29 Ağustos 2022 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31938

YÖNETMELİK

İstanbul Medeniyet Üniversitesinden:

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi hariç olmak üzere, İstanbul Medeniyet Üniversitesine bağlı eğitim programları kapsamında uygulanacak lisans eğitim-öğretimi ve sınavlarla ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi hariç olmak üzere, İstanbul Medeniyet Üniversitesine bağlı eğitim programları kapsamında lisans düzeyinde yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14, 44 ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO): Derslerin her birinden elde edilen başarı notuyla o dersin kredisinin çarpılması ile elde edilecek sayılar toplamının krediler toplamına bölünmesi ile elde edilen, bölünme sonucu noktadan sonra iki hane yürütülüp yuvarlatılarak belirlenen değeri,

b) Akademik takvim: Eğitim-öğretim yılına ilişkin ders kaydı, derslerin başlaması, sınav tarihleri gibi önemli tarihleri içeren takvimi,

c) AKTS: İş yüküne dayalı Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

ç) Bağıl değerlendirme sistemi: Öğrencinin ders başarı notunu dersi birlikte aldığı öğrencilerin başarı düzeylerine göre belirleyen sistemi,

d) Danışman: Öğrencilere rehberlik etmek üzere öğrencinin kayıtlı bulunduğu fakültenin/yüksekokulun/bölümün önerisi üzerine ilgili yönetim kurulu tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,

e) Çift anadal programı: Bir lisans diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen şartları taşıması kaydıyla aynı yükseköğretim kurumunda ikinci bir diploma programından ders alıp bu program içinde ayrı diploma alabilmesini sağlayan programı,

f) Eşdeğerlik: Öğrencinin yurt içinde veya yurt dışında bir yükseköğretim kurumundan almış olduğu derslerin Üniversitede uygulanan programlarda verilen derslere denk sayılmasını,

g) İş yükü: Bir ders için öğrencinin tüm öğrenme faaliyetlerine harcanan zamanı,

ğ) Mutlak değerlendirme sistemi: Her bir öğrencinin notunun ait olduğu derste diğer öğrencilerin notlarından bağımsız olarak bu Yönetmelikte belirlenen not aralıklarına göre ölçülmesini,

h) Not: Öğrenci puanlarının bir ölçütle karşılaştırılarak varılan değer yargısı ya da karar ifadesinin göstergesi olan harf ya da sayısal değeri,

ı) ÖİDB: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,

i) Seçmeli ders: Öğrencilerin kayıtlı olduğu öğretim programında yer alan bölüm/program seçmeli ve/veya bölüm/program dışı dersler grubundan seçerek aldığı dersi,

j) Senato: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Senatosunu,

k) Sınamalı Öğrenci: Beşinci ve müteakip yarıyılların başında ağırlıklı genel not ortalaması 1,80’in altında olan öğrenciyi,

l) Üniversite: İstanbul Medeniyet Üniversitesini,

m) Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

n) Yandal programı: Bir lisans diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen şartları taşıması kaydıyla aynı yükseköğretim kurumunda başka bir diploma programının belirli derslerini almak suretiyle diploma yerine geçmeyen sertifika alabilmelerini sağlayan programı,

o) Zorunlu ders: Öğrencilerin kayıtlı olduğu öğretim programında yer alan zorunlu dersler grubundaki dersleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kabulü ve Kayıt

Öğrenci kabulü

MADDE 5- (1) Lisans programlarına öğrenci kabulü, ilgili mevzuat çerçevesinde Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

(2) Uluslararası öğrenci kontenjanlarına başvuru, kabul ve kayıt işlemlerine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

(3) Üniversite dışından veya içinden yatay geçiş başvuru, kabul ve kayıt işlemlerine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

İlk kayıt

MADDE 6- (1) Lisans programlarına yerleştirilen veya kabul edilen öğrencilerin kayıt işlemleri akademik takvimde belirtilen tarihlerde e-Devlet üzerinden yapılır. E-Devlet üzerinden yapılamayan kayıtlar ÖİDB tarafından yapılır. Bu durumda öğrenciler, kendileri veya noter onaylı vekilleri aracılığıyla kayıt işlemlerini yaptırabilirler.

(2) Üniversiteye bağlı fakülte/yüksekokullara kesin kayıt için aşağıdaki koşullar aranır:

a) ÖSYM tarafından yapılan sınav sonucunda Üniversitenin fakülte/yüksekokullarına kayıt hakkı kazanmış olmak.

b) Lise veya lise dengi meslek okulu mezunu olmak.

c)Yabancı ülke liselerinden mezun olanlar için Milli Eğitim Bakanlığından diploma denkliği almış olmak.

ç) Varsa öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmek.

d) Uluslararası öğrenciler için öğrenim vizesi yükümlülüklerini yerine getirmek.

