22 Ağustos 2022 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31931

YÖNETMELİK

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinden:

SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE

LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında ön lisans ve lisans düzeyinde yürütülen eğitim-öğretime ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yürütülen eğitim-öğretime ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14, 43, 44, 45, 46 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik danışman: Öğrencilerin eğitim, öğrenim ve akademik sorunlarıyla ilgilenmek üzere kayıtlı bulundukları birimin önerisi ve ilgili yönetim kurulu tarafından görevlendirilen öğretim üyesini/öğretim elemanını,

b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

c) Bağıl değerlendirme sistemi (BDS): Öğrencinin bir dersteki başarısının, aynı derse kayıtlı diğer öğrencilerin başarı düzeylerine bağlı olarak değerlendirilmesini,

ç) Birim: Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunu,

d) Birim kurulu: Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu kurulunu,

e) Birim yönetim kurulu: Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,

f) Çift ana dal programı: Aynı yükseköğretim kurumunda yürütülen ön lisans diploma programları ile diğer ön lisans programları arasında, lisans programları ile diğer lisans programları veya ön lisans programları arasında eş zamanlı olarak ders alıp iki ayrı diploma alınabilmesini sağlayan programı,

g) Ders kredisi: Bir yarıyıl (dönem) devam eden dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamını,

ğ) Diploma eki: Uluslararası saydamlığı pekiştirmeyi hedefleyen ve elde edilmiş yetkinlik ve beceriler ile bunların ifade edildiği diploma, derece, sertifika gibi belgelerin akademik ve mesleki olarak tanınmasını sağlamaya yönelik ve yükseköğretim diplomasına ek olarak verilen belgeyi,

h) DNO: Dönem not ortalamasını,

ı) GNO: Genel not ortalamasını,

i) Ekle/bırak haftası: Öğrencilerin seçmiş oldukları derslere ders ekleyebileceği ve/veya seçmiş oldukları dersleri silebilecekleri dönem aralığını,

j) Mutlak değerlendirme sistemi (MDS): Öğrencinin bir dersteki başarısının, aynı derse kayıtlı diğer öğrencilerin başarı düzeylerinden bağımsız olarak değerlendirilmesini,

k) Not durum belgesi (Transkript): Öğrencilerin öğrenimleri boyunca almış oldukları dersleri ve bu derslerden aldıkları notları ve kredileri gösteren belgeyi,

l) Ön koşullu ders: Bir dersten önce alınarak başarılı olunması gereken dersi,

m) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

n) Rektör: Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörünü,

o) Seçmeli ders: Öğrencinin zorunlu dersler dışında, alan içinden veya alan dışından seçerek aldığı dersi,

ö) Senato: Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Senatosunu,

p) Staj: Öğrencinin eğitim-öğretim dönemi veya yaz tatili sırasında değişik kurum ve kuruluşlarda yaptığı, edinilen bilgi, beceri ve yetkinlikleri pekiştirmeye yönelik dersi,

r) Uzaktan öğretim: Öğretim etkinliklerinin bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı eş ya da farklı zamanlı olarak yürütüldüğü, öğretim elemanları ile öğrencilerin uzaktan etkileşimine dayalı öğretim yöntemini,

s) Üniversite: Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesini,

ş) Üniversite Yönetim Kurulu: Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

t) Yan dal programı: Bir diploma programına kayıtlı öğrencilerin öngörülen koşulları taşıması kaydı ile Üniversite içinde başka bir programda belirlenen dersleri tamamlamak suretiyle diploma yerine geçmeyen bir belge (yan dal sertifikası) alabilmelerini sağlayan programı,

u) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ü) Zorunlu ders: Bir programda öngörülen ve öğrencinin alması gerekli olan dersleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Eğitim-öğretim dili ve hazırlık sınıfı

MADDE 5- (1) Birimlerde dersler; ilgili kurulların önerisi, Senatonun olumlu kararı ve YÖK’ün onayı alınarak ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Türkçe ve/veya kısmen ya da tamamen yabancı dilde yapılır.

(2) Kayıtları yapılan yabancı uyruklu öğrencilerin, Türkçe bilgi düzeyleri için uyulacak esaslar Senato tarafından belirlenen hükümlere göre yürütülür.

(3) Üniversiteye yerleştirilen öğrencilerin yabancı dil bilgilerinin yeterliliği 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanan ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre ölçülür.

Öğretim süresi

MADDE 6- (1) Program süresi, azami eğitim-öğretim süresi, ek eğitim-öğretim süresi, yabancı dil hazırlık programında geçirilen süre; kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişiklerinin kesilmesi ve öğretim süresine ilişkin hususlarda 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

(2) İlgili yönetim kurulunca öğrencinin izinli sayıldığı veya kayıt dondurduğu yarıyıllar, program süresine, azami ve ek eğitim-öğretim süresine dâhil edilmez.

(3) Değişim programları kapsamında yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarında geçirilen yarıyıllar program süresine, azami ve ek eğitim-öğretim süresine dâhil edilir.

Eğitim-öğretim dönemleri

MADDE 7- (1) Bir eğitim-öğretim yılı, yarıyıl sonu sınav süreleri hariç olmak üzere, her biri en az 14 haftalık iki yarıyıldan oluşur. Zorunlu hallerde sınavlar ve dersler, cumartesi ve pazar günleri de yapılabilir. Senato gerekli gördüğü durumlarda yarıyıl sürelerini uzatabilir.

