğretim kurumlarından temin edilmesi,

e) Yaklaşık maliyeti, 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde büyükşehir belediyesi sınırları dâhilinde bulunan idareler için belirlenen parasal limitin on katını aşmamak üzere Yürütme Kurulu tarafından belirlenecek parasal limite kadar olan mal ve hizmet alımları ile yapım işleri,

f) Özelliğinden ve belli süre içinde kullanılma zorunluluğundan dolayı stoklanması ekonomik olmayan sarf malzeme alımları,

g) Yurt içinden temin edilemeyen veya nitelik ve standartları itibarıyla yurt dışından temin edilmesi zorunlu olan mal ve hizmet alımları ile bu amaçla alınacak gümrük müşavirliği hizmetleri.

(2) Bu maddeye göre yapılacak alımlarda, ihale komisyonu kurma ve 10 uncu maddede belirtilen yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın; birinci fıkranın (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentlerine göre yapılacak alımlarda istekli ile teknik şartlar ve fiyat üzerinde görüşme yapılarak, (e), (f) ve (g) bentlerine göre yapılacak alımlar ile yapım işlerinde ise piyasa fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilir.

(3) TENMAK tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri kapsamında bu maddeye göre yapılacak alımlar için oluşturulacak satın alma komisyonlarında, proje yöneticisi/yürütücüsü ile birlikte araştırmacı niteliklerini haiz en az bir proje personeli işin uzmanı olarak görevlendirilir. Ancak proje yöneticisi/yürütücüsü, aynı zamanda projenin harcama yetkilisi ise satın alma komisyonlarında görev alamaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İhale Usullerinin Uygulanması

İhale ilanlarında bulunması zorunlu hususlar

MADDE 21- (1) İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemez. İhale ilanlarında aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

a) İdarenin adı, adresi, telefon numarası ve elektronik posta adresi,

b) İhalenin adı, niteliği, türü, miktarı,

c) Mal alımı ihalelerinde teslim yeri, hizmet alımı ve yapım işleri ihalelerinde ise işin yapılacağı yer,

ç) İhale konusu işe başlama ve işi bitirme tarihi,

d) Uygulanacak ihale usulü, ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu,

e) Yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler,

f) İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı,

g) İhale dokümanının nerede görülebileceği, nasıl temin edilebileceği,

ğ) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı,

h) Tekliflerin ihale saatine kadar nereye verileceği,

ı) Teklif ve sözleşme türü,

i) Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda geçici teminat verileceği,

j) Tekliflerin geçerlilik süresi,

k) İhaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceği.

Ön yeterlik ilanlarında bulunması zorunlu hususlar

MADDE 22- (1) Ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemez. Ön yeterlik ilanlarında aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

a) İdarenin adı, adresi, telefon numarası ve elektronik posta adresi,

b) İhalenin adı, niteliği, türü, miktarı,

c) Mal alımı ihalelerinde teslim yeri, hizmet alımı ve yapım işleri ihalelerinde ise işin yapılacağı yer,

ç) İhale konusu işe başlama ve işi bitirme tarihi,

d) Ön yeterliğe katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu,

e) Ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler,

f) İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı,

g) Ön yeterlik dokümanının nerede görülebileceği, nasıl temin edilebileceği,

ğ) Ön yeterlik başvurusunun sunulacağı yer ile son başvuru tarih ve saati,

h) İhaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceği.

İhale ve ön yeterlik ilanının uygun olmaması

MADDE 23- (1) Bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda, ilan ilgili hükümlere uygun bir şekilde yenilenmedikçe veya hatalı hususlar için düzeltme ilanı yapılmadıkça ihale ve ön yeterlik yapılamaz. Düzeltme ilanının ihale veya son başvuru tarihine en az bir iş günü kala yapılması zorunludur. Düzeltme ilanı ile yapılan değişiklikler nedeniyle teklif veya başvuruların hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale veya ön yeterlik değerlendirme tarihi bir defaya mahsus olmak üzere aynı ilan ile en fazla yirmi gün ertelenebilir. Düzeltme ilanı yapılması halinde, teklifini veya başvurusunu bu ilandan önce vermiş olan isteklilere veya adaylara tekliflerini/başvurularını geri çekerek yeniden teklif verme veya başvuru yapma imkânı sağlanır.

İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği ile idari şartnamede yer alması zorunlu hususlar

MADDE 24- (1) İhale dokümanında, idari şartnameler ile teknik şartnameler ve sözleşme tasarısı ile gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur. Ön yeterlik dokümanında ise adaylarda aranılan şartlara, ön yeterlik kriterlerine ve gerekli diğer belge ve bilgilere yer verilir.

(2) İdari şartnamede, ihale konusuna göre aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

a) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı,

b) İdarenin adı, adresi, telefon numarası ve elektronik posta adresi,

c) İhale usulü, ihale tarih ve saati ile tekliflerin nereye verileceği,

ç) İsteklilere talimatlar,

d) İsteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri,

e) İhale dokümanında açıklama isteme ve yapılma yöntemleri,

f) Tekliflerin geçerlilik süresi,

g) İhaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceği, ihale konusu işin tamamına veya bir kısmına teklif verilmesinin mümkün olup olmadığı, mal alımı ihalelerinde alternatif teklif verilip verilemeyeceği, verilebilecekse alternatif tekliflerin nasıl değerlendirileceği,

ğ) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangilerinin teklif fiyatına dâhil olacağı,

h) Bu Yönetmelikte belirtilen tekliflerin alınması, açılması ve değerlendirilmesinde uygulanması gereken hususlar,

ı) Bu Yönetmelikte belirtilen ihale kararının alınmasından sözleşmenin imzalanmasına kadar uygulanması gereken hususlar,

i) İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı,

j) Teklif ve sözleşme türü,

k) Geçici ve kesin teminat oranları ile teminatlara ait şartlar,

l) İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbest olduğu,

m) Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbest olduğu,

n) İhale konusu işe başlama ve işi bitirme tarihi ile işin yapılma yeri, teslim şartları ve gecikmesi halinde uygulanacak cezalar,

o) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı ile sözleşme konusu işler için eğer ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği,

ö) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları ile sözleşme kapsamında yaptırılabilecek iş artışı ile iş eksilişi durumunda karşılıklı yükümlülükler,

p) Vergi, resim ve harçlar ile sözleşme ve ilgili diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği,

r) Yapım işlerinde iş ve işyerinin sigortalanması ile yapı denetimi ve sorumluluğuna ilişkin şartlar,

s) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar,

ş) Anlaşmazlıkların çözümü.

Teknik şartnamelerin hazırlanması

MADDE 25- (1) Yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler; TENMAK tarafından yürütülen Ar-Ge projelerinde TENMAK’ın proje yöneticisi/yürütücüsü birimleri tarafından, TENMAK tarafından desteklenen Ar-Ge projelerinde ise proje yöneticisi/yürütücüsü ile araştırmacı niteliklerini haiz en az bir proje personeli tarafından hazırlanır. Ancak işin özelliğinin gerektirdiği hallerde ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler bu Yönetmelik hükümlerine göre hazırlattırılabilir.

(2) Teknik şartnamelerde, ihale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik özelliklerine, kriterlerine ve tanımlamalarına yer verilir, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler yapılır.

(3) Teknik şartnamelerde belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez. Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde “veya dengi” ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.

İhale ve ön yeterlik dokümanının verilmesi

MADDE 26- (1) Ön yeterlik veya ihaleye katılmak isteyen isteklilerin, ilanda veya davet yazısında belirtilmesi halinde ön yeterlik veya ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Doküman bedeli, basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde idarece tespit edilir.

İhale ve ön yeterlik dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması

MADDE 27- (1) İlan yapıldıktan sonra ihale ve ön yeterlik dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.

