9 Eylül 2022 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31948

YÖNETMELİK

İzmir Bakırçay Üniversitesinden:

İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Tıp Fakültesi hariç, İzmir Bakırçay Üniversitesine bağlı ön lisans ve lisans programlarındaki kayıt, eğitim-öğretim ile ölçme ve değerlendirme usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Tıp Fakültesi hariç, İzmir Bakırçay Üniversitesine bağlı birimlerde yürütülen ön lisans ve lisans eğitim ve öğretim programlarının düzenlenmesi, ölçme ve değerlendirme, diploma ve ayrılma işlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü, 43 üncü, 44 üncü, 46 ncı ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

a) Akademik kurul: İlgili programda fiilen eğitim-öğretim görevi yapan öğretim elemanlarından oluşan ve ilgili bölüm yahut program başkanının başkanlık ettiği kurulu,

b) Ara sınav: İlgili yarıyılın içerisinde yapılacak olan sınav; tek bir yazılı sınavı ya da yazılı sınava katkı sağlayabilecek kısa sınavlar, arazi çalışması, uygulama, ödev, proje, atölye, seminer, laboratuvar gibi etkinliklerden oluşan sınavı,

c) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): İş yüküne dayalı Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

ç) Bağıl değerlendirme: Bir dersteki öğrencinin başarısının, o dersi seçen öğrenci grubundaki başarı düzeyleri ile bağıntılı bir şekilde Senato tarafından belirlenen istatistiksel bir yöntemle belirlenmesini,

d) Birim: İzmir Bakırçay Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunu,

e) Çift anadal programı (ÇAP): Başarı şartını ve Senato tarafından belirlenen diğer koşulları sağlayan öğrencilerin, aynı yükseköğretim kurumunun iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp, iki ayrı diploma alabilmesini sağlayan programı,

f) Danışman: Öğrencilerin eğitim, öğrenim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere kayıtlı bulunduğu birimde bölümün ya da ana bilim dalının veya programın önerisi ile ilgili yönetim kurulu tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,

g) Değişim programları: Yurt içi ve yurt dışı iki yükseköğretim kurumu arasında düzenlenen protokol çerçevesinde kurumların birine kayıtlı olan öğrencilerin kısa süreli olarak diğer kurumda eğitim görmelerini ve bir kurumdan alınan derslerin diğer yükseköğretim kurumunda eşdeğer olarak kabul edilebilmesini öngören programı,

ğ) Dekan: İzmir Bakırçay Üniversitesine bağlı ilgili fakülte dekanını,

h) Ders kataloğu: Öğrencilerin kayıtlı oldukları programda mezun olabilmeleri için Senato tarafından belirlenmiş olan zorunlu ve seçmeli derslerin teori, uygulama, kredi ve AKTS değerleri ile bu derslere ait varsa ön koşullarının gösterildiği listeyi,

ı) İlgili kurul: Fakültelerde; fakülte kurulu, yüksekokullarda; yüksekokul kurulu, meslek yüksekokullarında; meslek yüksekokulu kurulunu,

i) İlgili yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,

j) Müdür: İzmir Bakırçay Üniversitesine bağlı meslek yüksekokulu ve yüksekokul müdürünü,

k) Ortak diploma programları: Uluslararası anlaşmalar çerçevesinde ortaklaşa yürütülecek lisans eğitimine yönelik ortak diploma programını,

l) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,

m) Ön şartlı ders: Kayıt olunabilmesi için önceden bir veya daha fazla dersin başarılması şart olan dersi,

n) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

o) Program: Bölümler altında yapılandırılmış eğitim-öğretim alanlarını,

ö) Rektör: İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörünü,

p) Rektörlük: İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğünü,

r) Senato: İzmir Bakırçay Üniversitesi Senatosunu,

s) Staj: Öğrencinin eğitim-öğretim dönemi veya yaz tatili sırasında değişik kurum ve kuruluşlarda yaptığı, edinilen bilgi, beceri ve yetkinlikleri pekiştirmeye yönelik dersi,

