18 Ağustos 2022 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31927

YÖNETMELİK

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığından:

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ

BAŞKANLIĞI SATINALMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 10/11/2012 tarihli ve 28463 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Satınalma Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Başkanlık, tutarı yılları merkezi yönetim bütçe kanunu eki (İ) cetvelinde yer alan yapım işleri ile mal ve hizmet alımları için; illerde, kuruluş merkezlerinde, büyükşehir belediye sınırları içindeki ilçeler ve nüfusu 50 bini geçen ilçeler için belirlenen limite kadar olan alımlarını, ihale yetkilisinin görevlendireceği kişi veya kişilerce avansla gerçekleştirilebilir. Alınan avansın bir ay içerisinde kapatılması esastır. Avans kapatılmadan aynı personele yeni bir avans verilmez. Personel eğitimine yönelik hizmet alımlarında ilgili personele eğitim giderleri karşılığı bu fıkrada belirtilen parasal limitle bağlı olunmaksızın avans verilebilir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Artırımlı fiyat farkı, ek fiyat farkı, süre uzatımı, sözleşmelerin devri veya feshi

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik kapsamında ihalesi yapılan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin Türk Lirası üzerinden yapılan sözleşmelerde, 23/2/2022 tarihli ve 5203 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar ile 12/5/2022 tarihli ve 5546 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslarda yer alan artırımlı fiyat farkı ile ek fiyat farkı hesaplanması, süre uzatımı verilmesi, sözleşmelerin devri veya feshine ilişkin usul ve esaslara göre işlem yapılabilir.

(2) 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar ile 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslarda yüklenicilerin Başkanlığa başvurusu için belirlenen süreler, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren hesaplanır.”

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanı yürütür.