(2) İlan veya davet yapıldıktan sonra tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya eksikliklerin istekliler tarafından yazılı olarak bildirilmesi halinde ihale veya ön yeterlik dokümanında değişiklikler yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale veya ön yeterlik dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif verme veya başvuru yapma gününden en az bir iş günü öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale veya ön yeterlik dokümanı alanların tamamına gönderilir. Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale veya ön yeterlik değerlendirme tarihi bir defaya mahsus olmak üzere zeyilname ile en fazla yirmi gün ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini veya başvurusunu bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere veya adaylara tekliflerini/başvurularını geri çekerek, yeniden teklif verme veya başvuru yapma imkânı sağlanır.

(3) İstekliler veya adaylar tekliflerini/başvurularını hazırlarken ihale veya ön yeterlik dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak ihale veya ön yeterlik değerlendirme tarihinden üç iş günü öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu talebin idarece uygun görülmesi halinde yapılacak açıklama, bu tarihe kadar ihale veya ön yeterlik dokümanı alan bütün isteklilere veya adaylara ihale veya ön yeterlik değerlendirme tarihinden önce bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ve açıklama talebinde bulunan istekli/aday belirtilmeksizin yazılı olarak gönderilir.

Tekliflerin hazırlanması ve sunulması

MADDE 28- (1) Teklif mektubu ve geçici teminat da dâhil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve kaşelenir.

(2) Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Mal alımı ihalelerinde, ihale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hüküm bulunması halinde, alternatif teklifler de aynı şekilde hazırlanarak sunulur.

(3) Teklifler ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında idareye verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Bu şekilde gönderilecek tekliflerin ihale saatine kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

(4) Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.

Tekliflerin alınması ve açılması

MADDE 29- (1) Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 28 inci maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.

(2) İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatların usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet tutarı açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.

Tekliflerin değerlendirilmesi

MADDE 30- (1) İhale komisyonunun talebi üzerine idare tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz.

(2) Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.

(3) İlk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

Aşırı düşük teklifler

MADDE 31- (1) İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

(2) Aşırı düşük tekliflerin tespit ve değerlendirilmesine ilişkin kriterler, birinci fıkraya uygun olarak ihale dokümanında belirtilir. Söz konusu kriterlerin belirlenmesinde, Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen yönteme göre tespit edilen sınır değerler ve sorgulama kriterleri esas alınabilir.

Tekliflerin geçerlilik süresi

MADDE 32- (1) Tekliflerin geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir. İdarece ihtiyaç duyulması halinde bu süre, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmemek ve isteklinin kabulü kaydıyla, en fazla ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılabilir.

Geçici teminat

MADDE 33- (1) İhalelerde, teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır.

(2) İhale dokümanında belirtilmesi şartıyla, danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde geçici teminat alınmayabilir.

Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali

MADDE 34- (1) İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

İhalenin karara bağlanması ve onaylanması

MADDE 35- (1) 30 uncu ve 31 inci maddelere göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır. İhale komisyonu, varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliyi belirleyebilir.

(2) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınarak belirlenir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, ihale dokümanında bu unsurların parasal değerleri veya nispi ağırlıkları belirlenir.

(3) 50 nci maddeye göre ihale dokümanında yerli istekliler lehine fiyat avantajı sağlanacağı belirtilen ihalelerde, bu fiyat avantajı da uygulanmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır.

(4) En düşük fiyatın ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde, ikinci fıkrada belirtilen fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır.

(5) İhale komisyonu gerekçeli kararını alarak ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle bırakıldığı, ihale yapılmamış ise gerekçeleri belirtilir. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde kararı onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder. İhale, kararın onaylanması halinde kesinleşir, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz olur.

(6) İhale komisyonu kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce idare, ihale üzerinde kalan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi karara eklemek zorundadır. Her iki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir.

Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi

MADDE 36- (1) Kesinleşen ihale kararı, kesinleştiği günü izleyen en geç üç iş günü içinde, ihale üzerinde bırakılan dâhil olmak üzere bütün isteklilere bildirilir. Bu kararın bildiriminden itibaren beş gün geçmedikçe sözleşme imzalanamaz.

