16 Ağustos 2022 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31925

YÖNETMELİK

Sayıştay Başkanlığından:

SAYIŞTAY DAİRELERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINDA

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR USUL VE ESASLAR

 

MADDE 1- 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sayıştay Dairelerinin Çalışma Usul ve Esaslarının 30 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Usul ve Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Usul ve Esasları Sayıştay Başkanı yürütür.