6 Eylül 2022 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31945

YÖNETMELİK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ŞARJ HİZMETİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

YÖNETMELİK

MADDE 1- 2/4/2022 tarihli ve 31797 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Şarj Hizmeti Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“İşyeri açma ve çalışma ruhsatı

GEÇİCİ MADDE 2- (1) 17 nci madde uyarınca şarj ağı işletmecisi tarafından şarj ağına şarj istasyonu ekleme işlemi için gereken iş yeri açma ve çalışma ruhsatının 31/7/2023 tarihine kadar Kuruma sunulması zorunludur.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.