19 Ağustos 2022 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31928

YÖNETMELİK

Uşak Üniversitesinden:

UŞAK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 15/9/2020 tarihli ve 31245 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uşak Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (e) ve (ğ) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (f) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“e) Yabancı dilde öğretim yapılan lisansüstü programlara başvuruda bulunan yabancı uyruklu adayların, öğretim göreceği dil ana dilinden farklı ise, ilgili programdaki yabancı dildeki yeterliliğini belgelemek zorundadır. Bunun için Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birisinden en az 70 puan alması gerekir.”

“ğ) Yabancı uyruklu olup Türkiye dışındaki bir yükseköğretim kurumundan yüksek lisans mezunu olan adayların, doktora programına yerleştirilmesi yüksek lisans mezuniyet notu esas alınarak yapılır. Türkiye içindeki bir yükseköğretim kurumundan mezun olan yabancı uyruklu adayların doktora programına yerleştirilmesinde ALES puanının %60’ı, yüksek lisans mezuniyet notunun (lisans derecesiyle başvuran adaylarda lisans mezuniyet notunun) %40’ı esas alınır. Eşitlik halinde ALES puanı yüksek olanlara öncelik verilir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Jüri, danışman ve ilgili EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile atanır. Jüri; öğrencinin danışmanı, en az biri Üniversite dışından olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşur. Bu kapsamda tez danışmanı ve ilgili EABD/EASD başkanlığı, söz konusu EABD/EASD’nin bilim dalları içinden üç, Üniversite dışından üç olmak üzere toplam altı öğretim üyesi önerir. EABD başkanlığı ilgili evrakları üç iş günü içerisinde EYK’da görüşülmek üzere Enstitü Müdürlüğüne gönderir. Gerekli görülmesi durumunda EYK önerilen jüri üye sayısını artırabilir. İkinci danışman oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin ikinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Öğrenciler, yeterlik sınavına bir yarıyılda bir kez olmak üzere en fazla iki kez girebilirler. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Bu süre sonunda yeterlik sınavına girmeyen öğrencilerin program ile ilişiği kesilir.”

“(6) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu bölümden/bölümlerden bir sonraki yarıyıl aynı jüri önünde tekrar sınava alınır. Bu süre sonunda sınava girmeyen veya ikinci yeterlik sınavında başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili danışmanın talebi, EABD başkanlığının gerekçeli önerisi ve EYK kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir. Öğrencinin tez savunma tarihi EYK’da belirlendikten sonra tez izleme komitesi üyelerinde değişiklik yapılamaz.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Danışman ve EABD başkanlığı, tez izleme komitesi üyeleri sabit olmak üzere, farklı yükseköğretim kurumlarından altı öğretim üyesi önerir. EABD başkanlığı ilgili evrakları üç iş günü içerisinde EYK’da görüşülmek üzere Enstitü Müdürlüğüne gönderir. İkinci danışman oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir. Gerekli görülmesi durumunda EYK önerilen jüri üye sayısını artırabilir.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Danışman ve EASD başkanlığı, tez izleme komitesi üyeleri sabit olmak üzere, farklı yükseköğretim kurumlarından altı öğretim üyesi önerir. EASD başkanlığı ilgili evrakları üç iş günü içerisinde EYK’da görüşülmek üzere Enstitü Müdürlüğüne gönderir. İkinci danışman oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir. Gerekli görülmesi durumunda EYK önerilen jüri üye sayısını artırabilir.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Birinci yarıyıl dersleri akademik takvimde belirtilen güz yarıyılında, ikinci yarıyıl dersleri akademik takvimde belirtilen bahar yarıyılında açılır. Gerekli durumlarda dersler ilgili yarıyılın dışında da açılabilir.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 63 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kredi” ibareleri “AKTS kredi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10- Bu Yönetmelik hükümlerini Uşak Üniversitesi Rektörü yürütür.