(2) Akademik takvimde yaz okulu programlarına yer verilebilir. Yaz öğretimi Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

(3) Eğitim-öğretim, ilgili birimlerin önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenen akademik takvime göre uygulanır. Birimler, bir eğitim-öğretim yılında; kayıt yenileme, öğretim, sınavlar, yarıyıl tatili ve yaz dönemlerini kapsayan bir sonraki eğitim-öğretim yılına ait akademik takvimlerini Rektörlüğe sunarlar. Akademik takvim her yıl Senatonun onayıyla yürürlüğe girer.

Uluslararası ortak ön lisans ve lisans programları

MADDE 8- (1) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ve diğer kuruluşlarla iş birliği tesis ederek ön lisans ve lisans programları da dâhil olmak üzere uluslararası ortak eğitim ve öğretim programları yürütülebilir.

(2) Uluslararası ortak programların işleyişine ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından düzenlenir.

Yatay geçiş

MADDE 9- (1) Üniversite ile diğer yükseköğretim kurumlarının ön lisans ve lisans düzeyindeki programları arasındaki yatay geçişlere ilişkin esaslar, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde Senato tarafından belirlenir.

Dikey geçiş

MADDE 10- (1) Meslek yüksekokulu mezunlarının lisans programlarına kabulü, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve ilgili mevzuata göre yapılır.

Çift anadal ve yan dal programları

MADDE 11- (1) Çift anadal ve yan dal programları ile ilgili hususlar, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Senato tarafından belirlenir.

Değişim programları

MADDE 12- (1) Karşılıklı anlaşmalar çerçevesinde yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumları ve Üniversite arasında değişim programları düzenlenebilir. Bu programlara ilişkin esaslar ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Senato tarafından belirlenir.

Özel öğrenciler

MADDE 13- (1) Özel öğrenciler, Üniversitede herhangi bir programa kayıtlı olmayan, sınırlı sayıda derse kaydolarak bu derslerin gereklerini yerine getirmeleri beklenen öğrencilerdir.

(2) Özel öğrencilere, diploma veya unvan verilmez sadece aldıkları dersleri ve notları gösteren bir belge verilir.

(3) Özel öğrenciliğe ilişkin esaslar ilgili mevzuat hükümleri ve YÖK kararları çerçevesinde Senato tarafından belirlenir.

Stajlar

MADDE 14- (1) Stajlar, öğrencinin tercih edeceği ilgili kamu kurumları/kuruluşları ile özel kuruluşlarda Senato tarafından kabul edilecek olan birim staj yönergeleri çerçevesinde yapılır.

(2) Stajların hangi programlarda uygulanacağı, ilgili birim yönetim kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından karara bağlanır.

Bitirme ödevi/tezi hazırlama

MADDE 15- (1) Ön lisans ve lisans programı öğrencilerine bitirme ödevi/tezi yaptırılıp yaptırılmayacağına ilgili birim yönetim kurulları karar verir ve bununla ilgili uygulama esasları Senato tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar

Yeni kayıt

MADDE 16- (1) Üniversiteye bağlı birimlere kayıt için aşağıdaki koşullar aranır:

a) ÖSYM tarafından yapılan sınavlar veya yabancı öğrencilerin Senato tarafından belirlenen esaslar kapsamında yerleştirilmeleri sonucunda, ilgili öğretim yılında Üniversitenin birimlerine kayıt hakkı kazanmış olmak.

b) Yatay ve dikey geçiş için öngörülen koşullara sahip olmak.

c) Varsa katkı payı veya öğrenim ücretine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmek.

ç) Uluslararası öğrenciler için öğrenim vizesi yükümlülüklerini yerine getirmek.

(2) Üniversiteye kesin kayıt hakkı kazanan adaylar ÖSYM ve Senato tarafından belirlenecek esaslara göre, ilan edilen tarihlerde başvurularını e-Devlet üzerinden veya Üniversiteye şahsen başvurmak suretiyle yaparlar ve kesin kayıt işlemlerini gerçekleştirirler. Ancak belgelenmiş bir mazereti olanların kayıtları noter onaylı vekâletname verilen kişilerce yaptırılabilir. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Eksik belge ile kayıt yapılmaz.

(3) Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle Üniversiteye kayıt hakkı kazanmış olanların belirlenmesi durumunda kayıtları yapılmaz, kayıt yaptırmış olanların ise bulundukları yarıyıla bakılmaksızın kayıtları iptal edilerek, kendilerine verilmiş olan diploma dâhil tüm belgeler geçersiz sayılır. Bu durumda olanlar öğrencilik statüsü kazanmamış sayılır ve öğrencilikle ilgili hiçbir haktan yararlanamazlar.

(4) Kayıt işlemlerini süresi içinde yaptırmayan adaylar, Üniversite öğrencisi olma hakkından vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemezler.

(5) Kayıt işlemlerini tamamlayan öğrencilere öğrenci kimlik belgesi düzenlenir.

Akademik danışmanlık

MADDE 17- (1) Üniversiteye kaydolan her öğrenci için ilgili birimin öğretim üyeleri veya öğretim elemanları arasından bir akademik danışman atanır.

(2) Akademik danışmanın görevleri şunlardır:

a) Öğrenciye öğrenimi boyunca eğitim-öğretimlerini ilgili mevzuat çerçevesinde planlayabilmesi konusunda yardımcı olmak.

b) Kayıtların yapılması veya yenilenmesi sırasında öğrencinin alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin belirlenmesini, derslere öğretim programları nedeniyle uygulanacak intibaklar konusunda öğrencinin yönlendirilmesini ve öğrencinin mezuniyeti için gerekli dersleri eksiksiz almasını sağlamak.

c) Öğrencinin alacağı dersleri akademik başarı durumuna göre öğrenci ile birlikte değerlendirdikten sonra yarıyıl/yıl için kayıt onayını vermek.