ş) Uygulamalı Eğitim: Programların öğretim planlarında yer alan staj, işletmede mesleki eğitim ya da uygulamalı dersini,

t) Üniversite: İzmir Bakırçay Üniversitesini,

u) Üniversite Yönetim Kurulu: İzmir Bakırçay Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ü) Yan dal programı: Bir diploma programına kayıtlı öğrencinin, Senato tarafından belirlenen şartları taşıması kaydıyla, aynı yükseköğretim kurumu içinde başka bir diploma programı kapsamında belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, diploma yerine geçmeyen yan dal sertifikası alabilmelerini sağlayan programı,

v) Yarıyıl: Eğitim-öğretim yılının en az on dört haftalık iki döneminden her birini,

y) Yarıyıl sonu sınavı: İlgili yarıyılın sonunda yapılacak olan tek bir yazılı sınavı ya da yazılı sınav ile birlikte kısa sınavlar, arazi çalışması, uygulama, ödev, proje, atölye, seminer, laboratuvar gibi etkinliklerden oluşan sınavı,

z) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci İşleri, Katkı Payı ve Öğrenci Kayıt İşlemleri

Öğrenci işleri

MADDE 5- (1) Öğrencilere ilişkin kayıt, kayıt yenileme, ilişik kesme, nakil yoluyla kabul edilme, intibak, diploma programı değiştirme, derse yazılma, yatay ve dikey geçişler, ölçme ve değerlendirme uygulamaları, not işlemleri ve benzeri her türlü işlemler, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır. Bu işlemlerden gerekli görülenlerin geçici veya daimî olarak Rektörlükçe ilgili birimler tarafından yürütülmesine karar verilebilir.

Öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti

MADDE 6- (1) 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca belirlenen öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretleri, dönem başlarında akademik takvimde belirtilen tarihlerde ödenir. Öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti ile ilgili işlemler güncel mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

Kesin kayıt

MADDE 7- (1) Üniversiteye yerleştirilen öğrencilerin kesin kayıt işlemleri belirlenen tarihler arasında e-Devlet üzerinden veya öğrencilerin şahsen müracaatları neticesinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır. Üniversiteye yeni kayıt yaptıracak öğrencilerin kayıt tarihleri ve öğrencilerden istenen belgeler, Senato tarafından belirlenir. Kayıt için adaylardan istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir.

(2) Aday öğrenci, kural olarak kaydını bizzat kendisi gerçekleştirir. Ancak geçerli mazeretini belgelendiren aday öğrencilerin kesin kayıt işlemleri, belirlenen esaslara uymak koşuluyla on sekiz yaşından küçük olanların kanuni temsilcileri tarafından, on sekiz yaşından büyük olanların ise kendisinin tayin edeceği vekilleri tarafından yaptırılır. Süresi içinde ilgili birime kayıt yaptırmayanlar, Üniversite öğrencisi olma hakkını kaybeder.

(3) ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler dışında, özel yetenek gerektiren programlara kayıt işlemleri ilgili programa ön kayıtlarını gerçekleştiren aday öğrenciler Üniversitenin yapacağı yetenek sınavından başarılı olduktan sonra kesin kayıtlarını yaptırabilirler.

(4) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların sonradan tespit edilmesi halinde haklarında yasal işlem yapılır.

Yurt dışı ortak program öğrencilerinin kaydı

MADDE 8- (1) Üniversitenin yurt dışındaki bir üniversite ile ortak düzenleyeceği programlara ait öğrencilerin kayıt işlemleri 6/10/2016 tarihli ve 29849 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim Öğretim Programlarına Dair Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uyarınca yürütülür.

Yabancı uyruklular

MADDE 9- (1) Yabancı uyruklu öğrenciler ile ortaöğretiminin tamamını yurt dışında tamamlayan öğrencilerin, ön lisans ve lisans programlarına kesin kayıt yaptırabilmesi için ilgili mevzuat hükümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslar uygulanır.

Öğrenci kimlik belgesi düzenlenmesi, yitirilmesi, iadesi

MADDE 10- (1) Kayıt işlemlerini tamamlayan öğrencilere öğrenci kimlik belgesi düzenlenir. Kimlik belgesinde öğrenciyi tanıtıcı bilgiler yer alır.

(2) Kimlik belgesinin yitirilmesi halinde yenisinin verilebilmesi için keyfiyetin yerel veya ulusal bir gazetede ilan edilmesi ve bu ilanın bir dilekçe ekinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim edilmesi gerekir. Bu durumda öğrenciye Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bedel karşılığında yeni bir öğrenci kimlik kartı verilir.

