23 Ağustos 2022 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31932

YÖNETMELİK

Bahçeşehir Üniversitesinden:

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 24/11/2019 tarihli ve 30958 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 15 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(8) Öğrenciler, ilk 3 sene içerisinde kredi/AKTS gereksinimlerine göre tamamlayamadıkları dönemlik derslerinden (zorunlu veya seçmeli), yalnızca online olanlarını intörnlük dönemine kadar Faz II (Sınıf IV-V) klinik mesleki uygulama eğitim döneminde de alabilirler.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Alan içi seçmeli derslerin sonuçlarına yapılan itirazlar dönem koordinatörü veya seçmeli ders sorumlu öğretim üyesi tarafından sonuçlandırılır ve Dekanlık tarafından ilan edilir.”

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü yürütür.