19 Ağustos 2022 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31928

YÖNETMELİK

Harran Üniversitesinden:

HARRAN ÜNİVERSİTESİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Harran Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Harran Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Dekan: Harran Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,

c) Fakülte: Harran Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,

ç) Hastane Müdürü: Harran Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Hastanesi Müdürünü,

d) Merkez: Harran Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezini,

e) Müdür (Başhekim): Merkezin Müdürünü,

f) Müdür yardımcıları: Merkezin müdür yardımcılarını (başhekim yardımcılarını),

g) Rektör: Harran Üniversitesi Rektörünü,

ğ) Üniversite: Harran Üniversitesini,

h) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5- (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Merkeze başvuran acil ve diğer hastalara ayaktan veya yatırılarak ağız, diş ve çene sağlığı hizmeti vermek.

b) Diş hekimi yetiştirmek, yardımcı sağlık personeli eğitimine destek vermek.

c) Bilimsel eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama olanağı sağlamak amacıyla Üniversite bünyesindeki sağlık hizmetleri ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren fakülte, enstitü, yüksekokullar, uygulama ve araştırma merkezleri başta olmak üzere diğer kurumlarla iş birliği yapmak.

ç) Eğitim ve sağlık hizmetlerinin verimliliği ile niteliğini arttırmak.

d) Tıbbi araştırma ve uygulamaların en üst düzeyde gerçekleşmesi için bilimsel araştırma koşullarını hazırlamak.

e) Uygulama ve araştırma merkezi işletme yönetimi ilkeleri doğrultusunda faaliyette bulunmak ve ulaşılabilir kaliteli sağlık hizmeti sunulmasını sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkez bünyesinde; diş hekimliği uzmanlık disiplinlerinin tedavi protokolleri kapsamında girişimsel cerrahi teknikleri uygulayarak, lokal ve genel ameliyathaneleri ile hastaların ayaktan veya yatarak müşahede, muayene, teşhis, tedavi ve rehabilite edilmelerini sağlamak ve konuyla ilgili birimleri oluşturmak.

b) Koruyucu diş hekimliği uygulamaları kapsamında sahada hizmet sunabilen ve bu hizmetin sunumunda Fakültenin akademik ve idari personelini, sağlık ve yardımcı sağlık personeli ile öğrencilerini ilgili birim amirlerinin izni ile çalıştırabilen, saha çalışmalarında kendilerine destek verecek tüm kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile Dekan ve Rektörlüğün bilgi ve oluru dahilinde iş birliği yapabilen toplum ağız ve diş sağlığı birimini oluşturmak.

c) Ağız, diş ve çene sağlığı alanında hizmet verilmesini sağlamak ve bu konu ile ilgili araştırma ve uygulamalarda bulunmak.

ç) Klinik dalları ve diğer disiplinlerle toplum sağlığına yönelik araştırmalar konusunda iş birliğini sağlamak.

d) Amacı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak projelerin geliştirilmesine imkan sağlamak.

e) Toplumun ağız ve diş sağlığı konusundaki bilgi, davranış ve eksiklikleri tespit ederek bunların giderilmesine yönelik projeler geliştirmek.

f) Üniversite öğrencilerinin ağız ve diş sağlığı konusunda yaşam bilinci kazanmalarını ve Merkez projelerinde etkin görev almalarını sağlamak, bu amaçla özendirici eğitsel faaliyetlerde bulunmak ve bu alanda çalışmak isteyenleri desteklemek.

g) Sağlıklı bir toplumun geliştirilmesi için gerektiğinde kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile iş birliği yaparak ülke düzeyinde bilim ve toplum arasında köprü görevini üstlenmek.

ğ) Ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına Merkezin amaçları doğrultusunda projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek, bilimsel mütalaada bulunmak ve benzeri hizmetleri vermek.

h) Toplumun ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla, kitap, broşür ve benzeri yayımlar yapmak, yazılı ve görsel basın organlarında Dekan ve Rektörün bilgi ve oluru ile programlar düzenlemek.

ı) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür (Başhekim).

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür (Başhekim)

MADDE 8- (1) Müdür (Başhekim), Fakülte dekan yardımcıları veya tam zamanlı öğretim üyeleri arasından Dekanın önerisi ile Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir.

(2) Dekanın görevi sona erdiğinde Müdür (Başhekim)’ün görevi de kendiliğinden sona erer. Süresi biten Müdür (Başhekim) aynı usulle yeniden görevlendirilebilir veya süresinden önce aynı usulle değiştirilebilir.

(3) Herhangi bir sebeple Müdürün altı aydan fazla bir süreyle görevi başında bulunamadığı durumlarda görevi sona erer. Görevi sona eren Müdür (Başhekim)’ün yerine aynı usulle yeni bir Müdür (Başhekim) görevlendirilir.

