29 Ağustos 2022 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31938

YÖNETMELİK

Giresun Üniversitesinden:

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesinde yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesinde yürütülen eğitim-öğretime, sınavlara ve kayıtlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik Danışmanlık Kurulu: Fakülte öğrencilerine sağlanacak akademik danışmanlık sisteminin düzenli bir şekilde yürütülmesini, planlanmasını ve koordinasyonunu sağlayan kurulu,

b) AKTS: Ders kredilendirilmesinde ortak parametre olarak kullanılan Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

c) Bağımsız öğrenme/serbest çalışma saati: Öğrencinin öğrenme etkinliğini yapılandırılmış içerikle kendi kendine devam ettirdiği zamanı,

ç) Başkoordinatör: Fakültede eğitim-öğretim programlarının planlanmasından, yürütülmesinden ve koordinasyonundan sorumlu Dekan Yardımcısını,

d) Danışman: Bir öğrenciye Üniversiteye girişinden Üniversite ile ilişiğini kesene kadar geçen süre içerisinde, eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenen ve Dekanlıkça görevlendirilen öğretim üyesini,

e) Dekan: Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,

f) Ders kurulu: I, II ve III üncü dönemlerde uygulanmakta olan, entegre sisteme göre birbiriyle bağlantılı konuların bir düzen içerisinde öğrencilere aktarıldığı eğitim ve uygulamalar bütününü,

g) Ders Kurulu Başkanı: I, II ve III üncü dönemlerin her birinde entegre sisteme göre bir arada öğretilmesi kararlaştırılmış ders kurulundan sorumlu öğretim üyesini,

ğ) Dönem: Fakültenin her bir eğitim-öğretim yılını,

h) Dönem Koordinatörü: Fakültenin her bir dönemi için seçilen, eğitim-öğretimin düzenli bir şekilde yürütülmesi ve koordinasyonundan sorumlu öğretim üyesini,

ı) Entegre sistem: I, II ve III üncü dönemlerde farklı derslerin benzer konularının bir arada işlenerek bütünsel öğrenmeye ulaşmayı hedefleyen eğitim-öğretim modelini,

i) Fakülte: Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesini,

j) Fakülte Kurulu: Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulunu,

k) İntörn doktorluk dönemi: Tıp doktorluğu programının VI ncı dönemini,

l) İntörn doktorluk stajı: VI ncı dönemde Fakültenin farklı ana bilim dallarında yürütülen uygulamalı eğitimi,

m) Mesleki Beceri Uygulamaları (MBU): Mezuniyet kazanımları doğrultusunda toplum sağlığı ve alan uygulamaları ile mesleksel beceriler, iletişim becerileri, araştırma becerileri gibi yetkinlik başlıklarını kapsayan, dönemler arası dikey olarak ilerleyen kavramsal, uygulamalı ve yapılandırılmış eğitimi,

n) Mesleki Beceri Uygulamalar (MBU) Koordinatörü: Fakültenin ilk 3 döneminde yer alan mesleki beceri uygulamalarının düzenli bir şekilde yürütülmesi ve bu uygulamaların koordinasyonundan sorumlu öğretim üyesini,

o) Mezuniyet Komisyonu: Fakültenin tıp doktorluğu-programını tamamlayan öğrencilerin evraklarını inceleyen komisyonu,

ö) Müfredat Komisyonu: Fakültenin mezuniyet öncesi programı izleyen komisyonu,

p) Ortak zorunlu dersler: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve yabancı dil derslerini,

r) Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu: Mezuniyet öncesi tıp eğitiminde, tüm dönemlerin ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinin izlenmesi, değerlendirilmesi, geliştirilmesi ile ilgili esas ve yöntemleri belirleyen komisyonu,

s) Program Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu: Fakültenin mezuniyet öncesi programını belirleyen kurulu,

ş) Rektör: Giresun Üniversitesi Rektörünü,

t) Seçmeli stajlar: IV üncü, V inci ve VI ncı dönemde öğrencilerin Dekanlık tarafından belirlenen ana bilim dalları arasından seçerek aldığı stajları,

u) Senato: Giresun Üniversitesi Senatosunu,

ü) Staj: IV üncü ve V inci dönemde klinik bilimlere bağlı ana bilim dallarında teorik ve pratik/uygulamalı yapılan eğitim öğretimi,

v) Tıp Eğitimi Koordinatörler Kurulu: Fakültede eğitim-öğretiminin düzenli bir şekilde yürütülmesini, planlanmasını ve koordinasyonunu sağlayan kurulu,

y) Üniversite: Giresun Üniversitesini,

z) Yarıyıl: Bir akademik takvimdeki güz ve bahar yarıyıllarını,

aa) Yönetim Kurulu: Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kabul ve Kayıt Şartları, Kayıt Yenileme, Kayıt Silme,

Yatay Geçişler ve Danışmanlık

Öğrenci kabulü

MADDE 5- (1) Fakülteye öğrenci olarak kayıt yaptırabilmek için;

a) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılan sınavla Fakülteye yerleştirilmiş olmak,

b) Yatay geçiş ile Fakülteye kabul edilmiş olmak,

c) İlgili mevzuat hükümlerine göre yerleştirilmesine karar verilen yabancı uyruklu öğrenci olmak,

ç) Önceden Fakülte öğrencisi iken kaydı silindikten sonra ilgili mevzuat hükümlerine göre Fakültede eğitimine yeniden devam etmesine karar verilmiş olmak,

şartlarından birinin gerçekleşmesi gerekir.

Fakülteye kayıt

MADDE 6- (1) Öğrenci, kayıt işlemlerini Rektörlük tarafından belirlenen günlerde şahsen veya noterden onaylı vekâlete sahip vekili aracılığıyla yapar. İsteyen öğrenciler e-Devlet kapısından kayıt yapabilirler. Mazeretini belgelendirmek ve belgelerin geçerliliği Dekanlık tarafından kabul edilmek koşuluyla öğrencinin kanuni temsilcileri tarafından da kayıt yaptırılabilir. Zamanında başvurmayan veya kayıt için gerekli belgeleri tamamlamayan öğrenci kayıt hakkını kaybeder.

(2) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından aslına dayanılarak onaylanan örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

Kayıt yenileme

MADDE 7- (1) Öğrencinin; öğrencilik haklarının devam etmesi, eğitim-öğretimini sürdürülebilmesi, sınavlara girebilmesi için her yarıyıl başında ilan edilen tarihler arasında öğrenci bilgi formunu doldurması ve katkı payını yatırdığını belgelemesi zorunludur.

(2) İntörn doktorluk dönemine geç başlayan ve bir sonraki eğitim-öğretim yılında o dönemin katkı payı belirlenmeden önce mezun olacak öğrenciler, bir önceki yılın dönemlik katkı payı ücretinin yarısı kadar miktarı daha yatırmak zorundadır.

(3) Eğitim-öğretim yılında birinci ve ikinci yarıyıl katkı payını ilan edilen sürede yatırmayan öğrenciye ek süre tanınmaz. Yarıyıl katkı payını yatırmayan öğrenci ilgili dönemdeki derslere, laboratuvar çalışmalarına ve stajlara devam edemez, sınavlara giremez.

