16 Ağustos 2022 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31925

YÖNETMELİK

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinden:

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Kariyer temsilcisi: Merkezin kariyer temsilcisini,

c) Merkez (KARMER): Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörünü,

e) Senato: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Senatosunu,

f) Üniversite: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5- (1) Merkezin amacı; Üniversite öğrencileri ve mezunlarına, günümüz iş dünyası şartlarına ve eğilimlerine uygun kariyer planı yapabilmeleri ve kariyer planlarını hayata geçirebilmeleri için ihtiyaç duyacakları nitelikleri kazanmaları konusunda yardımcı olmak ve kendi ilişki ağlarını, staj ve iş olanaklarını artırmaları için köprü vazifesi görmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Yurt içinde ve dışında, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak Üniversite öğrencilerine, mezunlarına ve çalışanlarına bireysel kariyer planlama, iş arama, mesleki ve kişisel birikimlerini sunma konusunda gerekli yetkinlikleri kazandırma ve geliştirmeye yönelik uygulama, araştırma ve inceleme yapmak, proje hazırlamak, yapılmakta olan çalışmalara katılmak ve bu tür çalışmaları desteklemek.

b) Üniversite öğrencilerinin kariyer planlamalarına ilişkin strateji, politika, proje, program ve eylem geliştirme önerilerini Rektörlüğe sunmak; onaylanan önerilerin uygulanmasına ilişkin ilgili mevzuat çerçevesinde ilgili faaliyetleri düzenlemek.

c) Üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin kariyer uyumlarını artırmaya yönelik çalışmalar planlamak ve uygulamak.

ç) Üniversite öğrencilerinin, mezunlarının ve çalışanlarının kariyer planlama, geliştirme ve uygulama performanslarını iyileştirmeye yönelik olarak kişilik özelliklerini, bilgi, beceri, yetenek ve ilgi alanlarını tanımalarında gerekli olabilecek test ve teknikleri uygulamak, sonuçlarını yorumlamak, öğrencilerin bu doğrultuda kariyer planlarını oluşturmalarına danışmanlık yapmak.

d) Kariyer günleri ve kariyer fuarları düzenleyen öğrenci kulüpleri, öğrenci konseyi ve sivil toplum örgütleri ile iş birliği yaparak kariyer etkinlikleri planlamak, düzenlemek veya destek vermek.

e) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında kariyer planlama, geliştirme ve uygulama konularında araştırma, yayın ve proje çalışmalarını teşvik etmek ve desteklemek.

f) Üniversite bünyesindeki ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeydeki kariyer planlama ve geliştirme ile ilgili eğitim ve öğretim programları ile iş birliği projeleri oluşturmak ve uygulamak.

g) Güncel mezun iletişim bilgilerini içeren ve kariyer gelişimlerini izleyen mezun bilgi sistemini geliştirmek ve mezun bilgi sistemini kullanarak mezunlar ile öğrenciler ve Üniversite arasındaki bağı kuvvetlendirmek.

ğ) Mezunlar ile öğrencileri bir araya getirecek toplantılar düzenlemek, öğrencilerin iş yaşamı ve kariyer seçenekleri hakkında daha fazla bilgi edinmelerine katkı sağlamak.

h) Üniversite ile yurt içi ve yurt dışındaki işletmeler, kamu, özel ve sivil toplum kuruluşları arasında kurulacak iş birlikleriyle oluşturulacak veri tabanı aracılığıyla, staj imkânlarını geliştirmek, öğrenciler ve mezunları iş ortamı ile buluşturacak faaliyetler düzenleyerek öğrencilerin ilgi alanlarını tanımalarını sağlamak.

ı) Merkezin gerçekleştirdiği tüm etkinliklerin iletişimini yönetmek ve bu amaçla basılı ve görsel yayınların yanı sıra elektronik ve web tabanlı yayınlar hazırlamak, Merkezin dijital platformlarda etkinliğini sağlamak.

i) Kariyer planlama, geliştirme ve uygulamaya yönelik yayınların takibini yapmak, bu konudaki araştırmaları ve projeleri izlemek.

j) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında kariyer danışmanlığı konusunda çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kariyer merkezleri ile iletişim ağı kurmak ve ortak çalışmalar yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8- (1) Müdür, Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Merkez faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden, bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(3) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından en çok iki kişi, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcılarının görevi Müdürün görev süresi sona erdiğinde kendiliğinden sona erer.