Müdür (Başhekim)’ün görevleri

MADDE 9- (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin döner sermaye satın alma komisyonunun başkanlığını yapmak, Merkez döner sermaye faaliyetlerinin etkin ve verimli olarak yürütülmesi, gelir kaybının azaltılması ile giderlerinin rasyonel olarak yapılması için gerekli koordinasyonu sağlamak, tedbirleri almak ve gerekli girişimlerde bulunmak, bünyesinde hizmet veren anabilim/bilim dalı faaliyetlerinin gelir-gider dengesine göre performanslarını tespit edip ilgili komisyona ve Dekana sunmak.

b) Merkezin gelişmesi için gerekli stratejik planları hazırlayarak Dekanlığa sunmak.

c) Merkez hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde sürdürülebilmesi için gerekli tedbirleri almak ve denetlemek.

ç) Anabilim ve bilim dalı hizmetlerinin gelir-gider dengesine göre performanslarını tespit etmek.

d) Bütçe-idari kadro ihtiyaçları ile ilgili önerilerini gerekçesi ile birlikte hazırlayarak Dekanlığa sunmak.

e) Hizmet satın alma yolu ile yapılan sözleşmelerin uygulanmasını ve denetimini sağlamak.

f) Merkez için alınacak her türlü cari mal ve demirbaş malzemenin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde giriş-çıkış, yılsonu devir ve düşüm işlemlerinin yapılması ile kurulacak muayene kabul komisyonlarının görev ve işlemlerini izlemek, gerekli her türlü bilgisayar otomasyon programlarını geliştirmek, uygulamak ve denetlemek.

g) Enfeksiyon kontrol komisyonunun aldığı kararların işleyişini sağlamak, koruyucu tedbirleri almak.

ğ) Görevini, kalite yönetim sistem politikası, hedefleri ve işlemlerine uygun olarak yürütmek.

(2) Müdür (Başhekim), Merkezin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yönetilmesinden Dekan ve Rektöre karşı sorumludur.

Müdür yardımcıları (başhekim yardımcıları)

MADDE 10- (1) Dekanın önerisi ve Rektörün onayı ile Fakültede görev yapan tam zamanlı öğretim üyeleri arasından en fazla iki kişi müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdür yardımcıları, Müdür (Başhekim)’ün yapacağı yetki devrine göre Merkezin hizmetlerinin yürütülmesinde Müdür (Başhekim)’e yardımcı olurlar.

(2) Müdür (Başhekim), görevi başında bulunmadığı zaman, Dekanlık bilgisi ve oluru dahilinde yardımcılarından birini vekil bırakır.

(3) Müdür (Başhekim)’ün görevi sona erdiğinde, yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer. Görev süresi biten müdür yardımcısı aynı usulle yeniden görevlendirilebilir veya süresinden önce aynı usulle görevden alınabilir.

Yönetim Kurulu

MADDE 11- (1) Yönetim Kurulu üyeleri; Dekan ve dekan yardımcıları, Fakültede görev yapan öğretim üyeleri arasından Dekan tarafından seçilecek ve Rektörün onayladığı üç öğretim üyesi, Müdür (Başhekim), müdür yardımcıları (başhekim yardımcıları), Hastane Müdürü ve Başhemşireden oluşur.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) İlgili mevzuat doğrultusunda Merkezin yönetimi ve işletilmesi için gerekli kararları almak.

b) Merkezin faaliyette bulunan kliniklerinin ve laboratuvar birimlerinin, idari ünitelerin, ortak kullanım sahalarının ve yeni kurulan ünitelerin etkin çalışması için yerleşim planlarını yapmak ve koordinasyonu sağlamak.

c) Müdür (Başhekim) tarafından hazırlanan çalışma raporlarını ve istatistiki verileri değerlendirmek ve gerektiğinde Merkez faaliyetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için önerilerde bulunmak.