Danışmanlık, kayıt yenileme ve ders seçme işlemleri

MADDE 11- (1) Danışmanlık, kayıt yenileme ve ders seçme işlemleri Senato tarafından çıkarılan ilgili yönergeye göre yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yatay Geçiş, Özel Öğrenci, Dikey Geçiş, Çift Anadal ve Yan Dal İşlemleri

Yatay geçiş ve özel öğrenci

MADDE 12- (1) Üniversite birimlerine yapılacak her türlü yatay geçiş ve özel öğrenci işlemleri, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen kurallara göre yapılır.

(2) Yatay geçişler, ilan edilen kontenjanlarla sınırlı olup, intibak işlemleri Senato tarafından belirlenen kurallara uygun olarak ilgili yönetim kurulları tarafından yapılır.

(3) Üniversite içinden yapılacak yatay geçişlerin kontenjanları, ilgili yönetim kurulunun teklifi üzerine Senato tarafından belirlenir.

(4) Bu Yönetmelik uyarınca, yabancı dilde hazırlık gerektiren programlara yatay ve dikey geçiş yapacak öğrencilerin durumu Senato tarafından çıkarılan ilgili yönergeye göre belirlenir.

Dikey geçiş

MADDE 13- (1) Üniversitenin lisans programlarına başvuran dikey geçiş öğrencileri, ÖSYM tarafından yerleştirilir.

(2) Dikey geçiş öğrencilerinin kayıt usul ve işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Muafiyet işlemleri ve intibak

MADDE 14- (1) Muafiyet ve intibak işlemleri Senato tarafından çıkarılan ilgili yönergeye göre yürütülür.

Yan dal programı

MADDE 15- (1) Yan dal programı, herhangi bir lisans programına kayıtlı öğrencilerin, kendi lisans programlarına ek olarak diğer bir programdan eş zamanlı ders almasını sağlayan programdır.

(2) Yan dal programı, ayrı bir lisans programı olarak düzenlenmez.

(3) Yan dal programı ile ilgili usul ve esaslar Senato tarafından çıkarılan ilgili yönerge ile belirlenir.

Çift anadal programı

MADDE 16- (1) Çift anadal programı, başarı koşulunu ve diğer koşulları sağlayan öğrencilerin Üniversitenin iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp, iki ayrı diploma alabilmesini sağlayan programdır.

(2) Çift anadal programı ile ilgili usul ve esaslar Senato tarafından çıkarılan ilgili yönergeye göre belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Öğretimle İlgili Esaslar

Akademik takvim

MADDE 17- (1) Birimlerin eğitim ve öğretim başlangıç ve bitiş, yarıyıl sonu sınav tarihleri, katkı payı/öğrenim ücreti yatırma, kayıt yenileme ile benzeri konular akademik takvimde belirtilir.

(2) Güz ve bahar yarıyıllarının her birinin normal süresi en az on dört haftadır. Gerekli hallerde bu süre Senato tarafından uzatılabilir.

(3) Üniversitenin bir sonraki eğitim ve öğretim yılına ait akademik takvimi, Senato kararı ile belirlenir.

Öğretim dönemleri

MADDE 18- (1) Üniversitede eğitim ve öğretim, yarıyıl, yıl veya kısmen kesintisiz eğitim esasına göre düzenlenir. Bunlardan hangisinin uygulanacağına YÖK’ün belirlediği ilkeler çerçevesinde Senatonun önerisi üzerine karar verilir.

(2) Eğitimin yarıyıl esasına göre planlanması halinde bazı dersler yıl, yıl esasına göre planlanması halinde ise bazı dersler yarıyıl esasına göre de programlanabilir.

(3) Üniversitede yaz öğretiminin yapılıp yapılmayacağı ve yaz öğretiminin uygulama esasları ile takvimi Senato tarafından düzenlenir.

Resmî tatiller ile hafta sonlarında öğretim ve sınavlar

MADDE 19- (1) Resmî tatil günlerinde kural olarak öğretim ve sınav yapılmaz. Ancak gerektiğinde dersi veren öğretim elemanının talebi üzerine ilgili dekan/müdür tarafından uygun görüldüğü takdirde, ders ve sınavlar cumartesi ve pazar günleri de yapılabilir.

