16 Ağustos 2022 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31925

YÖNETMELİK

Biruni Üniversitesinden:

BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 18/10/2021 tarihli ve 31632 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(3) Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde dönem/yılsonu başarı notunun  %60’ı ile final sınavının %40’ı alınarak toplanır, 60 ve üzeri puan alanlar bir üst sınıfa geçebilir. Final sınavında en az 50 puan almak zorunludur.

(4)  Bütünleme sınavına kalınması durumunda bir üst sınıfa geçebilmek için bu sınavdan en az 60 puan alınması zorunludur. Bütünleme sınavından alınan puan nihai sınıf geçme notu olarak değerlendirilir. Bütünlemede alınan not başarı bursu ve sınıf derecesi kapsamında değerlendirilmeye alınmaz.

(5) Dördüncü ve beşinci dönemlerde staj başarı notu, kurumsal ve/veya uygulama sınavlarından alınan puanların değerlendirilmesiyle hesaplanır. Staj başarı notu 100 üzerinden en az 60 puandır.

(6) Kurul dışı derslerdeki başarı durumu Biruni Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre değerlendirilir.

(7) Başarı notu, aşağıdaki tabloda gösterilen harflerle ifade edilir:

       Harf Notu                   Katsayı                     Puan

            AA                           4,00                      90-100

             BA                           3,50                       85-89

             BB                           3,00                       75-84

             CB                           2,50                       70-74

             CC                           2,00                       60-69

             FF                           0,00                        0-59

             FD                           0,00                           

             FG                           0,00                           

              E                            0,00”

“(8) Yedinci fıkrada yer alan harf notlarının anlamları aşağıda belirtilmiştir:

a) FF: Öğrenci dersten başarısız sayılır, dersi tekrar almak zorundadır.

b) FD: Derse devam yükümlülüklerini veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getirmediği için sınava girme hakkını elde edemeyen öğrencilere verilir. FD alınan dersin, tekrar alınması ve devam edilmesi zorunludur.

c) FG: Derse devam yükümlülüklerini yerine getiren ancak sınava girmeyen öğrencilere verilir.

ç) E: Mazereti nedeniyle sınava girilmediğini ifade eder.

(9) Gerekli hallerde Fakülte Kurulu kararı ile çan eğrisi gibi farklı ders geçme sistemleri uygulanabilir.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Biruni Üniversitesi Rektörü yürütür.