Kayıt silme

MADDE 8- (1) Kaydını zamanında yenilemeyen ve harcını yatırmayan öğrenciler için 16/8/2011 tarihli ve 28027 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Giresun Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.

Yatay geçişler

MADDE 9- (1) Fakülteye, süre ve ders içerikleri itibarıyla eş değer eğitim programı uygulayan diğer tıp fakültelerinden; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato kararlarına göre Yönetim Kurulu kararı ile yatay geçiş yapılır.

Ders uyum ve muafiyetleri

MADDE 10- (1) Bir başka tıp fakültesinden yatay geçiş ile Fakülteye kabul edilen öğrencilerin mesleki dersleri, öğretim programlarının uygunluğu ve eş değerliliği konusunda ilgili kurulların görüşü dikkate alınarak Yönetim Kurulunca karar verilir. Tüm derslerden muafiyeti kabul edilen öğrencinin öğrenim süresi, daha önce öğrenim gördüğü tıp fakültesinde geçen süre ile birlikte değerlendirilir.

(2) Daha önce tıp fakültesinde öğrenim görmüş ve ÖSYM tarafından Fakülteye yerleştirilmiş öğrenciler başarmış oldukları mesleki derslerden, ders içeriklerinin uygunluğu ve eşdeğerliliği konusunda Tıp Eğitimi Koordinatörler Kurulunun görüşü ve Yönetim Kurulu kararı ile muaf sayılır.

(3) Yükseköğrenim kurumlarında önceden eğitim görerek tıp alanı dışındaki zorunlu dersleri almış ve başarmış öğrenciler, bu derslerden Yönetim Kurulu kararı ile muaf sayılır.

(4) Öğrenciler ders uyum ve muafiyeti isteklerini, Fakülteye kayıt tarihinden itibaren on beş gün içerisinde Dekanlığa yazılı olarak bildirmek zorundadır.

Danışman

MADDE 11- (1) Öğretim döneminin başında eğitim-öğretim çalışmaları ve üniversite yaşamı ile ilgili sorunlarda rehberlik yapmak üzere Dekan tarafından her öğrenci için Akademik Danışmanlık Kurulu önerisi ile bir öğretim üyesi danışman olarak görevlendirilir.

(2) Danışman; öğrenciyi izler, eğitim-öğretim ile ilgili sorunların çözümünde öğrenciye yardımcı olur, Fakülte ve Üniversite imkânları hakkında öğrencinin bilgi edinmesini sağlar, başarı durumunu izler. Başarısızlık halinde, başarısızlığın nedenlerini ortadan kaldırmak için yol gösterir.

(3) Danışmanın üç ay veya daha uzun süreli olarak danışmanlık hizmeti sunamayacağı durumlarda Akademik Danışmanlık Kurulu önerisi ile yeni bir öğretim üyesi danışman olarak belirlenir ve dekan tarafından görevlendirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim Süresi, Esasları ve Dönemlerinin Düzenlenmesi

Öğretim dili

MADDE 12- (1) Fakültede öğretim dili Türkçedir.

Eğitim-öğretime başlama tarihi

MADDE 13- (1) Fakültede akademik takvim Fakülte Kurulunca belirlenerek Senatonun onayına sunulur. Bir akademik eğitim-öğretim yılı, dönem olarak ifade edilir ve en az otuz iki haftayı kapsar. Yıl sonu ve bütünleme sınavları bu sürenin dışındadır. Her dönem güz ve bahar yarıyıllarının toplamından oluşur. Birinci yarıyılın (güz dönemi) bitiminde en az iki haftalık bir ara tatil verilir. Sürekli eğitim-öğretim yapılan VI ncı dönemde ara tatil yapılmaz. Zorunlu durumların ortaya çıkması halinde Fakülte Kurulu, eğitim-öğretim sürelerinde, sınav tarihlerinde bunlarla ilgili ders programlarında değişiklik ve düzenleme yapabilir. Bu değişiklik ve düzenlemeler Senatonun onayına sunulur. Onayı takiben en az yedi gün önceden ilgililere duyurulur.

Eğitim-öğretim süresi ve şekli

MADDE 14- (1) Tıp doktorluğu eğitim-öğretim süresi altı yıldır. Öğretim programının amacı, Ulusal Çekirdek Eğitim Programında (UÇEP) tanımlanmış olan asgari bilgi, beceri ve tutumları kazandırmaktır.

(2) Tıp Doktorluğu eğitim-öğretimi birbirini izleyen ve aşağıda belirtilen üç devreden oluşur:

a) Temel Tıp Bilimleri Devresi: I ve II nci dönemleri kapsar.

b) Klinik Bilimleri Devresi: III üncü, IV üncü ve V inci dönemleri kapsar.

c) İntörn Doktorluk Devresi: VI ncı dönemi kapsar.

(3) Fakültede dönem geçme esaslarına göre hazırlanmış eğitim-öğretim programları uygulanır. Tıp doktorluğu düzeyinde akademik eğitimin her bir döneminin başarılmış olması bir sonraki döneme başlamanın ön şartıdır. Bu nedenle ön koşullu olmadığı saptanan ortak ve zorunlu dersler dışında, bir dönemin bütün dersleri, uygulamaları ve stajları başarılmış olunmadan bir üst döneme geçilemez.

(4) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve yabancı dil dersleri Yükseköğretim Kurulunun belirlediği ilkeler çerçevesinde yürütülür. Öğrencilerin anılan ortak zorunlu derslerden üçüncü dönem sonuna kadar başarılı olmaları gerekir. Aksi halde IV üncü döneme kayıt yaptıramazlar.

(5) Öğrencilerin eğitim-öğretim programını tamamlama süresinin değerlendirilmesi, 2547 sayılı Kanunun ve Giresun Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre yapılır.

(6) Eğitim-öğretim programının temel tıp bilimleri devresi ve klinik tıp bilimleri devresi; teorik dersler, pratik (uygulama) dersler ve bağımsız öğrenme zamanlarını içerir.

a) Teorik dersler: Düz anlatım-sınıf dersi, seminer, konferans, interaktif grup tartışmaları, panel, entegre oturum, yuvarlak masa, film tartışmaları, modül ve benzeri eğitim yöntemlerini içerir.

1) Sınıf dersi: Öğretim üyeleri/görevlileri tarafından kavramsal bilgilerin büyük gruplara sunulduğu ve tartışıldığı oturumlardır.

2) Öğrenci sunumu: Öğrenciler tarafından sunulan seminer, ders, makale, olgu, proje, poster ve benzeri sunumların yer aldığı oturumlardır.

3) Entegre oturum: Ders kurulu veya staj bloğu içinde yer alan seçilmiş konuların, farklı disiplinler tarafından olgu ya da durum temelinde anlatıldığı, temel ve klinik tıp bilimleri bilgilerinin kaynaştırılmasını, ilişkilendirilmesini ve pekiştirilmesini amaçlayan büyük gruplarda yapılan oturumlardır.