(3) E-Devlet üzerinden kayıt yaptıranlardan ayrıca fiziki ortamda evrak istenmez. Kayıt için şahsen veya yasal temsilcisi vasıtasıyla ÖİDB üzerinden kayıt yaptırıldığında, kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından aslı görülerek onaylanacak örneği kabul edilir.

(4) Kayıt işlemlerini tamamlayan öğrencilere öğrenci kimlik belgesi düzenlenir.

(5) Kayıt işlemlerini süresi içinde yaptırmayanlar, Üniversite öğrencisi olma hakkından vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemezler.

(6) İlgili fakülte yönetim kurulu tarafından kabul edilen geçerli bir mazereti nedeniyle süresi içinde kayıt yaptıramayan öğrenciler, mazeretlerinin sona erdiği tarihi izleyen beş iş günü içinde kayıt işlemlerini yaptırabilirler.

(7) Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle Üniversiteye kayıt hakkı kazanmış olanların belirlenmesi hâlinde kayıtları yapılmaz, kayıt yaptırmış olanların ise bulundukları yarıyıla bakılmaksızın kayıtları iptal edilir, kendilerine verilmiş olan diploma dâhil tüm belgeler geçersiz sayılır. Bu durumda olanlar, öğrencilik statüsünü kazanmamış sayılır ve öğrencilikle ilgili hiçbir haktan yararlanamazlar.

Kayıt silme ve sildirme

MADDE 7- (1) Öğrencinin aşağıda belirtilen hâllerde Üniversite ile ilişiği kesilir:

a) Öğrenci tarafından yazılı olarak ÖİDB’ye kaydını sildirme talebinde bulunulması.

b) İlgili mevzuat hükümlerine göre Üniversiteden çıkarma cezası almış olması.

c) Kayıt esnasında istenen belgelerden herhangi birinin daha sonradan gerçeğe aykırı olduğunun tespit edilmesi.

ç) Azami süreler sonunda mezun olma şartlarının yerine getirilmemesi.

(2) Birinci fıkranın (a) bendi uyarınca kaydın silinebilmesi için öğrencilerin kayıt sildirme işlemlerini yapmaları ve mali yükümlülüklerini (katkı payı veya öğrenim ücreti, yurt, kütüphane borcu ve benzeri) yerine getirmeleri zorunludur. Eğitim-öğretim yarıyılı/yılı başladıktan sonra kayıt sildirmek isteyen öğrencilere ödemiş oldukları katkı payı ve ücretler iade edilmez. Bu şekilde ayrılan öğrencinin yeniden kaydı yapılmaz.

(3) Üniversiteden kaydını sildiren veya herhangi bir neden ile Üniversiteyle ilişiği kesilen öğrencilere kayıt esnasında vermiş oldukları belgeler iade edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim ve Dersler

Müfredat

MADDE 8- (1) Bir lisans programı, ilgili bölümün talebi, fakülte kurulunun önerisi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile açılır.

(2) Bir lisans programının müfredatı; ders, laboratuvar, uygulama, atölye, stüdyo, staj ve benzeri çalışmalardan ve bu çalışmaların yarıyıllara göre dersler şeklinde dağılımından oluşur. Müfredattaki bir AKTS kredisi 30 saatlik öğrenci çalışmasının karşılığıdır.

(3) Ders planlarında toplam AKTS değerinin en az %25’i seçimlik derslerden oluşur. Bir programın müfredatı ve müfredatındaki değişiklikler, Senatonun belirlediği esaslar çerçevesinde ilgili bölüm tarafından hazırlanır; ilgili kurul tarafından karara bağlanır.

Eğitim-öğretim dönemleri

MADDE 9- (1) Üniversiteye bağlı fakültelerde/yüksekokullarda eğitim-öğretim akademik takvime göre uygulanır.

(2) Eğitim öğretim yılı, güz ve bahar olmak üzere on dörder haftalık iki yarıyıldan oluşur. Yarıyıllara, yarıyıl sonu/yılsonu sınav süreleri dâhil değildir.

(3) Yarıyıllarda ve yaz okulunda derslerin haftalık programları ilgili kurullar tarafından düzenlenir, ilan edilir ve gereği için ÖİDB’ye bildirilir.

(4) Eğitim-öğretim yılı kapsamında yaz okulu açılabilir. Yaz okulunda eğitim-öğretime ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Eğitim-öğretim süresine ilişkin esaslar

MADDE 10- (1) Fakülte/yüksekokulların eğitim-öğretim süreleri ve azami süreler 2547 sayılı Kanuna göre belirlenir.

(2) Azami eğitim-öğretim süresi sonunda mezuniyet koşullarını sağlayamayan öğrenciler hakkında uygulanacak ek sınavlar ve verilecek ek sürelere ilişkin esaslar 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuatı uyarınca Senato tarafından belirlenir.

