17 Ağustos 2022 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31926

YÖNETMELİK

Aydın Adnan Menderes Üniversitesinden:

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS

EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 7/6/2017 tarihli ve 30089 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitimi Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendinde yer alan “2,00’ın” ibaresi “2,50’nin” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve on yedinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(2) Salgın, afet, kriz ve benzeri durumlar haricinde birim tarafından aksi belirlenmedikçe öğrenci başarısının ölçülmesinde dönem içi başarısının ağırlığı %40, dönem sonu başarısının ağırlığı % 70’tir. Sadece dönem sonu başarısı ile değerlendirme yapılacaksa dönem sonu başarısının ağırlığı % 110 olarak alınabilir. Bu durumda bütünleme başarı notunun ağırlığı da %110 olarak belirlenir. Dönem içi çalışmalarının niteliği ve ağırlıklarının oranı öğretim elemanı tarafından dönem başında duyurulur ve OBİS’e bilgi girişi yapılır. Dersin özelliğine ve öğretim elemanının uyguladığı ölçme sistemine göre, dönem sonu sınavı yapılmayabilir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 31- (1) Ders başarı notu olarak, dersi asgari geçme şartlarını sağlayanlara D1 verilmek üzere, aşağıdaki tabloda gösterilen ağırlık katsayısına karşılık gelen harf notları verilir. Öğretim elemanı tarafından aksi belirlenmedikçe, harf ders başarı notu tablodaki nümerik not ağırlıklarına göre belirlenir.

Puan           Başarı Notu       Ağırlık Katsayısı         Açıklama

95 +                  A1                        4,00                 

90-94                A2                        3,75                 

85-89                A3                        3,50                 

80-84                B1                         3,30                 

75-79                B2                         3,10                 

70-74                B3                         2,90                 

65-69                C1                         2,70                 

60-64                C2                         2,50                 

55-59                D1                        2,25                  Şartlı Geçer

0-54                   F1                         1,75                  Başarısız

                          F2                         0,00                  Devamsız

                          M                                                  Muaf

                           G                                                   Geçer

                           K                                                   Kalır

                           E                                                   Eksik

                           S                                                   Süren

                           Ç                                                   Çekilme

(2) Bir öğrenci bir yarıyılda/yılda, C2 ve üstünde harf notu aldığı derslerden başarılı, D1 aldığı derslerden şartlı geçer, F1 aldığı derslerden başarısız ve F2 aldığı derslerden devamsız sayılır.

(3) Birinci fıkradaki tabloda görülen tüm çift harfli notlar ortalama hesabına katılır. Mezun olabilmek için öğrencinin GANO’sunun en az 2,50 olması gerekir. D1 notu bu şartla geçer nottur. GANO’nun 2,50’nin altında olması durumunda, mezuniyet için, D1 notlu derslerin bir kısmının tekrar alınıp GANO’nun en az 2,50’ye yükseltilmesi gerekir.

(4) Aşağıda tanımları verilen tek harfli notlar ortalama hesaplarına katılmaz:

a) M (Muaf) notu, programındaki bir dersten muafiyet sınavına girerek başarılı olanlara verilen nottur.

b) G (Geçer) notu, başarı notu ilgili bölüm/programca G/K (Geçer/Kalır) olarak belirlenmiş bir dersi başarıyla tamamlamış olanlara; K (Kalır) notu ise o dersten başarısız olanlara verilen nottur. G/K not sistemi, staj veya seminer gibi başarı için belli bir oranda devamın yeterli olduğu ve başarı seviyesini kademelendirmenin zor olduğu derslere uygulanır. G notu ile geçilen dersler not yükseltmek için tekrar alınamaz.

c) E (Eksik) notu, öngörülmeyen zorlayıcı bir sebeple, dersin öğretim elemanının uygun görmesiyle, alınan dersi tamamlayamayan öğrencilere verilen nottur. Not cetvellerinde, verilen her bir E notu için dersin tamamlanması için öğrencinin ne yapması gerektiği açıkça yazılır. Takip eden yarıyılın sonuna kadar tamamlanmayan derslerin E notu otomatik olarak F1 notuna dönüşür. E notu çift harfli bir nota dönünceye kadar ortalama hesabına katılmaz.