4) Panel: Konunun uzmanları tarafından güncel bir konunun veya sorunun derinlemesine işlenerek büyük gruplarda tartışıldığı oturumlardır.

5) Olgu oturumları-tartışmaları: Öğretim üyesi/görevlisi tarafından en az bir olgu üzerinden temel ve klinik tıp bilimleri bilgilerinin kaynaştırılmasını amaçlayan oturumlardır.

b) Pratik (uygulama) dersler: Öykü alma, fizik muayene, hasta başı tartışma, hasta dosyası hazırlama, epikriz-rapor hazırlama, laboratuvar çalışmaları, demonstrasyon, simüle hasta uygulamaları, poliklinik-operasyon-girişim gözlemleri, grup ödevleri, bağımsız ödev, web tabanlı anlatım, saha çalışmaları, teknik gezileri ve benzeri eğitim yöntemlerini içerir.

1) Mesleki beceri uygulamaları (MBU): İlk 3 yıl boyunca yatay ve dikey koridor kapsamında yer alan, temel hekimlik uygulamaları becerilerinin geliştirildiği kurul dışı pratik uygulamaları içerir. Mesleki Beceri Uygulama Koordinatörlüğü ile Tıp Eğitimi Ana Bilim Dalı koordinasyonu ve ders programında tanımlanmış Fakültenin öğretim üyeleri sorumluluğunda yürütülür.

2) Hasta başı uygulamalı eğitim: Hasta hizmeti sunulan servis ve poliklinik ortamlarında gerçekleştirilen uygulamalı eğitimlerdir.

3) Simüle hasta eğitimi: Öğrencinin birebir ya da gruplar halinde, simüle hasta laboratuvarında, hasta rolü oynayan gönüllülerle hekim-hasta görüşmesi yaparak öykü alma, fizik muayene, ayırıcı tanı, iletişim becerileri geliştirdiği oturumlardır.

4) Alan çalışması: Öğrencinin eğitici eşliğinde uygulamalı becerilerini pekiştirmek amacıyla Fakülte dışındaki ortamlarda geçirdiği, eğitim programı kapsamında yer alan zaman dilimidir.

c) Bağımsız öğrenme: Öğrencinin, teorik ve uygulamalı derslerde edindiği bilgileri pekiştirmek amacı ile kendisine sağlanan araç-gereçlerle, kendi kendine öğrenme süreçlerini devam ettirdiği, eğitim programı içinde yer alan ders saatleridir.

ç) Seçmeli dersler/stajlar: Alan içi ve dışı ders veya ders gruplarından oluşur.

(7) Alınan derslerin AKTS’ye karşılık gelen kredi değerleri öğrencilerin, çalışma yükleri hesaplanarak belirlenir. Bir eğitim-öğretim yılında ders ve uygulama kredileri toplamı yıllık 60 AKTS kredisi olmak zorundadır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kurullar, Komisyonlar, Dönem Koordinatörleri, Ders Kurulu Başkanı ve Görevleri

Program Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu

MADDE 15- (1) Program Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu, Fakültenin mezuniyet öncesi eğitim-öğretim programının Fakülte vizyon, misyon ve kalite süreçleriyle uyumluluğunu gözeterek çağdaş, gelişmiş eğitim-öğretim modeli belirler.

(2)Tıp eğitimi sürecinde görev alan diğer komisyon ve kurulların işleyişlerini, analiz sonuçlarını izler, değerlendirir ve rapor haline getirerek Fakülte Kuruluna sunar.

Müfredat Komisyonu

MADDE 16- (1) Müfredat Komisyonu; Fakültenin mezuniyet öncesi eğitim-öğretim programının ulusal ve uluslararası normlara uyumluluğunun sağlanması, izlenmesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Müfredat Komisyonu tarafından yapılır.

(2) Müfredat Komisyonu; Fakülte amaç ve hedeflerinin UÇEP ile uyumluluğunu değerlendirerek, müfredat değişikliği süreçlerini tanımlar ve müfredat değişikliklerinin Fakülte çıktılarına yansımasını sağlar.

(3) Hazırladığı programı değerlendirilmek üzere Fakülte Program Değerlendirme ve Gelişme Kuruluna sunar.

(4) Ders değişikliği/yeni ders/seçmeli staj-ders önerileri, öneride bulunan birimin ana bilim dalı başkanı tarafından Mezuniyet Öncesi Müfredat Komisyonuna iletilir. Mezuniyet Öncesi Müfredat Komisyonu ilgili koordinatörlüğün görüşünü de alarak, istenen değişiklik ile ilgili raporunu Dekana sunar. Dekan raporu göz önüne alarak sınıf programlarını ve akademik takvimi hazırlar ve Fakülte Kuruluna sunar. Fakülte Kurulunda son hali verilen program ve akademik takvim Senato tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu

MADDE 17- (1) Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu; mezuniyet öncesi tıp eğitiminde, tüm dönemlerin ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinin izlenmesi, değerlendirilmesi, geliştirilmesi ile ilgili esas ve yöntemleri belirler.

(2) Hazırladığı analiz ve raporları değerlendirilmek üzere Dekanlığa sunar.

(3) Sınavlara yapılan itirazları ilgili ana bilim dalı ile görüşerek karara bağlar ve Dekanlığa iletir.

Tıp Eğitimi Koordinatörler Kurulu

MADDE 18- (1) Eğitim ve öğretim, Dekanlıkça görevlendirilen Tıp Eğitimi Koordinatörler Kurulu tarafından düzenlenir.

(2) Tıp Eğitimi Koordinatörler Kurulu, Dekan tarafından görevlendirilen Başkoordinatör, Dönem Koordinatörü, Mesleki Beceri Uygulamaları Koordinatörü ile kendilerinin önerisiyle belirlenen yine Dekan tarafından görevlendirilen yardımcılardan oluşur. Kurul üyelerinin görev süresi bir yıldır. Süresi biten kurul üyeleri yeniden görevlendirilebilir.

(3) Tıp Eğitimi Koordinatörler Kurulu; tıp eğitiminin amacı, hedefleri, planlanması, uygulanması ve geliştirilmesi konularında ilgililerle fikir alışverişi yaparak rapor ve öneriler hazırlar. Öğretim üyeleri ve öğrencilerden alınan geri bildirimleri değerlendirir, Fakülte Kuruluna görüşlerini sunar. Eğitim-öğretimin Fakülte Kurulunda kararlaştırılan esaslara, akademik takvime ve derslerin birbirleriyle uyumunu sağlayacak şekilde yürütülmesini sağlar ve bu konuda Fakülte Kuruluna bilgi verir. Bölüm başkanları ile koordinasyon içinde bir sonraki yılın eğitim programını ve görevlendirilecek öğretim üyelerini belirleyerek Fakülte Kuruluna sunar.

(4) Devamsızlık veya başka nedenlerle eğitimle ilişiği kesilme durumuna gelen öğrenciler hakkında Dekanlığa bilgi verir.

