27 Ağustos 2022 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31936

YÖNETMELİK

Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 4734 SAYILI

KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (g) BENDİ

KAPSAMINDA YAPACAĞI MAL VE HİZMET ALIMLARI

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 5/5/2018 tarihli ve 30412 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları Hakkında Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “60 gün” ibaresi “120 gün” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Ek fiyat farkı, artırımlı fiyat farkı verilmesi ve sözleşmenin feshi

GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre 1/4/2022 tarihinden önce ihale edilen, 4735 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesinin yürürlüğe girdiği 15/4/2022 tarihi itibarıyla devam eden mal ve hizmet alımlarına ilişkin Türk Lirası üzerinden imzalanan, 12/5/2022 tarihli ve 5546 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esasların 2 nci maddesinde belirtilen şartları sağlayan (kabulü/geçici kabulü onaylanmamış olan) sözleşmelerde;

a) 1/1/2022-31/12/2023 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) gerçekleştirilen kısımlar için artırımlı fiyat farkı verilir.

b) 1/1/2022-31/3/2022 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) gerçekleştirilen kısımlar için ek fiyat farkı verilir.

c) 15/4/2022 tarihi itibarıyla gerçekleşme oranı ilk sözleşme bedelinin yüzde 15’ine (bu oran dâhil) kadar olan sözleşmeler yüklenicinin başvurusu üzerine feshedilip tasfiye edilir.

(2) Artırımlı fiyat farkı ve/veya ek fiyat farkı, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esasların ikinci ve üçüncü bölümlerinde belirtilen mal ve hizmet alımı sözleşmelerinde hesaplanır. Bu kapsamda hesaplanan artırımlı fiyat farkı ve/veya ek fiyat farkı tutarı, bu Esaslara göre verilebilecek artırımlı fiyat farkı ve/veya ek fiyat farkı tutarını aşamaz.

(3) Artırımlı fiyat farkı hesaplanabilmesi için yüklenicinin Şirkete yazılı olarak başvuruda bulunma şartı aranmaz. Ancak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen hakedişlere ilişkin olarak artırımlı fiyat farkı hesaplanabilmesi için yüklenicinin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde yazılı olarak Şirkete başvurması zorunludur.

(4) Sözleşmenin feshedilerek tasfiye edilebilmesi veya ek fiyat farkının hesaplanabilmesi için yüklenicinin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde Şirkete yazılı olarak başvurması zorunludur.

(5) Bu maddenin uygulanmasında 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar dikkate alınır.”

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü yürütür.