18 Ağustos 2022 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31927

YÖNETMELİK

Ticaret Bakanlığından:

TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 14/1/2015 tarihli ve 29236 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taksitle Satış Sözleşmeleri Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Cayma” ibaresi “Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, cayma” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “kalan borcun” ibaresi “sözleşmede yer alan bedelin”, (b) bendinde yer alan “Kalan borcun” ibaresi “Sözleşmede yer alan bedelin” olarak değiştirilmiş ve ikinci fıkrasında yer alan “yazılı olarak” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya kalıcı veri saklayıcısı ile” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanı” ibaresi “Ticaret Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Bu Yönetmelik 1/10/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.