ç) Üniversite yaşamına uyum, mesleki gelişim ve kariyer konularında öğrenciyi bilgilendirmek ve yönlendirmek.

(3) Danışmanların görev ve sorumluluklarına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Uyum programı

MADDE 18- (1) Uyum programı, Üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin, Üniversitenin akademik ve sosyal ortamıyla tanışması için düzenlenen etkinlikleri içerir. Bu etkinliklerle öğrencilerin; üniversite yaşamına uyum sağlamaları, Üniversitenin akademik ve sosyal olanaklarını tanımaları amaçlanır.

(2) Uyum programı, akademik ve ilgili idari birimler tarafından hazırlanır ve kayıt haftasından önce ilan edilir.

Kayıt yenileme

MADDE 19- (1) Öğrenciler, Senato tarafından kabul edilen akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme tarihlerinde elektronik ortamda ders kayıtlarını yaparak kayıtlarını yenileyebilirler.

(2) Öğrenci, akademik danışmanının onayını alarak ilgili dönemin ekle/bırak haftası içinde ders değiştirebilir; ders bırakabilir veya yeni derse/derslere kayıt olabilir.

(3) Kayıt yenilenmeyen yarıyıllar, öğrenim süresine dâhil edilir ve kaydını yenilemeyen öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(4) Katkı payı/öğrenim ücretini yatırmış fakat kaydını yenilemeyen öğrencilerin, o yarıyıl için ders kaydı yapılmamış sayılır ve bu kişiler öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Öğrencilik haklarından yararlanamayan öğrencinin yatırmış olduğu katkı payı/öğrenim ücreti öğrencinin talebi halinde iade edilir.

(5) Ders kayıt işlemleri danışman onayı ile kesinleşir. Danışmanı olmayıp akademik takvimde belirtilen sürelerde kaydı onaylanmayan öğrencilerin ders kaydı bölüm başkanları tarafından kesinleştirilir.

(6) Akademik takvimde belirtilen sürede kayıt yenilemeyen öğrencilerden kaydını yenilemek isteyenler, mazeret gerekçelerini belirten belgeleri ve dilekçe ile en geç ders ekle/bırak haftasının başladığı tarihten önce bağlı bulundukları birime başvururlar.

(7) Mazeretleri bağlı bulunduğu birim tarafından kabul edilen öğrenciler, ders kayıtlarını ekle/bırak haftasında yapabilirler.

Öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti

MADDE 20- (1) 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca belirlenen öğrenci katkı payları/öğrenim ücretleri, ilgili dönem başlarında akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme tarihlerinde ödenir. Süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyenler ve mazeretleri, birim yönetim kurullarınca kabul edilmeyenler o dönem için kayıt yenileme işlemi yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Dersler ve kredi değerleri

MADDE 21- (1) Ön lisans ve lisans programlarındaki dersler, zorunlu ve seçmeli dersler olmak üzere iki gruba ayrılır:

a) Zorunlu dersler: Müfredatta tanımlanmış ve alınması gereken derslerdir.

b) Seçmeli dersler: Sayısı, türü ve ders grupları müfredatta tanımlanan ve seçimi öğrenciler tarafından yapılan derslerdir.

(2) Derslerin adı, kodu, içeriği, kredi değeri, kategorisi, ön koşulları ve benzeri özelliklerde yapılacak değişiklikler, ilgili bölümün önerisi üzerine bölümün bağlı olduğu birim kurulu tarafından karara bağlanır.

(3) Uzaktan öğretim yoluyla alınan derslere ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

(4) Bir dersin alınabilmesi için ön koşul dersleri belirlenebilir. Ön koşul dersi; bir dersten önce alınarak başarılı olunması gereken derstir.

(5) Ön koşul olarak belirlenen dersten muaf olunması durumunda ilgili dersin ön koşulu sağlanmış sayılır.

(6) Seçmeli ders, öğrencinin zorunlu dersler dışında, bölüm içinden veya bölüm dışından seçerek aldığı derslerdir. Seçmeli derslerin en fazla %30’u bölüm dışından alınabilir.

(7) Bir dersin kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ile laboratuvar, uygulama, atölye, stüdyo, staj ve benzeri çalışmaların haftalık saatleri de dikkate alınarak oluşturulan AKTS kredisidir.

Ders yükü

MADDE 22- (1) Öğrencinin, bir yarıyıldaki ders yükü 30 AKTS kredi, bir yıldaki ders yükü ise 60 AKTS kredidir.

(2) Birinci ve ikinci yarıyıl/birinci sınıf öğrencileri, kayıtlı oldukları programın bütün derslerini almakla yükümlüdürler.

(3) Öğrenciler üçüncü yarıyıldan/ikinci sınıftan itibaren birinci fıkrada belirtilen bir yarıyıldaki ders yüküne ilave olarak GNO’ya göre danışmanının onayı ile ders alabilirler. Buna ilişkin esaslar aşağıda belirtildiği şekildedir:

a) GNO’su 1,99 ve daha az olan öğrencinin bir yarıyılda ders yükü en fazla 30 AKTS kredisi olabilir.

b) GNO’su 2,00-2,99 arasında olan öğrenci bir yarıyılda ders yüküne ilave olarak en fazla 40 AKTS kredilik ders alabilir.

c) GNO’su 3,00 ve üzerinde olan öğrenci bir yarıyılda ders yüküne ilave olarak en fazla 45 AKTS kredilik ders alabilir.

(4) Bu kredilere, diğer yükseköğretim kurumlarından alınan dersin/derslerin kredileri dâhildir.

(5) Öğrenciler alt yarıyıldan/yıldan başarısız oldukları, almaları gereken veya alamadıkları dersi/dersleri öncelikle almakla yükümlüdürler.

