29 Ağustos 2022 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31938

YÖNETMELİK

Pamukkale Üniversitesinden:

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 2/9/2019 tarihli ve 30876 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pamukkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin adı “Pamukkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ş) Lisans Eğitimi Komisyonu: Eğitimden sorumlu dekan yardımcısı ve dekan tarafından her sınıf için belirlenen sınıf koordinatörlerinden oluşan, lisans eğitim-öğretim işleri ile ilgilenen altı öğretim elemanından oluşan komisyonu,”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Üniversitelerin diş hekimliği fakültelerinden Fakülteye yatay geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara uygun olarak Fakülte Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Belirlenen esaslara uygun olarak, yatay geçişlere ve intibak programına Fakültenin Eşdeğerlik, Muafiyet ve İntibak Komisyonunun önerisi ile Fakülte Yönetim Kurulunca karar verilir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “staj programları,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13- (1) Eğitim-öğretimin koordinasyonunu Lisans Eğitimi Komisyonu sağlar.”

MADDE 6- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.