24 Ağustos 2022 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31933

YÖNETMELİK

İstanbul Rumeli Üniversitesinden:

İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 19/9/2021 tarihli ve 31603 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Rumeli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin beşinci, yedinci ve on ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(5) Normal ders yükü, öğrencinin kayıt olacağı yarıyıla ait müfredatında alması gereken derslerin AKTS toplamı kadardır.”

“(7) Öğrencilerin ilgili yarıyıldaki ders yükü, alt yarıyıllardan başarısız olunan ve/veya daha önce alınmayan dersler ile birlikte en fazla 45 AKTS’dir

“(12) AGNO’su 1,50’nin altındaki öğrenciler hariç olmak üzere, ortak zorunlu dersler de dâhil olmak üzere daha önce kayıtlı oldukları bir yükseköğretim kurumunda başarılı oldukları derslerden muafiyet talebi kabul edilen öğrenciler, muaf olunan derslerin toplam AKTS’si kadar üst yarıyıldan ders alabilirler.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Öğrencilerin çift anadal veya yan dal programının ilgili yarıyılında alabileceği dersler, kayıtlı oldukları anadal programı ile birlikte azami ders yükü olan 45 AKTS kadardır.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Muafiyeti kabul edilen öğrencilerin intibakları akademik birimlerin yönetim kurulu kararı ile ilgili yarıyıllara yapılır.”

MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü yürütür.