(2) Ortak zorunlu derslerden Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil dersleri haftada ikişer ders saati olarak Rektörlük tarafından uygun görüldüğü takdirde mesai saatleri dışında veya millî ve dinî bayramlar dışındaki cumartesi veya pazar günleri de yapılabilir.

Eğitim-öğretimde devam durumu

MADDE 20- (1) Derslere ve uygulamalara devam zorunludur.

(2) Kuramsal (teorik) saatlerin en az %70’ine veya uygulama saatlerinin en az %80’ine katılmayan öğrenci o dersin yarıyıl sonu sınavına giremez.

(3) Üniversite Yönetim Kurulunca, Üniversiteyi veya Türkiye’yi temsilen görevlendirilen öğrenciler görevli oldukları süreler içerisinde izinli sayılırlar.

(4) Öğrencilerin derse devam durumları öğretim elemanı tarafından izlenir.

(5) Devamsızlık sebebiyle yarıyıl sonu sınavına giremeyecek öğrencilere, durumları öğrenci bilgi sistemi üzerinden yarıyıl sonu sınavı gerçekleştirilmeden önce ilgili öğretim elemanı tarafından bildirilir.

Azami öğrenim süresi

MADDE 21- (1) Azami öğrenim süresi hakkında ya da ilgili süre sonunda mezun olamayanlar ile ilgili olarak 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

(2) Üniversiteden süreli uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri öğrenim süresinden sayılır. Kayıt dondurma süresi, öğrenim süresinden sayılmaz.

(3) Yabancı dil öğrenmek amacıyla yurt dışına gideceği için kaydı dondurulan öğrencilerin bu sürelerinin öğrenim süresinden sayılmaması, yurt dışına giriş ve çıkış tarihlerini gösteren pasaport kayıtlarını ve yabancı dil kursuna katıldıklarına dair onaylı belgeleri ilgili birimlere ibraz etmelerine bağlıdır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Öğretim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Öğretim planları

MADDE 22- (1) Öğretim; öğretim planında öngörülen dersler, uygulamalar, proje ve stüdyolar, laboratuvar ve atölye çalışmaları, pratik çalışmalar, stajlar, eskizler, arazi üzerinde uygulamalar, seminerler, bitirme tasarım projesi/bitirme ödevi ve benzeri çalışmalardan oluşabilir.

(2) Teorik derslerin ve seminerlerin, haftalık bir ders saati, bir krediye tekabül eder. Uygulama, laboratuvar, atölye, proje, bitirme, klinik çalışması ile saha uygulaması çalışmasının haftalık bir ders saati, yarım kredi olarak kabul edilir.

(3) Eğitim-öğretim planlarında; derslerin kredileri, Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) ’ndeki karşılık değerleriyle birlikte belirtilir.

(4) Dersler ve bunların haftalık teorik ve uygulama saatleri, kredi değerleri ve varsa ön koşulları ile derslerin yarıyıllara veya yıllara göre dağılımı, ilgili kurul kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir. Senato kararı ile sertifika almaya yönelik dersler kredisiz olarak açılabilir.

(5) Senatoda aksi kararlaştırılmadıkça, öğretim planlarındaki zorunlu ve seçmeli derslerin ve derslere bağlı olarak yapılan proje, laboratuvar, arazi çalışması gibi akademik etkinliklerin süresi bir yarıyıldır.

(6) Öğretim planındaki dersler, zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Zorunlu dersler, öğrencinin almak zorunda bulunduğu temel alan dersleridir. Seçmeli dersler ise öğrencinin belirli ders grupları içinden seçerek almak zorunda olduğu derslerdir.

(7) Öğretim planına dâhil olan uygulamalı eğitimler, ön lisans veya lisans programlarında her bölümün özelliğine göre ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda hazırlanan esaslar çerçevesinde yürütülür.

(8) Bir öğrencinin bir dönemde alması gereken derslerin AKTS toplamı onun ders yükünü oluşturur.

(9) Programların belirlenen müfredatlarında bir yılda alınması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin toplamı bir yılda toplam 60 AKTS değerini geçemez.