(6) Öğrenciler, daha önce alıp başarısız oldukları zorunlu bir ders, programlarından çıkarıldığında, yerine ilgili kurullar tarafından uygun görülen kredi ve AKTS bakımından eşdeğer bir dersi almak zorundadır.

(7) Öğrenciler, kayıtlı oldukları programın özelliklerine göre başarısız oldukları bir seçmeli dersin yerine yeni bir seçmeli ders alabilirler.

(8) Mezuniyet aşamasına gelmiş ve tek dersi kalan ancak bir dönemde en fazla 45 AKTS kredi alabilme koşulu sebebi ile ders alamayan öğrenciler, bulundukları yarıyıl için istemeleri halinde ilgili birimin yönetim kurulu kararıyla ilave olarak tek dersi alabilirler.

(9) Öğrenciler, mezun olabilmek için ilgili kurullar tarafından belirlenmiş eğitim-öğretim programındaki zorunlu ve seçmeli dersleri başarmak zorundadırlar.

(10) Yaz okulunda alınabilecek azami ders yüküne ilişkin uygulama esasları yaz okuluna ilişkin Senato tarafından kabul edilen yönergede belirlenir.

İntibak ve ders sayımı

MADDE 23- (1) Öğrencilerin, Üniversitenin ilgili birimlerinden veya bir yükseköğretim kurumundan aldıkları derslerin kayıtlı oldukları programa sayım işlemlerine ilişkin esasları, ilgili mevzuat hükümleri ve YÖK kararları çerçevesinde Senato tarafından belirlenir.

(2) İlgili komisyonlar öğrencinin daha önceki dönemlerde aldığı dersler ile yatay geçiş yaptığı programın derslerini dikkate alarak, Senatonun belirlediği esaslara göre öğrencinin hangi yarıyıla veya sınıfa intibak ettirileceğini tespit eder; varsa öğrencinin alması gereken ilave derslerden oluşan bir intibak programı ile muaf tutulması gereken dersleri belirler.

Program dışı dersler

MADDE 24- (1) Program dışı dersler, öğrencinin kayıtlı olduğu ön lisans/lisans veya çift ana dal/yan dal programlarının müfredatında yer almayan ancak öğrenci tarafından fazladan alınan derslerdir. Bu dersler, danışman onayı ile genel not ortalamasına dahil olacak ya da olmayacak şekilde alınabilir.

(2) Ortalamaya dahil olacak şekilde alınan program dışı dersler bu Yönetmelik hükümlerine tabidir.

(3) Ortalamaya dahil olmayacak derslerde aşağıdaki hususlar uygulanır:

a) Bu dersler, öğrencinin ilgili yarıyıldaki ders yüküne sayılır.

b) Bir yarıyılda bu statüde en fazla 2 (iki) ders alınabilir.

c) Bu derslerin statüsü, ilgili yarıyıla ait kayıt süreci bittikten sonra değiştirilemez.

ç) Bu dersler, alındıkları yarıyılda öğrencinin kayıtlı olduğu programa ya da programlara saydırılamaz.

d) Bu statüde alınan dersler, aynı statüde ancak bir kez tekrarlanabilir.

e) Bu statüde alınan dersler, harf notu ile birlikte not durum belgesinde gösterilir.

Dersten çekilme

MADDE 25- (1) Öğrenciler kayıtlı oldukları derslerden aşağıda belirtilen kurallara göre çekilebilirler:

a) Dersten çekilme işlemi, akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılabilir.

b) Dersten çekilme için danışmanın onayı gerekir.

c) Bir yarıyıl içinde en çok bir dersten çekilme işlemi yapılabilir.

ç) Öğrenim boyunca en çok dört dersten çekilme işlemi yapılabilir.

d) Müfredatın ilk iki yarıyılındaki derslerden çekilme işlemi yapılamaz.

e) Daha önce çekilme işlemi yapılan ve öğrenci tarafından tekrar kaydolunan derslerden çekilme işlemi yapılamaz.

f) Bir yarıyılda asgari ders yükü veya altında ders alan öğrencilere dersten çekilme izni verilmez.

g) Öğrencinin çekildiği dersler, not ortalaması hesabına katılmaz.

Kayıt dondurma

MADDE 26- (1) Kayıt dondurmak için yapılacak başvurular eğitim-öğretim yarıyılı başlamadan önce yapılır. Öğrencinin kayıt dondurma isteği bir yarıyıldan az olamaz. Sağlıkla ilgili nedenler hariç belgelendirmek şartıyla, Senato tarafından belirlenecek olan “Haklı ve Geçerli Sebepler” çerçevesinde ilgili birimin yönetim kurulu kararıyla eğitim-öğretim süresince en çok iki yarıyıl süre ile kayıt dondurulabilir.

(2) Sağlık sorunları nedeniyle kayıt dondurmada süre aranmaz.

(3) Öğrencinin tutuklu veya yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almasını gerektirmeyen mahkûmiyet halinin olması ve müracaat etmesi hâlinde ilgili yönetim kurulunun kararı ile bu durumun sona ereceği tarihe kadar kaydı dondurulur.

(4) Öğrenci, kayıt dondurduğu yarıyılda öğrenimine devam edemez ve sınavlara giremez. Kayıt donduran öğrencinin kayıt dondurduğu yarıyıllar, program süresine ve azami öğrenim süresine dahil değildir.

(5) Ders kayıt işlemini yaptıktan sonra kayıt donduran öğrencinin varsa yatırmış olduğu öğrenim ücreti veya katkı payı iade edilmez.

İzin

MADDE 27- (1) Öğrenciye eğitim-öğretimine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, araştırma gibi imkânların olması halinde, birim yönetim kurulunun kararı ile izin verilebilir. İzinli olduğu süre normal öğrenim süresinden sayılmaz.

(2) Kültürel ve sportif faaliyetlere Üniversite adına katılacaklar ile 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanununun 29 uncu maddesi gereğince yurt içi ve yurt dışındaki müsabakalara ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmaları Rektörlük tarafından uygun görülerek görevlendirilen öğrenciler, görevlendirilme süresi içerisinde giremedikleri ders veya sınavlar için izinli ve mazeretli sayılır.

(3) Fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu adına bilimsel, kültürel, sportif ve benzeri faaliyetlere katılan öğrencilerin izinli ve mazeretli sayılmalarına ilgili yönetim kurulu karar verir.

İlişik kesme

MADDE 28- (1) Azami öğrenim süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak dört yıl üst üste kayıt yenilenmemesi ve katkı payı/öğrenim ücretinin ödenmemesi durumunda Üniversite Yönetim Kurulunun kararı ve YÖK’ün onayıyla öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(2) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Öğrencilerin kendi istekleri ile kayıtlarını sildirmiş olmaları durumunda Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir.

(5) Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle kayıt yaptıran ve/veya eksik belgeleri olduğu halde bu belgeleri zamanında teslim etmeyen kayıtlı öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Derslere Devam, Sınavlar, Değerlendirme ve Mezuniyet

Derslere devam zorunluluğu

MADDE 29- (1) Öğrencilerin teorik derslere en az %70, uygulamalara en az %80 oranında devamları zorunludur. Teorik ve uygulamalı kısımları olan derslerde; herhangi bir kısımdan devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenci, o dersten devamsız sayılır. Uygulamalı derslerin ve derslerin uygulamalı kısımlarının devam esasları, ilgili birim yönetim kurulu tarafından ayrıca belirlenebilir. Ancak birim yönetim kurulu tarafından Üniversiteyi veya ülkeyi temsilen görevlendirilen öğrenci, Rektörlük onayından sonra belirtilen süreler içinde izinli sayılır. Bu tarihlerde öğrenci devam edemediği derslerden devamlı sayılır.

(2) Bir dersten devam koşulunu sağlamayan öğrenci, o dersin dönem sonu sınavına giremez.

(3) Dersin tekrar alınması halinde dersin tüm koşullarının yerine getirilmesi gerekir.

Sınavlara ilişkin genel esaslar

MADDE 30- (1) Sınavlar; ara sınav, final sınavı, tek ders sınavı, mazeret sınavı, muafiyet sınavı, mezuniyete tek ders sınavı ve azami öğrenim süresi sonundaki ek sınavlardır.

(2) Sınavlar yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı olarak yapılabilir.

(3) Sınavların türleri, dersi veren öğretim elemanı tarafından belirlenir.

(4) Öğrencilerin derse devam durumlarının ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına katılmaya ve yarıyıl harf notuna katkısı; sorumlu oldukları ara sınav, ödev, küçük sınav, uygulama ve benzeri çalışmalar ile bunların yarıyıl harf notuna katkısı ve varsa yarıyıl sonu sınavına katılma koşulları, dersi veren öğretim elemanı tarafından belirlenir, ilgili bölüm kurulunda görüşüldükten sonra, öğretim elemanı tarafından yarıyıl başında öğrencilere duyurulur.

(5) Sınavların yapılacağı yer ve tarihler birimlerce belirlenir ve ilan edilir.

(6) Öğrenciler sınava ilan edilen gün, saat ve yerde girmek, öğrenci kimlik belgeleri ile istenecek diğer belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Öğrencilerin bir dersin sınavına girebilmesi için dersin devam koşulunu yerine getirmesi ve o derse kayıt yaptırmış olmaları gerekir. Öğrencilerin kayıt yaptırmadığı bir dersin sınavına veya girme hakkını kazanmadığı bir sınava girmesi durumunda aldığı not ilan edilmiş olsa da iptal edilir.

(7) Gerekli durumlarda ilgili yönetim kurulu kararı ile ulusal ve dini bayramlar dışındaki, cumartesi ve pazar günleri de sınav yapılabilir.

(8) Sınavlarda kopya çekenler, kopya girişiminde bulunanlar veya kopyaya yardım edenler ile sınav kâğıtlarının incelenmesi sırasında kopya çektiği ya da yardım ettiği belirlenen öğrenciler o sınavlardan sıfır almış sayılır ve haklarında 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.

(9) Sınav tarihleri, ilgili birim yönetim kurulu tarafından belirlenir ve sınavlardan en az 15 gün önce öğrencilere ilan edilir.

Ara sınavlar

MADDE 31- (1) Ara sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:

a) Her ders için her yarıyılda en az bir ara sınav yapılması koşuluyla, ara sınavların sayısı dersi veren öğretim elemanı tarafından belirlenir.

b) Ödev, proje, küçük sınavlar, gezi ve gözlem çalışmaları, laboratuvarda yapılan deneysel çalışmalar ile benzeri çalışmalar gibi eğitim-öğretim etkinlikleri de değerlendirme ölçütü olarak kullanılabilir.

c) Ara sınav sonuçları yarıyıl sonu sınavları yapılmadan en geç on beş (15) gün önce ilan edilir.

ç) Not çizelgeleri dışındaki onaylı sınav belgeleri birimlerin öğrenci işleri bürosuna teslim edilir ve öğrenci işleri bürosunca en az iki yıl saklanır.

Final sınavları

MADDE 32- (1) Bir dersin final sınavı, o dersin tamamlandığı süre sonunda ilgili birim tarafından ilan edilen yer ve zamanda yapılır.

(2) Derslerin final sınavına girebilmek için öğrencinin, teorik ve uygulamalı derslere devam zorunluluğunu yerine getirmesi zorunludur.

(3) Bir dersin teorik ve uygulamalı kısımlarının ayrı sınavlar halinde yapılarak değerlendirilmesine ilgili birim kurulu karar verir. Ancak dersin başarı notunun hesaplanmasında her iki sınav birlikte göz önünde bulundurulur.

(4) Final sınavlarına ilişkin not çizelgeleri ile sınav belgeleri, akademik takvimde belirtilen yarıyıl/yılsonu not giriş tarih aralığında olmak üzere, birimlerin öğrenci işleri bürosuna teslim edilir. Not çizelgeleri dışındaki onaylı sınav belgeleri öğrenci işleri bürosunca en az iki yıl saklanır.

Mazeret sınavı

MADDE 33- (1) Haklı ve geçerli nedenlerle ara sınav veya final sınavına giremeyen öğrencilere, sınavları takip eden 7 gün içinde başvurup mazeretleri ilgili yönetim kurullarınca kabul edilenlere mazeret sınavı hakkı verilir. Mazeret sınavının tarihi ve nasıl yapılacağı ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenir.

(2) Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez.

(3) Mazeretli oldukları süre içinde yapılan sınavlara giren öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır.

(4) Sınavları aynı gün ve aynı saatte olan öğrencilere, giremedikleri sınavlar için mazeret sınavı hakkı tanınır. Bu durumdaki öğrencilerin de ilgili birime sınav programı ilan edildikten sonra üç işgünü içinde dilekçe ile başvurmaları zorunludur.

Mezuniyete tek ders sınavı

MADDE 34- (1) Mezuniyet aşamasına gelmiş ve tek dersten başarısız olan veya mezun olabilmek için alması gereken tüm derslerini tamamladığı halde GNO’su 2.00’ın altında kalan ve gireceği tek dersin sınavıyla GNO’sunu 2.00 üstüne çıkarabileceği ilgili birim yönetim kurulu kararıyla tespit edilen öğrencilere, her yarıyılın sonunda derslerin açıldığı döneme bakılmaksızın, derslere kaydını yaptırmak ve daha önce derslerin devam koşulunu yerine getirmek şartıyla tek ders sınav hakkı verilir.

(2) Proje, laboratuvar, bitirme çalışması ve staj derslerinde tek ders sınav hakkı kullanılmaz.

(3) Yaz okulu sonunda veya yaz döneminde staj/stajlarını başarıyla tamamlayan mezuniyetine tek dersi kalan öğrencilere de tek ders sınav hakkı verilir. Bu sınavın değerlendirilmesinde ara sınav notu hesaba katılmaz.

(4) Öğrenciye daha önce almadığı veya devamsızlıktan kaldığı dersler için tek ders sınav hakkı verilmez.

(5) Tek ders sınav hakkını kullanmak isteyen öğrenciler, final sınavlarından sonra ilgili birim tarafından ilan edilen tarihlerde dilekçe ile öğrenci işleri bürosuna başvurarak bu haktan yararlanırlar.

(6) İşyeri stajı veya bitirme ödevi/tezinin sonuçlanmaması, tek ders sınav hakkına engel teşkil etmez.

(7) Tek ders sınavında başarı harf notunun en az (CC) olması gerekmektedir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 35- (1) Öğrenciler tüm değerlendirmelere ve harf notlarına itiraz edebilirler. Öğrenciler itirazlarını, notların öğretim elemanı tarafından ilan edildiği tarihten itibaren 5 iş günü içinde ilgili birime yazılı olarak yapabilir. İtiraz ilgili öğretim elemanının görüşü alınarak, birim tarafından oluşturulacak üç kişilik komisyon tarafından incelenir. Sonuç, birim kurulu kararının ardından ilgili yönetim kurulunca karara bağlanır. İtirazın incelenmesi ve değerlendirilmesi, itirazın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde sonuçlandırılır ve öğrenciye bilgi verilir.

Başarı değerlendirme ve notlar

MADDE 36- (1) Ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, mazeret sınavı ve mezuniyete tek ders sınavı sonuçları 100 tam puan üzerinden hesaplanır ve not dönüşüm tablosuna göre değerlendirilir.

(2) Başarı notu değerlendirilmesi, öğrencinin yarıyıl içi çalışmalarında gösterdiği başarı düzeyi, ilgili derse ait ara sınav ve yarıyıl sonu sınavından aldığı notlar ile birlikte değerlendirilerek mutlak değerlendirme sistemine veya bağıl değerlendirme sistemine göre yapılır. Bu değerlendirmede yıl içi ve yıl sonu faaliyetlerinin genel başarı notu üzerine etkisi, dersi veren öğretim elemanı tarafından belirlenir ve her yarıyılın ilk on beş günü içerisinde ilan edilir. Yarıyıl sonu sınavına mazeretsiz olarak girmeyen öğrencilere FF notu verilir. Öğretim elemanı tarafından, öğrencilere aldıkları her ders için aşağıdaki harf notlarından biri yarıyıl sonu ders başarı notu olarak verilir.

