27 Ağustos 2022 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31936

YÖNETMELİK

Ticaret Bakanlığından:

KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ EŞYA İTHALATINA

İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2022/9)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

 

MADDE 1- 31/12/2021 tarihli ve 31706 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/9)’in EK-1’inde yer alan aşağıdaki satırlar yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.