22 Ağustos 2022 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31931

YÖNETMELİK

Bingöl Üniversitesinden:

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ARICILIK ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bingöl Üniversitesi Arıcılık Araştırma, Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Bingöl Üniversitesi Arıcılık Araştırma, Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (BÜAGEM): Bingöl Üniversitesi Arıcılık Araştırma, Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Pilot Üniversite Koordinasyon Merkezi Birimi (PİKOM): Bingöl Üniversitesi Pilot Üniversite Koordinasyon Merkezi Birimini,

ç) Rektör: Bingöl Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Bingöl Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5- (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Arıcılığın gelişmesi adına, Pilot Üniversite Koordinasyon Merkezi Birimi ile koordineli olarak arıcılık ve arı ürünleri konusunda eğitimlerinin verilmesini sağlamak, bu eğitimlerin verilmesi sırasında uygulamalı eğitimlerin de yapılacağı fiziksel koşulların oluşturulmasını sağlamak, arı ve arı ürünlerini tanıtmak amacı ile uygulama grupları kurmak.

b) Bingöl ili ve yakın bölgelerdeki arı ırkı çeşitliliğini araştırmak, arı ırkının korunması, çoğaltılması, ıslah edilmesi ve üretiminin yapılması için bu konuda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, arı ırkları ve ıslahı konusunda bilimsel olarak çalışmak, genetik karakterdeki arı ekotiplerini moleküler teknikler ile tanımlamak ve koruma programları oluşturmak, Pilot Üniversite Koordinasyon Merkezi Birimi ve diğer birimler ile koordineli çalışmalar yürüterek moleküler tekniklere dayalı arı ırk ve ekotip tescil standardı geliştirmek ve ekotip tescili yapmak.

c) Arı, arı ırk özellikleri, arıcılık ve arı ürünlerine yönelik araştırma geliştirme faaliyetleri yürütmek, Bingöl ili ve bölgesi başta olmak üzere Türkiye’deki yerli arı ırkı, ekotip ve hatlarını korumak, ideal köylerde gen kaynaklarını koruma noktaları oluşturmak ve konuyla ilgili çalışmalar yapmak.

ç) Arı ve ana arı yetiştiriciliği konusunda yeni yöntemler geliştirmek, geliştirilen modern yöntemlerin uygulanması için üreticilere eğitimler vererek mali kaynaklar ve işgücünün verimli kullanılmasını sağlamak, bu kapsamda periyodik eğitim çalışmaları düzenlemek, danışmanlık hizmeti vermek.

d) Birimler ile koordineli çalışmalar yürüterek arı hastalıkları konusunda karşılaşılan sorunların çözülmesine yönelik çalışmaları yürütmek, arı hastalıklarına karşı doğal mücadele yöntemleri, yeni ilaç-ekipman ve teknoloji geliştirmek.

e) Bal, polen, propolis, arı sütü ve arı zehiri gibi arı ürünlerinin üretiminde ürünlerin kalitesinin artırılmasına yönelik yeni metotlar geliştirmek, arı ürünlerinin organik/ekolojik tarım ile elde edilmesini sağlamak.

f) Arı ırk ve ekotiplerinin farklı bitkiler için tozlaşma vektörü olarak kullanılmasını yaygınlaştırmak amacı ile eğitimler vererek arıcılığın geliştirilmesine katkıda bulunmak.

g) Arı yetiştiriciliğinde ve beslenmesinde kullanılmak üzere yeni arı besleme ürünlerinin geliştirilmesi için bilimsel çalışmalar yürütmek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Başta Bingöl ili ve çevresi olmak üzere Türkiye'deki yerli arı ırkı, ekotip ve hatlarını korumak, ideal köylerde gen kaynakları koruma noktaları oluşturmak ve konuyla ilgili çalışmalar yapmak, Bingöl ili ve yakın bölgelerin arı ırk ve ekotiplerini kullanarak daha verimli damızlık ana arı üretmek ve bu konuda diğer üniversiteler ve kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmak, yabancı ırk ve ekotipler yerine bölgenin ırk ve ekotiplerini kullanmayı teşvik etmek.