(3) Bu değerlendirmeler sonucunda verilen notlar ve anlamları aşağıda belirtilmiştir:

 

        Harfli Başarı No                        Başarı Katsayısı                         Başarı Derecesi

            Başarı Notu                                     Katsayı                                          Puanı

                   AA                                              4.00                                           90-100

                   BA                                              3.50                                            80-89

                   BB                                              3.00                                            70-79

                   CB                                              2.50                                            65-69

                   CC                                              2.00                                            60-64

                   DC                                              1.50                                            55-59

                   DD                                              1.00                                            50-54

                   FD                                              0.50                                            40-49

                   FF                                              0.00                                             39-0

                  MU                                            Muaf                                               

                   DZ                                              0.00                                               0

                   GR                                              0.00                                               0

                    G                                              Geçti                                               

                    K                                               Kaldı                                               

(4) Bir dersten CC ve üzeri not almış olan bir öğrenci, o dersi başarmış sayılır. Bir dersten DD veya DC notu alan bir öğrenci, en az 2,00 GNO’yu sağlamış olmak koşuluyla o dersi başarmış sayılır.

(5) Kredisiz derslerin ve stajların değerlendirilmesi, devamsızlık ve mazeretli durumlarda öğrenciye verilecek notlara ilişkin açıklamalar aşağıda belirtilmiştir:

a) G notu: Kredisiz derslerden geçen veya staj çalışmasını başarıyla tamamlayan öğrencilere verilir.

b) K notu: Kredisiz derslerde veya staj çalışmasında başarısız olan öğrencilere verilir.

c) DZ notu: Derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere verilir.

ç) MU notu: Öğrencilerin daha önce öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunda aldığı ve bölüm başkanlığının önerisi ile birim yönetim kurulunca denkliği tanınan, ancak harf notu karşılığı olmayan dersler için MU notu verilir.

d) G ve K notu, not ortalaması hesabında dikkate alınmaz.

e) DZ notu, not ortalaması hesabında FF notu gibi işlem görür.

f) Mazeretsiz olarak girmediği bir ara sınav için öğrenciye 0 (sıfır) notu, yarıyıl ve yıl sonu sınavı için ise FF notu verilir.

Ders başarı notu

MADDE 37- (1) Öğrencilere aldıkları derslerde gösterdikleri başarı için harf notu verilir ve bu notlar ders başarı notu olarak adlandırılır.

(2) Ders başarı notu, ara sınav, eğitim-öğretim etkinlikleri ile final sınav puanlarının birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir ve bu sonuç öğrencinin akademik başarı durumunu gösterir.

Akademik başarı ve not ortalamaları

MADDE 38- (1) Öğrencinin başarı durumu; her dönem sonunda DNO ve GNO ile belirlenir. Not ortalaması; not ortalamasına katılan her dersin AKTS kredi değeriyle o dersten alınan notun katsayısı çarpılarak bulunan değerlerin toplamının, bu derslerin toplam AKTS kredi değerine bölünmesiyle bulunur. Bu işlem, bir dönemde harf notu oluşan dersler için yapılırsa DNO; o zamana kadar harf notu oluşmuş tüm dersler için yapılırsa GNO elde edilir.

(2) Hesaplamalarda elde edilen ortalamalar, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlanarak ifade edilir. Yuvarlama işleminde üçüncü hane 5'ten küçükse ikinci hane değişmez, 5 veya 5'ten büyükse ikinci hanenin değeri bir artırılır.

(3) Herhangi bir yükseköğretim kurumuna devam ederken bölüm/program değiştiren öğrencinin GNO’su; önceki bölümünde/programında aldığı ve intibakı yapılan derslerin harf notları ile devam etmekte olduğu bölümde/programda harf notu oluşan tüm dersleri dikkate alınarak hesaplanır.

(4) GNO hesaplanırken tekrar edilen zorunlu veya seçmeli dersin en son notu ve kredisi; seçmeli dersin yerine başka bir dersin alınması durumunda ise en son alınan dersin notu ve kredisi esas alınır.

(5) Öğrencinin başarılı sayılması için her dönemin sonunda GNO’sunun en az 2,00 olması gerekir. Yaz okulundan ders alınması durumunda GNO, derslerin yaz okulunda oluşan harf notları da dikkate alınarak hesaplanır.

(6) Zorunlu derslerden FF, FD veya DZ harf notu olan öğrenci bu dersleri, ders planında gösterilen döneminde, yarıyılı en küçük olandan başlayarak tekrar almak zorundadır. Seçmeli bir dersten FF, FD veya DZ harf notlarından birini alan öğrenci, bu dersi tekrarlar veya danışmanının onayıyla bu ders yerine başka bir seçmeli ders alabilir.

(7) Güz veya bahar dönemi sonunda 2,00 GNO’yu sağlayamayan öğrenciye akademik yetersizlik uyarısı yapılır. Akademik yetersizlik uyarısı alan öğrenci, yaz okulunda veya takip eden dönemde GNO’sunu 2,00’ye yükseltirse akademik yetersizlik uyarısı kalkar. Ancak bu durumdaki öğrenci FF, FD ve DZ harf notu olan derslerini ders planında gösterilen güz ve bahar dönemlerinde tekrar almak zorundadır. Öğrenci bu dersleri kendi dönemi dışında açılması durumunda isterse alabilir. Akademik yetersizlik uyarısı alan ve GNO’sunu takip eden dönemde de 2,00’ye yükseltemeyen öğrenci ise bir sonraki dönemde FF, FD ve DZ harf notu olan dersleriyle birlikte akademik yetersizlik uyarısı aldığı dönemden itibaren harf notu CC’nin altında olan dersleri de tekrar etmek zorundadır. Öğrencinin, tekrar ettiği dönem sonunda 2,00 GNO’yu sağlaması durumunda ders tekrarı sona erer.

(8) GNO’su en az 2,00 olan öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için DC, DD veya üstünde bir harf notu alması gerekir.