(4) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse Rektör tarafından aynı usulle yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9- (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek, Yönetim Kurulunca alınan kararları uygulamak.

b) Merkezin verimli çalışmasını ve ilgili birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak.

c) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli eylem ve akademik planları ile ilgili her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun uygun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

ç) Merkezin plan dâhilinde yapacağı bilimsel çalışmalar başta olmak üzere, her türlü çalışma ve faaliyetlerini belirlemek, uygulamaya koymak.

d) Yurt içi ve yurt dışındaki araştırma ve uygulama merkezleri, resmî ve özel kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yaparak Merkezin amacına uygun çalışmalar yapmak ve ortak projeler geliştirmek.

e) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunun toplantı gündemlerini belirlemek; Merkezin hazırladığı araştırma, uygulama ve çalışma plan ve projelerini değerlendirmek üzere Danışma Kuruluna sunmak.

f) Gerektiğinde Danışma Kurulunun toplanma çağrısını yapmak ve Danışma Kurulu toplantılarına ilgilileri davet etmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten Yönetim Kurulu üyeleri yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üyeler görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında yılda en az dört defa toplanır ve Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda karar alır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlarını katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alır. Oyların eşit olması durumunda Müdürün kullandığı oy yönündeki karar esas alınır.

(3) Yönetim Kurulu toplantılarına üç kez üst üste mazeret belirtmeden katılmayan üyenin görevi görevlendirildiği usulle sonlandırılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin her türlü çalışmaları ile ilgili kısa, orta ve uzun vadeli plan ve programlarını görüşmek, karara bağlamak ve uygulanmasını sağlamak.

b) İlgili tüm kurum ve kuruluşlarla iş birliğine yönelik ön çalışmalar yapmak ve ortak proje önerilerini değerlendirerek karara bağlamak, onay gerektirenleri Rektörlüğe sunmak.

c) Danışma Kurulundan gelecek önerileri değerlendirmek.

ç) Yıllık faaliyet raporlarını görüşerek kabul etmek.

d) Merkeze bağlı birim ve işletmelerin çalışma usul ve esaslarını belirleyen düzenlemeleri hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

e) Merkez elemanlarının; eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayın konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.

f) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

g) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.

ğ) Müdürün, Merkezin yönetimiyle ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12- (1) Danışma Kurulu; Üniversitenin veya istekleri halinde; diğer üniversitelerin öğretim elemanları, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, kamu kurum ve kuruluşları veya özel kuruluşlardaki uzman kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilen beş üyeden oluşur. Görev süresi dolmadan boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle yeni üye görevlendirilebilir. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez toplanır. Toplantılarda salt çoğunluk aranmaz. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13- (1) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirme yapmak, görüş ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kariyer temsilcisi

MADDE 14- (1) Kariyer temsilcisi, Merkezin faaliyetlerini Üniversite bünyesindeki akademik birimlerde etkin bir şekilde yürütebilmek için her fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu tarafından üç yıllık süre için görevlendirilen öğretim elemanıdır. Görevlendirmeyi yapan akademik birimin yönetimi, görevlendirdiği kariyer temsilcisini ve kariyer temsilcisine ait unvan ve iletişim bilgilerini Merkeze bildirir. Kariyer temsilcisi görevinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde yeni kariyer temsilcisi aynı usulle görevlendirilir. Kariyer temsilcisi, Müdürün çağrısıyla yılda en az bir kez toplanır. Ayrıca, Müdür gerekli gördüğü hallerde kariyer temsilcisini toplantıya çağırabilir.

Kariyer temsilcisinin görevi

MADDE 15- (1) Kariyer temsilcisinin görevi; Merkezin amacı doğrultusunda danışanlara, kariyer gelişimlerinde danışmanlık hizmeti vererek destek olmak, birimlerinde bilgilendirici seminer, panel ve konferanslar düzenlenmesi konusunda çalışmalar yapmak ve Merkez etkinliklerinin görevli oldukları fakülte, enstitü, yüksekokul veya meslek yüksekokulunda duyurulmasını sağlamaktır.

Personel ihtiyacı

MADDE 16- (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 17- (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 18- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 19- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü yürütür.