19 Ağustos 2022 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31928

YÖNETMELİK

Hasan Kalyoncu Üniversitesinden:

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM

ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 11/9/2012 tarihli ve 28408 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Mali yükümlülüklerini bu Yönetmelik kapsamındaki hükümlere uygun olarak yerine getirmeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz ve/veya yenilenmez ve bunlar öğrencilik haklarından faydalandırılmaz.

(4) Öğretim ücreti; yaz okulu, tek ders sınavı, ek sınavlar ve özel öğrencilik ücretlerini kapsamaz.”

“(8) İzinli sayılma, silme, yenileme ve ders seçimi işlemlerini gerçekleştirmeyen öğrenciler, işlemini gerçekleştirmedikleri dönemlerin öğretim ücretini ödemekle yükümlüdürler.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Üniversiteye kayıtlı olduğu halde özel öğrenci statüsünde başka bir yükseköğretim kurumundan ders almak isteyen veya başka bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olduğu halde özel öğrenci statüsünde Üniversiteden ders almak isteyen öğrencilerin başvurusu ilgili kurullar tarafından değerlendirilir. Başvurusu uygun görülen öğrencinin öğretim ücreti ile ilgili olarak bu Yönetmelikte belirtilen tüm yükümlülükleri yerine getirmesi gerekir. Özel öğrenci statüsünde başka bir yükseköğretim kurumundan alınmak istenen ders/dersler, ilgili yarıyıl/yıl için belirlenen ders yükünü/yüklerini geçemez.”

“(5) Ücret ve diğer hususlarda Üniversite öğrencilerinin tabi olduğu tüm mevzuat hükümlerine uymakla yükümlü olan özel öğrenci statüsünde ders alanlara diploma veya unvan verilmez, istekleri üzerine Üniversitede aldıkları dersleri ve notları gösteren bir belge verilir.”

“(9) Özel öğrencilik imkânından bir program süresince en fazla iki dönem yararlanılır. Bu süre, öğrencinin talebi ve ancak aşağıdaki şartlar çerçevesinde Yükseköğretim Kurulunun kararıyla uzatılabilir:

a) Öğrencinin, yükseköğretim kurumuna yerleşmesinden sonra eğitimi sebebiyle ikamet edilen ilde tedavisi mümkün olmayan ciddi bir hastalık teşhisi konulduğunun ya da var olan hastalığın ilerlediğinin devlet hastanesi veya devlet üniversitesi hastanesinden alınmış sağlık kurulu raporu ile belgelenmiş olması.

b) Öğrencinin, maruz kaldığı darp, şiddet gibi fiiller sebebiyle öğrenimini kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunda devam ettirmesinin mümkün olmadığına ilişkin Üniversite Yönetim Kurulunun teklifinin olması.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Üniversiteye yeni kayıt yaptırmış olup, kayıt yaptırdığı tarihten itibaren ilk eğitim-öğretim döneminin sonuna kadar olan süre içerisinde kaydını sildirmeyi talep eden öğrencinin ilgili yarıyıl için ödemekle yükümlü olduğu öğretim ücretini ödemesi gerekir ve ödenen öğretim ücretinden iade yapılmaz.

(2) Kayıt yenileme döneminde öğretim ücretini yatırarak ders seçimi yaptığı halde, akademik takvimde belirtilen en son ders ekleme-bırakma tarihinden sonra kaydını sildirmeyi talep eden öğrencinin ilgili yarıyıl için ödemiş olduğu öğretim ücreti iade edilmez.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İzinli sayılma (Kayıt dondurma)

MADDE 15- (1) İzinli sayılma ile ilgili hükümler aşağıda belirtilmiştir:

a) Öğrenciler, belgelemek şartıyla; sağlık, askerlik, maddi, ailevi, yurt dışında öğrenim görme, kişisel, beklenmedik/zaruri haller gibi haklı ve geçerli mazeret hallerinde izinli sayılma talebinde bulunabilirler. İzinli sayılmak isteyen öğrencilerin başvurusu ilgili kurullar tarafından değerlendirilir. Başvurusu uygun görülen öğrencinin, öğretim ücreti ile ilgili olarak bu Yönetmelikte belirtilen tüm yükümlülükleri yerine getirmesi gerekir.

b) İzinli sayılmaya mali açıdan engel bulunmadığına ilişkin onaylı formu bulunmayan öğrencilerin, izinli sayılma işlemleri başlatılmaz. İzinli sayılmak isteyen öğrenci; izinli sayılmaya mali açıdan engel bulunmadığını gösteren onaylı form ve mazeret halini bildiren gerekçeli dilekçesini ve gerekçesini destekleyen diğer belgelerle birlikte ilgili fakülte dekanlığına/yüksekokul müdürlüğüne başvuruda bulunur. Öğrencinin başvurusu, ilgili fakülte dekanlığı/yüksekokul müdürlüğü yönetim kurulu tarafından karara bağlanarak izinli sayılma işlemlerinin tamamlanması amacıyla Öğrenci İşleri Müdürlüğüne iletilir.

c) Gözaltına alınan, tutuklanan veya mahkûm olduğu hürriyeti bağlayıcı cezası infaz kurumunda infaz edilmekte olan öğrencinin kaydı, kendisinin talebi olması durumunda, ilgili fakülte dekanlığı/yüksekokul müdürlüğü yönetim kurulu ve Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile dondurulabilir.