(2) İhalenin iptal edilmesi durumunda bütün isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

Sözleşmeye davet

MADDE 37- (1) 36 ncı maddede belirtilen sürelerin bitimini, ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç iş günü içinde ihale üzerinde kalan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Yabancı istekliler için bu süreye on gün ilave edilir. Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ihale üzerinde kalan isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur.

(2) 38 inci maddenin ikinci fıkrası gereğince sözleşmeden önce kesin teminat alınmayan danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde sözleşmeye davet ise, kesin teminat istenilmeksizin birinci fıkra hükümlerine göre yapılır.

Kesin teminat

MADDE 38- (1) Taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında kesin teminat alınır.

(2) İhale dokümanında belirtilmesi kaydıyla, danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde sözleşme yapılmadan önce kesin teminat alınmayabilir. Bu durumda, düzenlenecek her hak edişten % 6 oranında yapılacak kesintiler teminat olarak alıkonulur.

Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu

MADDE 39- (1) İhale üzerinde kalan istekli 37 nci ve 38 inci maddelere göre kesin teminatı vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir.

(2) Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda idare, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekli ile de sözleşme imzalayabilir. Ancak ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi için, 37 nci maddede belirtilen on günlük sürenin bitimini izleyen üç gün içinde ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye 37 nci maddede belirtilen şekilde tebligat yapılır.

(3) Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda ise, bu teklif sahibinin de geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

Sözleşme yapılmasında idarenin görev ve sorumluluğu

MADDE 40- (1) İdare, 37 nci ve 39 uncu maddelerde yazılı süre içinde sözleşme yapılması hususunda kendisine düşen görevleri yapmakla yükümlüdür. İdarenin bu yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde, istekli sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde geçici teminat geri verilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri istemeye hak kazanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sözleşmelerle İlgili Esaslar

Sözleşme ilkeleri ve sözleşmede yer alması zorunlu hususlar

MADDE 41- (1) Bu Yönetmelik kapsamında ihale edilen işler sözleşmeye bağlanır. Sözleşmeler idarece hazırlanır ve ihale yetkilisi ile yüklenici tarafından imzalanır. Yüklenicinin ortak girişim olması halinde, sözleşmeler ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır. Düzenlenen sözleşmelerde, 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 7 nci maddesinde yer alan hususlardan ilgili olanlar belirtilir.

(2) İhale dokümanında belirtilen şartlara aykırı sözleşme düzenlenemez. Sözleşmede belirtilen haller dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez.

(3) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan sözleşmelerin tarafları, sözleşme hükümlerinin uygulanmasında eşit hak ve yükümlülüklere sahiptir. İhale dokümanında ve sözleşme hükümlerinde bu ilkeye aykırı maddelere yer verilemez.

(4) 20 nci maddeye göre doğrudan temin usulüyle alımı yapılacak malın teslimi veya hizmetin ya da yapım işinin belli bir süreyi gerektirmesi durumunda, sözleşme yapılması zorunludur.

(5) Bu Yönetmeliğe göre yapılan mal alımlarında, malın sözleşme yapma süresi içinde teslim edilmesi ve bunun idarece uygun bulunması halinde, sözleşme yapılması ve kesin teminat alınması zorunlu değildir.

İş artışı, iş eksilişi ve işin tasfiyesi

MADDE 42- (1) İdare tarafından gerek görülmesi halinde, sözleşmeye esas işin tanımı içinde kalması ve idareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması şartıyla, anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin % 20’sine, mal ve hizmet alımları ile birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen yapım işlerinde ise sözleşme bedelinin % 30’una kadar iş artışı yapılabilir. İş artışı yapılması durumunda, bu artışla orantılı olarak işin ilgili kısmı veya tamamı için işin süresi uzatılır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen şartlar dâhilinde iş artışına gidilmesine rağmen işin tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda, iş artışı yapılmaksızın sözleşme genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak bu durumda, işin ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi zorunludur.