(5) Tıp Eğitimi Koordinatörler Kurulu çalışma ve toplantı düzenini kendisi belirler, gerekli durumlarda başkanın çağrısı üzerine olağanüstü olarak toplanır.

Dönem Koordinatörünün görevleri

MADDE 19- (1) Dönem Koordinatörünün görevleri şunlardır:

a) Akademik takvim taslağını ilgili ana bilim dallarının görüşünü alarak Tıp Eğitimi Koordinatörler Kuruluna sunmak.

b) Dönem programının düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

c) Devam çizelgelerini denetlemek ve sınavlara giremeyecek öğrencileri Dekanlığa bildirmek.

ç) Tüm sınavların ders kurulu başkanları ile iş birliği içinde yürütülmesini sağlamak.

d) Ders kurulu başkanları ile iş birliği içinde sınav sonuçlarının değerlendirilmesinin ve sınavın ayrıntılı analizinin yapılarak açıklanmasını sağlamak.

e) Öğrencilerin sorunlarının çözülmesine ve danışman öğretim üyeleri ile ilişkilerinin düzenli yürütülmesine yardımcı olmak.

f) Ders kurulu ve sınavlarında görevlendirilmek üzere ders kurulu başkanı ve yardımcılarını belirlemek.

g) Sınav evraklarını sınav sonucu açıklandıktan sonra arşivlenmek üzere Dekanlığa teslim etmek.

ğ) Final ve bütünleme sınavlarının yapılandırılması, yapılması, sınav sonuçlarının değerlendirilmesi, sınavın ayrıntılı analizini yaparak açıklanmak üzere Dekanlığa sunmak.

Ders Kurulu Başkanının görevleri

MADDE 20- (1) Ders Kurulu Başkanının görevleri şunlardır:

a) Ders kurulu programının düzenli bir şekilde yürütülmesini ana bilim dalı başkanları ile iş birliği içerisinde sağlamak.

b) Ders kurulu sonu ve mazeret sınavını yapılandırmak ve yapmak.

c) Sınav soruları dâhil sınava ait belgeleri sınav yapılıncaya kadar saklamak.

ç) Sınav sonuçlarını Dönem Koordinatörü ile iş birliği içerisinde değerlendirmek ve sınav sonuçlarını Koordinatöre sunmak.

d) Sınav evraklarını sınav sonucu ilan edildikten sonra arşivlenmek üzere Koordinatöre teslim etmek.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Devam Zorunluluğu, Mazeretler ve İzinler, Sınav ve Değerlendirme Esasları,

Puan, Derece, Not ve Katsayılar

Devam zorunluluğu

MADDE 21- (1) Derslere devam zorunludur ve devamla ilgili esaslar şunlardır:

a) Öğrencilerin her bir staj veya ders kurulunda yer alan teorik derslerin en az %70’ine, uygulamalı derslerin en az %80’ine devamları zorunludur. Teorik, seçmeli ve uygulamalı derslerde yoklama yapılır. Uygulamalı dersler; staj, laboratuvar çalışması, tartışma, seminer, mesleki beceri uygulamaları, saha ve klinik çalışmaları ile benzeri uygulamaları kapsar. Stajlar; teorik dersler ve klinik uygulamalar olarak ayrı ayrı değerlendirilir.

b) I, II ve III üncü dönemlerde bir ders kurulundaki teorik derslerin %30’una mazeretsiz olarak katılmayan öğrenci, o ders kurulunun teorik ve uygulama sınavlarına giremez ve sınavdan F1 (0) almış kabul edilir. I, II ve III üncü dönemlerde, bir eğitim yılı içindeki tüm teorik derslerde toplam devamsızlığı %30’u mazeretsiz olarak aşan öğrenci dönem sonu final/bütünleme teorik ve uygulama sınavlarına giremez ve sınavdan F1 (0) almış kabul edilir.

c) I, II ve III üncü dönemlerde bir ders kurulundaki uygulamaların %20’sine katılmayan öğrenci, o ders kurulunun teorik, uygulama sınavlarına giremez ve sınavdan F1 (0) almış kabul edilir. I, II ve III üncü dönemlerde, bir eğitim yılı içindeki tüm pratik uygulamalarda toplam devamsızlığı %20’yi mazeretsiz olarak aşan öğrenci dönem sonu final/bütünleme teorik, uygulama sınavlarına giremez ve sınavdan F1 (0) almış kabul edilir.

ç) IV ve V inci dönem klinik stajlarında mazeretli veya mazeretsiz olarak devamsızlık süresi, o staj dönemindeki klinik uygulamaların %20’si ve teorik derslerin %20’sini aşanlar ile klinik uygulamalardaki devamsızlık süresi %20’nin altında olsa bile ana bilim dalının imkanları ölçüsünde öğretim üyesinin gösterdiği gün ve saatte telafi yapmayan öğrenciler başarısız sayılarak staj tekrarı yaparlar. Staj bütünleme sınavları için mazeret sınavı açılmaz.

d) I, II ve III üncü dönemlerde mazereti nedeniyle bir ders kurulundaki teorik derslerin %50’sinden fazlasına devam etmeyen öğrenciler, geçerli mazeretleri olsa dahi o ders kurulu sınavına ve o ders kurulundan mazeret sınavına giremez.

e) Devam ile ilgili kurallar bütün dersler, ders kurulları ve stajlar için geçerlidir. I, II ve III üncü dönemde, devamsızlık ya da başarısızlık nedeniyle dönem tekrarı yapan öğrencilerde devam zorunludur. IV, V ve VI ncı dönem için devam uygulaması her staj için ayrı ayrı uygulanır ve IV, V, VI ncı dönem stajlarında devamsızlık veya başarısızlık nedeniyle stajın tekrarlanması halinde de devam zorunludur.

Mazeretler

MADDE 22- (1) Öğrencilerin mazeretlerine ilişkin esaslar şunlardır:

a) Öğrenci eğitim süresince sağlık mazeretini herhangi bir sağlık kurumundan alınacak rapor ile belgelendirmesi sonucunda, rapor süresince derslere devam edemez ve sınavlara giremez.

b) İlgili mevzuat hükümlerine göre hekimlik mesleğini icra edemeyecek düzeyde engelli olduğu belirlenen öğrencilerin Yönetim Kurulu kararı ile Üniversite ile ilişiği kesilir.

c) Mazeretler ile ilgili her türlü başvuru, mazeret süresinin başlangıcından itibaren en geç yedi iş günü içerisinde yazılı olarak Dekanlığa yapılır. Her ne gerekçe ile olursa olsun daha sonra yapılan başvurular ve geç sunulan raporlar işleme konulmaz.

ç) Yönetim Kurulu öğrencinin mazeretini takdire bağlı olarak kabul veya reddedebilir.

d) Bu fıkrada belirtilen devam, izin ve mazeret ile ilgili kurallar, ana bilim dalı ve bilim dalı dersleri, ders kurulları, zorunlu stajlar, intörn doktorluk uygulamaları ve tüm sınıflar için geçerlidir.