ç) Öğrenciler, öğrenimleri süresince, önlisans programlarında en fazla iki yarıyıl, lisans programlarında dört yarıyıl kayıt dondurabilir. İzinli sayılma süresi; önlisans ve lisans programlarında bir yarıyıldan, İngilizce hazırlık sınıfında bir dönemi kapsayan iki aylık bir süreden daha az olamaz.

d) Kayıt dondurulan süreler öğrenim süresinden sayılmaz.

e) Azami öğrenim süresini dolduran öğrenciler izinli sayılma işleminden faydalanamaz.

f) Kaydı dondurulan öğrenci derslere devam edemez ve izinli olduğu yarıyılda/yılda vize, final ve bütünleme sınavlarına giremez.

g) İzinli sayılma başvuruları şahsen yapılır. Mazeretleri nedeniyle bizzat başvuramayan öğrenciler, noter tasdikli vekâlet verdikleri bir kişi aracılığı ile izinli sayılma işlemlerini yapabilir.

(2) Akademik takvimde belirtilen en son ders ekleme-bırakma tarihine kadar izinli sayılmayı talep eden öğrencilerin ilgili yarıyıl için ödemekle yükümlü olduğu öğretim ücretinin yarısını ödemesi gerekir.

(3) Akademik takvimde belirtilen en son ders ekleme-bırakma tarihinden itibaren eğitim-öğretim döneminin sekizinci haftasının ilk iş günü sonuna kadar izinli sayılmayı talep eden öğrencilerin, ilgili yarıyıl için ödemekle yükümlü olduğu öğretim ücretinin tamamını ödemesi gerekir ve ödenen öğretim ücretinden herhangi bir iade yapılmaz.

(4) Öğrencilerin kayıt dondurarak geçirdikleri süreler için ödemiş oldukları öğretim ücreti, sonraki öğretim ücretlerine mahsup edilmez. İzinli sayılma işlemi tamamlanan öğrencilerin ilgili dönemde almış oldukları dersler, kayıtlarından düşürülür. Akademik takvimin sekizinci haftasının ilk iş gününden sonra izinli sayılma işlemi yapılamaz.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“a) Öğrencilere, Üniversiteye kayıtlarını yaptırdıkları fakülte/yüksekokul ile bölüm ve programların ismi belirtilerek diploma verilir. Diplomalara, TC kimlik numarası/YU numarası, mezuniyet tarihi ve diploma numarası yazılır. Diplomalarda, fakültelerde dekanın ve Rektörün, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında müdürün ve Rektörün imzaları bulunur.”

“f) Diplomasını teslim alıp almamasına bakılmaksızın mezun olan öğrenciye, ad ve soyadı değişikliği nedeniyle yeni bir diploma düzenlenmez.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Mazeret sınavı; mazereti nedeniyle ara sınava katılamayan öğrenciler için yapılan sınavdır. İlgili öğrenciler, mazeretlerini belirten belgeyi, bir dilekçe ekinde mazeretin ortadan kalktığı günden itibaren en geç üç gün içinde ilgili dekanlığa/müdürlüğe/bölüm başkanlığına teslim eder. Belgelendirmek şartıyla, sağlık raporu veya karantinaya alınma nedeniyle, birinci dereceden yakınların vefatı halinde veya Üniversiteyi temsilen yurt içi ve yurt dışı sportif, kültürel, bilimsel ve sanatsal etkinlikler için görevlendirilen ve ilgili etkinliğe katılan öğrencilere ilgili kurullar tarafından ara sınavlar için mazeret sınavı hakkı verilir. Ara sınavların mazeret sınavı, yarıyıl içinde dekanlığın/bölüm başkanlığının belirleyeceği tarihte yapılır. Final ve bütünleme sınavlarının mazereti yapılmaz. Ancak, yine belgelendirmek kaydıyla, sağlık raporu veya karantinaya alınma nedeniyle, birinci dereceden yakınların vefatı halinde veya Üniversiteyi temsilen yurt içi ve yurt dışı sportif, kültürel, bilimsel ve sanatsal etkinlikler için görevlendirilen ve ilgili etkinliğe katıldığı/katılacağı için yaz okulu sonundaki final sınavına giremeyen öğrencilere, ilgili yönetim kurulu tarafından mazeret sınavı hakkı tanınabilir.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“e) Yaz okulu öğretim ücretini ödeyerek derslere kayıt yaptıran öğrencilere, kaydını sildirmesi veya dondurması halinde herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 41- (1) Öğrencileri doğrudan ilgilendiren tebligat, öğrencilerin kayıt sırasında bildirdikleri ikamet adreslerine veya öğrenciye Üniversite tarafından sağlanan e-posta adresine, tüm öğrencileri ilgilendiren genel nitelikteki duyurular ise elektronik posta, ilan panoları veya Üniversitenin internet sitesi aracılığı ile yapılır. Öğrenci, Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği adresi değiştirdiği takdirde yeni adresini öğrenci bilgi sistemi üzerinden güncellemek zorundadır. Üniversiteye kaydolurken bildirdikleri adresleri değiştirdikleri halde, bunu Üniversiteye bildirmemiş, yanlış ya da eksik bildirmiş olan öğrencilerin, öğrenci bilgi sisteminde kayıtlı adreslerine bildirimin yapılması halinde, kendilerine bildirim yapılmış sayılır.

(2) Öğrenciler, Üniversite tarafından verilen resmi e-posta adresini aktif durumda tutmak, sürekli e-postalarını takip etmek ve gönderilen iletileri izlemekle yükümlüdür.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğe 41 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Hüküm bulunmayan haller

MADDE 41/A- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Yükseköğretim Kurulu, Senato ile Üniversite Yönetim Kurulu kararları ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.”

MADDE 10- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11- Bu Yönetmelik hükümlerini Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü yürütür.