b) Üniversite ile diğer üniversiteler arasında arı ve arı ürünleri konularında işbirliği yapmak, arı ve arı ürünlerinin üretimine yönelik eğitim programları düzenlemek.

c) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Merkezin amaçlarına uygun olmak üzere yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmak, üreticiler ve arıcılık konusunda çalışan yurt içindeki ve yurt dışındaki araştırmacılar arasında ortak çalışmalar yürütmek.

ç) Arı, arı ırk özellikleri, arıcılık ve arı ürünleri ile ilgili uygulama, araştırma, sempozyum, kongre, konferans, seminer, kurs ve benzeri çalışma ve toplantılar düzenlemek, eğitim ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak ve bilimsel toplantılar ve yayımlar yapmak, yapılan toplantılara katılmak, bu amaçla kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektörle işbirliğinde bulunmak.

d) Arı hastalıkları ve arı beslenmesi konusunda üreticilerin sorunlarının çözülmesine yönelik çalışmalar yapmak, hastalıklara karşı biyolojik mücadele yöntemleri, yeni ilaç-ekipman ve teknoloji geliştirmek, arı beslenmesine yönelik çalışmalar yürütmek.

e) Bal, polen, perga, propolis, arı sütü, arı zehri ve diğer yeni arı ürünleri için sağlıklı üretim metotları geliştirmek, arı ürünlerinin organik/ekolojik tarım yoluyla elde edilmesine yönelik çalışmalar yapmak, katma değeri yüksek ürünler geliştirmek ve/veya üretmek.

f) Merkezde yapılan araştırma sonuçlarının kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile paylaşımını sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8- (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili konularda ve tercihen bölgesel kalkınma ve ihtisaslaşma alanında çalışan Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir veya süresi bitmeden aynı usulle görevden alınabilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil olarak bırakır. Göreve vekaletin altı aydan uzun sürmesi durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer.

(3) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaları düzenli bir şekilde yürütmek.

b) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyon ve denetimi sağlamak.

c) Merkez çalışmalarının düzenli ve etkin bir şekilde yürütülmesi ile ilgili gerekli önlemleri almak.

ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini belirlemek ve toplantılara başkanlık etmek.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Yönetim Kurulunun onayını aldıktan sonra Rektöre sunmak.

e) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9- (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdürün önerisiyle Merkezin faaliyet alanlarında çalışma yapan Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilen dört öğretim elemanı olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Görev süresi sona eren üye tekrar görevlendirilebilir. Görevden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az dört kez salt çoğunluk ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda Merkezin çalışma ilkeleri, faaliyetleri, işleyişi ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.

b) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

c) Merkezde görev yapanların uygulama, araştırma ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirmek.

ç) Müdürün faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı yıllık faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını değerlendirmek.

d) Merkez faaliyetlerinin etkin ve düzenli yürütülmesini sağlamak amacıyla, Müdürün önerisiyle gerek duyulan çalışma gruplarını oluşturmak.

e) Merkezin ödenek ve akademik, idari, teknik personel ihtiyacını Müdürün önerileri doğrultusunda belirlemek.

f) İlgili mevzuat çerçevesinde Merkezin amaçları kapsamında diğer görevleri yerine getirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları

MADDE 10- (1) Çalışma grupları, Merkez faaliyetlerinin daha verimli yürütülmesi amacı ile Müdürün görüşü de alındıktan sonra Yönetim Kurulu kararı ile oluşturulur.

(2) Çalışma grubu başkanı ve üyeleri, Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün teklifi ile Rektör tarafından görevlendirilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 11- (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 12- (1) Merkezin çalışmaları için alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bingöl Üniversitesi Rektörü yürütür.