Yabancı dil hazırlık sınıfı

MADDE 11- (1) Zorunlu veya isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimi ile ilgili esaslar, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Senato tarafından belirlenir.

Dersler ve kredi değerleri

MADDE 12- (1) Lisans programlarındaki dersler zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır. Zorunlu dersler müfredatta tanımlanmış ve alınması gereken derslerdir. Seçmeli dersler ise 8 inci maddenin üçüncü fıkrası doğrultusunda sayısı ve türü müfredatta tanımlanan ve seçimi öğrenciler tarafından yapılan derslerdir.

(2) Derslerin adı, kodu, içeriği, kredi değeri/AKTS, kategorisi, ön koşulları, ara sınav ve yarıyıl sonu sınavları ve benzeri özellikleri ile bu özelliklerde yapılacak değişiklikler Senatonun belirlediği esaslar çerçevesinde ilgili bölümün önerisi üzerine ilgili kurul tarafından kararlaştırılır.

(3) Her yarıyılda açılacak olan dersler ve bu dersleri yürütecek öğretim elemanları ilgili bölümün önerisi ve fakülte yönetim kurulunun kararı ile belirlenir. Doktora eğitimini başarıyla tamamlamış araştırma görevlilerinin ders yürütebilmeleri araştırma görevlilerinin talebi üzerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

(4) Bir dersin kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ile laboratuvar, uygulama, atölye, stüdyo, staj ve benzeri çalışmaların haftalık saatlerinin yarısının toplamından oluşur.

(5) Kredisiz derslerin haftalık teorik ve uygulamalı saatleri belirlenir; ancak bu derslere kredi değeri verilmez.

Yandal programı

MADDE 13- (1) Bir lisans programına kayıtlı olan öğrenciler, bu lisans programına ek olarak Üniversitede diğer bir lisans programının belirli sayıda dersinden oluşan bir yandal programına kayıt yaptırabilir. Yandal programı bir lisans programı değildir. Bu programı tamamlayan öğrencilere bir sertifika verilir. Yandal programlarına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Çift anadal programı

MADDE 14- (1) Bir lisans programına kayıtlı olan öğrenciler, bu lisans programına ek olarak Üniversitede başka bir lisans programına da eş zamanlı kayıt yaptırabilir. Bu programı tamamlayan öğrencilere, kayıtlı oldukları lisans programı diplomasına ek olarak çift anadal lisans diploması verilir. Çift anadal programlarına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Uzaktan öğretim

MADDE 15- (1) Ders planlarında yer alan bazı dersler gerek görülmesi hâlinde Senato kararı ile uzaktan öğretim yoluyla verilebilir. Bu yolla verilecek dersler ilgili yarıyılın ders sayısının %40’ını aşamaz.

Değişim programları

MADDE 16- (1) Karşılıklı anlaşmalar çerçevesinde yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumları ile Üniversite arasında değişim programları düzenlenebilir. Bu programlara ilişkin esaslar ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda Senato tarafından belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kayıt Yenileme ve Dersler

Kayıt yenileme

MADDE 17- (1) Öğrenciler her yarıyıl/yıl, akademik takvimde belirtilen tarihlerde kayıtlarını yenilemekle yükümlüdür. Belirtilen tarihlerde kayıt yenilemeyen öğrenciler kayıtsız duruma düşer ve kayıtlı öğrencilerin yararlandığı haklardan yararlanamazlar.

(2) Yarıyıl/yıl kayıt işlemleri aşağıdaki aşamalardan oluşur:

a) Öğrencinin yükümlü ise katkı payını veya öğrenim ücretini ödemesi ve varsa geçmiş yarıyıllara ait katkı payı veya öğrenim ücreti yükümlülüklerini yerine getirmesi.

b) Öğrenci bilgi sistemi üzerinden ders kaydını yapması.

c) Öğrencinin akademik danışmanı ile görüşerek danışmanından öğrenci bilgi sistemi üzerinden yarıyıl/yıl kayıt onayını alması.

(3) Öğrencilerin yarıyıl/yıl kayıtlarında alacakları dersleri oluşturulurken ön koşulları sağlamak kaydı ile aşağıdaki öncelik sıralaması kullanılır; ancak bu sıralama akademik danışman onayı ile değiştirilebilir:

a) Tekrarlanması gereken dersler.

b) Daha önceki yarıyıllarda/yıllarda alınması gerekirken alınmamış dersler.

c) Dönem dersleri ve not yükseltmek amacıyla tekrar alınmak istenen dersler.

(4) Kayıtsız duruma düşen öğrencilerden yarıyıl/yıl kaydını yaptırmak isteyenler, mazeret gerekçelerini belirterek ve belgeleyerek dekanlığa en geç o yarıyılın ders ekleme bırakma süresi bitimine kadar başvurur. Mazereti ilgili yönetim kurulunca uygun görülen ve gerekli kayıt koşullarını sağlamış olan öğrencinin yarıyıl/yıl kaydı ÖİDB tarafından yenilenir.

