23 Ağustos 2022 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31932

YÖNETMELİK

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden:

HAVALİMANLARI/HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

(SHY-22)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 23/8/2016 tarihli ve 29810 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Havalimanları/Havaalanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği (SHY-22)’nin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Havalimanının/havaalanının çevresindeki iller ve ilçeler, şehir merkezleri, şehir terminali ve/veya terminalleri ile havalimanının/havaalanının kara tarafı arasındaki gidiş ve geliş taşıma işletmeciliği, bu konuda talepte bulunan gerçek ve/veya tüzel kişiler tarafından Bakanlıktan onay alınması kaydıyla yapılabilir. Ancak ilgili mevzuatına göre yetkilendirilen ve havalimanının/havaalanının bulunduğu şehir merkezinden havalimanı/havaalanı kara tarafı sınırlarına kadar toplu taşıma hizmeti verecek kuruluşlar bu Yönetmelik gerekliliklerinin dışındadır.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde yer alan “14 üncü maddenin ikinci fıkrasının (ğ) bendi uyarınca kiralama yapılmış ise, bu kiralamalara ilişkin finansal kiralama sözleşmeleri dışındaki kira sözleşmelerinin noter onaylı örnekleri,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür.