22 Ağustos 2022 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31931

YÖNETMELİK

Çağ Üniversitesinden:

ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 13/12/2010 tarihli ve 27784 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çağ Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Yabancı Diller Yüksekokulu: Çağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Çift anadal ve yandal programına kayıtlı öğrencilerin bu programı yürütmelerinde kolaylık sağlamak.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yaz öğretimi; İngilizce hazırlık sınıfı, ön lisans, lisans ve yüksek lisans olmak üzere Üniversitenin tüm eğitim ve öğretim aşamalarında açılabilir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) İngilizce hazırlık eğitimi için açılan yaz öğretimi hariç, enstitü, fakülte ve yüksekokullar için düzenlenen yaz öğretiminde bir öğrenci, toplam üç dersi aşmayacak şekilde ders alabilir.

ç) İngilizce hazırlık eğitimi için açılan yaz öğretimi takvimi ve uygulanmasına ilişkin esaslar, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürünün önerisi üzerine, Senato tarafından karara bağlanır.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11- (1) Yaz öğretiminde alınan derslerin başarı notu 20/7/2020 tarihli ve 31191 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çağ Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre değerlendirilir.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yaz öğretiminde görev alacak öğretim elemanlarına ödenecek ücretler, Üniversite Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13- (1) Yaz öğretiminde derslere devam konusunda Çağ Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Yaz öğretiminde devam zorunludur. Bir dersin devam koşulunun daha önce yerine getirilmiş olması, o derse yaz öğretiminde devam etme zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14- (1) Yaz öğretiminde tekrar alınan dersin başarı notu, en son alınan yarıyıldaki nottan düşük veya eşitse değerlendirmeye alınmaz. Ancak bu not yüksek ise o dersin en son alındığı yarıyıldaki yerine yazılır ve o yarıyılın not ortalaması yeniden hesaplanır. Yaz öğretiminde alınan derslerin başarı notu, bunu izleyen akademik yılbaşında ağırlıklı genel not ortalaması değerlendirilmesinde dikkate alınır.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 15- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Çağ Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve 26/9/1998 tarihli ve 23475 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çağ Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.”

MADDE 10- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11- Bu Yönetmelik hükümlerini Çağ Üniversitesi Rektörü yürütür.