Ders yükü, ders alma, bırakma ve çekilme

MADDE 18- (1) Eğitim-öğretim planları, ilgili fakülte/yüksekokul kurulunca karara bağlanır ve Senato tarafından onaylanır.

(2) Öğrencilerin bir yarıyılda alacağı derslerin AKTS kredisi 45 (kırk beş)’i geçemez.

(3) Ağırlıklı genel not ortalaması en az 2,50 olan ve önceki yarıyıllardan FF harf notu ile başarısız olduğu dersi bulunmayan öğrenciler, danışmanının onayı ile üstten en fazla 10 AKTS değerinde iki ders alabilirler. Ağırlıklı genel not ortalaması 3,00 ve üzeri olan öğrenciler için bu sınır en fazla 15 AKTS değerinde üç ders olarak uygulanır. Öğrenciler birinci ve ikinci yarıyılda üst yarıyıllardan ders alamaz.

(4) Öğrencilerin bir yarıyıldaki asgari ders yükü kredili dört derstir. Gerekçeli durumlarda bu yük, akademik danışmanın ve ilgili bölüm başkanlığının onayı ile azaltılabilir.

(5) Öğrenciler birinci ve ikinci yarıyılda, kayıtlı oldukları bölüm ders programındaki bütün dersleri almakla yükümlüdür. Seçmeli dersler, üçüncü yarıyıldan itibaren ders planlarında yer alır.

(6) Ağırlıklı genel not ortalaması beşinci yarıyılın/üçüncü sınıfın başından itibaren 1,80’in altında olan öğrenciler sınamalı öğrenci olarak tanımlanırlar ve bu öğrenciler beşinci ve müteakip yarıyıllardan ders alamazlar. Bu öğrencilerin beşinci yarıyıl/üçüncü sınıf ve takip eden yarıyıllarda/yıllarda ders alabilmeleri için sınamalı durumdan çıkmaları gerekir.

(7) Sınamalı öğrenciler öncelikle FF, DD, DC veya YZ notu aldıkları dersleri tekrarlarlar. Sınamalı öğrenciler bu derslerin yanı sıra daha önce almadıkları veya çekildikleri dersleri de alabilirler. Bu fıkra kapsamında alınacak dersler için ikinci fıkrada belirlenen üst limit geçerlidir.

(8) Sınamalı durumun sona ermesi için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 1,80 olması gereklidir.

(9) Sınamalı öğrenciler için asgari ders yükü ile ilgili kural uygulanmaz.

(10) Sınamalı öğrenciler, Üniversitede faaliyette bulunan öğrenci dernekleri, kulüpleri ve spor kollarında yönetici veya yönetim kurulu üyesi ve öğrenci temsilcisi olamaz, spor karşılaşmaları, kültür ve sanat faaliyetleri gibi etkinliklerde görevlendirilemez, yurt dışı staj ve yarışmalara ve öğrencilerin yararlanabileceği burslara aday gösterilemez.

(11) Ders seçimleri derslerin başlamasından bir hafta önce yapılır. Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen ders ekleme bırakma süresi içinde danışman onayı ile ders bırakıp başka bir dersi alabilir.

(12) Dersten çekilme, ders ekleme ve bırakma haftasının sonuna kadar yapılabilir. Ders ekleme, bırakma ve çekilme işlemleri sonrası bir seçmeli dersi alan öğrenci sayısının ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulu tarafından belirlenen asgari sınırın altına düşmesi hâlinde dersin kapatılıp kapatılmayacağına fakülte/yüksekokul yönetim kurulu karar verir. Dersin kapatılması hâlinde derse kayıtlı olan öğrencilere açılan seçimlik dersler arasından ders seçimi yapabilmeleri için üç gün ek süre verilir. Dersten çekilme işlemi, öğrenci bilgi sistemi üzerinden danışman onayı ile gerçekleştirilir. Eğitim-öğretimin ilk iki yarıyılındaki derslerden çekilme işlemi yapılamaz.

(13) İlgili birim kurullarının kararı ile bazı dersler, ön koşullu veya bağlantılı koşullu olarak kabul edilebilir. Ön koşullu derslerin alınabilmesi için ön koşul olan dersin başarılması gerekir. Bağlantılı koşullu derslerin alınabilmesi için önceki bağlantılı dersin alınması ve sınavına girme hakkının elde edilmesi gerekir.

Ders tekrarı

MADDE 19- (1) FF, DZ, YZ harf notu alınan derslerin tekrarlanması gerekir.

(2) Tekrarlanacak seçmeli derslerin yerine danışman onayı ile müfredat çerçevesinde ve aynı kategori/türde olmak koşulu ile başka seçmeli dersler alınabilir.

(3) DD ve üzeri not alınan dersler öğrencinin talebi hâlinde tekrarlanabilir.