Akademik izinler ve kayıt dondurma

MADDE 23- (1) Aşağıda belirtilen esaslara göre, Yönetim Kurulu kararı ile öğrencilere akademik izin verilebilir:

a) Öğrencilere kanıtlayacakları önemli nedenlerin veya eğitim ve öğrenimlerine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj ve araştırma gibi olanakların doğması hâlinde Yönetim Kurulu kararı ile toplam iki döneme kadar izin verilebilir. Öğrencilerin bu izinden yararlanabilmesi için; dönem başında, Dekanlığa dilekçe ile başvurarak gerekçelerine ilişkin belgeleri ibraz etmeleri zorunludur.

b) Ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programlarına (Erasmus, Mevlana, Farabi ve benzeri) katılması ve eğitimi kendi programına eş değer sayılması durumunda geçirdiği süre eğitimden sayılır. Öğrenciye 100 puan üzerinden not verilmemesi, sadece “başarılı” belgesi verilmesi durumunda ilgili ders kurulu veya staj öğrencilerinin aldığı not ortalaması, öğrencinin notu olarak kabul edilir. O ders kurulu veya stajdaki öğrencilerin not ortalaması 60’ın altında ise öğrencinin başarı notu 60 olarak kabul edilir.

c) Ulusal, uluslararası ve üniversiteler arası spor karşılaşmalarında Üniversite takımlarında yer alan öğrencilere Yönetim Kurulu kararı ile izin verilir. Öğrenciler bu süreler için mazeretli izinli sayılır. O dönemde giremedikleri ders veya derslerden mazeret sınavına alınırlar. IV, V ve VI ncı dönem öğrencileri devam etmediği süreyi ana bilim dalının belirleyeceği zamanlarda tamamlamak zorundadır. Öğrenci bu süreyi tamamlamadığı takdirde stajı tekrarlar.

ç) Askerlik görevini yapanların askerlik süresinin bitimine kadar kayıt dondurmasına izin verilir.

Sınav değerlendirme esasları, puan ve dereceler

MADDE 24- (1) Fakültede tüm dönemlerde yapılan sınavlar 100 tam not üzerinden değerlendirilir. Sınavların değerlendirilmesinde kullanılan not ve dereceler aşağıdaki gibidir:

a) Sınav notları:

Puanlar                   Dereceler

95-100                    Pekiyi

85-94                      İyi-Pekiyi

75-84                      İyi

65-74                      Orta-İyi

60-64                      Orta

0-59                        Başarısız

G                            Geçer

K                            Kalır

F1                           Başarısız

F2                           Başarısız

F3                           Başarısız

b) Bunlardan bir dersten Pekiyi, İyi-Pekiyi, İyi, Orta-İyi, Orta ve Geçer derecesini elde eden öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Puan hesaplamalarında sonuç, virgülden sonra en fazla iki basamak olarak ifade edilir. Nihai notlar, tam sayıya yuvarlanır.

c) Puan değeri harf ile belirtilen notlar şunlardır:

1) G: Başarılı olunan tıp dışı ortak zorunlu ve/veya seçmeli dersler için verilen nottur. G notu ortalamaya katılmaz.

2) K: Başarısız olunan tıp dışı ortak zorunlu ve/veya seçmeli dersler için verilen nottur. K notu ortalamaya katılmaz.

3) F1: Mazeretsiz, devamsız. Dönem sonu sınavı ve bütünleme sınavlarına girme hakkı olmayan öğrencinin aldığı nottur. I, II ve III üncü dönemlerde doğrudan sınıfta kalır ve IV, V, VI ncı dönemlerde stajı tekrar eder.

4) F2: Devamlı. Sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmemiş öğrencinin aldığı nottur (Puan=0). I, II ve III üncü dönemlerde dönem sonu sınavı ve bütünleme sınavlarına girme hakkı vardır, IV üncü ve V inci dönemlerde stajı tekrar etmeden bütünleme sınavına girebilir.

5) F3: Mazeretli, devamsız. I, II ve III üncü dönemlerde bir ders kurulunda, Yönetim Kurulunca kabul edilmiş bir mazereti nedeniyle devamsızlık sınırını aşmış olan öğrenciler, ders kurulu veya dönem sonunda o ders kurulundan mazeret sınavına alınır.

ALTINCI BÖLÜM

Dönemlere İlişkin Esaslar

I, II ve III üncü dönemlere ilişkin esaslar

MADDE 25- (1) I, II ve III üncü dönemlerde okutulan dersler ve sınavlar ile ilgili esaslar şunlardır:

a) Ders kurulu: I inci, II nci ve III üncü dönemlerde okutulan dersler ders kurulları şeklinde verilir. Dönem Koordinatörü ve yardımcıları programların hazırlanması, duyurulması, eğitimin değerlendirilmesi ile ilgili işlemleri yürütür. Ders Kurulu Başkanı ise ders kurulu sınavının hazırlanması, yapılması ve sınav sonuçlarının analizi ile ilgili işlemleri 20 nci madde hükümlerine göre yürütür.

b) Ders kurulu sınavı: Her ders kurulu sonunda yapılan sınavdır. Ders kurulu sınavında alınan nota ders kurulu notu denir. Ders kurulu sınavı ara sınav yerine geçer. Sınav sırasında o ders kurulunda dersi olan tüm ana bilim dalları, Ders Kurulu Başkanının düzenlemesi içinde görev almak üzere istenen sayıda öğretim elemanı görevlendirir. Sınav sonuçları, en geç on gün içinde ilan edilir.

c) Dönem sonu sınavı: Her dönemin sonunda son ders kurulu sınavının bitiminden en erken on beş gün sonra olmak üzere Fakülte Kurulunun tespit edeceği tarihlerde, o yıl okutulan tüm ders kurullarını kapsayan sınavdır. Bu sınav birden fazla oturumda yapılabilir. Oturumlar arasında en fazla bir hafta ara bulunur. Bu sınavlar, yazılı veya sözlü şekilde teorik veya pratik olarak yapılır. Sınav sırasında o dönem ders kurullarında dersi olan tüm ana bilim dallarından, Dönem Koordinatörü başkanlığında sınavın düzenlenmesinde görev almak üzere istenen sayıda öğretim elemanı görevlendirilir. Sınav sonuçları, en geç on gün içinde ilan edilir.

