15 Ağustos 2022 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31924

YÖNETMELİK

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinden:

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE SORUNLARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5- (1) Merkezin amacı, çevre ile ilgili konularda araştırmalar yapmak, bu konuda disiplinler arası çalışmaları teşvik ve organize etmek, diğer üniversite, kamu kurum ve kuruluşları ve sanayi kuruluşları ile ortak çalışmalar yürütmek ve bu çalışmaların yürütülmesinde kullanılacak merkezi laboratuvarları oluşturmak, donanım ve verileri sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Bilimsel ve teknolojik araştırmalar yapmak.

b) Çevre ile ilgili elde edeceği her türlü bilgi ve veriyi arşivlemek ve yaymak.

c) Merkez, kadrosundaki araştırıcı ve uzman elemanlar yardımıyla çevre sorunlarının belirlenmesine ve çözümlenmesine yönelen bilimsel ve uygulamalı araştırmalar yapmak.

ç) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör için araştırmalar planlamak, gerçekleştirmek ve bu konuda danışmanlık hizmetleri vermek.

d) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörün ihtiyaç duyduğu sistem ve bileşenlerini sanayi ile birlikte planlamak, üretmek, performans testlerini gerçekleştirmek ve ilgili mevzuatı kapsamında sertifikalandırmak.

e) Meslek içi ve toplumsal eğitim çalışmaları yapmak, bu amaçla seminerler, atölye çalışmaları ve konferanslar düzenlemek, yazılı ve elektronik ortamlarda yayınlar hazırlamak.

f) Çevre konusunda faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmak.

g) Yerli ve yabancı uzmanlar tarafından konferanslar verilmesini ve seminerler yapılmasını sağlamak.

ğ) Amaç ve görevleri ile ilgili yayımlar yapmak.

h) Çevre sorunları alanında uzmanlar yetiştirmek için gerekli eğitim olanaklarını sağlamak ve lisansüstü çalışmalara bilimsel katkıda bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8- (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda çalışan, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün önerisi üzerine, Üniversite öğretim elemanları arasından en çok iki kişi, müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yapar. Müdürün görev süresi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birisini vekil bırakır.

Müdürün görevleri

MADDE 9- (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkeze bağlı personelin ve fiziki altyapının Merkezin amacı doğrultusunda çalışmasını ve kullanılmasını sağlamak.

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve onaylanmış şekli ile Rektörlüğe sunmak.

d) Danışma Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu, Müdür ile altı öğretim üyesi veya öğretim elemanı ile birlikte toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Senatonun önerdiği adaylar arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu üyeliklerinde herhangi bir sebeple boşalma olması durumunda boşalan üyeliklere aynı usulle, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu düzenli olarak en az iki ayda bir defa toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar salt çoğunlukla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amacı, faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.

c) Araştırma, yayım, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.

ç) Merkezin bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları belirlemek.

d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12- (1) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Rektörlükçe uygun görülen, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda çalışan bilim insanları, sanayiciler, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcilerinden olmak üzere en fazla dokuz üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu ile birlikte yılda en az bir kez toplanır.

(2) Danışma Kurulunun görevleri, Merkezin çalışmaları hakkındaki görüşlerini bildirmek ve yeni çalışma konuları hakkında Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13- (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 14- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü yürütür.