(4) Tekrarlanan derste önceki not ne olursa olsun alınan son not geçerlidir.

Ders saydırma ve intibak

MADDE 20- (1) Fakülte/Yüksekokula kayıt yaptıran veya kayıtlı olan öğrenci, bir yükseköğretim kurumundan almış ve başarmış olduğu derslerden muaf olmak için talepte bulunabilir. Muafiyet talebi ilgili yönetim kurulunca, ilgili bölüm başkanlığının görüşü dikkate alınarak Senato tarafından ders eşdeğerlik ve intibak konusunda kabul edilen esaslar çerçevesinde karara bağlanır.

(2) Üniversiteye ilk defa kayıt olan öğrenciler, ders saydırma ve intibak taleplerini kayıt tarihinden itibaren beş (5) iş günü içerisinde ilgili dekanlığa verirler. Üniversiteye kayıtlı öğrenciler ise ders saydırma ve intibak taleplerini ders seçimi haftasından bir hafta önce ilgili dekanlığa verirler. Bu talepler iki hafta içerisinde sonuçlandırılır.

(3) Ders saydırma ve intibak işlemleri güncel ders planına göre yapılır.

(4) Ders saydırma ve intibak işlemleri koşulsuz başarılı olunan dersler için yapılır.

Devam durumu

MADDE 21- (1) Öğrenciler teorik derslere en az %70, laboratuvar ve atölye gibi uygulamalı derslere ise en az %80 oranında devam etmek zorundadır.

(2) Öğrencilerin derse devam durumları, öğretim elemanı tarafından izlenir ve değerlendirilir. Devamsız öğrencilerin durumu ilgili öğretim üyesi tarafından dönemin son haftasında ilan edilir ve bu öğrenciler yarıyıl sonu/yıl sonu ve bütünleme sınavına giremezler.

(3) Öğrencinin raporlu olduğu süre, uygulamalı derslerde devamsızlık süresinden sayılır.

(4) Devamlılık sağlandığı hâlde tekrar edilen derslerde devam zorunluluğu aranmaz. Ancak öğrenci dersin yarıyıl çalışmalarına (ara sınav, kısa sınav, ödev, uygulama, proje, yarıyıl sonu sınavı) katılmak zorundadır.

Kayıt dondurma

MADDE 22- (1) Öğrenciler sağlık, askerlik, yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarında eğitim, maddi ve ailevi nedenlerle ilgili yönetim kurulu kararıyla her defasında iki yarıyılı aşmamak koşulu ile en fazla dört yarıyıl süre ile kayıt dondurma talebinde bulunabilirler. Azami öğrenim süresi sonunda mezuniyet koşullarını sağlayamayan öğrenciler kayıt dondurma talebinde bulunamazlar.

(2) Kayıt dondurma talebinde bulunan öğrenciler, mazeretlerini belirten dilekçeleri ve belgeleri ile birlikte ilgili dekanlığa en geç ilgili yarıyılın/yılın ilk iki haftası içinde başvurur; ancak kayıt dondurma gerekçesinin belirtilen süre bitiminden sonra ortaya çıkması durumunda başvuru için süre kısıtlaması aranmaz.

(3) İlgili yönetim kurulu kararı ÖİDB’ye iletilir ve ÖİDB tarafından işleme konulur.

(4) Kayıt dondurma süresinin bitiminden önce öğrenimine dönmek isteyen öğrencilerin bir dilekçe ile ders kayıtları başlamadan önce ilgili dekanlığa başvurmaları gerekir.

(5) Kayıt dondurma süreleri azami öğrenim süresinden sayılmaz.

Yatay geçiş

MADDE 23- (1) Üniversiteye bağlı fakülte ve yüksekokullara başka kurumlardan yapılacak yatay geçişler, ilgili mevzuat hükümleri esas alınarak ilgili yönetim kurulunca yapılır.

(2) Üniversitenin fakülteleri ve bölümleri arasındaki yatay geçişlere ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Engellilik ve ağır hastalık hâli

MADDE 24- (1) Engellilik durumu ve derecesi ile ağır hastalık hâli sağlık raporu ile kanıtlanmış olan öğrenci, bu Yönetmeliğin ders almaya ilişkin hükümlerine uymakla yükümlüdür. Ancak, engeli nedeniyle herhangi bir dersin gerekliliklerini yerine getirmekte güçlük çekmesi durumunda, danışmanının ve ders veren öğretim elemanının görüşü alınarak dekanlık onayıyla söz konusu güçlüklerin giderilmesine ilişkin değişiklik, uyarlama ve düzenlemeler yapılarak öğrencinin dersi alması sağlanır.

