24 Ağustos 2022 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31933

YÖNETMELİK

Işık Üniversitesinden:

IŞIK ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL VE KREDİ

TRANSFERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 3/3/2019 tarihli ve 30703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Işık Üniversitesi Yatay Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ve Kredi Transferi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Farklı Puan Türü: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme sisteminde yükseköğretim programlarına yerleştirmede kullanılan puanların hesaplanmasında kullanılan testler dikkate alınarak 2018 yılından itibaren Say Puan Türü (TYT ile AYT), SÖZ Puan Türü (TYT ile AYT), EA Puan Türü (TYT ile AYT), Dil Puan Türü (TYT ile YDT) olmak üzere dört puan türünü; 2010 yılından itibaren SAY Puan Türü (YGS -1 ile YGS -2), SÖZ Puan Türü (YGS -3 ile YGS -4), EA Puan Türü (YGS -5 ile YGS -6), Matematik –Fen (MF) Puan Türü, Türkçe – Matematik (TM) Puan Türü, Türkçe – Sosyal (TS) Puan Türü, Yabancı Dil (DİL) Puan Türü olmak üzere yedi puan türünü; 2009 yılı ve öncesinde ise EA-1, SAY-1, SÖZ-1, EA-2, SAY-2, SÖZ-2 ve DİL olmak üzere yedi puan türünü ve bu puan türlerinden SAY-1 SAY Puan Türüne, SÖZ-1 SÖZ Puan Türüne, EA-1 EA Puan Türüne, SAY-2 Matematik –Fen Puan Türüne, EA-2 Türkçe- Matematik Puan Türüne, SÖZ-2 Türkçe- Sosyal Puan Türüne, DİL ise Yabancı Dil Puan Türüne karşılığını ya da yükseköğretim kurulu tarafından tanımlanacak güncel farklı puan türlerini,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Kurum içi yatay geçiş kontenjanları, ilgili diploma programının son dört yıla ait taban puanları ile yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük puanlarını, varsa kurum içi yatay geçiş için Senato tarafından öngörülen ilave şartlarla birlikte, son başvurunun kabul edileceği günden en az 15 gün öncesinde Üniversitenin internet sayfasında ilan edilir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Türk Silahlı Kuvvetleri ile Polis Akademisi” ibaresi “Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Üniversiteye geçiş için, öğrencinin 11 inci maddenin ikinci fıkrasında belirlenen kurumlar arası yatay geçiş başarı şartları aranır.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasının üçüncü cümlesinde yer alan “2,5’in” ibaresi “2,72’nin” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Yönetmelik hükümlerini Işık Üniversitesi Rektörü yürütür.