Onur ve yüksek onur belgesi

MADDE 39- (1) Kayıtlı olduğu programın gerektirdiği en az 30 AKTS kredilik ders yükünü alarak final sınavında bu dersleri başarıyla tamamlayan, DNO’su 3,50 veya üzeri olan ve programın öğrenim süresini aşmamış öğrenciler “Yüksek Onur Öğrencisi”, DNO’su 3,00 ile 3,49 arasında olanlar ise “Onur Öğrencisi” olmaya hak kazanır. Ancak disiplin cezası alan öğrenci; belirtilen not ortalamasını sağlasa bile “Yüksek Onur Öğrencisi” veya “Onur Öğrencisi” olamaz.

(2) Kayıtlı olduğu programın gerektirdiği tüm ders yükünü alarak final sınavında bu dersleri başarıyla tamamlayan, GNO’su 3,50 ve üzeri olan öğrenci “Yüksek Onur Öğrencisi”, GNO’su 3,00 ile 3,49 arasında olan öğrenci “Onur Öğrencisi” olarak mezun olur. Ancak disiplin cezası alan öğrenci belirtilen GNO’yu sağlasa bile “Yüksek Onur Öğrencisi” veya “Onur Öğrencisi” olarak mezun olamaz.

Mezuniyet koşulları ve tarihi

MADDE 40- (1) Ön lisans ve lisans programından mezun olunabilmesi için aşağıdaki koşulların sağlanması gerekir:

a) Alınan tüm dersler, başarılı olarak tamamlanmalıdır.

b) Lisans programları için en az 240 AKTS, ön lisans programları için en az 120 AKTS kredisi kazanılmış ve genel ağırlıklı not ortalaması (GNO) en az 2,00 olmalıdır.

(2) Tüm dersleri azami süresi içerisinde alan ancak başarısız olduğu dersler bulunduğu için mezuniyet koşullarını yerine getiremeyen öğrenciler için 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

(3) Programlardan mezuniyet tarihi aşağıdaki şekilde belirlenir:

a) Mezuniyet tarihi, akademik takvimde ilgili yarıyıl veya yaz okulu için belirtilen harf notlarının ilan tarihidir. Harf notları ilan edildikten sonra, maddi hata düzeltmesi ve G notunun tamamlanmasını takiben mezun olanlar için mezuniyet tarihi son harf notunun kesinleştiği tarihtir.

b) Mezuniyet hakkı kazanmadan, ön lisans diploması alarak Üniversiteden ayrılmak isteyen öğrenciler için mezuniyet tarihi, ön lisans diploması almaya hak kazanılan yarıyılın harf notlarının ilan tarihidir.

Diploma

MADDE 41- (1) Kayıtlı olduğu ön lisans programında en az 120 AKTS; 4 yıllık lisans programında en az 240 AKTS kredilik dersi başarıyla tamamlayan, başarısız dersi olmayan, GNO’su en az 2,00 olan ve diğer yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciye; kayıtlı olduğu programın diploması ile Not Durum Belgesi (Transkript) verilir.

(2) Mezuniyet dereceleri diplomaya yazılmaz.

(3) Lisans programına kayıtlı olan, ilk 4 yarıyıllık programı başarıyla tamamlayan, en az 2,00 GNO’yu sağlayan ve diğer yükümlülüklerini yerine getiren öğrencinin isteği üzerine kaydı silinerek kendisine ön lisans diploması verilir.

(4) Sertifika programları diploma programı değildir. Böyle bir programı başarıyla tamamlayan katılımcıya programa ilişkin sertifika verilir. Sertifika programları kapsamında alınan derslerin ders transferi yapılmaz.

Diploma eki

MADDE 42- (1) Kayıtlı oldukları programları başarıyla tamamlayarak diploma almaya hak kazanan öğrencilere diploma ile birlikte diploma eki verilir.

(2) Diploma eki, akademik ve mesleki yeterliklerin uluslararası düzeyde tanınmasına yardımcı olan ve diplomalara ek olarak verilen bir belgedir.

(3) Diploma eki, öğrencilerin öğrenimleri süresince almış olduğu bütün derslerin adları, AKTS kredileri ve standart diploma eki bilgilerini kapsar. Diploma eki, diploma yerine kullanılmaz.

Engelli öğrenciler

MADDE 43- (1) Engellilik durumu ve derecesi sağlık raporu ile kanıtlanmış olan Üniversiteye kayıtlı engelli öğrenciler, bu Yönetmeliğin ders almaya ilişkin hükümlerine uymakla yükümlüdürler; ancak engelleri nedeniyle herhangi bir dersin gerekliliklerini yerine getirmekte güçlük çekmeleri durumunda, danışmanlarının ve dersin öğretim elemanlarının onayıyla söz konusu güçlüklerin giderilmesine ilişkin değişiklikler, uyarlamalar ve düzenlemeler yapılarak öğrencilerin dersi almaları sağlanır. Öğrenciler dersin gerekliliklerini tüm uyarlamalara rağmen yerine getiremiyorlar ise varsa o derse eşdeğer olan bir başka ders alırlar.

(2) Üniversiteye kayıtlı engelli öğrenciler, bu Yönetmelikte belirtilen sınavlara girmek zorundadırlar. Ancak, öğrencilerin performanslarının en iyi şekilde değerlendirilebilmesi için öğrencilerin engelleri temel alınarak dersi veren öğretim elemanı onayı ile sınav yeri, süresi veya biçimi değiştirilip uygun hale getirilebilir. Sınavda kullanılacak özel alfabe, bilgisayar ve büyüteç gibi ek gereçler, okumaya ya da yazmaya yardımcı kişi veya araçlar sağlanır.

Disiplin

MADDE 44- (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 2547 sayılı Kanun ve Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 45- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 46- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 47- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü yürütür.