(3) Sözleşme bedelinin % 70’inden daha düşük bedelle tamamlanacağı anlaşılan işlerde, yüklenici işi bitirmek zorundadır. Bu durumda yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderleri ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin % 70’i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5’i geçici kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden ödenir.

Mücbir sebepler

MADDE 43- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki sözleşmelerin uygulanmasında mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller şunlardır:

a) Doğal afetler.

b) Kanuni grev.

c) Genel salgın hastalık.

ç) Kısmî veya genel seferberlik ilânı.

d) Gerektiğinde TENMAK tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.

(2) Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dâhil olmak üzere, idare tarafından birinci fıkrada belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili mercilerden alınacak belgelerle belgelendirilmesi zorunludur.

Denetim, muayene ve kabul işlemleri

MADDE 44- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin denetim, muayene ve kabul işlemleri 4735 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

(2) TENMAK tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri kapsamında bu Yönetmeliğe göre yapılacak alımlar için birinci fıkra hükmüne göre oluşturulacak muayene ve kabul komisyonlarında, proje yöneticisi/yürütücüsü ile birlikte araştırmacı niteliklerini haiz en az bir proje personeli işin uzmanı olarak görevlendirilir. Ancak proje yöneticisi/yürütücüsü, aynı zamanda projenin harcama yetkilisi ise muayene ve kabul komisyonlarında görev alamaz.

Fiyat farkı verilebilmesi

MADDE 45- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki sözleşmelerde 4735 sayılı Kanunun 8 inci ve anılan madde uyarınca yürürlüğe konulan ilgili düzenlemelere göre fiyat farkı verilebilir.

Ek kesin teminat

MADDE 46- (1) Fiyat farkı ödenmesi öngörülen sözleşmelerde fiyat farkı olarak ödenecek bedelin, sözleşme bedelinde artış meydana getirmesi halinde bu artış tutarının % 6’sı oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat hak edişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir.

Kesin teminat ve ek kesin teminatların geri verilmesi

MADDE 47- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra alınmış olan kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların geri verilmesinde 4735 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi hükmü uygulanır.

Sözleşmenin devri, feshi ve tasfiyesi

MADDE 48- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki sözleşmelerin devri, feshi ve tasfiyesi ile ilgili hususlarda 4735 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Teminat olarak kabul edilecek değerler ve teminat mektupları

MADDE 49- (1) Geçici ve kesin teminat olarak kabul edilecek değerler ve teminat mektuplarına ilişkin olarak 4734 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.

Yerli isteklilerle ilgili düzenlemeler

MADDE 50- (1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde, ihalelere sadece yerli isteklilerin katılması ve yerli istekliler lehine fiyat avantajı sağlanması hususlarında 4734 sayılı Kanunun 63 üncü maddesi hükmü esas alınarak ihale dokümanında düzenleme yapılır. Bu kapsamda yerli istekliler lehine % 25 oranına kadar fiyat avantajı sağlanabilir.

Avans verilmesi

MADDE 51- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde, ihale dokümanında belirtilmesi kaydıyla yükleniciye 4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen teminat olarak kabul edilecek değerler karşılığında avans verilebilir.

Standart ihale dokümanları

MADDE 52- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde kullanılacak tip şartname ve sözleşmeler ile standart formlar TENMAK tarafından düzenlenebilir.

Şikâyet başvuruları

MADDE 53- (1) Bu Yönetmelik kapsamında idare tarafından gerçekleştirilen eylem ve işlemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekliler, sözleşme imzalanmadan önce ve söz konusu eylem veya işlemin farkına vardığı veya varmış olması gerektiği tarihi izleyen beş gün içerisinde idareye yazılı şikâyet başvurusunda bulunabilir.

