18 Ağustos 2022 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31927

YÖNETMELİK

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Fizik Mühendisleri Odasından:

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ FİZİK MÜHENDİSLERİ

ODASI ANA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 14/2/2005 tarihli ve 25727 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Fizik Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinin son cümlesinde yer alan “Yönetmelikler için” ibaresi “Oda ana yönetmeliği dışındaki diğer yönetmelikler için” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinde yer alan “Oda Genel Kurulu,” ibaresi “Oda Genel Kurulu” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinde yer alan “Sekreteri” ibaresi “Yazmanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (r) bendinde yer alan “üye sayısına yetecek sayıda çoğaltmak ve Genel Kurul toplantısından önce üyelere bildirim yapmak,” ibaresi “Genel Kurul toplantısından önce üyelere bildirmek,” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 63 üncü maddesinde yer alan “iki” ibaresi “bir” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 87 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Sekreteri” ibaresi “Yazmanı”, aynı fıkranın (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde yer alan “Sekreter” ibareleri “Yazman” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 127 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “sürece” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından çalışma gücünün en az %60'ını kaybettiği tespit olunanlar” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 129 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.          

“Madde 129- Banka, posta çekleri merkezi ve benzeri yerlerden para çekme işlemleri, Oda Başkanı, Oda İkinci Başkanı, Yazman Üye ve Sayman Üyeden oluşan en az ikisinin imzası ile Oda çalışanlarına ve Yönetim Kurulu üyelerine verilen yetki ile gerçekleştirilir.”

MADDE 9- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10- Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Fizik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.