Üniversite binaları dışında yapılması gereken ders

MADDE 23- (1) Üniversite yerleşkesi dışında yapılması zorunlu olan ders ve uygulamalar ilgili öğretim üyesinin talebi, ilgili dekanın/müdürün oluru ile öğretim yılı içerisinde her zaman yapılabilir.

(2) Yerleşke dışında yapılacak ders ve uygulamalar konusunda ilgili birim tarafından Rektörlüğe bilgi verilir.

ALTINCI BÖLÜM

Sınavlar, Ölçme-Değerlendirme, Harf Notları ve Başarı Durumu

Sınavlar, ölçme-değerlendirme, harf notları ve başarı durumu

MADDE 24- (1) Ön lisans ve lisans eğitim ve öğretiminde, öğrencinin bir dersteki başarısı bağıl değerlendirme ya da mutlak değerlendirme yöntemi ile belirlenir.

(2) Bu değerlendirme yöntemlerinin, harf notları, katsayıları ve başarı durumları aşağıdaki şekilde belirtilmiştir:

4’lük Başarı Notu      Harf Karşılığı          Başarı Derecesi

4,00                           AA                         Mükemmel

3,50                           BA                          Çok İyi

3,00                           BB                          İyi

2,50                           CB                          İyi-yeterli

2,00                           CC                          Yeterli

1,50                           DC                          Koşullu-geçer

1,00                           DD                         Koşullu-geçer

0,50                           FD                          Başarısız

0,00                           FF                           Başarısız

0,00                           BL                          Kredisiz Başarılı

0,00                           DZ                          Devamsız

0,00                           GR                          Girmedi

-                                 BZ                          Kredisiz Başarısız

-                                 MU                         Muaf

(3) Kredisiz derslerden “başarılı” olan öğrencilere BL, başarısız olan öğrencilere ise BZ harf notu tayin edilir.

(4) Ders kaydını gerçekleştiren öğrencilerden, dersin devam şartını sağlayıp, yarıyıl sonu sınavına girmeyen öğrenciler “GR” harf notu ile belirtilir. Bu öğrencilerden bütünleme sınavına girmeyenlerin harf notu “FF” olarak değerlendirilir ve ortalamaya dahil edilir.

(5) Bir dersten almış olduğu başarı notu DD ya da DC koşullu geçer olması durumunda almış olduğu döneme ait AGNO’su 2’nin altında kalan öğrenciler bu dersleri tekrar almak zorundadır.

(6) Devamsız öğrenciler, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarına giremezler ve DZ harf notu alarak başarısız sayılırlar.

(7) Öğrencinin bir dersteki başarı durumu başarı notu ile belirlenir. Başarı notu; öğrencinin ara sınav notunun %40’ı ile yarıyıl sonu veya bütünleme notunun %60’ının toplamıdır.

(8) Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavında ham puanı 50’nin altında olan öğrenciler ile başarı notu 40’ın altında olan öğrenciler (FF) ile dersten kalmış olur.

(9) Öğrencinin ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO) öğrencinin almış olduğu tüm derslerin kredilerinin başarı notları ile çarpımının toplam değerinin, ortalamaya katılan başarı notunun (kredisiz dersler hariç) kredi toplamına bölümüdür.

(10) Ön lisans ve lisans eğitim-öğretiminde yapılacak sınavlar ve ölçme-değerlendirme ile ilgili diğer hususlar Senato tarafından çıkarılan ilgili yönergeye göre yürütülür.

Zorunlu/isteğe bağlı yabancı dil hazırlık programı ve başarı durumu

MADDE 25- (1) Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitiminin süresi azami iki yıldır.

(2) İsteğe bağlı hazırlık sınıfı Senatonun önerisi üzerine YÖK onayı ile Türkçe programlarda bir yıl süreli açılabilir.

(3) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfına kabul edilecek öğrenci kontenjanı her yıl Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunun önerisi ile Senato tarafından belirlenir.

