16 Ağustos 2022 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31925

YÖNETMELİK

Sayıştay Başkanlığından:

SAYIŞTAY RESMİ KIYAFET YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sayıştay Resmi Kıyafet Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4- (1) Sayıştay Başkanı, daire başkanları, üyeler duruşma yapılan hallerde cübbe giyerler.

(2) Duruşma yapılan hallerde raportörler ile savcılar da cübbe giyerler.

(3) Yukarıda belirtilen cübbe giyme durumları toplantı gündeminde belirtilir.

(4) Sayıştay Başkanınca belirlenen toplantı ve törenlerde de cübbe giyilir.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Sayıştay Başkanı yürütür.