(2) Engelli öğrenci, bu Yönetmelikte belirtilen sınavlara girmek zorundadır. Ancak, öğrencinin performansının en iyi şekilde değerlendirilebilmesi için ihtiyaçları temel alınarak dersi veren öğretim elemanının görüşü ve dekanlık onayı ile sınav yeri, sınav süresi ve biçimi değiştirilip öğrenciye uygun hâle getirilebilir. Sınavda kullanılacak özel alfabe, bilgisayar ve büyüteç gibi ek gereçler ile okumaya ya da yazmaya yardımcı kişi ya da araçlar temin edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sınavlar ve Başarı Değerlendirmesi

Sınavlar

MADDE 25- (1) Sınavlar; ara sınav, mazeret sınavı, yarıyıl sonu/yılsonu sınavı, bütünleme sınavı, tek ders sınavı ve muafiyet sınavından oluşur. Öğrencilerin sorumlu oldukları ara sınav, ödev, uygulama ve benzeri çalışmalar ile bunların yarıyıl sonu harf notuna katkısı ve varsa yarıyıl sonu sınavına katılma koşulları dersi veren öğretim elemanı tarafından belirlenir ve yarıyıl/yıl başında öğrencilere açıklanır.

(2) Sınav tarihleri sınav takviminin başlangıcından en az iki hafta önce öğrencilere duyurulur.

(3) Sınavların kurallara uygun yapılmasından ilgili öğretim elemanı ve sınav gözetmenleri sorumludur.

(4) Öğrenciler sınava ilan edilen gün, saat ve yerde girmek, kimlik belgeleri ile istenecek diğer belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadır.

(5) Sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren yedi gün içinde açıklanır ve sınav evrakı, sınav sonucunun ilanını takip eden iş gününde ilgili fakültelere/yüksekokullara teslim edilir.

Ara sınav, yarıyıl ve yıl sonu sınavları

MADDE 26- (1) Her derste en az bir yarıyıl/yıl ara sınavı ve bir yarıyıl/yıl sonu sınavı yapılır.

(2) Ara sınav ve/veya yarıyıl/yıl sonu sınavı gerektirmeyen dersler ilgili bölüm tarafından belirlenerek ÖİDB’ye iletilir.

(3) Ders içerisinde/kapsamında yapılan ödev, proje ve benzeri çalışmalar yalnızca ara sınav yerine kullanılabilir.

(4) Ara sınav, yarıyıl sonu/yılsonu ve bütünleme sınavları akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Diğer sınavlar en az bir hafta öncesinden öğrencilere duyurulmak kaydıyla yapılabilir.

(5) İlgili yarıyılda almış oldukları derslerde yarıyıl sonu/yılsonu sınavına girme hakkını elde etmiş olan öğrencilere, yarıyıl sonu/yılsonu sınavına girmedikleri, girdikleri hâlde başarısız oldukları, koşullu geçtikleri ya da notunu yükseltmek istedikleri dersler için, her yarıyılın/yılın sonunda, yarıyıl sonu/yılsonu notunun yerine geçmek üzere bütünleme sınav hakkı tanınır.

Mazeret sınavları

MADDE 27- (1) Yarıyıl/yıl içi çalışma ve sınavlara geçerli mazeretleri sebebiyle giremeyen öğrenciler, çalışma/sınav haftası bitimini takip eden bir hafta içinde ilgili fakülteye/yüksekokula başvurabilirler. Fakülte yönetim kurulu tarafından başvurusu kabul edilen öğrencinin mazeret sınavı ilgili fakültenin/yüksekokulun belirlediği tarihte yapılır.

(2) Mazeret sınavı aşağıdaki hallerde uygulanır:

a) Öğrencinin, tam teşekküllü bir sağlık kurumu/kuruluşu tarafından düzenlenmiş sağlık raporu ile belgelenmiş mazeretinin ortaya çıkması,

b) Öğrencinin yakınlarından birinin (anne, baba, kardeş, eş, çocuk ve benzeri) sınava girmesini engelleyecek bir tarihte vefatı ile ilgili belgenin sunulması,

c) Trafik kazası, yangın, sel, deprem, yıkım gibi beklenmeyen durumların ortaya çıkması hâlinde resmî makamlardan alınan belgenin ibrazı,

ç) Gözaltı ve/veya tutukluluk hâlinde resmî makamlardan alınan belgenin ibrazı,

d) Farklı fakülte veya bölümlerden alınan derslerin yarıyıl/yıl içi sınavları ile öğrencinin kayıtlı olduğu programın yarıyıl/yıl içi sınavlarının çakışması,

e) İlgili yönetim kurulu tarafından kabul edilen diğer mazeretlerin ortaya çıkması.

(3) Öğrenci sağlık raporu sunduğu günlerde sınavlara ve çalışmalara giremez; girdiği sınav ve çalışmalar geçersiz sayılır.

Tek ders sınavı

MADDE 28- (1) Kayıtlı olduğu programın bir ders dışında diğer derslerini başarıyla tamamlayan, programa ilişkin yükümlülüklerini yerine getiren ve akademik genel not ortalaması 2,00 veya daha yüksek olan öğrenciye bir dersten tek ders sınav hakkı verilir.