ç) Dönem sonu bütünleme sınavı: Dönem sonu sınavının bitiminden en erken on beş, en geç otuz gün sonra yapılan sınavdır. Dönem sonu bütünleme sınavına dönem sonu sınavında başarılı olamayan ve sınav hakkını kazandığı hâlde bu sınava herhangi bir nedenle giremeyen öğrenciler katılır. Sınav sırasında o dönem ders kurullarında dersi olan tüm ana bilim dallarından, Dönem Koordinatörü başkanlığında sınavın düzenlenmesinde görev almak üzere istenen sayıda öğretim elemanı görevlendirilir. Sınav sonuçları, en geç on gün içinde ilan edilir.

d) Mazeret sınavı: Mazeretleri nedeniyle ders kurulu sınavına giremeyen ve Yönetim Kurulunca mazeretleri kabul edilen öğrenciler için mazeret sınavı açılır. Mazeret sınavının mazereti olmaz. Ders kurulu mazeret sınavları, Fakülte Kurulunun akademik takvimde belirttiği günlerde yapılır. Dönem sonu ve bütünleme sınavları için mazeret sınavı açılmaz.

e) Ders kurulları sınav notlarının hesaplanması: Bir ders kurulunda görev alan ana bilim dalları, öğrenci başına düşen teorik ve pratik derslerin toplam süresi olan ders yükleri oranında soru ve not ağırlığına sahiptir. Bir ders kurulunda her dersin kendi barajı vardır. Baraj sınırı %50’dir. Öğrenci, ders kurulu sınavında kurulu oluşturan derslerin bir veya birkaçından %50’nin altında not alırsa o dalda elde ettiği puan ile o dalın toplam puanının %50’si arasında kalan puan farkı sınav toplam puanından düşülerek o ders kurulu sınav notu belirlenir. Her ders kurulu için ana bilim dalları tarafından belirlenmiş pratik puanı, teorik sınav soruları ile 100 puana tamamlanır ve ders kurul notu olarak kabul edilir.

f) Ders kurulları ortalama notu: Bir dönemde ders kurulu sınav notları toplamının o dönemdeki ders kurulu sayısına bölünmesi ile elde edilen nottur.

g) Dönem sonu ve bütünleme sınav notu hesaplanması: Ana bilim dalları bir dönemde kendilerine düşen ders ağırlığı oranında dönem sonu ve bütünleme sınavında soru ve not ağırlığına sahiptir. Dönem sonu ve bütünleme sınavı notu belirlenirken her dersin kendi baraj kuralı uygulanmaz. Dönem sonu ve bütünleme sınav sonuçları Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak kesinleşir.

ğ) Dönem sonu başarı notu: Ders kurulları ortalama notunun %50’si, mesleki beceri uygulama pratik final sınavından alınan notun %10’u ile dönem sonu sınavında alınan notun %40’ının toplanması ile elde edilen nottur. Bütünlemeye kalan öğrencilerin dönem sonu başarı notunun hesaplanmasında dönem sonu sınavından alınan not yerine bütünleme sınavından alınan not dikkate alınır. Öğrencinin bir üst sınıfa geçebilmesi için, dönem sonu sınavından en az 50 alması ve dönem sonu başarı notunun 100 üzerinden en az 60 olması gerekir.

h) Bütünleme sınavı başarı notu: Ders kurulları ortalama notunun %50’si, mesleki beceri uygulama pratik final sınavından alınan notun %10’u ile dönem sonu sınavında alınan notun %40’ının toplanması ile elde edilen nottur. Öğrencinin bir üst sınıfa geçebilmesi için, bütünleme sınavından en az 50 alması ve dönem sonu başarı notunun 100 üzerinden en az 60 olması gerekir.

ı) Dönem tekrarında, dönem sonu sınavına girmeyen öğrenci dönem sonu bütünleme sınavına da girmemesi halinde o yıl başarısız kabul edilir ve sınıfta kalmış sayılır. Bu durumdaki öğrencinin ders kurulları ortalama notu dikkate alınmaz.

i) Mesleki beceri uygulama (MBU) sınavı: MBU sınavı derse giren ilgili öğretim üyeleri tarafından yıl sonunda yapılandırılmış pratik final sınavı şeklinde yapılır ve toplam 100 puan üzerinden puanlandırılır, final ve bütünleme sınav başarı notuna %10 oranında etki eder.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 26- (1) I, II ve III üncü dönem öğrencileri, ders kurulları ile final ve bütünleme sınav sonuçlarına itirazlarını sonuçlar ilan edildikten sonra en geç yedi iş günü içinde yazılı olarak, gerekçe göstererek ve soru itiraz formu doldurarak Dekanlığa yapar.

(2) Bu itirazlar hakkında ilgili Ders Kurulu Başkanı veya Dönem Koordinatörü aracılığıyla itiraz edilen soru sahibi veya ilgili alan uzmanının görüşü yazılı olarak alınarak Ölçme ve Değerlendirme Komisyonuna sunulur. Ölçme ve Değerlendirme Komisyonunun görüşü bir tutanakla Dekanlığa bildirilir. Not değişiklikleri Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir ve sonuç öğrenciye en geç on beş gün içerisinde Dekanlık tarafından bildirilir.

(3) İtiraz edilen sorunun hatalı olduğuna karar verilmesi durumunda itiraz edilen soru tüm öğrenciler için doğru kabul edilerek yeniden puanlandırılır. Not değişiklikleri Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir ve sonuç öğrencilere en geç on beş gün içerisinde Dekanlık tarafından ilan edilir.

IV üncü ve V inci dönemlere ilişkin esaslar

MADDE 27- (1) IV üncü ve V inci dönemde; öğrencilerin tıbbın temel kavram ve ilkelerini klinik olguların çözümlemesinde kullanması, tanı ve tedavi yaklaşımlarını klinik ortamda gördüğü hasta ve hastalıklar açısından değerlendirip yorumlayarak uygun tanı ve tedavi yaklaşımlarını seçebilmesi, temel klinik becerilerini yeterli düzeyde uygulayabilmesi, tıbbi uygulamalarda bilimsel, mesleki ve etik değerler konusunda uygun tutum ve davranışı sergileyebilmesini hedefleyen teorik oturum ve uygulamaların yürütüldüğü staj programları yer alır. Bu dönemlere ilişkin esaslar şunlardır:

a) Staj uygulaması yapılacak klinikler ve staj süreleri Fakülte Kurulu tarafından belirlenerek eğitim yılı başında ilan edilir. IV ve V inci dönem staj programları iki yarıyıl içerisinde tamamlanır.

b) IV ve V inci döneme ait seçmeli stajlar: IV ve V inci döneme ait seçmeli stajlar akademik takvim ile ilan edilir. Seçmeli staj alacak öğrenci sayısı ve ilan edilen staj sayısı dikkate alınarak her staj için bir kontenjan belirlenir. Bu kontenjanlara öğrenciler talepleri doğrultusunda transkriptlerindeki başarı notu dikkate alınarak yerleştirilir.

c) Her staj, hem yazılı hem sözlü olan teorik ve pratik sınavla değerlendirilir.

