22 Ağustos 2022 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31931

YÖNETMELİK

Doğuş Üniversitesinden:

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 13/9/2020 tarihli ve 31243 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğuş Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Öğrenciler öncelikli olarak varsa önceki yarıyıllarda DZ/IA, F/K notu alınan (staj hariç) derslere, sonrasında hiç alınmayan derslere kayıtlanmalıdırlar.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 27- (1) Staj yapılması zorunlu olan programlarda stajlara ilişkin esaslar Senato tarafından kabul edilen ilgili yönergeye göre yürütülür.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin on birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Uzaktan eğitim yöntemine ilişkin uygulamalar, 26/4/2020 tarihli ve 31110 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğuş Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğine bağlı olarak Senato tarafından kabul edilen esaslara göre yürütülür.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 29- (1) Yarıyıl içi ara sınavlarının fakülte/yüksekokul/MYO yönetim kurullarınca kabul edilen belgeye dayalı olmak kaydıyla birinci ve ikinci derece akrabaların ölümü, iflas, tutukluluk, ameliyat, iki ve daha fazla gün süren sağlık raporu ile mücbir sebeplere mazeret sınav hakkı verilebilir. Değerlendirme sırasında öğrenciden ek belgeler istenebilir. Çift anadal ve yandal öğrencilerine sınav çakışması dolayısı ile çift anadal ve yandal dersleri için mazeret sınav hakkı verilir.

(2) Mazeret sınav hakkını kullanmak isteyen öğrencilerin, akademik takvimde ilan edilen tarihlerde başvuru dilekçelerini fakülte/yüksekokul/MYO sekreterliğine teslim etmeleri gerekir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Fakültede/yüksekokulda dört yıllık öğrenimlerini tamamlayamayan, ancak dördüncü yarıyıl sonuna kadar ders programlarında bulunan tüm zorunlu ve seçmeli dersler ile 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen dersleri bu Yönetmelik hükümlerine göre başarmış ve dördüncü yarıyıl sonu AGNO’su en az 2.00 olan öğrencilere, ilgili mevzuat hükümleri ve YÖK kararları çerçevesinde önlisans diploması verilir. Çift anadal programında kayıtlı olan ve çift anadal programından başarılı olamayan öğrencilerin anadal derslerinin 240 AKTS'sinin dışında ayrıca 120 AKTS sağlaması durumunda alan belirtmeyen önlisans diploması verilir.”

MADDE 6- Bu Yönetmelik 2022-2023 eğitim-öğretim yılından itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Yönetmelik hükümlerini Doğuş Üniversitesi Rektörü yürütür.