(2) Tek ders sınavına girecek öğrenci ilgili dekanlığa dilekçeyle başvurur. Tek ders sınavı, yarıyıl/yılsonunda bütünleme sınavlarının ardından akademik takvimde belirlenen tarihte yapılır.

(3) Tek ders sınavına girilebilmesi için öğrencinin ilgili dersi daha önce alıp başarısız olması şartı aranır.

(4) Tek ders sınav başarı notunun değerlendirilmesinde yarıyıl/yıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz. Harf notu sistemin dönüşüm işlemlerinde mutlak değerlendirme sistemi kullanılır. Sınavda alınan harf notu o dersin ilgili dönemdeki başarı notu yerine geçer.

Muafiyet sınavı

MADDE 29- (1) Muafiyet sınavı verilecek dersler, muafiyet için gerekli koşullar ve uygulama esasları Senato tarafından belirlenir.

Başarı değerlendirmesi

MADDE 30- (1) Bir programda başarı değerlendirmesi mutlak değerlendirme sistemi veya bağıl değerlendirme sisteminden birine göre yapılır. Başarı değerlendirmesi için bağıl değerlendirme sisteminin tercih edilmesi ve bağıl sistem değerlendirme usul ve esasları ilgili fakülte kurulu tarafından kararlaştırılır.

(2) Bağıl değerlendirme sistemi uygulanan programlarda öğrenci sayısının 10 ve altı olduğu dersler için mutlak değerlendirme sistemi uygulanır.

(3) Öğrencilere kayıtlı oldukları yarıyıl/yılsonunda her ders için bir harf notu verilir.

(4) Harf notunun belirlenmesinde öğrencinin ara sınav, yarıyıl/yılsonu sınavı, yarıyıl/yıl içi çalışmaları esas alınır. Yarıyıl/yılsonu notu, ders başarı notunun en az %40, en fazla %60’ını oluşturur.

(5) Öğrencinin dersten başarılı sayılabilmesi için yarıyıl/yılsonu sınav notunun 100 üzerinden en az 50 olması gerekir.

(6) Mutlak değerlendirme sistemine göre harf notlarının puanı ve başarı dereceleri aşağıda belirtilmiştir:

Başarı Derecesi                    Harf Notu               Not Katsayıları               Puanlar

Pekiyi                                        AA                            4,00                        90-100

İyi-pekiyi                                   BA                            3,50                         85-89

İyi                                              BB                             3,00                         80-84

Orta-iyi                                      CB                             2,50                         70-79

Orta                                           CC                             2,00                         60-69

Geçer-orta                                 DC                            1,50                         55-59

Geçer                                        DD                            1,00                         50-54

Zayıf                                          FF                             0,00                          0-49

Muaf                                         MU                               -                                -

Sınava girmedi                          GR                            0,00                          0,00

Devamsız                                  DZ                             0,00                          0,00

Yeterli                                       YT                               -                                -

Yetersiz                                     YZ                               -                                -

(7) Altıncı fıkrada belirtilen ve başarı ortalamasına girmeyen harf notları aşağıdaki gibi tanımlanır:

a) (MU) harf notu, Üniversite dışından nakil yoluyla gelen veya ÖSYM sınavı, yatay geçiş veya dikey geçiş yollarından birisi ile Üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciye, daha önce almış olduğu ve denkliği bölüm başkanlığının önerisi ile ilgili yönetim kurulunca tanınan dersler için verilir.

b) (GR) harf notu, dönem/yılsonu sınavına girmeyen öğrencilere verilir.

c) (DZ) harf notu, devam koşullarını sağlamayan öğrencilere verilir.

ç) (YT) harf notu, eğitim-öğretim çalışmalarında başarılı olan öğrencilere verilir.

d) (YZ) harf notu, eğitim-öğretim çalışmalarında başarılı olamayan öğrencilere verilir.

(8) Bir dersten koşulsuz başarılı sayılabilmek için en az (CC) notu almak gerekir.

(9) Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı koşullu geçer derslerden (DC, DD) başarılı sayılabilmesi için sınamalı statüde olmaması gerekir. Aksi takdirde (DC) ve (DD) harf notu alınan dersler tekrarlanmak zorundadır.

Sınav notuna itiraz ve düzeltme

MADDE 31- (1) Sınav notuna itirazlar yalnızca maddi hata gerekçesiyle yapılabilir; sınavın yeniden değerlendirilmesine yönelik itirazlar dikkate alınmaz.

(2) Sınav notuna itiraz eden öğrenci, sınav notunun ilanını izleyen üç iş günü içerisinde ilgili dekanlığa başvurur. İtirazlar ilgili yönetim kurulu tarafından bir hafta içerisinde karara bağlanır.