ç) Merkezin daha iyi sağlık hizmeti verebilmesi için gerekli olan birimleri, klinikleri, laboratuvarları, hastalara yönelik tanı ve tedavi üniteleri ile eğitim birimlerini kurmak ve bu birimlerin yönetim esaslarını ilgili birimlerle iş birliği içinde hazırlamak.

d) Merkezin kadro ve mali kaynaklarını inceleyerek bütçe tasarısı hakkında Rektörlüğe sunulmak üzere görüş hazırlayıp dekanlığa sunmak.

e) İlgili mevzuat hükümlerine göre dekanlık tarafından kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Yönetim Kurulu raportörlüğünü Hastane Müdürü yapar.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 13- (1) Danışma Kurulu; Dekanın başkanlığında, Rektörün onayıyla anabilim dalı başkanları ve anabilim dalı başkanlarının seçecekleri birer araştırma görevlisi, Fakültenin dördüncü ve beşinci sınıflarından birer öğrenci temsilcisi, Müdür (Başhekim), Hastane Müdürü, Başhemşire ve Dekanın daveti halinde ilgili birim/ünite sorumluları ile Merkezin faaliyet alanlarında çalışmaları olan kişiler olmak üzere en fazla 25 üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi Fakültenin dördüncü ve beşinci sınıflarından gelen temsilciler hariç üç yıldır. Öğrenci temsilcilerinin görev süresi bir yıl olacak şekilde uygulanır. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kuruluna Dekan, olmadığı halde ise Müdür (Başhekim) başkanlık eder. Danışma Kurulu yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanarak, kuruldaki her kesimden gelen eleştiri ve önerileri değerlendirir, bunlar arasından Merkezin amaçlarına uygun yararlı bulunanlar ile ilgili tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerde bulunarak prensip kararları alır.

(3) Rektör, ihtiyaç halinde Danışma Kurulunu toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulunun raportörlüğünü Hastane Müdürü yapar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hastane Müdürü

MADDE 14- (1) Hastane Müdürü; ilgili mevzuat hükümlerine göre görevlendirilir.

(2) Hastane Müdürü, Müdür (Başhekim)’ün görev ve sorumluluk alanları ile sınırlı olup, Merkezin diğer yönetim organlarının belirlediği usul ve esaslara göre çalışmak ve verilen görevleri yapmakla yükümlüdür.

Klinik sorumlusu ve görevleri

MADDE 15- (1) Anabilim/bilim dalı klinik sorumlusu, o anabilim/bilim dalının öğretim üyeleri arasından, yoksa diğer anabilim dallarından anabilim dalı akademik kurul kararı ile liste halinde belirlenerek Dekanlığa bildirir.

(2) Klinik sorumlusu öğretim üyesi, ilgili klinikte sunulan tıbbi uygulamalar ile ilgili olarak Merkez Müdürüne ve Dekana karşı sorumludur.

(3) Klinik sorumlusu; ilgili kliniğin bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde çalıştırılmasından, ilgili kayıtların tutulmasından ve korunmasından ayrıca alt yapı ile ilgili donanımın usulüne uygun kullandırılmasından Müdüre karşı sorumludur.

(4) Klinikte hizmet sunan ve/veya eğitim alan stajyer öğrenciler ve doktora/uzmanlık öğrencilerinin bu Yönetmelik hükümlerine göre çalışmalarından klinik sorumlusu sorumludur. Bu kadrolar dışındaki personelin hizmet ilkelerine uygun çalışmalarının denetim sorumluluğu da klinik sorumlusuna aittir.

Başhemşire ve görevleri

MADDE 16- (1) Başhemşire; ilgili mevzuat hükümlerine göre görevlendirilir.

(2) Merkezde görevli hemşireler ve sağlık hizmetlerinde çalışan diğer personel, başhemşirenin sorumluluğunda olup; hemşirelik hizmetlerinin yönetim ve organizasyonu konusunda Merkez yönetim organlarının belirlediği usul ve esaslara göre çalışmak ve verilen benzer görevleri yapmakla yükümlüdür.

(3) Başhemşire, hizmet gereksinimleri doğrultusunda Müdür (Başhekim)’ün önerisi ve Dekanın onayı ile Başhemşire yardımcısı görevlendirebilir.

Merkezin ünite ve birimleri

MADDE 17- (1) Merkezde ve bağlı birimlerde bulunan ameliyathane, yataklı servis, poliklinik veya laboratuvar hizmetleri ile Merkezin idari işlerinde görevli olanlar, Dekan ve Müdür (Başhekim)’e karşı sorumludurlar.

(2) Merkezde, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, ihtiyaç duyulan alanlarda hizmet ve eğitim kalitesini ve verimliliği artırmak amacıyla çalışma grupları, komisyon, komite, ünite ve bağlı birimler Rektör onayıyla kurulabilir. Bunların çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulunca belirlenir.

Oylama usulü

MADDE 18- (1) Bu Yönetmelikte geçen kurullarda her üye oyunu kabul veya red olarak vermekle görevlidir. Çekimser oy kullanamaz. Toplantı yeter sayısı kurul üye tam sayısının yarıdan bir fazlasıdır. Tüm kurullarda kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Dekanın yoksa Müdür (Başhekim)’ün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 19- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Üniversite Senatosu ve Fakülte Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 20- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Harran Üniversitesi Rektörü yürütür.