9 Eylül 2022 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31948

TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından:

OKUL GIDASI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/23)'DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2022/22)

 

MADDE 1- 22/10/2020 tarihli ve 31282 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Okul Gıdası Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/23)’e aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 5 inci maddenin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları ile 7 nci maddesi hükümleri 11/9/2023 tarihine kadar uygulanmaz.”

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı, Sağlık Bakanı ve Millî Eğitim Bakanı müştereken yürütür.