ç) Staj sonu ve bütünleme sınavlarında başarı notu hesaplanırken, öğrencinin staj süresince yapmış olduğu çalışmalar ve uygulamalar staj karnesi ile değerlendirilir. Pratik sınav notu olarak staj başarı notuna katkıda bulunur. Staj karnesi, başarı notuna 100 puan üzerinden değerlendirilip, %10 oranında katkıda bulunur. Staj karnesinde zorunlu işlemleri tamamlamayan stajyerler, staj sınavına giremezler. Staj sınavı ve staj bütünleme sınavları için ayrıca mazeret sınavı açılmaz.

d) Teorik sınavlar, etkinliği bilimsel olarak gösterilmiş ve Fakülte Kurulunun tanımladığı yöntemlerden birisi kullanılarak, hem yazılı hem de sözlü sınav şeklinde düzenlenir. Teorik ve sözlü sınav notu 100 puan üzerinden değerlendirilip, teorik sınav notu %40, sözlü sınav notu ise %50 oranında staj sonu notuna katkıda bulunur. Teorik sınavdan 100 puan üzerinden en az 50 puan alamayan öğrenci sözlü sınava giremez.

e) Sözlü sınavlar en az iki öğretim üyesi tarafından yapılır. Ana bilim dalında iki öğretim üyesi bulunmaması durumunda yakın bilim alanlarından öğretim üyesi davet edilerek sözlü sınav yapılır.

f) Staj bütünleme sınavları: V inci dönem öğrencileri için Haziran ayı, IV üncü dönem öğrencileri için stajların tamamlanmasından en az on beş gün sonra bütünleme sınavları açılır. Devamsızlıktan kalmamış olmak kaydıyla bütün stajları aldıktan sonra stajları dönem sonundan önce bitiren V inci dönem öğrencilerinden bu tarihler dışında ara bütünleme sınavı ihtiyacı olanlar için ilk staj grubunun gireceği staj sonu sınavı, bütünleme sınavı olarak kabul edilir.

g) Bütünleme sınavı, staj sonu sınavı ile aynı usullerle yapılır. Staj karnesi puanı bütünleme sınavında aynen geçerlidir. Bütünleme sınav notunda 60 ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılır. Bütünleme sınav veya sınavlarında da başarılı olamayan öğrenciye, bu staj veya stajları bir sonraki ders yılında tekrarlama hakkı verilir. Başarılı olanlar, eğitim devam ediyorsa bir üst döneme devam ederler. Staj tekrarında da başarılı olamayan öğrenci, o ders yılı içinde yapılacak olan ilk stajın sınavına girer. Devamsızlıktan dolayı başarılı olamayan öğrenci, stajı tekrarlamak zorundadır. İki kez staj başarısızlığı nedeniyle stajdan kalan öğrenci, eğitim dönemindeki bir sonraki stajı tekrarlamak zorundadır.

ğ) Sınav sonuçları en geç on gün içinde ilan edilir. Öğrenciler staj sınavı sonuçları hakkındaki itirazlarını, sonuçlar ilan edildikten sonra en geç yedi gün içinde yazılı olarak Dekanlığa yaparlar. İtirazlar Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu tarafından ilgili ana bilim dalının görüşü alınarak incelenir. Değerlendirme sonucu bir tutanakla en geç yedi iş günü içerisinde Dekanlığa bildirilir. Not değişiklikleri Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir.

h) Staj geçme notu, başarı notu 60 puan ve üzeridir.

ı) IV ve V inci dönemde staj geçme notlarının ortalaması dönem notudur.

VI ncı döneme ilişkin esaslar (intörn doktorluk)

MADDE 28- (1) Tıp fakültesi eğitiminin ilk beş sınıfının bütün derslerini başarı ile geçmiş ve hekimlik pratiğine hazırlanmak üzere altıncı sınıfa geçtiği belgelenmiş fakülte öğrencisi intörn doktor olarak adlandırılır. İntörn doktorluk dönemi, ilk beş sınıfta alınan teorik ve pratik eğitimin uygulama imkanı bulduğu eğitim sürecidir. Bu sınıfta hekim adaylarının mezun olduktan sonra tek başlarına ve ekip çalışması içerisinde hasta/hastalık yönetimi becerisi kazanabilmesi ve bunu tutum haline getirebilmesi amaçlanır. İntörn doktorluk dönemi ile ilgili esaslar şunlardır:

a) İntörn doktorluk dönemi, aralıksız on iki ayı kapsayan bir dönemdir, Tıp Eğitimi Koordinatörler Kurulunun önerisi ve Fakülte Kurulu kararı ile belirlenen intörnlük stajı dilimlerine ayrılarak yapılır.

b) VI ncı döneme ait seçmeli stajlar: VI ncı döneme ait seçmeli stajlar akademik takvimde ilan edilir. Seçmeli staj alacak öğrenci sayısı ve ilan edilen staj sayısı dikkate alınarak her staj için bir kontenjan belirlenir. Bu kontenjanlara öğrenciler, talepleri doğrultusunda transkriptlerindeki başarı notu dikkate alınarak yerleştirilir.

c) Her intörn doktora, intörnlük stajı yapılan her ana bilim dalının intörn doktorluk eğitimi için belirlediği hedefler doğrultusunda hazırladığı, Tıp Eğitimi Koordinatörler Kurulunca onaylanmış intörnlük stajlarında kazanılması beklenen bilgi, beceri, tutum ve davranışları içeren intörn karneleri verilir. İntörn karneleri staj bitiminden en geç on gün içerisinde VI ncı Dönem Koordinatörüne teslim edilir ve başarı notu ana bilim dalı başkanı tarafından ilan edilir.

ç) İntörn doktor her türlü sağlık hizmetleri, poliklinik, ameliyat, laboratuvar çalışması, olgu sunumu, konferans, seminer ve benzeri tüm klinik faaliyetlere ilgili dönem koordinatörünün denetiminde katılmak ve bu faaliyetlerden intörn karnesinde tanımlanmış olanları bizzat yapmak zorundadır.

d) İntörn doktor, öğretim üyelerinin gözetimi ve sorumluluğunda olmak üzere; öğretim üyeleri, klinik asistanları, hemşire ve personel ile bir ekip çalışması içinde klinik/poliklinik uygulamalarına sadece öğretim üyelerinin direktifleri doğrultusunda katılır.

e) İntörnlük stajlarında eğitimin verilme şekli, intörn doktorların görev, yetki ve sorumlulukları Yönetim Kurulunca belirlenir.

f) İntörn doktorluk döneminde öğrencilerin başarısı intörn karneleri dikkate alınarak 100 tam not üzerinden değerlendirilir. Başarı notu 60 ve üzeridir. Bu not mezuniyet derecesinin değerlendirilmesine katılır. İntörn doktorluk kademesindeki stajların bir veya birkaçından başarısız olan öğrenci, bu stajları tekrar ederek başarılı olmak zorundadır. VI ncı dönemde dönem notu, staj sonu veya staj tekrarı sonunda alınan geçer notların ortalamasıdır.

g) İntörn doktorlar her intörnlük stajındaki süreleri eksiksiz olarak tamamlamak zorundadır. İntörn doktorlar, mazeretsiz staja devamsızlık yapamazlar. Sağlık veya geçerli bir mazerete bağlı devamsızlık tüm staj süresinin %20’sinden fazla olamaz. Devamsızlığın %20’den fazla olması durumunda intörn doktor o stajdan başarısız sayılır ve stajını tekrarlar.

ğ) Başarısızlık veya devamsızlık sonucu intörnlük stajı tekrarı, intörn doktorluk dönemi tamamlandıktan sonra yapılır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Öğrenci değişim programları

MADDE 29- (1) Üniversite ile diğer Türkiye Cumhuriyeti üniversiteleri ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumları arasında yapılan anlaşmalar ve hareketlilik programları uyarınca öğrenci değişimleri, Yükseköğretim Kurulunun ve Senatonun belirlediği esaslar çerçevesinde, ilgili program koordinatörünün önerisi ve Yönetim Kurulu kararı ile uygulanır.