(3) İlan edilen sınav sonucu ile ilişkili herhangi bir maddi hatanın yapılmış olmasının öğretim elemanı tarafından fark edilmesi halinde öğretim elemanı, düzeltme istemi ile ilgili gerekçeli başvurusunu ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde ilgili birime yapmak zorundadır. Başvuru, ilgili birim yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

ALTINCI BÖLÜM

Mezuniyet, Diploma ve Diğer Belgeler

Mezuniyet

MADDE 32- (1) Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan, programa ilişkin tüm yükümlülükleri yerine getiren, dört yıllık lisans programları için en az 240 AKTS, beş yıllık lisans programları için ise en az 300 AKTS’yi tamamlamış, FF notu bulunmayan ve ağırlıklı genel not ortalaması 2,00 veya daha yüksek olan öğrenci mezun olmaya hak kazanır.

Onur öğrencileri

MADDE 33- (1) Lisans öğrenimini normal eğitim-öğretim süresi içinde tamamlayan, disiplin cezası almayan ve genel ağırlıklı not ortalaması 3,00 - 3,49 arasında olan öğrenci onur öğrencisi; 3,50 ve üstü olan öğrenci ise yüksek onur öğrencisi olarak mezun olur.

Diploma, sertifika ve belgeler

MADDE 34- (1) Öğrencilere ve mezunlara verilen diploma, sertifika ve belgeler ile bunların verilme koşulları aşağıda tanımlanmıştır:

a) Lisans diploması, lisans programından mezuniyet koşullarını sağlayan öğrencilere verilir.

b) Çift anadal lisans diploması, lisans programından mezuniyet hakkı kazanan ve kayıtlı olduğu çift anadal programında da mezuniyet koşullarını sağlayan öğrencilere verilir.

c) Ön lisans diploması, lisans programından mezuniyet hakkı kazanmadan önce Üniversiteden ayrılmak isteyen öğrencilere, başvurmaları ve gerekli kayıt sildirme işlemlerini tamamlamaları durumunda verilir.

ç) Geçici mezuniyet belgesi, diploma almaya hak kazananlara diploması hazırlanıncaya kadar verilen ve diploma yerine geçen bir belgedir.

d) Diploma eki, akademik ve mesleki yeterliklerin uluslararası düzeyde tanınmasına yardımcı olan ve diplomalara ek olarak verilen bir belgedir.

e) Onur belgesi, onur öğrencilerine verilen bir belgedir.

f) Yan dal sertifikası, lisans programından mezuniyet hakkı kazanan ve kayıtlı olduğu yan dal programını da başarıyla tamamlayan öğrencilere verilir.

g) Not çizelgesi (transkript), öğrencilerin Üniversiteye ilk kayıt oldukları yarıyıldan/yıldan itibaren her yarıyılda/yılda almış oldukları dersleri, derslerin kredi durumlarını, bu derslerden alınan notları, ilgili yarıyıl/yıl not ortalaması ile ağırlıklı genel not ortalamasını ve başarı durumlarını gösteren bir belgedir.

ğ) Öğrenci belgesi, öğrencinin Üniversiteye kayıt durumunu gösteren bir belgedir.

(2) Diploma, sertifika ve belgelerin imzalanması, şekli, ölçüleri, üzerine yazılacak bilgiler ve diğer hususlar Senato tarafından düzenlenir.

(3) Diploma ve sertifikaların kaybı hâlinde bir defaya mahsus olmak üzere yenisi hazırlanır. Yeni nüsha üzerine “ikinci nüsha” ibaresi konulur.

(4) Mezuniyet tarihinden sonra mezunun adı ve/veya soyadının değişmesi durumunda diploma ve/veya sertifikaların üzerindeki bilgiler değiştirilmez veya yenileri düzenlenmez.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin

MADDE 35- (1) Öğrencilerin disiplin işlemleri 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Özel öğrenci

MADDE 36- (1) Üniversitedeki herhangi bir programa kayıtlı olmayan, ancak sınırlı sayıda derse kaydolarak bu derslerin gereklerini yerine getirmeleri beklenen öğrencilerdir. Özel öğrencilerle ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

Tebligat ve bildirimler

MADDE 37- (1) Öğrenciye her türlü tebligat, öğrencinin resmî kayıtlarda yer alan posta adresine 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre yapılır.

(2) Üniversite tarafından gerçekleştirilecek duyuru ve bildirimler öğrenciye, Üniversite tarafından sağlanan elektronik posta aracılığıyla iletilir. Öğrenci, Üniversite tarafından sağlanan e-posta adresine gönderilen iletileri izlemekle yükümlüdür.

Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 38- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde 2547 sayılı Kanun hükümleri ile YÖK tarafından çıkarılan düzenlemeler ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 39- (1) 31/8/2017 tarihli ve 30170 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 40- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 41- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü yürütür.