(4) Yabancı dil hazırlık programına ait başarı puanı yıl içi ve yıl sonu notlarına göre belirlenir. Yıl içi başarı notu ve yıl sonu başarı notu aşağıdaki şekilde belirlenir:

a) Yıl içi başarı notu: Bir öğrencinin, güz ve bahar yarıyılı için yarıyıl sonu başarı değerlendirme notu, o yarıyıl içinde verilen bilgi yoklama sınavlarının (quizler) ortalamalarının %30’u, ara sınavların ortalamalarının %50’si, performans notunun %20’si alınarak hesaplanır. Her iki yarıyılın ortalamaları eşit olarak alınır ve bu ortalama yıl içi başarı notu olarak hesaplanır. Öğrencinin yeterlilik sınavına girebilmesi için yıl içi başarı notu ortalamasının en az 70 olması gerekir. Başarı ve devam koşulunu sağlayan öğrenciler yıl sonu yeterlilik sınavına girebilirler.

b) Yıl sonu başarı notu: Yabancı dil hazırlık programına kayıtlı öğrencilerin güz ve bahar yarıyılı not ortalamalarının % 60’ı ve yıl sonu yeterlilik sınavının % 40’ı alınarak hesaplanır. Programı başarıyla tamamlamak için gereken not en az 70 olmalıdır. Yeterlilik ve muafiyet sınavına giren öğrenciler için, yeterlilik ve muafiyet sınav notu yıl sonu başarı notu olarak kabul edilir.

(5) Zorunlu/isteğe bağlı yabancı dil hazırlık programında yürütülecek dersler ve sınavlarla ilgili işlemler Senato tarafından kabul edilen yönerge ile yürütülür.

Mezuniyet, diploma ve belgeler

MADDE 26- (1) Fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarının öğretim planlarında alması gereken iki yıllık ön lisans programlarında 120 AKTS, dört yıllık lisans programlarında 240 AKTS, beş yıllık lisans programlarında 300 AKTS ve altı yıllık lisans programlarında 360 AKTS’yi tamamlayan ve ağırlıklı genel not ortalaması en az 2,00 olan, sorumluysa yabancı dil muafiyet sınavını başarmış bulunan ve duyurulmuş olan diğer şartları yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın ön lisans veya lisans diploması verilir.

(2) Mezuniyet onur ve mezuniyet yüksek onur belgeleri; kayıtlı olduğu programın gereklerini normal eğitim süresi içerisinde başarı ile tamamlayıp, herhangi bir disiplin cezası almayan öğrencilerden,

a) Ağırlıklı genel başarı not ortalaması 3,00 ile 3,49 arasında olanlara mezuniyetlerinde “Mezuniyet Onur Belgesi”,

b) Ağırlıklı genel başarı not ortalaması 3,50 ile 4,00 arasında olanlara mezuniyetlerinde “Mezuniyet Yüksek Onur Belgesi”,

ilgili birim tarafından verilir.

(3) Diploma ve diğer belgelere ait biçim ve içerikler Senato tarafından çıkarılan yönerge ile belirlenir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Kayıt Dondurma ve Üniversiteden Ayrılma

Kayıt dondurma ve hakların saklı tutulması

MADDE 27- (1) Kayıt dondurma, öğrencilerin ilgili yönetim kurulu onayı ile geçici bir süre için kayıtlı oldukları program veya programlara ara vermeleridir. Öğrencinin kaydı, ilgili yönetim kurulu kararında belirtilen yarıyıl veya yıl kadar dondurulur. Bu süre içinde öğrenciler izinli sayılır.

(2) Aşağıda belirtilen nedenlerin varlığı halinde ilgili yönetim kurulu kararıyla öğrenciye kayıt dondurma hakkı verilebilir:

a) Öğrencinin sağlık raporları ile belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretinin olması.

b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesi uyarınca eğitim ve öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar nedeniyle Yükseköğretim Kurulunca eğitim ve öğretime ara verilmesi.

c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartı ile tabii afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması.

ç) Öğrencinin tutukluluk hali.

d) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre öğrencinin, yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almasını gerektirmeyen mahkûmiyet halinin olması.

e) Öğrencinin askere alınması.

f) İlgili birim yönetim kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer nedenlerin ortaya çıkması.

g) Öğrencinin öğrenimini sürdürmesine engel teşkil eden ekonomik sebeplerin varlığı.

(3) İkinci fıkrada belirtilen nedenlerle kaydın dondurulmasının talebi halinde öğrencinin, olayın meydana gelmesinden itibaren en geç on beş iş günü içinde, bağlı bulunduğu birime başvurması ve olayı gerekli belgelerle kanıtlaması zorunludur.