(2) İdare, şikâyet başvurusunu izleyen on iş günü içinde başvuru hakkında gerekli incelemeyi yapmak suretiyle gerekçeli olarak;

a) İhale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilemeyecek hukuka aykırılığın tespit edilmesi halinde ihalenin iptaline,

b) İdare tarafından düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin kesintiye uğratılmasına gerek bulunmayan durumlarda düzeltici işlem belirlenmesine,

c) Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması veya şikâyete konu eylem ve işlemlerde hukuka aykırılık tespit edilmemesi hallerinde başvurunun reddine,

karar verir. Alınan karar, bütün aday veya isteklilere karar tarihini izleyen üç iş günü içinde bildirilir.

(3) Şikâyet başvurusu ile ilgili nihai karar alınmadan sözleşme imzalanamaz veya sözleşme imzalanmasını gerektirmeyen durumlarda işe başlama bildirimi yapılamaz.

(4) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan ihalelere yönelik olarak Kamu İhale Kurumuna itirazen şikâyet başvurusu yapılamaz.

İhale dışı bırakılacaklar ve ihaleye katılamayacaklar ile yasak fiil ve davranışlar

MADDE 54- (1) Bu Yönetmelik kapsamında ihale dışı bırakılacaklar, ihaleye katılamayacaklar ile ihale ve sözleşme aşamasındaki yasak fiil ve davranışlar ile ilgili hususlarda 4734 sayılı Kanun ile 4735 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.

Ceza ve yasaklama

MADDE 55- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına ait ceza ve ihaleden yasaklama ile ilgili hususlarda 4734 sayılı Kanun ile 4735 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.

Dinamik alım sistemi, elektronik eksiltme ve çerçeve anlaşma

MADDE 56- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki mal ve hizmet alımları ile yapım işleri, 4734 sayılı Kanunun ilgili hükümleri ve Kamu İhale Kurumu tarafından yapılan düzenlemeler esas alınarak dinamik alım sistemi, elektronik eksiltme ve çerçeve anlaşma usullerine göre gerçekleştirilebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 57- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 4734 sayılı Kanun ile 4735 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Artırımlı fiyat farkı, ek fiyat farkı ve sözleşmenin feshi

GEÇİCİ MADDE 1- (1) 1/4/2022 tarihinden önce, 15/3/2005 tarihli ve 2005/8630 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (f) bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin Esaslar ile 6/8/2008 tarihli ve 2008/14037 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslara göre alımı yapılan ve 4735 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesinin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden (kabulü/geçici kabulü onaylanmamış olan) mal ve hizmet alımlarına ilişkin Türk Lirası üzerinden yapılan sözleşmelerde;

a) 1/1/2022 ile 31/12/2023 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) gerçekleştirilen kısımlar için, ihale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunanlarda, sözleşmesine göre hesaplanan fiyat farkı tutarı bu maddeye göre artırılabilir, ihale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunmayanlar ile hüküm bulunmakla birlikte sadece girdilerin bir kısmı için fiyat farkı hesaplananlarda hesaplanmayan kısımlar için de bu maddeye göre fiyat farkı hesaplanabilir.

b) 1/1/2022 ile 31/3/2022 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) gerçekleştirilen kısımlar için, ihale dokümanında fiyat farkı verilmesine ilişkin hüküm bulunup bulunmadığına bakılmaksızın bu maddeye göre ek fiyat farkı hesaplanabilir.

(2) 1/1/2022 tarihinden önce birinci fıkrada belirtilen Esaslara göre ihale edilen mal ve hizmet alımlarına ilişkin Türk Lirası üzerinden yapılan sözleşmelerden, 15/4/2022 tarihi itibarıyla gerçekleşme oranı ilk sözleşme bedelinin yüzde 15’ine (bu oran dâhil) kadar olanlar, yüklenicinin başvurusu halinde bu maddeye göre feshedilip tasfiye edilebilir.

(3) Bu madde kapsamında artırımlı fiyat farkı ve ek fiyat farkı hesaplanması ile sözleşmenin feshi işlemlerinin gerçekleştirilmesinde, 12/5/2022 tarihli ve 5546 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar uygulanır.

Yürürlük

MADDE 58- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 59- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Başkanı yürütür.