ç) S (Süren) notu, dönem için kaydı yapılmış, ancak henüz notlandırılmamış dersler ile birden fazla yarıyıl süren derslere, yarıyıl sonunda verilen nottur ve ortalama hesabına katılmaz.

d) Ç (Çekilme) notu, okuldan ayrılmak zorunda kalan ya da fazladan aldığı seçmeli derslerden vazgeçmek isteyen öğrencilerin, en geç dersin alındığı akademik dönemin ilk yedinci haftasının son iş gününe kadar başvurusu ve birimin ilgili kurulunun kararıyla verilen nottur. Ç notu verilen dersler, alınmamış sayılır ve öğrenci not durum çizelgesinde yer almaz. Öğrenciler eğitimleri süresince en fazla üç defa Ç notu talebinde bulunabilirler.

(5) Ders başarı notları, sadece harf notu olarak ilan edilir. Ders eşdeğerliklerinin belirlenmesi ve intibak işlemlerinde, harf başarı notları esas alınır. Öğrenci not durum çizelgesi ve diploma ekinde harf başarı notlarına yer verilir.

(6) Ortalama hesaplamalarında, harf notlarının ağırlık katsayıları kullanılır.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 34- (1) Mezuniyete ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Öğrencinin kayıtlı olduğu programın öğretim programında yer alan dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarması gerekir.

b) Öğrencinin öğretim programındaki AKTS kredisi dağılımlarını sağlayarak programından mezun olabilmesi için gerekli olan toplam AKTS kredisini tamamlaması gerekir.

c) Öğrencinin başarısız dersinin bulunmaması ve GANO’sunun en az 2,50 olması gerekir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen şartları sağlayan öğrencilere kayıtlı oldukları birim ve mezun oldukları program adının belirtildiği bir diploma düzenlenir.

(3) Öğrenimlerini bitirenlere diplomanın yanı sıra not durum çizelgesi ve diploma eki düzenlenir.

(4) Mezuniyet tarihinin belirlenmesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Mezuniyet tarihi; dönem sonu sınavları sonunda mezuniyet aşamasına gelen öğrenciler için akademik takvimde belirlenen dönem sonu sınavlarının, bütünleme sınavları sonunda mezuniyet aşamasına gelen öğrenciler için bütünleme sınavlarının, yaz okulu sınavları sonunda mezuniyet aşamasına gelen öğrenciler için yaz okulu sonu sınavlarının, tek ders sınavı sonunda mezuniyet aşamasına gelen öğrenciler için tek ders sınavlarının, ek sınavlar sonunda mezuniyet aşamasına gelen öğrenciler için ise ek sınavların bitimini izleyen iş günüdür.

b) Staj/uygulamalı eğitim gerektiren birimlerde staj/uygulamalı eğitim son sınıfı takiben yapılıyorsa, mezuniyet tarihi staj/uygulama çalışmasının tamamlanıp uygun görülerek onaylandığı tarihtir.

c) Son sınıf/yarıyılda katıldığı değişim programı (Erasmus+, Mevlana, Farabi, özel öğrenci, yaz okulu ve benzeri) bitiminde mezuniyet aşamasına gelen öğrenciler için mezuniyet tarihi, eşdeğerlik ve mezuniyete ilişkin alınan birim yönetim kurulu kararı tarihidir.

(5) Dördüncü yarıyıl sonuna kadar ilgili öğretim programında bulunan bütün dersleri başarı ile tamamlamış ve GANO’su en az 2,50 olan ilişiği kesilmiş lisans öğrencilerine, başvurmaları halinde, önlisans diploması düzenlenir.

(6) Diplomalar, tıp fakültesi mezunları için mezuniyet tarihinden itibaren bir ay içinde, diğer birim mezunları için ise mezun olduğu tarihten itibaren en geç bir yıl içinde düzenlenir.

(7) Diplomalarda ikinci öğretim ibaresine yer verilmez.

(8) Mezun olan öğrencilerin ilişik kesme belgesi işlemlerini tamamlaması zorunludur. İlişik kesme işlemini tamamlamayan öğrencilere diploma veya dosyalarından herhangi bir belge verilmez.

(9) Talep edilmesi halinde diploma, mezun olan öğrencinin kendisine ya da noter onaylı vekâlet verdiği kişiye verilir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı ve öncesi Üniversiteye kayıtlı olan öğrencilerin kazanılmış hakları saklıdır.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce alınmış olan A1 notları A1, A2 notları A2, A3 notları A3, B1 notları B1, B2 notları B2, B3 notları B3, C1 notları C1, C2 notları C2, C3 notları C2, D1 notları D1, F1 notları F1 ve F2 notları F2 notuna çevrilir.

(3) 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılından itibaren eğitim görmekte olan tüm öğrencilerin GANO’su değişen ağırlık katsayıları esas alınarak hesaplanır.”

MADDE 6- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Yönetmelik hükümlerini Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü yürütür.