(4) Kayıt dondurma her defasında, bir veya iki yarıyıl veya bir yıl olmak üzere öğrencinin toplamda normal öğrenim süresinin en çok yarısı kadar olabilir.

(5) Askerlik, tutukluluk ve mahkûmiyet durumlarında ise izin, bu haller devam ettiği sürece verilir.

(6) Öğrenci, mazereti bittiğinde kaldığı yerden eğitim ve öğretime devam eder.

(7) Kayıt dondurma ile ilgili bu maddede sayılanlar dışındaki hususlarda karar almaya ilgili birim yönetim kurulu yetkilidir.

(8) İkinci fıkrada sayılan haller hariç öğrencilerin kayıt dondurma başvuruları en geç ilgili yarıyılın üçüncü haftasının sonuna kadar, eğitim-öğretim başlangıcından sonra kaydı yapılan öğrencilerin ise kayıt dondurma başvuru süreleri kayıt tarihinden itibaren bir haftadır.

Üniversiteden ayrılma

MADDE 28- (1) Kendi isteği ile Üniversiteden ayrılmak isteyen öğrenci, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yazılı olarak başvuru yapar.

(2) Gereken işlemlerin tamamlanmasından sonra ayrılan öğrencilere, yazılı olarak başvurmaları halinde durumlarını gösteren bir belge verilir.

(3) Üniversiteden yatay geçiş yolu ile ayrılanların dosya muhteviyatı, geçiş yaptığı yükseköğretim kurumunun yazısı üzerine ilgili birime gönderilir.

Üniversiteden çıkarılma

MADDE 29- (1) Öğrencilerin, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olmaları halinde ilgili birim yönetim kurulu kararıyla Üniversite ile ilişikleri kesilir.

(2) Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin kural olarak ilişikleri kesilmez. Ancak Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Anlaşmalı yurt dışı üniversitelere gönderilen öğrenciler

MADDE 30- (1) Üniversite ile yurt dışındaki bir üniversite arasında yapılan anlaşma uyarınca, öğrenci değişim programları çerçevesinde, Üniversite tarafından bir veya iki yarıyıl yurt dışındaki üniversitelere gönderilen öğrencilerin durumu Senato tarafından çıkarılan ilgili yönerge ile belirlenir.

Tebligat

MADDE 31- (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği ya da daha sonra öğrenci bilgi sisteminde güncellediği posta adresine taahhütlü olarak yapılmak veya Üniversite tarafından verilen resmi kullanıcı adına tanımlanmış e-posta adresine gönderilmek veya ilgili birimde ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Öğrenci, Üniversite tarafından verilen kurumsal e-posta adresini aktif durumda tutmak, e-postalarını takip etmek, Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği adresi değiştirdiği takdirde yeni adresini öğrenci bilgi sistemi üzerinden güncellemek zorundadır.

(3) Öğrencinin takip etmemesi nedeniyle e-postanın gönderildiği kurumsal e-posta adresinin aktif olmaması nedeniyle okunmamış tebligatlar veya yanlış yahut eksik adres beyan edilmiş adrese yapılmış tebligatlar tebliğ edilmiş sayılır.

(4) Öğrencilerin genelini ilgilendiren yönetmelik, yönerge, Senato esasları, akademik işlemler ve değişiklikler ve sair işlemler ile ilgili düzenlemeler, Üniversitenin resmî web sitesinde yayımlanır. Öğrenci duyuruları takip etmekle yükümlüdür.

Engelli öğrenciler

MADDE 32- (1) Engelli öğrenciler için gerekli düzenlemeler Senato kararı ile yapılır.

Burs ve yardım

MADDE 33- (1) Öğrencilere çeşitli kaynaklardan sağlanan bursların ve yardımların dağıtımına ilişkin esaslar Rektörlük tarafından belirlenir.

Disiplin

MADDE 34- (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yapılır.

Kalite süreçleri

MADDE 35- (1) Eğitim-öğretim süreçlerinin sürekli iyileştirilmesine yönelik iç ve dış kalite güvencesi uygulamaları ve eğitim-öğretimin devamına ilişkin diğer hususlar, Yükseköğretim Kurulunun bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak Senato tarafından belirlenir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 36- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 37- (1) 12/1/2020 tarihli ve 31006 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Bakırçay Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 38- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 39- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörü yürütür.