Geri bildirimler

MADDE 30- (1) Öğrenciler ders kurulu, sunum, uygulama ve staj hakkındaki geri bildirimlerini Dekanlığın belirlediği kişi ya da komisyona verirler. Geri bildirimler, ilgili birim tarafından analiz edildikten sonra Dekanlık tarafından değerlendirilerek sorumlu kurul ve kişilere iletilir.

Mezuniyet tarihi

MADDE 31- (1) Fakültenin Tıp Doktorluğu Programında tüm eğitim süreçlerini belirlenen tarihte tamamlayan öğrencilerin evraklarının Mezuniyet Komisyonu tarafından değerlendirilmesi sonrasında öğrencilerin mezuniyeti, Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir ve VI ncı sınıftaki son stajını başarılı olarak bitirdiği tarih, mezuniyet tarihi olarak kabul edilir.

Mezuniyet derecesi

MADDE 32- (1) Mezun olan öğrencilerin mezuniyet dereceleri ağırlıklı not ortalaması alınarak hesaplanır. Mezunların başarı sıralaması belirlenirken; yıl kaybı olmayan, meslek derslerinden bütünlemeye kalmadan doğrudan sınıfı geçen öğrenciler öncelik sıralamasında yer alır. Ortak zorunlu dersler başarı not ortalamasının hesaplanmasında dikkate alınmaz. Öğrenim süresinin 1/6’sından fazlasını Fakülte dışında geçirmiş olanlar dereceye alınmaz.

Mezuniyet belgesi

MADDE 33- (1) Tıp eğitimini başarıyla tamamlayarak tıp doktoru unvanını alan öğrencilere, diploma hazırlanıp ilgili mevzuat hükümlerine göre tasdik edilinceye kadar bir defaya mahsus olmak üzere mezuniyet belgesi verilir.

Diplomalar

MADDE 34- (1) Öğrencinin mezun olabilmesi için; Giresun Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre genel ağırlıklı not ortalamasının en az 60 puan olması şartı aranır. Mezuniyet hakkı kazanan öğrencilere aşağıdaki diplomalar verilir:

a) Temel tıp bilimleri ön lisans diploması: Temel tıp bilimleri ön lisans kademesi olan I inci ve II nci dönemi başarı ile tamamlayanlara Üniversiteden ayrıldıkları, ayrılmaya karar verdikleri takdirde temel tıp bilimleri ön lisans diploması verilir. Bu diplomayı belirtilen koşullarla alanlar herhangi bir yolla tekrar aynı programa döndükleri takdirde aldıkları diplomayı kayıt sırasında Üniversiteye geri vermek zorundadırlar. Aksi halde kayıtları yapılmaz.

b) Klinik bilimleri lisans diploması: Tıp Fakültesinin I, II, III ve IV üncü dönemlerini başarıyla tamamlayanlara tıp alanında lisans diploması verilir. Bu diploma hekimlik yapma yetkisi vermez. Bu diplomayı belirtilen koşullarla alanlar herhangi bir yolla tekrar aynı programa döndükleri takdirde kayıt sırasında aldıkları diplomayı Üniversiteye geri vermek zorundadırlar. Aksi halde kayıtları yapılmaz.

c) Tıp doktoru diploması: Tıp doktorluğu için öngörülen altı dönemlik eğitim süresini başarı ile tamamlayan öğrencilere tıp doktoru diploması verilir.

Sınav günleri ve şekli

MADDE 35- (1) Sınav günleri ve şekline ilişkin esaslar şunlardır:

a) Sınav tarihleri zorunlu haller dışında ilan edildikten sonra değiştirilmez.

b) Öğrenciler sınavlara ilan edilen gün ve saatte girmek zorundadır. Sınavın teorik veya pratik kısımlarından herhangi birine girmeyen öğrenci F2 (Başarısız) notu alır.

c) Sınavlarda kopya çeken veya kopya girişiminde bulunduğu saptanan öğrencinin sınavı geçersiz sayılır, ayrıca hakkında Dekanlık tarafından 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre gerekli işlemler yapılır.

Onur ve yüksek onur öğrenciliği

MADDE 36- (1) Dönem ortalama notu 95-100 arasında olan öğrenciler, ceza almamış olmak koşulu ile dönem sonunda Dekanlık önerisiyle Rektörlük tarafından yüksek onur öğrencisi, dönem ortalama notu 90-94 arasında olan öğrenciler ise dönem onur öğrencisi olarak ilan edilirler. Yatay geçiş ile gelen öğrenciler, disiplin cezası almamaları ve yukarıdaki not ortalamalarını sağlamaları şartıyla dönem onur veya dönem yüksek onur öğrencisi olabilirler. Bu öğrencilerin listesi, ilgili eğitim birimi tarafından her dönem sonunda ilan edilir. Öğrencilerin başarı belgeleri, eğitim birimleri tarafından kendilerine verilir.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 37- (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Fakülteye kayıt sırasında bildirdiği adrese taahhütlü olarak yapılmak veya Fakültede ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Fakülteye kayıt olurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde bunu öğrenci işlerinin ilgili birimlerine bildirmemiş olan, vermiş oldukları adres eksik veya yanlış olan öğrencilerin Fakültedeki mevcut adreslerine tebligatın gönderilmesi halinde kendilerine tebligat yapılmış sayılır.

Disiplin

MADDE 38- (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri hakkında 2547 sayılı Kanun ve Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uygulanır.

(2) Aşağıdaki durumlarda öğrencinin, bu Yönetmelikte öngörülen eğitim-öğretim süresini tamamlayıp tamamlamadığına bakılmaksızın Yönetim Kurulu kararı ile ilişiği kesilir:

a) Mezuniyet.

b) Kendi isteğiyle Üniversiteden ayrılması.

c) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre Üniversiteden çıkarma cezası alması.

ç) Öngörülen kayıt kabul koşullarını yerine getirmediği sonradan anlaşılan ve sundukları belgelerin, verdikleri bilgilerin yanlış veya eksik olduğu anlaşılan öğrencilerin bulundukları yarıyıla bakılmaksızın Fakülte ile ilişiği kesilir. Söz konusu öğrenciler Fakülteden ayrılmış olsalar bile kendilerine verilen belgelerin (diploma dahil) tümü geçersiz sayılır ve haklarında yasal işlem yapılır.

Erişilebilirlik

MADDE 39- (1) Üniversite, engelli öğrencilerin eğitim öğretimini sürdürebilmesi ve bilgiye erişimi için gerekli alt yapı ve fiziki şartların sağlanmasına yönelik tedbirleri alır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 40- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Giresun Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurulu, Senato ve Yönetim Kurulu kararları ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 41- (1) 16/11/2012 tarihli ve 28469 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 42- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 43- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Giresun Üniversitesi Rektörü yürütür.