24 Ağustos 2022 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31933

YÖNETMELİK

İstanbul Üniversitesinden:

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 8/9/2016 tarihli ve 29825 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “fazla” ibaresinden sonra gelmek üzere “yurtiçi/yurtdışı” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Başka üniversitelerden alınan C1 belgesi Üniversitenin Dil Merkezinin onayı ile başarılı sayılacaktır.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yatay geçiş veya lisansüstü programlar arası geçiş yapan veya ilişikleri kesilmiş olan öğrencilerin kayıt sonrasında kabul edildiği programa intibakı yapılır.

(2) Yatay geçiş ve lisansüstü programlar arası geçişlerde, ilişikleri kesilmiş öğrencilerin ilişiği kesildiği programdaki derslerinin veya faaliyetin/uygulamanın tamamlanmasından sonra yüksek lisans ve doktorada dört yarıyılı geçmemiş̧ olması kaydıyla daha önce alınan lisansüstü dersler veya faaliyetler/uygulamalar, yüksek lisans programlarına yapılan intibakta sadece yüksek lisans dersleri ve yüksek lisansa yönelik diğer faaliyetler/uygulamalar; doktora/sanatta yeterlik programlarına yapılan geçişlerde ise sadece doktora/sanatta yeterlikte alınan dersler ve diğer faaliyetler/uygulamalar, anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlığının görüşü alınarak ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla intibak ettirilir. Kararda, öğrenim sürecinde öğrencinin intibakının yapıldığı yarıyıl da belirtilir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“g) Doğum öncesi ve doğum sonrası rapor süresince.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(6) Öğrencinin danışman değişikliği talebinde; mevcut danışman öğretim üyesinin geçerli bir mazeret sunmaksızın feragat etmemesi durumunda, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yeni danışman atanabilir.

(7) Sağlık Bilimleri Enstitüsü için Danışmanlık Yönergesi uygulanır.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “%50’den az, %70’den fazla olamaz.” ibaresi “%70’tir.” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “esas olan” ibaresinden sonra gelmek üzere “tüm” ibaresi eklenmiş ve aynı maddenin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ders ve tüm sınav başarı notlarına itiraz”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin beşinci fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Öğrencinin, asgari kredi şartını sağlaması ve anabilim dalı başkanının uygun teklifi halinde başarısız olan dersleri silinir ve bilimsel hazırlık programını başarmış sayılır.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Sağlık Bilimleri Enstitüsü için Danışmanlık Yönergesi uygulanır.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Sağlık Bilimleri Enstitüsü için Danışmanlık Yönergesi uygulanır.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Sağlık Bilimleri Enstitüsü için Doktora Yeterlik Sınavı ve Tez Savunma Sınavı Koşulları Yönergesi uygulanır.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin altıncı fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle ile aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Jüri üyelerinin altı aydan fazla süreli yurtdışı görevlendirmesi olması, vefatı, emekliye ayrılması, sağlık raporu olması ve mazeretlerini belgelemesi koşuluyla, Doktora Yeterlik Komitesi, yeni jüri üyesi önerir.”

“(9) Sağlık Bilimleri Enstitüsü için Doktora Yeterlik Sınavı ve Tez Savunma Sınavı Koşulları Yönergesi uygulanır.”

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin yedinci fıkrasına dördüncü cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle ile aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Tez adı ve konusunun tez izleme komitesi tarafından değiştirilmesi halinde öğrenci yeniden tez önerisi savunması yapar ve en az üç tez izleme komitesi raporunu süreleri içinde sunar. Tez önerisi ile ilgili dördüncü fıkra hükmü uygulanır.”

“(9) Sağlık Bilimleri Enstitüsü için Doktora Yeterlik Sınavı ve Tez Savunma Sınavı Koşulları Yönergesi uygulanır.”

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle ile aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Tez sonuçlanana kadar periyotları dâhilinde tez izleme komitesi raporlarının sunulmaya devam edilmesi gerekmektedir.”

“(8) Sağlık Bilimleri Enstitüsü için Doktora Yeterlik Sınavı ve Tez Savunma Sınavı Koşulları Yönergesi uygulanır.”

MADDE 15- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 16- Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.