25 Ağustos 2022 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31934

YÖNETMELİK

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasından:

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ HARİTA VE KADASTRO

MÜHENDİSLERİ ODASI SERBEST MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK

BÜROLARI TESCİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 11/3/2006 tarihli ve 26105 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Serbest Mühendislik Müşavirlik Büroları Tescil Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “HKMO’ya yıllık tescilini yaptırmış, vergiye tabii HKM’yi” ibaresi “HKMO’ya tescilli ve vergi mükellefiyeti olan büro veya şirketin sahibi/ortağı HKM’yi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “23/6/2005 tarihli ve 2005/9070 sayılı” ibaresi “30/4/2018 tarihli ve 2018/11962 sayılı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “normal ücretlerin iki katıdır” ibaresi “, büro tescil ve yenileme ücreti ile aynıdır” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan “TİP Sözleşme belge ücreti” ibaresi “bedel” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.